Zákon č. 447/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č. 563/2001 Z. z. a o doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 553/2003 Z. z.(nepriamo), 570/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 172/2002
Platnosť od 03.08.2002
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodu 19, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003

447

ZÁKON

z 2. júla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č. 563/2001 Z. z. a o doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:

Za § 143 sa vkladajú § 143a a 143b, ktoré znejú:

㤠143a

Od 1. júla 2002 sa na sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov nepoužijú

1. § 130 až 145 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,

2. § 157 až 160 a § 167 až 174 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

§ 143b

Všeobecné predpisy o sociálnom zabezpečení sa do 30. júna 2003 považujú za všeobecné predpisy o sociálnom poistení podľa tohto zákona.".


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 okrem čl. I bodu 19, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.