Zákon č. 470/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách

Čiastka 180/2002
Platnosť od 13.08.2002 do31.12.2006
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 19 ods. 1 písm. c), ktorý nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii

470

ZÁKON

z 19. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa za slová „právnických osôb pri" vkladajú slová „šľachtení a" a slová „(ďalej len „osivo")" sa nahrádzajú slovami „(ďalej len „množiteľský materiál")".

2. V § 1 odsek 2 znie:

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na množiteľský materiál odrôd a klonov poľnohospodárskych plodín a lesných drevín, ktoré sú určené na výskumné účely alebo na pokusné účely, alebo na šľachtenie nových odrôd, alebo na zachovanie biologickej rôznorodosti rastlín.".

3. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Vymedzenie pojmov na účely zákona

(1) Šľachtenie odrôd rastlín je proces, ktorým sa objavujú, vytvárajú a vyvíjajú nové odrody rastlín a ktorým sa udržiavajú ich znaky a vlastnosti počas rozmnožovania.

(2) Šľachtenie nových odrôd rastlín je zlepšovanie úžitkových a iných znakov a vlastností rastlín tvorivou vedeckovýskumnou činnosťou šľachtiteľa na účely objavenia, vytvorenia alebo vyvinutia novej odrody (ďalej len „šľachtenie novej odrody").

(3) Udržiavacie šľachtenie odrôd rastlín je udržiavanie znakov a vlastností odrody rastlín, klonov alebo multiklonálnych variet lesných drevín (ďalej len „udržiavacie šľachtenie odrody"), na základe ktorých boli zaregistrované v Štátnej odrodovej knihe alebo v Štátnej klonovej knihe.

(4) Odroda je skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického triedenia, ktorú možno

a) definovať podľa prejavu znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov,

b) odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny rastlín podľa prejavu najmenej jedného znaku a

c) považovať za jednotnú s ohľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní.

(5) Odlišná odroda je odroda, ktorá sa zreteľne odlišuje prejavom najmenej jedného znaku vyplývajúceho z konkrétneho genotypu alebo kombinácie genotypov od akejkoľvek inej odrody, ktorá je všeobecne známa1) ku dňu podania žiadosti.

(6) Vyrovnaná odroda je odroda, ktorá s prihliadnutím na odchýlku, ktorú možno očakávať vzhľadom na konkrétne osobitosti jej rozmnožovania, je dostatočne rovnorodá pri prejave tých znakov, ktoré sa zisťujú odrodovými skúškami odlišnosti, ako aj pri prejave akýchkoľvek iných znakov uvedených v popise odrody.

(7) Stála odroda je odroda, ktorá si pri prejave tých znakov, ktoré sa zisťujú odrodovými skúškami odlišnosti, ako aj pri prejave akýchkoľvek iných znakov uvedených v popise odrody, zachováva svoje pôvodné rozlišovacie znaky po opakovanom množení alebo v prípade čiastočného cyklu množenia a na konci každého cyklu.

(8) Klon je vegetatívne potomstvo odrôd viniča, chmeľu, ovocných drevín a lesných drevín z určitých stanovištných podmienok, ktorý na základe znakov fenotypu a zdravotného stavu východiskových rastlín zodpovedá popisu odrody. V uznávacom konaní možno používať označenie klonu spolu s názvom odrody.

(9) Multiklonálna varieta je definovaný súbor klonov jedného druhu, v prípade medzidruhových hybridov rodu lesnej dreviny, zostavený na účely rozptylu rizík vyplývajúcich zo zníženia genetickej diverzity.

(10) Geneticky modifikovaná odroda je odroda, ktorej genetický materiál bol zmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej rekombinácii nevyskytuje.1a)

(11) Hospodárska hodnota je súhrn hospodárskych vlastností odrody, najmä úrodnosti, zdravotného stavu, zimovzdornosti, poliehania a jej technologickej kvality, ktoré určujú jej vhodnosť na pestovanie na území Slovenskej republiky, využitie jej rastlín alebo jej použitie na výrobu výrobkov.

(12) Štátne odrodové skúšky (ďalej len „odrodové skúšky") sú úradný postup preverovania vlastností a znakov odrôd poľnohospodárskych plodín na účely zistenia, či odroda spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom na registráciu odrody, po dobu registrácie odrody alebo na predĺženie doby registrácie odrody.

(13) Predskúšky sú postupy, ktorými sa zisťujú hospodárske znaky a vlastnosti odrody druhov poľnohospodárskych plodín na účel ich overenia v ekologických podmienkach v Slovenskej republike pred podaním žiadosti o registráciu odrody.

(14) Spoločný katalóg odrôd je zoznam odrôd zostavený príslušným orgánom Európskej únie z národných katalógov členských krajín Európskej únie.

(15) Udržiavateľ odrody je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať alebo zabezpečovať udržiavacie šľachtenie odrody a ktorá je zapísaná v Štátnej odrodovej knihe.

(16) Úradný popis odrody je popis znakov, ktoré sú pre odrodu charakteristické, zostavený na základe odrodových skúšok odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti.

(17) Uznávacie konanie je odborné hodnotenie množiteľských porastov a skúšanie množiteľského materiálu Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len „kontrolný ústav") vrátane osvedčovania vlastností množiteľského materiálu na účely vývozu.

(18) Množiteľský porast je porast určený na výrobu množiteľského materiálu.

(19) Šľachtiteľský množiteľský materiál je množiteľský materiál zodpovedajúci úradnému popisu odrody, ktorý je vyrábaný udržiavateľom odrody alebo pod jeho dozorom a ktorý je určený na výrobu množiteľského materiálu.

(20) Množiteľský materiál poľnohospodárskych plodín sú semená na pestovanie rastlín (ďalej len „osivo") alebo hľuzy, podzemky, poplazy, cibule, vrúble, odrezky, podpníky, škôlkárske výpestky, sadenice a iné časti rastlín určené na rozmnožovanie a výpestky získané z bunkových alebo z pletivových kultúr na pestovanie rastlín (ďalej len „sadivo").

(21) Uznaný množiteľský materiál je množiteľský materiál, ktorý pochádza z množiteľských porastov a ktorý bol uznaný podľa § 15.

(22) Kategórie množiteľského materiálu sú šľachtiteľský množiteľský materiál, množiteľský materiál predstupňov, základný množiteľský materiál, certifikovaný množiteľský materiál, štandardný množiteľský materiál, konformný množiteľský materiál a obchodný množiteľský materiál, ktorými je rozlíšená ich biologická hodnota a rozsah sledovaných vlastností.

(23) Množiteľský materiál predstupňov je množiteľský materiál vyrábaný priamo udržiavateľom odrody alebo pod jeho dozorom ako kategória predchádzajúca základnému množiteľskému materiálu, ktorá spĺňa predpísané požiadavky na kvalitu, a je uznávaný kontrolným ústavom.

(24) Základný množiteľský materiál je množiteľský materiál, ktorý je vyrobený priamo zo šľachtiteľského množiteľského materiálu alebo z množiteľského materiálu predstupňov, ktorý slúži na výrobu certifikovaného množiteľského materiálu, spĺňa predpísané požiadavky na kvalitu a je uznávaný kontrolným ústavom.

