Vyhláška č. 502/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 125/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody

Čiastka 194/2002
Platnosť od 28.08.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 01.09.2002 do31.12.2005
Zrušený 475/2005 Z. z.

OBSAH

502

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 21. augusta 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 125/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s generálnym prokurátorom Slovenskej republiky podľa § 72 ods. 1 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 125/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová „peniaze" a „finančné prostriedky" vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „peňažné prostriedky v slovenskej mene alebo cudzej mene" v príslušnom tvare.

2. V § 11 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4.

3. § 26 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Odsúdený z obzvlášť závažného trestného činu9a) si môže ponechať pri sebe hodinky a rodinné fotografie; vlastné knihy, časopisy a listy osobnej korešpondencie si môže ponechať podľa určeného bodovacieho systému. O ponechaní iných vecí rozhoduje riaditeľ ústavu. Bodovacím systémom sa upravuje množstvo osobnej korešpondencie, časopisov a vlastných kníh s výnimkou študijnej a náboženskej literatúry. Odsúdenému je pridelených 100 bodov, pričom listová zásielka má hodnotu päť bodov, časopis desať bodov a vlastná kniha pätnásť bodov; o počte listových zásielok, časopisov a vlastných kníh rozhoduje odsúdený v tomto rozsahu sám. Bodovací systém sa nevzťahuje na mladistvých odsúdených, kde sa prihliada na možnosti uloženia vecí v cele.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 41 ods. 2 Trestného zákona.".

4. § 28 znie:

㤠28

O nastúpení odsúdeného na výkon trestu odošle ústav hlásenie súdu, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni, útvaru Policajného zboru príslušnému podľa trvalého pobytu odsúdeného, Generálnemu riaditeľstvu Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „generálne riaditeľstvo"), a ak ide o príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky (vrátane zálohy ozbrojených síl Slovenskej republiky) a mužov starších ako 17 rokov príslušnej územnej vojenskej správe.".

5. V § 38 ods. 4 posledná veta znie: „Náklady sa určia podľa osobitného predpisu.12a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 60c ods. 3 a 8 zákona č. 59/1965 Zb. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.
§ 5 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 501/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určení výšky zvýšených nákladov výkonu väzby, škode na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených, zavinených nákladov výkonu trestu odňatia slobody, zvýšených nákladov výkonu trestu odňatia slobody a ich náhrade (o určení výšky zvýšených nákladov obvinených a odsúdených).".

6. V § 39 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Prijaté alebo prevzaté peňažné prostriedky v slovenskej mene alebo cudzej mene nájdené u odsúdeného po návšteve sa považujú s výnimkou prípadov ustanovených v osobitnom predpise12b) za ďalšie finančné prostriedky podľa osobitného predpisu.12c)."

Poznámky pod čiarou k odkazom 12b a 12c znejú:

12b) § 14a ods. 5 zákona č. 59/1965 Zb. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.

12c) § 14a ods. 2 písm. f) a ods. 3 písm. c) zákona č. 59/1965 Zb. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.".

7. V § 41 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak list obsahuje peňažné prostriedky v slovenskej mene alebo cudzej mene, tieto sa považujú za ďalšie finančné prostriedky podľa osobitného predpisu.12c)".

8. § 42 vrátane nadpisu znie:

㤠42

Prijímanie balíkov

(1) Balík s potravinami a vecami osobnej potreby kontroluje určený príslušník zboru za prítomnosti odsúdeného, ktorému bol balík zaslaný.

(2) Balík sa zapíše do knihy balíkov, v ktorej odsúdený potvrdí jeho prevzatie vrátane neporušenosti obalu. V knihe sa uvedie hmotnosť balíka a prípadne aj rozhodnutie o vrátení zakázaných vecí, ak ich balík obsahuje; údaje odsúdený potvrdí podpisom.".

9. § 43 a 44 sa vypúšťajú.

10. § 45 vrátane nadpisu znie:

㤠45

Nákup potravín a vecí osobnej potreby

V ústave sa pre odsúdených zriaďujú predajne s potravinárskym, drogériovým a iným tovarom. Odsúdený môže nakupovať potraviny nepodliehajúce rýchlej skaze, ovocie, zeleninu a iné veci osobnej potreby. Predaj alkoholických nápojov vrátane piva je zakázaný.".

11. V § 56 ods. 1 písmeno e) znie:

e) finančnú odmenu do výšky 500 Sk.".

12. V § 56 ods. 2 písmeno e) znie:

e) finančnú odmenu do výšky 1 000 Sk.".

13. V § 56 ods. 3 druhá veta znie: „Finančnú odmenu môže udeliť do výšky 2 000 Sk.".

14. V § 57 ods. 5 sa slová „2 000 Sk" nahrádzajú slovami „suma podľa osobitného predpisu.14a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení neskorších predpisov.".

15. V § 57 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

16. V § 61 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

17. V § 63 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

18. V § 68 ods. 2 sa slová „60 Sk mesačne" nahrádzajú slovami „rovnajúcej sa výške sociálneho vreckového poskytnutého podľa osobitného predpisu14b)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

14b) § 11 ods. 7 zákona č. 59/1965 Zb. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.".

19. § 81 a 87 sa vypúšťajú.

20. § 109 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti vo výkone trestu má len peňažné prostriedky v cudzej mene a nemá peňažné prostriedky v slovenskej mene na nákup podľa § 45, ústav mu zabezpečí ich výmenu a zaeviduje ich v účtovnej evidencii na účte cudzích prostriedkov ústavu. Výšku požadovanej výmeny a jej frekvenciu určí riaditeľ ústavu; ďalej sa postupuje podľa osobitného predpisu.17a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

17a) § 14a zákona č. 59/1965 Zb. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


Ján Čarnogurský v. r.