Oznámenie č. 485/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Rumunskom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 185/2002
Platnosť od 22.08.2002

485

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. apríla 2000 nadobudnutím platnosti Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o platnosti zmlúv, dohôd, dohovorov a iných dokumentov uzavretých medzi Československom a Rumunskom bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Rumunskom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Rumunskom zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda medzi Republikou československou a Kráľovstvom rumunským o dvojitom zdanení v odbore pozostalostných dávok

(Bukurešť 20. júna 1934, č. 100/1936 Zb.)

2. Protokol uzatvorený medzi Republikou československou a Kráľovstvom rumunským o prevoze osôb českej a slovenskej národnosti z Rumunska do Československa

(Bukurešť 10. júla 1946)

3. Dohoda medzi Československou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o spolupráci v sociálnych otázkach so Záverečným protokolom

(Praha 2. mája 1957, vyhláška č. 95/1958 Zb.)

4. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom

(Bukurešť 9. júna 1957, vyhláška č. 56/1968 Zb.)

5. Smernice k vykonávaniu veterinárnej Dohody, uzatvorené dňa 9. 6. 1957 v Bukurešti medzi ČSR a RĽR, o dovoze, vývoze a prevoze živých zvierat, výrobkov alebo surovín živočíšneho pôvodu a predmetu, ktoré môžu byť nositeľmi nákazy

(Praha 14. februára 1958)

6. Dohoda medzi vládou ČSR a vládou Rumunskej ľudovej republiky o zdravotníckej spolupráci

(Bukurešť 25. marca 1958)

7. Zmluva medzi Československou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach

(Praha 25. októbra 1958, vyhláška č. 31/1959 Zb.)

8. Dohoda o úprave niektorých otvorených finančných a majetkových otázok medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou

(Bukurešť 3. augusta 1960, vyhláška č. 51/1961 Zb.)

9. Zmluva o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou

(Bukurešť 16. decembra 1963, vyhláška č. 180/1964 Zb.)

10. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky na úseku ochrany rastlín

(Praha 17. novembra 1967, vyhláška č. 120/1968 Zb.)

11. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

(Bukurešť 6. decembra 1967, vyhláška č. 73/1968 Zb.)

12. Protokol o priamej vedecko-technickej spolupráci a kooperácii medzi Federálnym výborom pre technický a investičný rozvoj ČSSR a Národnou radou vedeckého výskumu Rumunskej socialistickej republiky

(Praha 28. apríla 1969)

13. Dohoda medzi Federálnym výborom pre technický a investičný rozvoj Československej socialistickej republiky a Výborom pre jadrovú energiu Rumunskej socialistickej republiky

(Praha 18. novembra 1969)

14. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o civilnej leteckej doprave

(Praha 13. marca 1970, vyhláška č. 97/1970 Zb.)

15. Dohoda o priamej spolupráci medzi Federálnym výborom pre poľnohospodárstvo a výživu Československej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Rumunskej socialistickej republiky

(Praha 17. júla 1970)

16. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o vzájomnom zriadení domu kultúry

(Praha 26. marca 1971, vyhláška č. 84/1971 Zb.)

17. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

(Praha 3. novembra 1972, vyhláška č. 97/1973 Zb.)

18. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou

(Bukurešť 9. decembra 1972, vyhláška č. 64/1974 Zb.)

19. Dojednanie medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o zmene článkov 2, 8, 9 a 14 Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o vzájomnom zriadení domov kultúry podpísaného 26. marca 1971

(Bukurešť 4. mája 1981, vyhláška č. 90/1984 Zb.)

20. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti pôšt a telekomunikácií

(Bukurešť 16. augusta 1982)

21. Protokol medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o vysporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov v platobných vzťahoch existujúcich k 31. decembru 1990, spojených s prechodom na zúčtovanie vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991

(Brno 11. septembra 1991, vyhláška č. 177/1992 Zb.)

22. Dodatok k Protokolu medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o vyporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov v platobných vzťahoch existujúcich k 31. decembru 1990, spojených s prechodom na zúčtovanie vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991

(Bukurešť 19. novembra 1991, vyhláška č. 177/1992 Zb.)

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Rumunskom sa 20. apríla 2000 skončila platnosť týchto zmluvných dokumentov:

1. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o hospodárskej spolupráci pri výstavbe troch závodov na výrobu preglejok a jedného závodu na výrobu drevotrieskových dosiek v Rumunskej ľudovej republike

(Praha 4. októbra 1958)

2. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o hospodárskej spolupráci pri výstavbe parných elektrární o výkone 600 MW a vedení veľmi vysokého napätia na prenos elektrickej energie v RĽR v rokoch 1961 - 1965 a dodávkach elektrickej energie z RĽR do ČSR

(Praha 2. októbra 1959)

3. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o poskytnutí úveru na vybudovanie závodu na výrobu celulózy z rakosu a ďalších zariadení v rámci II. etapy priemyselnej skupiny Braila v RLR

(Bukurešť 28. decembra 1960)

4. Dohoda výmenou verbálnych nót medzi vládou ČSSR a vládou RĽR o poskytovaní bezplatnej lekárskej pomoci na základe reciprocity pre členov veľvyslanectiev obidvoch krajín

(Bukurešť 3. decembra 1965 a 22. septembra 1966)

5. Protokol o colných úľavách pre občanov Československej socialistickej republiky a Rumunskej socialistickej republiky pracujúcich alebo študujúcich na území druhého štátu

(Praha 12. septembra 1970)

6. Dohoda o priamej vedecko-technickej spolupráci medzi Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj ČSSR a Štátnym generálnym inšpektorátom akosti výrobkov Rumunskej socialistickej republiky

(Praha 22. apríla 1977)

7. Protokol o zriadení Zmiešanej komisie pre kultúrnu spoluprácu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky

(Bukurešť 20. marca 1979)

8. Protokol o vzájomnom poskytnutí priestorov určených pre domy kultúry ČSSR v RSR a RSR v ČSSR a o ich stavebnej úprave

(Bukurešť 2. júla 1979)

9. Programová dohoda medzi ČSSR a RSR o základných smeroch rozvoja dlhodobej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce

(Praha 21. mája 1981)

10. Protokol medzi Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a Ministerstvom zahraničného obchodu a medzinárodnej hospodárskej spolupráce Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci na tretích trhoch

(Praha 15. septembra 1982)

11. Dlhodobý program rozvoja hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi ČSSR a Rumunskou socialistickou republikou do roku 2000

(Bukurešť 12. decembra 1985)

12. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o vzájomnom obchode o platbách

(Brno 11. septembra 1991)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.