Vyhláška č. 482/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania

Čiastka 184/2002
Platnosť od 22.08.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 01.10.2002 do31.12.2005
Zrušený 620/2005 Z. z.

OBSAH

482

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 15. augusta 2002,

ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 152 ods. 3 a § 153 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

(1) Paušálna suma trov trestného konania, ktoré znáša štát na účely uvedené v § 152 ods. 1 písm. d) a § 153 ods. 1 zákona,

a) v trestnom konaní, v ktorom bol vydaný trestný rozkaz, ktorý sa stal právoplatným, je 1 000 Sk,

b) v ostatných prípadoch trestného konania, ak sa znalec

1. pribral z odboru psychiatrie, je 3 600 Sk,

2. pribral z iného odboru ako psychiatrie, je 2 400 Sk,

3. nepribral, je 1 600 Sk.

(2) Paušálna suma podľa odseku 1 písm. b) prvého a druhého bodu sa použije aj v trestnom konaní, v ktorom sa rozhodlo o pribratí štátneho orgánu alebo ústavu na podanie posudku podľa § 110 zákona; to neplatí, ak ide o potvrdenie alebo odborné vyjadrenie podľa § 105 ods. 1 druhej vety zákona.

§ 2

Na trovy trestného konania, ktoré bolo právoplatne skončené pred dňom účinnosti tejto vyhlášky, vzťahujú sa doterajšie predpisy.


§ 3

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 70/1980 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania,

2. vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany č. 75/1980 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania v odbore vojenského súdnictva.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.


Ján Čarnogurský v. r.