459

ZÁKON

z 2. júla 2002

o odbornej príprave zamestnancov prokuratúry

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje

a) odbornú prípravu zamestnancov vykonávajúcich na prokuratúre štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere1) (ďalej len „štátny zamestnanec"),

b) odbornú prípravu zamestnancov vykonávajúcich na prokuratúre verejnú službu2) (ďalej len „zamestnanec vo verejnej službe"),

c) kvalifikačnú skúšku štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnej službe,

d) zloženie kvalifikačnej komisie.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na vojakov vyčlenených na plnenie úloh vojenskej prokuratúry podľa osobitného zákona.3)

DRUHÁ ČASŤ

ODBORNÁ PRÍPRAVA ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA V PRÍPRAVNEJ ŠTÁTNEJ SLUŽBE

Adaptačné vzdelávanie

§ 2

(1) Štátny zamestnanec, ktorý vykonáva na prokuratúre prípravnú štátnu službu (ďalej len „čakateľ"),4) je povinný zúčastňovať sa na odbornej príprave.

(2) Účelom odbornej prípravy čakateľa je získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti na prokuratúre. Odborná príprava sa vykonáva pod dohľadom školiteľa, ktorého určí služobný úrad.

(3) Odborná príprava čakateľa zahŕňa

a) adaptačné vstupné vzdelávanie,

b) adaptačné prípravné vzdelávanie.

§ 3

(1) Účelom adaptačného vstupného vzdelávania je získanie

a) základných vedomostí

1. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky,

2. o organizácii a štruktúre štátnych orgánov,

3. o pôsobnosti prokuratúry, jej organizácii a riadení,

4. o úradných postupoch pri vybavovaní agendy podľa služobného zaradenia,

b) podrobných vedomostí

1. o predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi,

2. o právnej ochrane utajovaných skutočností,

3. o právnej ochrane osobných údajov v informačných systémoch,

4. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom,

5. o registratúrnom poriadku na prokuratúre,

6. o pracovnom poriadku pre zamestnancov prokuratúry,

7. o organizačnom poriadku služobného úradu.

(2) Adaptačné vstupné vzdelávanie sa končí v rámci skúšobnej lehoty pohovorom s predstaveným.

§ 4

(1) Účelom adaptačného prípravného vzdelávania je získanie

a) základných vedomostí

1. o ústavnom práve, trestnom práve, občianskom práve, obchodnom práve, finančnom práve, správnom práve a pracovnom práve,

2. o hospodárení a nakladaní s majetkom štátu a o výkone a uplatňovaní práv a dodržiavaní povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov prokuratúry,

3. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti v praxi orgánov činných v trestnom konaní,

b) podrobných vedomostí

1. o organizácii, štruktúre a pôsobnosti štátnych orgánov,

2. o pôsobnosti prokuratúry, jej organizácii a riadení,

3. o právnom postavení štátneho zamestnanca pri vykonávaní štátnej služby,

4. o etickom kódexe štátneho zamestnanca,

5. o služobných predpisoch týkajúcich sa štátneho zamestnanca,

6. o úradných postupoch pri vybavovaní agendy podľa služobného zaradenia,

c) schopnosti využívať získané vedomosti v praxi,

d) administratívnych a organizačných zručností pri vybavovaní agendy podľa služobného zaradenia.

(2) Adaptačné prípravné vzdelávanie sa končí kvalifikačnou skúškou.

Kvalifikačná skúška a kvalifikačná komisia

§ 5

(1) Účelom kvalifikačnej skúšky je overiť, či čakateľ má poznatky a či je schopný využívať vedomosti získané v priebehu odbornej prípravy pri vykonávaní činností podľa svojho služobného zaradenia. Účelom kvalifikačnej skúšky čakateľa v služobnom úrade, ktorým je Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra"), je aj overiť, či čakateľ dokáže plniť koncepčné úlohy a úlohy v legislatívnom procese. Súčasťou kvalifikačnej skúšky je služobné hodnotenie, ktoré vykoná školiteľ.

