Zákon č. 473/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 181/2002
Platnosť od 14.08.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 29.08.2002 do31.12.2003
Zrušený 595/2003 Z. z.

OBSAH

473

ZÁKON

z 10. júla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 358/2000 Z. z., zákona č. 385/2000 Z. z., zákona č. 466/2000 Z. z., zákona č. 154/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 565/2001 Z. z., zákona č. 247/2002 Z. z., zákona č. 437/2002 Z. z. a zákona č. 472/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 ods. 7 sa v štvrtej vete za slová „§ 7 ods. 1 písm. a) a b)" vkladajú slová „a ods. 2 písm. a)".

2. V § 24 ods. 2 písm. a) v prvom bode sa suma „450 000 Sk" nahrádza sumou „800 000 Sk".

3. V § 24 ods. 2 písmeno c) znie:

c) zostatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku vyradeného z dôvodu škody;".

4. V § 24 ods. 3 písm. f) sa vypúšťajú slová „vrátane nájomného".

5. V § 24 ods. 3 písm. f) v prvom bode sa suma „550 000 Sk" nahrádza sumou „950 000 Sk".

6. V § 24 ods. 4 písm. c) sa za slová „ak k skončeniu nájomnej zmluvy došlo bez" vkladá slovo „úmyselného".

7. Za § 58d sa vkladá § 58e, ktorý znie:

㤠58e

V roku 2002 sa lehota na podanie priznania k paušálnej dani ustanovená v § 15 ods. 7 predlžuje do 30. septembra 2002 daňovníkovi s príjmami podľa § 7 ods. 2 písm. a), ktorý v roku 2001 nemal takéto príjmy a nemohol podať priznanie k paušálnej dani podľa znenia § 15 ods. 7 platného do nadobudnutia účinnosti tohto zákona.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.