Vyhláška č. 500/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 114/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby

Čiastka 194/2002
Platnosť od 28.08.2002 do30.06.2006
Účinnosť od 01.09.2002 do30.06.2006
Zrušený 221/2006 Z. z.

OBSAH

500

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 21. augusta 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 114/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 451/2002 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 114/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby sa mení a dopĺňa takto:

1. Vo vyhláške sa slová „peniaze" a „finančné prostriedky" vo všetkých tvaroch v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „peňažné prostriedky v slovenskej mene alebo cudzej mene".

2. V § 3 odsek 4 znie:

(4) Obvinený z obzvlášť závažného trestného činu2a) si môže ponechať pri sebe hodinky a rodinné fotografie; vlastné knihy, časopisy a listy osobnej korešpondencie si môže ponechať podľa určeného bodovacieho systému. O ponechaní iných vecí rozhoduje riaditeľ ústavu. Bodovacím systémom sa upravuje množstvo osobnej korešpondencie, časopisov a vlastných kníh s výnimkou študijnej a náboženskej literatúry cirkví a náboženských spoločností, ktoré Slovenská republika uznáva. Obvinenému je pridelených 100 bodov, pričom listová zásielka má hodnotu päť bodov, časopis desať bodov a vlastná kniha pätnásť bodov; o počte listových zásielok, časopisov a vlastných kníh rozhoduje obvinený v tomto rozsahu sám. Bodovací systém sa nevzťahuje na mladistvých obvinených, kde sa prihliada na možnosti uloženia vecí v cele.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 41 ods. 2 Trestného zákona.".

3. V § 3 sa vypúšťa odsek 10.

4. V § 4 odsek 5 sa za slovo „zasiela" vkladá slovo „eskortou".

5. V § 6 slová „potrebnú sumu" sa nahrádzajú slovami „slovenskú menu v sume ustanovenej osobitným predpisom4a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 12a ods. 10 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 451/2002 Z. z.".

6. V § 10 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

7. V § 12 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

8. V § 15 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 1 až 7.

9. § 16 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

10. V § 17 sa pod označenie paragrafu vkladá nadpis "Návštevy".

11. § 21 vrátane nadpisu znie:

㤠21

Nákup potravín a vecí osobnej potreby a knižničný fond

(1) V ústavoch sa pre obvinených zriaďujú predajne s potravinami a vecami osobnej potreby. Obvinený môže nakupovať potraviny nepodliehajúce rýchlej skaze, ovocie, zeleninu a iné veci osobnej potreby. Predaj alkoholických nápojov vrátane piva je zakázaný.

(2) Knižničný fond ústavu sa dopĺňa o trestnoprávne predpisy, beletriu, odbornú literatúru a náboženskú literatúru a podľa potreby aj o cudzojazyčnú literatúru. Obvinený si môže požičať a hrať spoločenské hry, ktoré sú v ústave.".

12. § 22 vrátane nadpisu znie:

㤠22

Prijímanie balíkov

(1) Balík s potravinami a vecami osobnej potreby kontroluje určený príslušník zboru za prítomnosti obvineného, ktorému bol balík zaslaný.

(2) Balík sa zapíše do knihy balíkov, v ktorej obvinený potvrdí jeho prevzatie vrátane neporušenosti obalu. V knihe sa uvedie hmotnosť balíka a vrátenie zakázaných vecí odosielateľovi alebo ich odovzdanie príslušnému štátnemu orgánu; údaje obvinený potvrdí podpisom.".

13. § 23 sa vypúšťa.

14. § 30 vrátane nadpisu znie:

㤠30

Zamestnávanie obvinených

Pri zaraďovaní obvinených do práce12) ústav spravidla uprednostní obvinených, ktorým bola súdom uložená vyživovacia povinnosť.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) § 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.".

15. V § 39 odsek 3 znie:

(3) Ak obvinený cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti vo väzbe má len peňažné prostriedky v cudzej mene, ktorých vydanie orgán činný v trestnom konaní nenamieta, a nemá peňažné prostriedky v slovenskej mene na nákup podľa § 21 ods. 1, ústav zabezpečí ich výmenu a zaeviduje ich v účtovnej evidencii na účte cudzích prostriedkov ústavu. Výšku požadovanej výmeny a jej frekvenciu určí riaditeľ ústavu.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


Ján Čarnogurský v. r.