Zákon č. 481/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 184/2002
Platnosť od 22.08.2002 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2004
Zrušený 371/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem ustanovenia § 6b, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2003

481

ZÁKON

z 2. júla 2002,

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:

Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠6a

Súdy s agendou priemyselnoprávnej ochrany a ich obvody

Na konanie o ochrane práv k predmetom priemyselného vlastníctva podľa osobitných predpisov4) sú príslušné tieto súdy:

a) Krajský súd v Bratislave pre územné obvody

1. Krajského súdu v Bratislave,

2. Krajského súdu v Trnave,

3. Krajského súdu v Trenčíne,

4. Krajského súdu v Nitre,

b) Krajský súd v Banskej Bystrici pre územné obvody

1. Krajského súdu v Banskej Bystrici,

2. Krajského súdu v Žiline,

c) Krajský súd v Košiciach pre územné obvody

1. Krajského súdu v Košiciach,

2. Krajského súdu v Prešove.

§ 6b

Súdy s azylovou agendou a ich obvody

Na rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaní o azyle podľa osobitného predpisu5) sú príslušné tieto súdy:

a) Krajský súd v Bratislave pre územné obvody

1. Krajského súdu v Bratislave,

2. Krajského súdu v Trnave,

3. Krajského súdu v Trenčíne,

4. Krajského súdu v Nitre,

b) Krajský súd v Košiciach pre územné obvody

1. Krajského súdu v Košiciach,

2. Krajského súdu v Prešove,

3. Krajského súdu v Banskej Bystrici,

4. Krajského súdu v Žiline.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:

4) Napríklad zákon č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších predpisov, zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov, zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).

5) Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 okrem ustanovenia § 6b, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.