(25) Certifikovaný množiteľský materiál je množiteľský materiál vyrobený priamo z množiteľského materiálu predstupňov, zo základného množiteľského materiálu alebo pri určených druhoch z certifikovaného množiteľského materiálu prvej generácie, spĺňa predpísané požiadavky na kvalitu a je uznávaný kontrolným ústavom.

(26) Štandardný množiteľský materiál je množiteľský materiál registrovaných odrôd zelenín, ktorý spĺňa požiadavky na identitu a odrodovú čistotu a ktorý nepodlieha uznávaciemu konaniu.

(27) Konformný množiteľský materiál je množiteľský materiál odrôd ovocných druhov a viniča hroznorodého, ktorý spĺňa požiadavky na identitu a odrodovú čistotu a ktorý nepodlieha uznávaciemu konaniu.

(28) Obchodný množiteľský materiál je množiteľský materiál druhov, ktorých odrody podliehajú registrácii podľa § 3 ods. 1 a ktorý nemá vlastnosti základného množiteľského materiálu alebo certifikovaného množiteľského materiálu, alebo štandardného množiteľského materiálu, alebo konformného množiteľského materiálu.

(29) Sadenice zelenín (priesady) sú mladé rastliny vypestované z osiva, sadiva alebo z častí rastlín, ktoré sú určené na výsadbu, na pestovanie zelenín na konečnú spotrebu.

(30) Podpníky sú výpestky pestovateľsky overeného druhu, ktoré sú vhodné na štepenie odrôd viniča hroznorodého, ovocných druhov alebo okrasných druhov.

(31) Komponenty sú línie, iné odrody alebo ich kombinácie, z ktorých sa daná odroda skladá alebo z ktorých sa vyrába množiteľský materiál danej odrody.

(32) Uvádzanie do obehu je obchodné skladovanie, ponuka na predaj, predaj, dovoz, vývoz alebo iný spôsob prevodu množiteľského materiálu na inú osobu, ak sa tieto činnosti vykonávajú na účely jeho obchodného využitia.2) Za uvádzanie do obehu sa nepovažuje výroba alebo úprava množiteľského materiálu inými osobami, ktoré spracovaním alebo výrobou množiteľského materiálu nezískali právo na uvádzanie do obehu.

(33) Zmluvný štát je štát, s ktorým Slovenská republika uzavrela medzinárodnú zmluvu v oblasti registrácie odrôd a uvádzania množiteľského materiálu do obehu.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.".

4. § 3 a 4 vrátane nadpisu znejú:

㤠3

Konanie o registrácii odrody

(1) Konanie o registrácii odrody poľnohospodárskych plodín, okrasných, aromatických a liečivých rastlín vykoná kontrolný ústav iba na základe žiadosti. Zoznam druhov poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody povinne podliehajú konaniu o registrácii odrody (ďalej len „zoznam druhov"), ustanoví Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") všeobecne záväzným právnym predpisom.

(2) Žiadosť o registráciu odrody podľa odseku 1, ako aj žiadosť o predĺženie doby registrácie odrody podľa § 5 ods. 2 a žiadosť o zrušenie registrácie odrody podľa § 6 ods. 1 sa podáva kontrolnému ústavu.

(3) Žiadosť o registráciu odrody je oprávnená podať fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „žiadateľ"), ktorá

a) odrodu objavila, vytvorila alebo vyvinula vo vlastnom mene a na vlastné náklady, alebo financovala jej objavenie, vytvorenie alebo vyvinutie, alebo

b) má na odrodu udelené šľachtiteľské osvedčenie,2a) alebo

c) nadobudla prevodom šľachtiteľské osvedčenie k odrode,2b) alebo

d) podala prihlášku na ochranu práv odrody,2c) alebo

e) je udržiavateľom odrody, ktorá nie je chránená podľa osobitného predpisu,1) alebo

f) je právnym nástupcom osoby uvedenej v písmenách a) až e).

(4) Žiadateľ, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike, musí na podanie žiadosti a na zastupovanie v konaní o registrácii odrody splnomocniť2d) zástupcu, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike.

(5) Žiadateľ je povinný kontrolnému ústavu

a) podať žiadosť v štátnom jazyku3) na tlačive a v termíne, ktorý určí kontrolný ústav,

b) poskytnúť bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktorý určí kontrolný ústav,

c) priložiť pri určených druhoch poľnohospodárskych plodín výsledky predskúšok vykonaných podľa skúšobných metodík kontrolného ústavu,

d) doložiť, ak ide o geneticky modifikovanú odrodu,1a) súhlas Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na zavedenie odrody do životného prostredia4) po dobu odrodových skúšok.

(6) Kontrolný ústav zaradí odrodu do odrodových skúšok, ak žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu odrody ustanovené v odsekoch 1 až 5. Ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok ustanovených na registráciu odrody a nedostatok neodstráni ani v lehote určenej kontrolným ústavom, kontrolný ústav konanie zastaví. Na tento následok musí byť žiadateľ pri určení lehoty upozornený.

§ 4

Podmienky registrácie odrody

(1) Registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín a okrasných, liečivých a aromatických rastlín sa vykonáva na základe rozhodnutia, ktoré kontrolný ústav vydáva podľa výsledkov odrodových skúšok.

(2) Kontrolný ústav vydá rozhodnutie o registrácii odrody s prihliadnutím na posudok komisie podľa § 29 ods. 2 písm. a), iba ak odroda

a) je odlišná,

b) je vyrovnaná,

c) je stála,

d) má hospodársku hodnotu,

e) má názov spĺňajúci podmienky podľa § 8,

f) má zabezpečené udržiavacie šľachtenie,

g) prispeje k zachovaniu a k zlepšeniu poľnohospodárskej výroby, k zlepšeniu kvality produktov určených na výživu ľudí a zvierat,

h) nemá nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí, zvierat a na životné prostredie,

i) v prípade geneticky modifikovanej odrody spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.4a)

(3) Hospodárska hodnota nie je podmienkou registrácie odrody, ak ide o

a) komponenty hybridov,

b) odrody tráv, ktoré nie sú určené na krmovinárske využitie,

c) odrody zeleninových druhov,

d) odrody ovocných druhov,

e) odrody okrasných, liečivých a aromatických rastlín.

(4) Kontrolný ústav rozhodnutím

a) zamietne registráciu odrody, alebo

b) vylúči odrodu z odrodových skúšok pred ich skončením, alebo

c) predĺži trvanie odrodových skúšok so súhlasom žiadateľa, najviac však o jeden rok, ak odroda nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2 alebo ak žiadateľ neuhradil trovy a náklady konania podľa § 37.

(5) Kontrolný ústav vydá rozhodnutie podľa odseku 2 alebo 4 najneskôr do 30 dní od posúdenia komisiou podľa § 29 ods. 2 písm. a).".

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2d, 3, 4 a 4a znejú:

2a) § 21 zákona č. 132/1989 Zb.

2b) § 11 zákona č. 132/1989 Zb.

2c) § 16 zákona č. 132/1989 Zb.

2d) § 23 a § 31 Občianskeho zákonníka.
§ 566 a nasl. Obchodného zákonníka.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

4) § 17 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z.

