Oznámenie č. 487/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 185/2002
Platnosť od 22.08.2002

487

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 6. augusta 2002 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2002 z 1. marca 2002 uzavretá medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 12. júna 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom zlievarní a kováční Slovenska.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 25. júna 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Zväzom mäsiarov Slovenska.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 26. júna 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom METALURG

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2002 z 26. júna 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Zväzom výrobcov vína na Slovensku.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 28. júna 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2003 z 10. júla 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

8. Dodatok č. 1 zo 7. júna 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky.

9. Dodatok č. 5 z 26. júna 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 - 2000 uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Zväzom obchodu Slovenskej republiky.

10. Dodatok č. 1 z 27. júna 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským mliekarenským zväzom.

11. Dodatok č. 1 z 3. júla 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2000 - 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom SPOJE, Slovenským odborovým zväzom pôšt a telekomunikácií

a

Zväzom zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.