Zákon č. 440/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 169/2002
Platnosť od 01.08.2002
Účinnosť od 01.01.2003

OBSAH

440

ZÁKON

z 9. júla 2002,

ktorým sa mení zákon č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1. V čl. I sa vypúšťa § 9.

2. V čl. I § 11 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odsekov.

3. V čl. I § 14 sa vypúšťa ôsmy, desiaty a trinásty bod. Následne sa deviaty, jedenásty a dvanásty bod označuje ako ôsmy, deviaty a desiaty bod.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.