4a) § 21 ods. 6 zákona č. 151/2002 Z. z.".

5. V § 5 ods. 1 sa za slovom „registrácii" čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ktoré sa zapisuje do Štátnej odrodovej knihy.".

6. § 5 sa dopĺňa odsekom 5 a odseky 2 až 5 znejú:

(2) Kontrolný ústav na žiadosť žiadateľa o predĺženie doby registrácie odrody rozhodnutím predĺži dobu registrácie odrody o také isté obdobie, ako je pri jednotlivých druhoch uvedené v odseku 1, ak preskúšaním zistí, že odroda spĺňa podmienky registrácie podľa § 4 ods. 2 písm. a) až c). Podaním žiadosti o predĺženie doby registrácie sa registrácia odrody predbežne predĺži až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predĺžení doby registrácie odrody.

(3) Žiadosť o predĺženie doby registrácie odrody sa kontrolnému ústavu podáva pri druhoch uvedených v odseku 1 písm. a) najneskôr dva roky pred uplynutím doby registrácie, v odseku 1 písm. b) najneskôr tri roky pred uplynutím doby registrácie a v odseku 1 písm. c) najneskôr päť rokov pred uplynutím doby registrácie.

(4) Predĺženie doby registrácie odrôd okrasných, aromatických a liečivých rastlín a ostatných poľnohospodárskych plodín neuvedených v zozname druhov sa vykoná bez odrodových skúšok len na základe žiadosti o predĺženie doby registrácie podanej jeden rok pred skončením registrácie odrody.

(5) Žiadateľ, ktorý požiadal o predĺženie doby registrácie odrody, je povinný dodať kontrolnému ústavu bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktoré určí kontrolný ústav.".

7. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Zrušenie registrácie odrody

(1) Kontrolný ústav rozhodnutím zruší registráciu odrody, ak

a) o to požiadal žiadateľ; v prípade viacerých udržiavateľov odrody musia žiadosť o zrušenie registrácie odrody podať všetci jej udržiavatelia, alebo

b) odroda už nie je stála alebo vyrovnaná, alebo

c) odroda už nemá hospodársku hodnotu, ktorá bola podmienkou registrácie, alebo

d) žiadateľ nedodá množiteľský materiál na odrodové skúšky v množstve, kvalite a v termíne určenom kontrolným ústavom, alebo

e) stav udržiavacieho šľachtenia a jeho dokumentácie neumožňuje dodržanie podmienok registrácie podľa § 4 ods. 2 písm. a) až c) alebo ak nie je kontrolnému ústavu umožnená kontrola udržiavacieho šľachtenia odrody a jeho dokumentácie, alebo

f) odroda ohrozuje zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie, alebo

g) žiadateľ neuhradil náklady na odrodové skúšky, alebo

h) dodatočne vyjde najavo, že neboli splnené podmienky na registráciu odrody.

(2) Ak sa zruší registrácia odrody z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) až e), možno množiteľský materiál odrody uvádzať do obehu v dobe určenej kontrolným ústavom, najneskôr však do 30. júna tretieho roka po zrušení registrácie odrody.

(3) Ak sa zruší registrácia odrody z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. g), možno množiteľský materiál odrody uvádzať do obehu najneskôr do konca roka, v ktorom bola registrácia zrušená.

(4) Ak sa zruší registrácia odrody z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. f) a h), musí sa množiteľský materiál stiahnuť z obehu bezodkladne.".

8. V § 7 ods. 1 sa vypúšťa slovo „ministerstva" a slová „§ 4 ods. 3." sa nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 2.".

9. V § 7 odseky 2 až 4 znejú:

(2) Do Štátnej odrodovej knihy sa zapisuje

a) názov odrody,

b) latinský názov a slovenský názov druhu, ku ktorému odroda patrí,

c) evidenčné číslo odrody,

d) obchodné meno (meno a priezvisko) a sídlo (trvalý pobyt) žiadateľa,

e) dátum doručenia žiadosti o registráciu odrody,

f) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii odrody,

g) dátum zrušenia alebo uplynutia doby registrácie odrody,

h) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predĺžení registrácie odrody,

i) údaj o genetickej modifikácii, ak ide o geneticky modifikovanú odrodu,1a)

j) údaj o majiteľovi šľachtiteľského osvedčenia,4b)

k) obchodné meno (meno a priezvisko) a sídlo (trvalý pobyt) udržiavateľa odrody (§ 2 ods. 15).

(3) Každú zmenu údajov uvedených v odseku 2 je žiadateľ povinný do 30 dní písomne oznámiť kontrolnému ústavu.

(4) Kontrolný ústav každoročne zostavuje zoznam registrovaných odrôd zapísaných v Štátnej odrodovej knihe a zoznam krajových odrôd4c) (ďalej len „listina registrovaných odrôd"), ktorý vydáva ministerstvo vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník"). Ministerstvo na návrh kontrolného ústavu zverejní zápis každej zmeny v Štátnej odrodovej knihe vo vestníku do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o zmene údajov.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:

4b) § 2 písm. i) zákona č. 132/1989 Zb.

4c) § 2 písm. g) zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.".

10. § 8 vrátane nadpisu znie:

㤠8

Názov odrody

(1) Pre odrodu sa musí v Slovenskej republike používať rovnaký názov ako v zmluvnom štáte. To neplatí, ak názov odrody nespĺňa podmienky podľa odseku 2.

(2) Názov odrody

a) nesmie byť zložený len z čísel,

b) nesmie byť zhodný alebo zameniteľný s názvom používaným v tuzemsku alebo v zahraničí pre registrovanú odrodu rovnakého alebo príbuzného rastlinného druhu,

c) nesmie vyvolávať nesprávne predstavy o hodnote, vlastnostiach alebo o pôvode odrody,

d) nesmie obsahovať slovenské alebo latinské botanické názvy,

e) nesmie byť zhodný alebo zameniteľný s ochrannou známkou, označením pôvodu alebo so zemepisným názvom rovnakých alebo podobných výrobkov a nesmie ani inak porušovať práva alebo právom chránené záujmy iných osôb,

f) musí zodpovedať požiadavkám osobitného predpisu,3)

g) nesmie byť odlišný od názvu uvedeného v šľachtiteľskom osvedčení vydanom podľa osobitného zákona,1)

h) nesmie byť ťažko vysloviteľný alebo inak jazykovo nevhodný.

(3) Žiadateľ o registráciu odrody je povinný oznámiť kontrolnému ústavu do šiestich mesiacov pred predpokladaným skončením odrodových skúšok návrh názvu odrody.

(4) Podrobnosti o názve odrody ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.".

11. § 9 vrátane nadpisu znie:

㤠9

Šľachtenie odrôd rastlín

(1) Šľachtenie nových odrôd je oprávnená vykonávať každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá preukáže, že má na túto činnosť zodpovedajúce technické vybavenie. Údaj o šľachtení odrôd sa do obchodného registra4d) zapíše na základe osvedčenia o šľachtení nových odrôd rastlín alebo osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín, ktoré kontrolný ústav vydá žiadateľovi na základe jeho písomnej žiadosti a čestného vyhlásenia4e) o tom, že vykonáva šľachtenie nových odrôd alebo udržiavacie šľachtenie odrôd a má na túto činnosť zodpovedajúce technické vybavenie.

