Zákon č. 439/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945

Čiastka 169/2002
Platnosť od 01.08.2002
Účinnosť od 01.09.2002

439

ZÁKON

z 2. júla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945 sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 2 znie:

(2) Tento zákon sa vzťahuje aj na vdovy a vdovcov po osobách uvedených v odseku 1, občanov Slovenskej republiky, ktorých manžel buď padol, alebo kedykoľvek neskoršie zomrel; rovnako sa tento zákon vzťahuje aj na vdovy a vdovcov, ktorí uzavreli nové manželstvo.".

2. V § 5 odseky 4 a 5 znejú:

(4) Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)

(5) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky posúdi predloženú žiadosť, a ak je opodstatnená, prizná odškodnenie. Písomné stanovisko doručí žiadateľovi do vlastných rúk.".

3. V § 5 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Ak Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nevyhovie žiadosti alebo jej vyhovie iba sčasti, žiadateľ sa môže domáhať odškodnenia žalobou na súde proti Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky najneskôr do jedného roka odo dňa doručenia stanoviska Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.".

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

4. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

㤠5a

(1) Prezident Slovenskej republiky alebo minister obrany Slovenskej republiky môže vymenúvať a povyšovať do vojenských hodností osoby, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis.2)

(2) Osoby podľa odseku 1 vymenúva a povyšuje do

a) generálskych hodností prezident Slovenskej republiky,

b) poddôstojníckych hodností, práporčíckych hodností a dôstojníckych hodností minister obrany Slovenskej republiky.

(3) Podrobnosti na vymenúvanie a povyšovanie osôb podľa odseku 1 do vojenských hodností určí prezident Slovenskej republiky.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona č. 101/1964 Zb.".

5. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a

Prechodné ustanovenia

(1) Ustanovenia tohto zákona sa použijú aj na konania začaté pred 1. septembrom 2002.

(2) Žiadosti predložené do 31. augusta 2002 sa posudzujú podľa tohto zákona.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.