Zákon č. 436/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Čiastka 168/2002
Platnosť od 01.08.2002
Účinnosť od 01.09.2002

OBSAH

436

ZÁKON

z 9. júla 2002,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. sa mení takto:

V § 6 odsek 6 znie:

(6) Na účely organizovania trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami podľa osobitného predpisu9) určuje ministerstvo podľa odsekov 1 až 5 ceny vybraných poľnohospodárskych výrobkov.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.