(2) Ten, kto vykonáva šľachtenie nových odrôd, je povinný

a) viesť záznamy o

1. genetických zdrojoch rastlín,4f) ktoré použil pri vytvorení, objavení alebo vyvinutí odrody,

2. použitej metóde šľachtenia odrody,

3. priebehu šľachtenia odrody,

4. množstve vyrobeného šľachtiteľského množiteľského materiálu,

b) vyhotoviť popis odrody,

c) viesť evidenciu o použití prostriedkov štátneho rozpočtu4g) poskytnutých na šľachtenie odrody,

d) evidovať pôvodcov4h) a ich podiely na vytvorení, objavení alebo vyvinutí novej odrody,

e) uchovávať dokumentáciu o odrode podľa písmen a), b) a d) najmenej 30 rokov od právoplatnosti rozhodnutia o registrácii odrody.

(3) Udržiavacie šľachtenie odrody je oprávnený vykonávať žiadateľ uvedený v § 3 ods. 3 písm. a) až d) a f). Iná fyzická osoba alebo právnická osoba môže udržiavať odrodu chránenú podľa osobitného predpisu1) iba s jeho písomným súhlasom. Ak odroda nie je chránená podľa osobitného predpisu,1) jej udržiavateľom môže byť každý, kto riadne plní povinnosti podľa odseku 6 a kto písomne požiada kontrolný ústav, aby bol ako udržiavateľ odrody zapísaný v Štátnej odrodovej knihe.

(4) Ak odrodu registrovanú podľa § 4 ods. 2 udržiavajú aj ďalší udržiavatelia odrody,

a) každý z nich môže písomne požiadať kontrolný ústav, aby bol v Štátnej odrodovej knihe zapísaný ako ďalší udržiavateľ odrody podľa § 7 ods. 2 písm. d); ak ide o odrodu chránenú podľa osobitného predpisu,1) udržiavateľ odrody musí k žiadosti pripojiť písomný súhlas majiteľa šľachtiteľského osvedčenia,4i) inak kontrolný ústav konanie o zápise ďalšieho udržiavateľa odrody do Štátnej odrodovej knihy zastaví,

b) ďalší udržiavateľ odrody je povinný dodať kontrolnému ústavu bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktoré určí kontrolný ústav; ďalej je povinný poskytnúť potrebné informácie o odrode, ak si ich kontrolný ústav vyžiada,

c) kontrolný ústav rozhodne o zápise ďalších udržiavateľov odrody do Štátnej odrodovej knihy, ak sa na základe vykonaných odrodových skúšok preukáže, že množiteľský materiál poskytnutý ďalším udržiavateľom odrody má vlastnosti, ktoré odroda mala pri jej registrácii a ktoré sú uvedené v popise odrody podľa odseku 2 písm. b).

(5) Ak kontrolný ústav má zapísať v Štátnej odrodovej knihe zmenu v osobe udržiavateľa odrody na základe § 3 ods. 3 písm. f), odrodové skúšky podľa odseku 4 písm. c) sa nevykonajú.

(6) Udržiavateľ odrody je povinný počas trvania odrodových skúšok a doby registrácie odrody

a) zabezpečiť udržiavacie šľachtenie odrôd na udržiavanie znakov a vlastností odrody, na základe ktorých bola odroda zaregistrovaná,

b) zabezpečiť dodávku základného množiteľského materiálu do množiteľského cyklu,

c) dodať na vyžiadanie kontrolného ústavu kontrolné vzorky množiteľského materiálu registrovanej odrody na účely overovania požiadaviek, na základe ktorých bola odroda zaregistrovaná,

d) predložiť na vyžiadanie kontrolného ústavu dokumentáciu udržiavacieho šľachtenia odrôd,

e) viesť záznamy o

1. používanej metóde udržiavacieho šľachtenia odrôd,

2. množstve vyrobeného množiteľského materiálu,

f) viesť evidenciu o použití prostriedkov štátneho rozpočtu4g) poskytnutých na udržiavacie šľachtenie odrôd,

g) uchovávať záznamy podľa písmena e) po dobu troch rokov od ich vyhotovenia.

(7) Odrodu registrovanú podľa § 4 ods. 2 možno udržiavať v Slovenskej republike alebo v zmluvnom štáte, ak je zabezpečená kontrola jej udržiavacieho šľachtenia odrôd kontrolným ústavom.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 4d až 4i znejú:

4d) § 31 ods. 2 Obchodného zákonníka.

4e) § 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

4f) § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 215/2001 Z. z.

4g) § 2 a 3 zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z.

4h) § 2 písm. g) bod 1.2 a § 7 ods. 7 zákona č. 132/1989 Zb.

4i) § 2 písm. i) zákona č. 132/1989 Zb.".

12. V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová „majiteľov, udržiavateľov a osôb majúcich práva k odrode podľa osobitného zákona,1)" nahrádzajú slovom „žiadateľov,".

13. § 12 vrátane nadpisu znie:

㤠12

Splnomocňovacie ustanovenia na vykonanie druhej časti zákona

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a) zoznam druhov podľa § 3 ods. 1,

b) druhy poľnohospodárskych plodín, pre ktoré je podmienkou registrácie overenie hospodárskej hodnoty podľa § 4 ods. 2 písm. d),

c) druhy poľnohospodárskych plodín, pri ktorých sa pri podaní žiadosti o registráciu odrody vyžaduje predloženie výsledkov predskúšok; podrobnosti o vykonávaní odrodových skúšok, o poskytovaní množiteľského materiálu na vykonanie odrodových skúšok, o náležitostiach žiadosti o registráciu odrody podľa § 3 a o úradnom popise odrody (§ 2 ods. 16),

d) podrobnosti o výkone šľachtenia odrôd a o vedení dokumentácie podľa § 9,

e) druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody sa budú skúšať na účely zápisu do Zoznamu odporučených odrôd aj na určenie spôsobu vykonávania skúšok, komplexného hodnotenia hospodárskych vlastností odrôd a bližších podmienok zápisu do Zoznamu odporučených odrôd podľa § 11,

f) podrobnosti o podmienkach skúšania odrôd na účely ich registrácie a predĺženia doby ich registrácie,

g) podrobnosti o podmienkach skúšania geneticky modifikovaných odrôd na účely ich registrácie,

h) podrobnosti o náležitostiach listiny registrovaných odrôd.".

14. Nadpis tretej časti znie: „MNOŽITEĽSKÝ MATERIÁL POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN".

15. § 13 až 16 vrátane nadpisov znejú:

㤠13

Podmienky výroby, spracovania a uvádzania množiteľského materiálu do obehu

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na účely podnikania množiteľský materiál vyrába alebo dováža, alebo vyváža, alebo spracúva, alebo nakupuje na účely uvádzania do obehu (ďalej len „dodávateľ"), musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa (ďalej len „osvedčenie"), ktoré vydáva kontrolný ústav.

(2) Držiteľom osvedčenia podľa odseku 1 musí byť aj dovozca, ktorý dováža množiteľský materiál len pre vlastnú spotrebu.