(2) Kvalifikačná skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Obe časti kvalifikačnej skúšky sa konajú spravidla v jeden deň. Generálna prokuratúra určí deň konania kvalifikačnej skúšky v posledných troch mesiacoch prípravnej štátnej služby, najneskôr v posledný deň trvania tejto služby. Služobný úrad písomne oznámi čakateľovi termín konania kvalifikačnej skúšky aspoň dva mesiace predo dňom jej konania.

§ 6

(1) Kvalifikačnú skúšku skladá čakateľ pred kvalifikačnou komisiou zriadenou na generálnej prokuratúre. Kvalifikačná komisia má päť členov, z toho traja členovia musia byť prokurátormi a dvaja štátnymi zamestnancami v stálej štátnej službe.5) Členov kvalifikačnej komisie a jej predsedu vymenúva a odvoláva generálny prokurátor Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor").

(2) Kvalifikačná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia. Kvalifikačná komisia sa uznáša o výsledku kvalifikačnej skúšky väčšinou hlasov všetkých členov. Člen kvalifikačnej komisie sa nesmie zdržať hlasovania. Uznesenie kvalifikačnej komisie znie „vyhovel" alebo „nevyhovel"; uznesenie sa vyhotoví písomne.

(3) Ak sa čakateľ bezdôvodne alebo bez ospravedlnenia nezúčastní na kvalifikačnej skúške v určenom termíne, kvalifikačná komisia vydá rozhodnutie „nevyhovel".

(4) Výsledok kvalifikačnej skúšky oznámi predseda kvalifikačnej komisie čakateľovi ústne bezprostredne po konaní kvalifikačnej skúšky a generálnemu prokurátorovi písomne najbližší pracovný deň po konaní kvalifikačnej skúšky.

§ 7

(1) Ak čakateľ úspešne vykoná kvalifikačnú skúšku, generálna prokuratúra mu vydá osvedčenie o kvalifikačnej skúške a vedúci služobného úradu ho vymenuje do stálej štátnej služby odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom vykonal kvalifikačnú skúšku.

(2) Ak čakateľ nevyhovel požiadavkám kvalifikačnej skúšky, generálna prokuratúra mu na základe jeho písomnej žiadosti povolí opakovať kvalifikačnú skúšku. Kvalifikačnú skúšku možno opakovať iba raz. Žiadosť o opakovanie kvalifikačnej skúšky musí čakateľ doručiť generálnej prokuratúre do 14 dní od určeného termínu konania kvalifikačnej skúšky.

(3) Opakovanú kvalifikačnú skúšku môže čakateľ vykonať najskôr po troch mesiacoch a najneskôr do šiestich mesiacov od neúspešného vykonania kvalifikačnej skúšky. Čas do opakovanej kvalifikačnej skúšky je pokračovaním prípravnej štátnej služby. Opakovanú kvalifikačnú skúšku čakateľ vykoná pred kvalifikačnou komisiou v inom zložení ako pri prvej kvalifikačnej skúške.

(4) Na opakovanú kvalifikačnú skúšku sa vzťahuje ustanovenie § 6. Po úspešnom vykonaní kvalifikačnej skúšky sa postupuje podľa odseku 1.

(5) Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa vzťahujú aj na čakateľa, ktorý sa bezdôvodne alebo bez ospravedlnenia nezúčastní na kvalifikačnej skúške v určenom termíne (§ 6 ods. 3).

TRETIA ČASŤ

ODBORNÁ PRÍPRAVA ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA V STÁLEJ ŠTÁTNEJ SLUŽBE

§ 8

Prehlbovanie kvalifikácie

(1) Štátny zamestnanec, ktorý vykonáva na prokuratúre stálu štátnu službu, je povinný zúčastňovať sa na vzdelávaní zameranom na priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na výkon činností podľa služobného zaradenia.

