Oznámenie č. 475/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o likvidite bánk a likvidite pobočiek zahraničných bánk a s tým súvisiacich pravidlách ich bezpečnej prevádzky a o hláseniach

Čiastka 181/2002
Platnosť od 14.08.2002 do30.01.2004
Zrušený 35/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2002. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 339/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 20. augusta 2003.

475

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 32 ods. 5 a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 26. júla 2002 č. 2/2002 o likvidite bánk a likvidite pobočiek zahraničných bánk a s tým súvisiacich pravidlách ich bezpečnej prevádzky a o hláseniach.

Týmto opatrením sa ustanovujú ukazovatele likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk, podrobnosti o likvidite a spôsob jej zisťovania, podrobnosti o pravidlách bezpečnej prevádzky a rozsah, v akom týmto pravidlám podliehajú pobočky zahraničných bánk, a ustanovuje sa obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania hlásení bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa zrušuje:

1. opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2000 č. 3/2000 o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk (oznámenie č. 97/2000 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 25. mája 2001 č. 9/2001 (oznámenie č. 212/2001 Z. z.),

2. § 2 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. b), § 3 ods. 4, § 4 písm. b), § 5 ods. 4 a príloha č. 4 k opatreniu Národnej banky Slovenska z 25. mája 2001 č. 10/2001 o predkladaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 213/2001 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2002.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 20/2002 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých zložkách Národnej banky Slovenska.