(3) Kontrolný ústav vydá osvedčenie podľa odseku 1 dodávateľovi, ktorý je fyzickou osobou, ak

a) absolvoval stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v poľnohospodárskom, lesníckom alebo prírodovednom odbore,

b) úspešne vykonal skúšku odbornej spôsobilosti [§ 22 písm. h)].

(4) Kontrolný ústav vydá osvedčenie podľa odseku 1 dodávateľovi, ktorý je právnickou osobou, ak podmienky uvedené v odseku 3 spĺňa jej zodpovedný zástupca, ktorý je s ňou v pracovnoprávnom vzťahu; to neplatí, ak podmienku podľa odseku 3 spĺňa jej spoločník alebo člen, jej štatutárny orgán alebo člen jej štatutárneho orgánu (ďalej len „zodpovedný zástupca").

(5) Osvedčenie vydané dodávateľovi obsahuje

a) obchodné meno,

b) identifikačné číslo,

c) pri právnických osobách sídlo, pri fyzických osobách bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,

d) osobné údaje zodpovedného zástupcu podľa odseku 4 (meno a bydlisko),

e) predmet činnosti podľa odseku 1,

f) doba, na ktorú sa osvedčenie vydáva, ak dodávateľ v písomnej žiadosti uviedol dobu určitú,

g) deň začatia predmetu činnosti, ak dodávateľ v žiadosti uviedol neskorší deň začatia podnikania,

h) dátum vydania osvedčenia.

(6) Dodávateľ je povinný oznámiť kontrolnému ústavu všetky zmeny údajov uvedených v odseku 5 do 15 dní od ich vzniku. Kontrolný ústav na základe oznámenia vydá dodávateľovi nové osvedčenie.

(7) Kontrolný ústav vedie evidenciu dodávateľov a vydaných osvedčení.

(8) Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nevzťahujú na toho, kto množiteľský materiál nakupuje v malospotrebiteľskom balení na území Slovenskej republiky na účely jeho ďalšieho uvádzania do obehu.

(9) Kontrolný ústav rozhodnutím osvedčenie zruší, ak

a) zistí, že dodávateľ po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po sebe nevykonáva činnosť, pre ktorú bol evidovaný, alebo

b) dodávateľ o vyradenie z evidencie vedenej podľa odseku 7 sám písomne požiada, alebo

c) dodávateľ už nie je v pracovnoprávnom vzťahu so zodpovedným zástupcom a túto podmienku nesplní v lehote určenej kontrolným ústavom v písomnej výzve, alebo

d) dodávateľ inak porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.

(10) Osvedčenie zaniká

a) smrťou alebo zánikom dodávateľa,

b) rozhodnutím kontrolného ústavu podľa odseku 9.

(11) Ak osvedčenie zanikne, kontrolný ústav dodávateľa z evidencie vedenej podľa odseku 7 vyradí.

§ 14

Uvádzanie množiteľského materiálu do obehu

(1) Do obehu možno uvádzať množiteľský materiál odrôd, ktoré sú zapísané v Štátnej odrodovej knihe, iba ak je uznaný

a) ako množiteľský materiál predstupňov alebo ako základný množiteľský materiál, alebo certifikovaný množiteľský materiál,

b) ako štandardný množiteľský materiál zelenín, ak sú splnené požiadavky podľa § 16, alebo konformný množiteľský materiál ovocných druhov a viniča hroznorodého, ak sú splnené požiadavky podľa § 16a.

(2) Komponenty na výrobu registrovaných hybridov možno uvádzať do obehu, ak sú uznané podľa tohto zákona ako základný množiteľský materiál alebo ako certifikovaný množiteľský materiál.

(3) Množiteľský materiál druhov poľnohospodárskych plodín a zelenín možno uvádzať do obehu aj ako zmes osív podľa § 18 alebo pri zeleninách aj ako sadenice zelenín podľa § 18a.

(4) Množiteľský materiál okrasných rastlín vrátane ovocných druhov a zelenín na okrasné účely sa môže uvádzať do obehu podľa § 18b.

(5) Obchodný množiteľský materiál možno uvádzať do obehu podľa § 17.

(6) Ak ide o množiteľský materiál ostatných poľnohospodárskych plodín, okrasných, aromatických a liečivých rastlín, ktoré nie sú uvedené v zozname druhov, a ich odrody nie sú registrované ani na základe žiadosti, možno takýto množiteľský materiál uvádzať do obehu bez uvedenia kategórie množiteľského materiálu. Dodávateľ je povinný uviesť na obale kvalitatívne hodnoty množiteľského materiálu. Množiteľský materiál možno označiť odrodou, len ak ide o odrodu

a) chránenú podľa osobitného zákona,1)

b) všeobecne známu,1)

c) zapísanú v zozname vedenom dodávateľom na základe popisu uloženého u dodávateľa.

§ 15

Uznávanie množiteľských porastov a množiteľského materiálu

(1) Uznávaciemu konaniu kontrolným ústavom podliehajú

a) množiteľské porasty určené na výrobu množiteľského materiálu predstupňov, základného množiteľského materiálu alebo certifikovaného množiteľského materiálu,

b) množiteľský materiál predstupňov, základný množiteľský materiál a certifikovaný množiteľský materiál v predpísaných generáciách, ktorý pochádza z uznaných množiteľských porastov.

(2) Dodávateľ je povinný písomne požiadať o uznávanie množiteľských porastov a množiteľského materiálu podľa odseku 1 v lehotách určených kontrolným ústavom.

(3) Kontrolný ústav na základe výsledkov uznávacieho konania rozhodne o uznaní množiteľských porastov alebo množiteľského materiálu.

§ 16

Podmienky výroby štandardného množiteľského materiálu

(1) Štandardný množiteľský materiál sa musí vyrobiť z príslušnej generácie uznaného množiteľského materiálu v jednom množiteľskom cykle pri zachovaní počtu predpísaných generácií jednotlivých druhov.

(2) Dodávateľ štandardného množiteľského materiálu je povinný

a) hodnotiť množiteľské porasty,

b) vykonávať analýzy množiteľského materiálu,

c) odoberať vzorky a uchovávať ich po dobu troch rokov,

d) viesť prehľad o výrobe štandardného množiteľského materiálu,

e) uviesť vlastnosti štandardného množiteľského materiálu na ním vydanom osvedčení o pôvode a kvalite,

f) viesť evidenciu o predaji štandardného množiteľského materiálu.".

16. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16a

Podmienky výroby konformného množiteľského materiálu

(1) Konformný množiteľský materiál sa môže vyrábať a uvádzať do obehu len pri odrodách ovocných druhov uvedených v zozname druhov a pri odrodách viniča hroznorodého.

(2) Za kvalitu, druhovú pravosť a odrodovú čistotu konformného množiteľského materiálu zodpovedá dodávateľ.

(3) Konformný množiteľský materiál musí byť označený názvom odrody. Názov odrody sa uvádza, ak je odroda

a) registrovaná, alebo

b) chránená podľa osobitného predpisu,1) alebo

c) zapísaná v zozname popisov odrôd vedenom dodávateľom.

