Zákon č. 463/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 176/2002
Platnosť od 08.08.2002 do31.12.2004
Účinnosť od 01.09.2002 do31.12.2004
Zrušený 582/2004 Z. z.

463

ZÁKON

z 10. júla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1996 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 339/2000 Z. z., zákona č. 58/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z. a zákona č. 560/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písmeno d) znie:

d) poplatok za pobyt v kúpeľnom mieste alebo mieste sústredeného cestovného ruchu,".

2. Nadpis § 5 znie:

„Poplatok za pobyt v kúpeľnom mieste alebo mieste sústredeného cestovného ruchu".

3. V § 5 ods. 1 prvá veta znie:

„Poplatok za pobyt v kúpeľnom mieste alebo mieste sústredeného cestovného ruchu platí fyzická osoba, ktorá sa v takomto mieste prechodne ubytuje v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania na účely rekreácie alebo zdravotnej starostlivosti alebo z dôvodu plnenia pracovných povinností alebo výkonu podnikateľskej činnosti.".

4. V § 5 ods. 4 sa na konci prvej vety vkladá bodkočiarka a slová "za deň pobytu sa považujú aj deň príchodu a deň odchodu" a druhá veta sa vypúšťa.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1996 Z. z., zákonom č. 219/1999 Z. z., zákonom č. 339/2000 Z. z., zákonom č. 58/2001 Z. z., zákonom č. 223/2001 Z. z., zákonom č. 560/2001 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


Rudolf Schuster v. r

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v r.