(2) Druhy a formy prehlbovania kvalifikácie štátneho zamestnanca, ktorý vykonáva na prokuratúre stálu štátnu službu, určí služobný predpis, ktorý vydá generálny prokurátor.

§ 9

Funkčné vzdelávanie

(1) Štátny zamestnanec, ktorý vykonáva na prokuratúre stálu štátnu službu a pripravuje sa na výkon riadiacej činnosti, je povinný zúčastňovať sa na funkčnom vzdelávaní.

(2) Podrobnosti o funkčnom vzdelávaní štátnych zamestnancov na prokuratúre a o jeho skončení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.6)

ŠTVRTÁ ČASŤ

ODBORNÁ PRÍPRAVA ZAMESTNANCA VO VEREJNEJ SLUŽBE

Adaptačné vzdelávanie

§ 10

(1) Zamestnanec vo verejnej službe je povinný zúčastňovať sa na odbornej príprave, ktorej účelom je získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti na prokuratúre. Odborná príprava zamestnanca vo verejnej službe sa vykonáva pod dohľadom školiteľa, ktorého určí zamestnávateľ.

(2) Odborná príprava zamestnanca vo verejnej službe zahŕňa

a) adaptačné vstupné vzdelávanie,

b) adaptačné kvalifikované vzdelávanie.

§ 11

(1) Účelom adaptačného vstupného vzdelávania je získanie podrobných vedomostí

a) o predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi,

b) o právnej ochrane osobných údajov v informačných systémoch,

c) o registratúrnom poriadku na prokuratúre,

d) o pracovnom poriadku pre zamestnancov prokuratúry,

e) o organizačnom poriadku zamestnávateľa.

(2) Adaptačné vstupné vzdelávanie sa končí v rámci skúšobnej lehoty pohovorom s nadriadeným.

§ 12

(1) Účelom adaptačného kvalifikovaného vzdelávania je získanie

a) základných vedomostí

1. o ústavnom práve, trestnom práve, občianskom práve, obchodnom práve, finančnom práve, správnom práve a pracovnom práve,

2. o organizácii, štruktúre a pôsobnosti štátnych orgánov,

b) podrobných vedomostí

1. o pôsobnosti prokuratúry, jej organizácii a riadení,

2. o právnom postavení zamestnanca vo verejnej službe,

3. o etike práce zamestnanca vo verejnej službe,

4. o služobných predpisoch týkajúcich sa zamestnanca vo verejnej službe,

5. o úradných postupoch pri vybavovaní

pridelenej agendy,

c) schopnosti využívať získané vedomosti v praxi,

d) administratívnych a organizačných zručností pri vybavovaní pridelenej agendy.

(2) Adaptačné kvalifikované vzdelávanie sa končí kvalifikačnou skúškou.

Kvalifikačná skúška a kvalifikačná komisia

§ 13

(1) Účelom kvalifikačnej skúšky je overiť, či zamestnanec vo verejnej službe má poznatky a či je schopný využívať vedomosti získané v priebehu odbornej prípravy pri vykonávaní činností podľa svojho pracovného zaradenia.

(2) Kvalifikačná skúška sa vykonáva ústne, a to najskôr po jednom roku pracovného pomeru na prokuratúre, najneskôr však do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru na prokuratúre. Zamestnávateľ písomne oznámi zamestnancovi vo verejnej službe termín konania kvalifikačnej skúšky aspoň dva mesiace predo dňom konania tejto skúšky.

§ 14

(1) Kvalifikačnú skúšku skladá zamestnanec vo verejnej službe pred kvalifikačnou komisiou zriadenou zamestnávateľom.

(2) Kvalifikačná komisia má najmenej troch členov. Členov kvalifikačnej komisie a jej predsedu vymenúva a odvoláva zamestnávateľ.