(4) Dodávateľ je povinný konformný množiteľský materiál kontrolovať a viesť evidenciu o

a) jeho pôvode a vlastnostiach,

b) jeho hmotnosti alebo o počte kusov použitých na výrobu,

c) technologickom postupe jeho pestovania,

d) stave množiteľského porastu, z ktorého sa bude vyrábať,

e) spôsobe chemického ošetrenia množiteľského porastu,

f) jeho výžive,

g) zdravotnom stave rastlín podľa osobitného zákona,4j)

h) jeho zbere,

i) počte kusov alebo o hmotnosti,

j) jeho nákupe, výrobe a predaji a o vykonaných kontrolách.

(5) Dodávateľ je povinný uchovávať evidenciu podľa odseku 4 po dobu piatich rokov.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 4j znie:

4j) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.".

17. § 17 a 18 vrátane nadpisov znejú:

㤠17

Podmienky výroby obchodného množiteľského materiálu

(1) Množiteľský materiál tých druhov, ktoré sú uvedené v zozname druhov, možno uvádzať do obehu ako obchodný množiteľský materiál iba za podmienok uvedených v § 40 ods. 1.

(2) Obchodný množiteľský materiál môže uvádzať do obehu len dodávateľ, ktorý

a) spĺňa požiadavky na označovanie a balenie podľa § 20 okrem požiadavky uvedenej v odseku 3 písm. c),

b) na obale uvedie, či ide o jarnú alebo ozimnú formu, prípadne iné vlastnosti množiteľského materiálu,

c) vedie evidenciu o hmotnosti alebo počte kusov vyrábaného obchodného množiteľského materiálu po dobu piatich rokov,

d) vedie evidenciu o nákupe, výrobe a predaji obchodného množiteľského materiálu po dobu piatich rokov.

§ 18

Zmesi

(1) Na poľnohospodárske účely možno uvádzať do obehu zmesi osív druhov a odrôd (ďalej len „zmes"), ktoré možno uvádzať do obehu aj samostatne.

(2) Dodávateľ je povinný ohlásiť kontrolnému ústavu výrobu zmesí najneskôr jeden mesiac pred jej začiatkom spolu s údajmi o zložení zmesí, o percentuálnom podiele, podľa druhov a odrôd rastlín, o obchodnom názve a o označení zmesi.

(3) Kontrolný ústav po kontrole údajov podľa odseku 2

a) zmesi eviduje a pred ich uvedením do obehu každej pridelí registračné číslo,

b) odoberie úradnú vzorku a uchováva ju po dobu troch rokov na kontrolné účely.

(4) Zmesi určené na poľnohospodárske účely sa môžu uvádzať do obehu, len ak

a) osivo pred zmiešaním bolo uznané ako základný množiteľský materiál alebo certifikovaný množiteľský materiál, alebo bolo vyrobené ako štandardný množiteľský materiál, prípadne povolené ako obchodný množiteľský materiál,

b) sú určené a označené na použitie ako zmesi

1. obilnín alebo zmesi obilnín a strukovín na výrobu zrna,

2. iných druhov okrem tráv na kŕmne účely,

3. tráv a iných krmovín na kŕmne účely,

4. rôznych druhov na zelené hnojenie.

(5) Zmesi určené na iné ako poľnohospodárske účely

a) môžu obsahovať aj druhy neuvedené v zozname druhov,

b) podliehajú ustanoveniam tohto zákona, ak obsahujú najmenej jeden druh uvedený v zozname druhov.

(6) Uvádzať do obehu možno len odrodové zmesi zelenín a riep. Tieto zmesi možno uvádzať do obehu iba v malospotrebiteľskom balení. Podrobnosti o uvádzaní zmesí do obehu ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.".

18. Za § 18 sa vkladajú nové § 18a, 18b a 18c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠18a

Sadenice zelenín

(1) Sadenice tých druhov zelenín, ktoré sú uvedené v zozname druhov,

a) musia pochádzať z osiva alebo z častí rastlín registrovaných odrôd v kategóriách základný množiteľský materiál, certifikovaný množiteľský materiál alebo štandardný množiteľský materiál,

b) musia sa pestovať a uchovávať oddelene, aby nedošlo k ich zmiešaniu,

c) nesmú obsahovať škodlivé organizmy4k) a viditeľné príznaky poškodenia týmito organizmami.

(2) Dodávateľ (§ 13 ods. 1) je povinný

a) informovať kontrolný ústav o výskyte škodlivých organizmov a vykonať opatrenia proti šíreniu škodlivých organizmov,

b) zabezpečiť identifikáciu, sledovanie a kontrolu kritických bodov výrobného procesu [§ 22 písm. n)],

c) požiadať kontrolný ústav o odber vzoriek na kontrolu druhovej a odrodovej pravosti,

d) viesť evidenciu výroby sadeníc zelenín [§ 22 písm. n)] a uchovávať záznamy po dobu troch rokov.

(3) Kontrolný ústav zabezpečí kontrolu plnenia povinností dodávateľom podľa odseku 2.

§ 18b

Množiteľský materiál okrasných druhov

(1) Množiteľský materiál okrasných druhov, ktorý sa uvádza do obehu,

a) musí spĺňať požiadavky na druhovú pravosť, čistotu a kvalitu,

b) ak je odroda označená podľa odseku 3, musí spĺňať požiadavky aj na odrodovú pravosť, čistotu a kvalitu,

c) nesmie obsahovať škodlivé organizmy.

(2) Dodávateľ (§ 13 ods. 1) množiteľského materiálu okrasných druhov je povinný

a) informovať kontrolný ústav o výskyte škodlivých organizmov,

b) označiť množiteľský materiál podľa § 20,

c) zabezpečiť oddelenú identifikáciu, odber vzoriek na kontrolu, sledovanie a kontrolu kritických bodov výrobného procesu [§ 22 písm. n)],

d) uchovávať údaje o odrodách, ktoré uvádza do obehu.

(3) Množiteľský materiál okrasných druhov možno označiť názvom odrody, len ak ide o odrodu

a) registrovanú podľa § 3 ods. 1, alebo

b) chránenú podľa osobitného zákona,1) alebo

c) všeobecne známu,1) alebo

d) zapísanú v zozname popisov odrôd vedenom dodávateľom.

§ 18c

Množiteľský materiál pre ekologické poľnohospodárstvo

Množiteľský materiál pre ekologické poľnohospodárstvo4l) musí byť označený názvom „Určené pre ekologické poľnohospodárstvo.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 4k a 4l znejú:

4k) § 2 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení zákona č. 471/2001 Z. z.

4l) Zákon č. 224/1998 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín.".

19. § 19 a 20 vrátane nadpisov znejú:

㤠19

Podmienky dovozu množiteľského materiálu

(1) Dovážať možno množiteľský materiál

a) registrovaných odrôd druhov podľa zoznamu druhov,

b) odrôd alebo druhov ostatných poľnohospodárskych plodín, okrasných, aromatických a liečivých rastlín neuvedených v zozname druhov,

c) odrôd zapísaných v Spoločnom katalógu odrôd alebo v zozname odrôd zmluvného štátu,

d) neregistrovaných odrôd druhov uvedených v zozname druhov, ktoré sú na základe zmluvy určené výhradne na vývoz

1. na jedno vegetačné obdobie pri jednoročných druhoch poľnohospodárskych plodín,

2. pri viacročných druhoch poľnohospodárskych plodín na dobu trvania prvého zásevu,

e) neregistrovaných odrôd ovocných druhov a viniča hroznorodého, ktoré sú určené na výrobu konformného množiteľského materiálu.

