441

ZÁKON

z 10. júla 2002

o vojnových hroboch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Účelom zákona je zabezpečiť zachovanie vojnových hrobov, pohrebísk a cintorínov, ako aj starostlivosť o ne spôsobom ustanoveným v platnom medzinárodnom humanitnom práve.1)

§ 2

Na účely tohto zákona

a) vojnové obete sú príslušníci ozbrojených síl (kombatanti), ktorí padli alebo zomreli na území Slovenskej republiky počas vojnových operácií, v zajatí alebo v ich dôsledku, ako aj v povojnovom období, ak boli v čase smrti pod ochranou medzinárodného humanitného práva,

b) civilné vojnové obete sú osoby, ktoré zahynuli alebo zomreli na území Slovenskej republiky v dôsledku vojen,

c) vojnové obete a civilné vojnové obete sú aj osoby, ktoré padli alebo zomreli, alebo zahynuli mimo územia Slovenskej republiky a ich pozostatky sú uložené na území Slovenskej republiky,

d) vojnové hroby sú miesta, kde sú uložené pozostatky vojnových obetí a civilných vojnových obetí vrátane hrobov jednotlivcov a skupinových hrobov, cintoríny alebo časti cintorínov, ako aj pomníky a iné pamätné miesta vrátane novozakladaných cintorínov alebo častí cintorínov, v ktorých budú uložené pozostatky vojnových obetí a civilných vojnových obetí nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky,

e) udržiavanie a starostlivosť o vojnové hroby je zabezpečovanie neporušenosti vojnových hrobov, ich uchovávanie v náležitom stave a vykonávanie potrebných opráv,

f) úprava vojnových hrobov je vyznačenie hraníc pohrebiska a umiestnenie pamätných symbolov, náhrobkov, pomníkov alebo iných pamätníkov, ich rekonštrukcia, ako aj iné potrebné opatrenia.

§ 3

(1) Zoznamy a evidenciu, ako aj vyhľadávanie vojnových hrobov vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré zabezpečuje ochranu vojnových hrobov a právo trvalého odpočinku vojnovým obetiam a civilným vojnovým obetiam, ako aj to, že v okolí vojnových hrobov nebudú umiestnené zariadenia, ktoré sú nezlučiteľné s úctou k týmto miestam.

(2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na náklady vyčlenené v štátnom rozpočte na príslušný rok zabezpečuje udržiavanie a starostlivosť o vojnové hroby a správcov vojnových hrobov môže poveriť technickou realizáciou, udržiavaním, starostlivosťou a úpravou vojnových hrobov.

§ 4

(1) Štátny rozpočet Slovenskej republiky na každý príslušný rok vyčlení na jeden vojnový hrob sumu rovnajúcu sa dvojnásobku minimálnej hodinovej mzdy podľa platného právneho predpisu v príslušnom roku. Ak vojnové hroby boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku alebo kultúrnu pamiatku, štátny rozpočet vyčlení na jeden vojnový hrob štvornásobok minimálnej hodinovej mzdy podľa platného právneho predpisu v príslušnom roku.

(2) Podrobnosti o podmienkach na poskytovanie finančných prostriedkov vyčlenených štátnym rozpočtom na príslušný rok na zabezpečenie, udržiavanie a starostlivosť o vojnové hroby a o spôsobe a podmienkach rozdeľovania finančných prostriedkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

§ 5

(1) Obec je správcom vojnových hrobov nachádzajúcich sa v katastri obce.

(2) Obec má právo požadovať podľa podmienok a určeným spôsobom finančné prostriedky vyčlenené štátnym rozpočtom na vojnové hroby v obvode, v ktorom zabezpečuje udržiavanie a starostlivosť o vojnové hroby.


§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad Ženevské dohody z 12. augusta 1949 v znení dodatkových protokolov k týmto dohovorom z 8. júna 1977.