(3) Kvalifikačná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia. Kvalifikačná komisia sa uznáša o výsledku kvalifikačnej skúšky väčšinou hlasov všetkých členov. Člen kvalifikačnej komisie sa nesmie zdržať hlasovania. Uznesenie kvalifikačnej komisie znie „vyhovel" alebo „nevyhovel"; uznesenie sa vyhotoví písomne.

(4) Ak zamestnanec vo verejnej službe úspešne vykoná kvalifikačnú skúšku, zamestnávateľ mu vydá osvedčenie o kvalifikačnej skúške.

(5) Ak zamestnanec vo verejnej službe nevyhovel požiadavkám kvalifikačnej skúšky, zamestnávateľ mu na základe jeho písomnej žiadosti povolí opakovať kvalifikačnú skúšku. Kvalifikačnú skúšku možno opakovať iba raz.

(6) Podrobnosti o kvalifikačnej komisii a kvalifikačnej skúške upraví služobný predpis, ktorý vydá generálna prokuratúra.

§ 15

Prehlbovanie kvalifikácie

(1) Zamestnanec vo verejnej službe je povinný zúčastňovať sa na vzdelávaní zameranom na priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na výkon činností podľa pracovného zaradenia.

(2) Druhy a formy prehlbovania kvalifikácie zamestnanca vo verejnej službe určí služobný predpis, ktorý vydá generálny prokurátor.

Osobitné ustanovenia

§ 16

Ustanovenia § 12 až 14 sa nevzťahujú na zamestnanca vo verejnej službe, ktorý vykonáva remeselné, manuálne alebo manipulačné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce.

§ 17

(1) Zamestnávateľom zamestnanca, ktorý vykonáva verejnú službu na generálnej prokuratúre, je generálna prokuratúra.

(2) Zamestnávateľom zamestnanca, ktorý vykonáva verejnú službu na krajskej prokuratúre, je krajská prokuratúra.

(3) Zamestnávateľom zamestnanca, ktorý vykonáva verejnú službu na okresnej prokuratúre, je krajská prokuratúra, do územnej pôsobnosti ktorej patrí okresná prokuratúra, na ktorej vykonáva verejnú službu.

(4) Zamestnávateľom zamestnanca, ktorý vykonáva verejnú službu na vyššej vojenskej prokuratúre, je vyššia vojenská prokuratúra.

(5) Zamestnávateľom zamestnanca, ktorý vykonáva verejnú službu na vojenskej obvodnej prokuratúre, je vojenská obvodná prokuratúra.


PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 18

Zamestnanec, ktorý bol 1. apríla 2002 v pracovnom pomere k prokuratúre a ktorý sa stal podľa osobitného zákona7) na prechodné obdobie štátnym zamestnancom v dočasnej štátnej službe, absolvuje odborné vzdelávanie podľa tohto zákona v rozsahu určenom v § 4. Absolvovanie tohto odborného vzdelávania a jeho skončenie odbornou skúškou pred osobitnou kvalifikačnou komisiou na prokuratúre nahrádza odborné vzdelávanie podľa osobitných predpisov a je podmienkou na vymenovanie zamestnanca do stálej štátnej služby na prokuratúre.

§ 19

(1) Zamestnanec, ktorý bol 1. apríla 2002 v pracovnom pomere k prokuratúre a ktorý sa stal podľa osobitného zákona8) zamestnancom vykonávajúcim verejnú službu, absolvuje odbornú prípravu podľa § 12. Kvalifikačnú skúšku podľa tohto zákona vykoná najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na zamestnanca vo verejnej službe, ktorý vykonáva remeselné, manuálne alebo manipulačné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce.

§ 20

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.

3) § 24 ods. 3 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.

4) § 19 zákona č. 312/2001 Z. z.

5) § 24 zákona č. 312/2001 Z. z.

6) § 14 ods. 8 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení zákona č. 143/2002 Z. z.

7) § 154 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) § 54 ods. 1 zákona č. 313/2001 Z. z.