(2) Dovezený množiteľský materiál možno uvádzať do obehu, iba ak je v krajine jeho pôvodu vydaný doklad o odrodovej pravosti a semenárskej kvalite a zodpovedá podmienkam tohto zákona a osobitného predpisu.1)

(3) Ten, kto množiteľský materiál dováža, je povinný písomne oznámiť kontrolnému ústavu dovoz a do troch dní od jeho uskutočnenia požiadať o odber vzoriek na účely posúdenia zhody v kvalitatívnych požiadavkách.

(4) Kontrolný ústav preskúša kvalitu dovezeného množiteľského materiálu, či táto zodpovedá požiadavkám na jednotlivé druhy poľnohospodárskych plodín. Podrobnosti o požiadavkách ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

(5) Na účely uvádzania do obehu je zakázané dovážať

a) konformný množiteľský materiál ovocných drevín a viniča hroznorodého,

b) zmes osív na poľnohospodárske účely,

c) množiteľský materiál geneticky modifikovaných odrôd, ak nie je vydaný súhlas na dovoz podľa osobitného predpisu.4m)

(6) Podmienky ustanovené v odsekoch 1 až 5 sa vzťahujú aj na toho, kto dováža množiteľský materiál len pre vlastnú spotrebu a ktorý je evidovaný podľa § 13.

§ 20

Označovanie a balenie množiteľského materiálu

(1) Množiteľský materiál možno uvádzať do obehu len v obaloch vylučujúcich ich zámenu a uzatvorených tak, že je zachovaná možnosť kontroly pôvodnosti obsahu. Dodávateľ množiteľského materiálu je povinný používať predpísaný spôsob balenia, označovania obalov a plombovania.

(2) Údaje na označení obalov musia byť dobre čitateľné, nezmazateľné a v štátnom jazyku.3)

(3) Na každom obale množiteľského materiálu musia byť uvedené tieto údaje:

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je dodávateľom fyzická osoba, alebo obchodné meno a sídlo, ak je dodávateľom právnická osoba,

b) názov druhu, alebo ak ide o zmesi, názov druhov a ich percentuálne podiely,

c) názov odrody, alebo ak ide o zmesi, názvy odrôd, okrem obchodného množiteľského materiálu,

d) kategória množiteľského materiálu (§ 2 ods. 22),

e) označenie generácie, ak ide o základný množiteľský materiál alebo certifikovaný množiteľský materiál,

f) identifikačné číslo alebo číslo dávky,

g) rok použitia,

h) čistá hmotnosť alebo počet kusov,

i) názov použitého moridla a jeho účinná látka, ak sa použilo,

j) mesiac a rok posledného odberu úradnej vzorky, s výnimkou malospotrebiteľského balenia.

(4) Na obale, v ktorom sa uvádza do obehu množiteľský materiál v malospotrebiteľskom balení, musia byť uvedené okrem údajov podľa odseku 3 aj údaje o dátume zabalenia a dobe použiteľnosti.

(5) Údaje na obale množiteľského materiálu geneticky modifikovaných odrôd uvádzaných do obehu musia obsahovať označenie podľa osobitného zákona.1a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 4m znie:

4m) § 21 zákona č. 151/2002 Z. z.".

20. V § 21 sa slová vvýrobcu osiva" nahrádzajú slovom „dodávateľa".

21. § 22 vrátane nadpisu znie:

㤠22

Splnomocňovacie ustanovenia na vykonanie tretej časti zákona

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a) podrobnosti o podmienkach uvádzania moreného a nemoreného množiteľského materiálu poľnohospodárskych plodín do obehu,

b) podmienky uznávania množiteľského porastu, ukazovatele a kritériá na uznávanie množiteľského materiálu, označovanie kategórií a generácií množenia a predpísané počty generácií pre jednotlivé druhy,

c) požiadavky na výrobu, kvalitu, uvádzanie štandardného množiteľského materiálu do obehu, náležitosti osvedčenia o pôvode a kvalite a náležitosti evidencie,

d) požiadavky na výrobu, kvalitu, uvádzanie obchodného množiteľského materiálu do obehu, náležitosti osvedčenia o kvalite a náležitosti evidencie,

e) podrobnosti o obaloch, ich označovaní a o uzatváraní a požiadavky na malospotrebiteľské balenie množiteľského materiálu,

f) oblasti na výrobu základného zemiakového sadiva a pravidlá pestovania zemiakov v týchto oblastiach,

g) podmienky výkonu kontroly dovezeného množiteľského materiálu,

h) podrobnosti o príprave na skúšku z odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 13 a o vydaní osvedčenia,

i) spôsob skúšania a označovania uznaného množiteľského materiálu vyrobeného z meristémových kultúr alebo iným postupom vhodným na výrobu zdravého množiteľského materiálu,

j) spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality množiteľského materiálu uvádzaného do obehu,

k) náležitosti prihlášky do uznávacieho konania a dokladov o uznaní množiteľského materiálu,

l) termíny podávania prihlášok množiteľských porastov do uznávacieho konania,

m) požiadavky na výrobu, kvalitu a uvádzanie konformného množiteľského materiálu do obehu, náležitosti dokladov o kvalite a predpísanej evidencii konformného množiteľského materiálu, náležitosti vedenia zoznamov popisov odrôd vedených dodávateľom,

n) požiadavky na vlastnosti sadeníc zelenín, podrobnosti o spôsobe balenia a označovania sadeníc zelenín, podmienky na sledovanie a kontrolu kritických bodov výrobného procesu sadeníc zelenín, podrobnosti postupu pri odbere vzoriek sadeníc zelenín, náležitosti a spôsob evidencie a vedenia záznamov,

o) požiadavky na vlastnosti a kvalitu určených druhov okrasných rastlín a náležitosti vedenia zoznamov popisov odrôd.".

22. V § 23 odsek 2 znie:

(2) Ministerstvo rozhodne o registrácii klonu alebo multiklonálnej variety na základe návrhu lesníckeho ústavu, iba ak

a) výsledky štátnych klonových skúšok vykonané lesníckym ústavom preukázali, že klon alebo multiklonálna varieta spĺňajú požadované znaky a požiadavky na ekologickú alebo na hospodársku hodnotu,

b) pri klone alebo multiklonálnej variete geneticky modifikovanej dreviny bol vydaný súhlas Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.4n)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 4n znie:

4n) § 17 zákona č. 151/2002 Z. z.".

23. V § 29 ods. 1 písm. b) sa slová „osív poľnohospodárskych plodín" nahrádzajú slovami „množiteľského materiálu poľnohospodárskych plodín, okrasných, aromatických a liečivých rastlín. ".

24. V § 29 ods. 1 písmeno d) znie:

d) rozhoduje podľa § 23 ods. 2 a 4.".

