Vyhláška č. 501/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určení výšky zvýšených nákladov výkonu väzby, škode na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených, zavinených nákladov výkonu trestu odňatia slobody, zvýšených nákladov výkonu trestu odňatia slobody a ich náhrade (o určení výšky zvýšených nákladov obvinených a odsúdených)

Čiastka 194/2002
Platnosť od 28.08.2002 do30.06.2006
Účinnosť od 01.09.2002 do30.06.2006
Zrušený 221/2006 Z. z.

501

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 21. augusta 2002,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určení výšky zvýšených nákladov výkonu väzby, škode na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených, zavinených nákladov výkonu trestu odňatia slobody, zvýšených nákladov výkonu trestu odňatia slobody a ich náhrade (o určení výšky zvýšených nákladov obvinených a odsúdených)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 451/2002 Z. z., § 60b ods. 12 a § 60c ods. 8 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení zákona č. 451/2002 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o určení výšky a náhrade

a) zvýšených nákladov výkonu väzby,

b) zavinených nákladov výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len „zavinené náklady výkonu trestu"),

c) zvýšených nákladov výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len „zvýšené náklady výkonu trestu"),

d) škody na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav").

§ 2

Výška zvýšených nákladov výkonu väzby a ich náhrada

(1) Zvýšené náklady výkonu väzby1) sa určujú vo výške

a) služobného platu2) príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže patriacemu za každú aj začatú hodinu,

b) hodnoty spotrebovaných pohonných látok a mazadiel určenej podľa normy spotreby služobného motorového vozidla použitého na prepravu a skutočne najazdených kilometrov,

c) skutočne vyplatenej sumy, ktorá sa poskytuje príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže zabezpečujúcemu stráženie, eskortovanie, predvedenie a dopravu obvineného ako náhrada výdavkov pri služobnej ceste.3)

(2) Zvýšené náklady výkonu väzby obvineného na úteku4) z ústavu sa určia za každý aj začatý deň kalendárneho mesiaca vo výške desaťnásobku sumy ustanovenej osobitným predpisom.5)

(3) Zvýšené náklady výkonu väzby podľa odseku 2 sa určujú najviac za prvých 90 kalendárnych dní od prvého dňa úteku, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

§ 3

Náhrada škody na majetku štátu v správe ústavu

Ak bola spôsobená škoda6) na majetku štátu v správe ústavu, spíše sa s obvineným alebo odsúdeným protokol o spôsobenej škode a určí sa spôsob a výška náhrady škody.

§ 4

Výška zavinených nákladov výkonu trestu a ich náhrada

Náhrada zavinených nákladov výkonu trestu sa požaduje, ak odsúdený je poberateľom dôchodku,7) nahrádza trovy výkonu trestu vo výške podľa osobitného predpisu8) a je zaradený do práce alebo na výkon iných prospešných prác a tieto odmietne.

§ 5

Výška zvýšených nákladov výkonu trestu a ich náhrada

(1) Výška zvýšených nákladov výkonu trestu9) odsúdeného sa určuje podľa § 2 ods. 1.

(2) Výška zvýšených nákladov výkonu trestu odsúdeného na úteku10) je desaťnásobkom sumy ustanovenej osobitným predpisom;5) tieto sa určujú za každý aj začatý deň, najviac za prvých 90 kalendárnych dní.

(3) Výška zvýšených nákladov výkonu trestu odsúdeného pri nedovolenom vzdialení sa z nestráženého pracoviska, otvoreného oddelenia alebo polootvoreného oddelenia, alebo ak sa odsúdený bezdôvodne včas nevrátil z voľna na opustenie ústavu,10) je dvojnásobkom sumy ustanovenej osobitným predpisom;5) tieto sa určujú za každý aj začatý deň, najviac za prvých 30 kalendárnych dní.

§ 6

Spoločné ustanovenia

(1) Ak sa služobným motorovým vozidlom ústavu prepravujú viacerí obvinení, ktorí sú povinní nahradiť zvýšené náklady výkonu väzby podľa § 2 ods. 1, alebo odsúdení, ktorí sú povinní nahradiť zvýšené náklady výkonu trestu podľa § 5 ods. 1, výška náhrady sa určuje pomerne podľa počtu prepravovaných obvinených alebo odsúdených. Ak sa preprava obvinených alebo odsúdených uskutoční do rôznych cieľových miest, výška náhrady zvýšených nákladov výkonu väzby alebo zvýšených nákladov výkonu trestu sa určí pomerne podľa počtu skutočne najazdených kilometrov.

(2) Ak sa preprava obvineného alebo odsúdeného uskutoční spoločne s prepravou obvinených alebo odsúdených, ktorí nehradia zvýšené náklady výkonu väzby alebo zvýšené náklady výkonu trestu, náhrada zvýšených nákladov výkonu väzby alebo zvýšených nákladov výkonu trestu sa určí vo výške cestovného vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave.11)

(3) V rozhodnutí riaditeľa ústavu o náhrade zvýšených nákladov výkonu väzby alebo zvýšených nákladov výkonu trestu podľa odsekov 1 a 2 sa uvedú kilometre najazdené služobným motorovým vozidlom a zvýšené náklady podľa § 2 ods. 1 a § 5 ods. 1.

§ 7

Prechodné ustanovenie

Ak obvinený alebo odsúdený utiekol alebo odsúdený sa nedovolene vzdialil z nestráženého pracoviska, otvoreného oddelenia alebo polootvoreného oddelenia, alebo ak sa odsúdený bezdôvodne včas nevrátil z voľna na opustenie ústavu pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky a jeho útek, nedovolené vzdialenie sa z nestráženého pracoviska, otvoreného oddelenia alebo polootvoreného oddelenia alebo voľno na opustenie ústavu trvá aj po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky, náhrada podľa § 2 ods. 2, § 5 ods. 2 alebo 3 sa mu predpíše len od účinnosti tejto vyhlášky; v takom prípade počítanie dní podľa § 2 ods. 3 alebo § 5 ods. 2 alebo 3 sa začína dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.


§ 8

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/1991 Zb. o spôsobe určenia náhrady zvýšených nákladov výkonu trestu odňatia slobody.

§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


Ján Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 27 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 451/2002 Z. z.

2) § 84 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) § 27 ods. 5 zákona č. 156/1993 Z. z v znení zákona č. 451/2002 Z. z.

5) § 27 ods. 2 zákona č. 156/1993 Z. z. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.

6) Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

7) § 7 písm. a) prvý až ôsmy bod zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z.

8) § 29b ods. 3 zákona č. 59/1965 Zb. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.

9) § 60c ods. 1 a 3 zákona č. 59/1965 Zb. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.

10) § 60c ods. 2 zákona č. 59/1965 Zb. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.

11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.