Oznámenie č. 476/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách obozretného podnikania bánk a s tým súvisiacich hláseniach

Čiastka 181/2002
Platnosť od 14.08.2002 do30.01.2004
Zrušený 34/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2002. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 79/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 20. marca 2003.

476

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 32 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 26. júla 2002 č. 3/2002 o pravidlách obozretného podnikania bánk a s tým súvisiacich hláseniach.

Týmto opatrením sa ustanovuje pomer majetkovej angažovanosti banky k vlastným zdrojom financovania banky voči osobe s osobitným vzťahom k banke.

Týmto opatrením sa zrušuje ustanovenie § 5 ods. 1 písm. d) až i) opatrenia Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2000 č. 5/2000 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk (oznámenie č. 99/2000 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2002.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 20/2002 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.