25. V § 29 ods. 2 písmeno a) znie:

a) posudzuje návrhy na rozhodnutia podľa § 4 ods. 2, 4 a 5, § 5 ods. 2, § 6 ods. 1 a § 23 ods. 2 a 4, ukazovatele a kritériá registrácie odrôd a uznávania množiteľského materiálu, metodické postupy a systémy skúšania a kontroly odrôd a množiteľského materiálu a návrhy na prijatie mimoriadnych opatrení podľa § 40,".

26. § 30 vrátane nadpisu znie:

㤠30

Kontrolný ústav

Kontrolný ústav na úseku skúšania a kontroly odrôd a množiteľského materiálu

a) vykonáva skúšanie odrôd a klonov pri určených druhoch poľnohospodárskych plodín, okrasných, aromatických a liečivých rastlín na účely ich registrácie,

b) vykonáva skúšanie a kontrolu odrôd a klonov pri určených druhoch poľnohospodárskych plodín, okrasných, aromatických a liečivých rastlín po ich registrácii posúdením zhody ich vlastností, na základe ktorých bola odroda alebo klon registrované,

c) vykonáva skúšanie odrôd určených na zápis do Zoznamu odporučených odrôd a počas trvania zápisu odrôd v ňom a vydáva Zoznam odporučených odrôd,

d) rozhoduje podľa § 3 ods. 6, § 4 ods. 2, 4 a 5, § 5 ods. 2, § 6 ods. 1, § 9 ods. 4, § 13 ods. 8 a § 36,

e) zostavuje listinu registrovaných odrôd,

f) vypracúva a vydáva metodické pokyny, metodiky odrodových skúšok a metodiky skúšania množiteľského materiálu,

g) vykonáva uznávanie množiteľského materiálu poľnohospodárskych plodín,

h) vykonáva kontrolu štandardného množiteľského materiálu, konformného množiteľského materiálu, obchodného množiteľského materiálu, zmesí a množiteľského materiálu okrasných rastlín,

i) vykonáva kontrolu množiteľského materiálu v priebehu jeho spracovania, balenia, skladovania a uvádzania do obehu,

j) vykonáva kontrolu kvality dovážaného a vyvážaného množiteľského materiálu,

k) vykonáva kontrolu množiteľského materiálu na posúdenie zhody jeho kvality s kvalitou uvedenou v pôvodných dokladoch,

l) vykonáva evidenciu dodávateľov a hodnotí ich činnosť,

m) vykonáva kontrolu udržiavacieho šľachtenia, vydáva osvedčenia podľa § 9, nahliada do dokumentácie podľa § 9 a vykonáva potrebné zistenia.".

27. § 31 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) vypracúva návrhy na rozhodnutia ministerstva podľa § 23 ods. 2 a 4.".

28. V § 32 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Kontrolný ústav a lesnícky ústav môžu na účely kontroly a skúšania [§ 1 ods. 1 písm. b)] využívať aj výsledky skúšok a zistení iných odborne spôsobilých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb alebo si môžu zaobstarať vykonanie jednotlivých skúšobných úkonov na základe zmluvy8a) uzavretej s inou odborne spôsobilou fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou.9)

(2) Kontrolný ústav a lesnícky ústav môžu poveriť výkonom kontroly a skúšania inú odborne spôsobilú fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu.9)".

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 9 znejú:

8a) § 409 a § 536 Obchodného zákonníka.

9) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.".

29. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".

30. § 34 vrátane nadpisu znie:

㤠34

Zverejňovanie informácií

Orgány kontroly pri poskytovaní informácií o odrodách a množiteľskom materiáli nesmú poskytovať alebo inak zverejňovať také údaje, ktoré sú chránené podľa osobitných predpisov11) alebo ktoré žiadateľ alebo dodávateľ označí za predmet obchodného tajomstva,2) ak nejde o údaje verejne známe.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.".

31. § 35 ods. 1 sa dopĺňa písmenami i) až l), ktoré znejú:

i) uvedie do obehu množiteľský materiál, ktorý podľa tohto zákona nie je dovolené do obehu uvádzať, alebo za množiteľský materiál vydáva a uvádza do obehu materiál, ktorý nie je množiteľským materiálom podľa tohto zákona,

j) neuchováva vzorky množiteľského materiálu podľa § 16,

k) uvedie do obehu množiteľský materiál, ktorý nie je balený alebo označovaný podľa tohto zákona,

l) v sadivovej oblasti na výrobu základného zemiakového sadiva [§ 22 písm. f)] nedodržiava povinnosť zakladať porasty zemiakov len zo sadiva, ktoré spĺňa predpísané požiadavky na certifikovaný množiteľský materiál.".

32. V § 36 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Odvolanie proti opatreniu kontrolného ústavu vydaného podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.".

33. V § 1 ods. 1 písm. b), v § 28, v § 29 ods. 1 písm. c), v § 35 ods. 1 písm. a), v § 36 ods. 1 písm. a), b) a d) a v § 37 ods. 1 a 3 sa slovo „osivo" nahrádza slovami „množiteľský materiál" v príslušnom gramatickom tvare.

34. V § 37 ods. 1 sa slovo „výrobcov" nahrádza slovom „dodávateľov".

35. Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠39a

Prechodné ustanovenie

(1) Konania podľa § 3 ods. 4 a 5, § 4 ods. 3 a 4, § 5 ods. 2 a 4 a § 6 ods. 1 začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2) Kontrolný ústav je povinný do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona upraviť listinu registrovaných odrôd tak, aby bola v súlade s týmto zákonom.

(3) Žiadatelia (§ 3 ods. 3) sú povinní predložiť kontrolnému ústavu v lehote určenej v jeho výzve doklady, ktoré sú potrebné na uvedenie listiny registrovaných odrôd do súladu s týmto zákonom; inak kontrolný ústav nepreukázaný údaj v listine registrovaných odrôd neuvedie.".

36. § 40 vrátane nadpisu znie:

㤠40

Mimoriadne opatrenia

(1) Ak je vážne ohrozené zásobovanie trhu certifikovaným množiteľským materiálom odrôd niektorého z druhov, ktorý je uvedený v zozname druhov, môže ministerstvo na návrh kontrolného ústavu najviac na dobu jedného roka

a) povoliť uvádzanie do obehu obchodného množiteľského materiálu; tento množiteľský materiál musí byť vyrobený z iných ako množiteľských porastov a jeho kvalita musí zodpovedať požiadavkám na kategóriu certifikovaný množiteľský materiál,

b) určiť odlišné kvalitatívne podmienky uznávania množiteľského materiálu.

(2) Ak hrozí nebezpečenstvo vzniku škody v dôsledku nedostatku množiteľského materiálu registrovaných odrôd alebo obchodného množiteľského materiálu, môže ministerstvo povoliť dovoz aj certifikovaného množiteľského materiálu odrôd, ktoré v Slovenskej republike nie sú registrované. Takýto množiteľský materiál možno uvádzať do obehu najviac na dobu jedného roka.

(3) Ministerstvo zverejní opatrenia podľa odsekov 1 a 2 vo svojom vestníku.".

37. Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý znie:

㤠40a

Vláda Slovenskej republiky je oprávnená vydať nariadenie22) na vykonanie článku 70 Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

22) Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky.".


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 s výnimkou § 19 ods. 1 písm. c), ktorý nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.