Zákon č. 434/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.

Čiastka 168/2002
Platnosť od 01.08.2002 do30.04.2005
Účinnosť od 01.05.2004 do30.04.2005
Zrušený 182/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 6a ods. 2 a 3, ktoré nadobudnú účinnosť dňom platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a Európskym spoločenstvám

OBSAH

434

ZÁKON

z 19. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení zákona č. 23/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. c) a v celom texte zákona sa slová „výberové víno s prívlastkom" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „víno s prívlastkom" v príslušnom tvare.

2. V § 3 ods. 18 sa vypúšťajú slová „a značkových vín zmesových".

3. V § 3 sa za odsek 33 vkladajú odseky 34 až 42, ktoré znejú:

(34) Vinohradnícky register je evidencia užívateľov plochy alebo plôch vhodných na výsadbu viniča; tvorí ho textová časť a mapová časť.

(35) Hroznová šťava je tekutý produkt získaný z hrozna, upravený chemickými konzervačnými látkami uvedenými v osobitnom predpise,3) s výnimkou úpravy oxidom siričitým alebo pasterizáciou, prípadne zahustením a následným zriedením vodou, pri ktorom je dočasne zastavený spontánny kvasný proces, a jeho obsah alkoholu neprekračuje 1 % obj.; je určená na výrobu nealkoholických nápojov.

(36) Skutočný alkohol je obsah alkoholu v objemových percentách, ktoré výrobok obsahuje pri 20 0C , vyjadrený ako objem etanolu v litroch obsiahnutý v 100 l (obj. %).

(37) Celkový alkohol je obsah alkoholu v objemových percentách súčtu skutočného obsahu alkoholu a možného obsahu alkoholu v obj.

(38) Potenciálny alkohol je obsah alkoholu v objemových percentách, ktoré môžu vzniknúť úplným prekvasením cukru obsiahnutého v 100 obj.

(39) Kupáž je zmes vín alebo muštov.

(40) Tirážny likér je produkt, ktorý sa pridáva do kupáže na účel začatia druhotného kvasenia pri výrobe šumivých vín.

(41) Expedičný likér je produkt, ktorý sa pridáva do šumivého vína na účel dosiahnutia požadovanej chuti.

(42) Školenie vína je technologický postup pri výrobe vína, ktorý vedie k odstráneniu nežiaducich látok a zvýšeniu kvality vína.".

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách" nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov".

4. V § 4 ods. 1 sa za slovo „sadenice" vkladajú slová „registrovaných odrôd".

5. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a

Oprávnenie pestovať vinič hroznorodý na podnikateľské účely

(1) Vysádzať vinič hroznorodý na podnikateľské účely je oprávnená každá fyzická osoba alebo každá právnická osoba, ktorá je vlastníkom, nájomcom alebo vypožičiavateľom pozemku s vhodnými pôdno-klimatickými podmienkami, na ktorom je povolené pestovať vinič.

(2) Vysádzať vinič hroznorodý na výmere väčšej ako 1 000 m2 určený na podnikateľské účely možno ako

a) novú výsadbu na výmere určenej ministerstvom,

b) opakovanú výsadbu na výmere, na ktorej bol vysadený vinič hroznorodý k 1. januáru 2003, alebo opakovanú výsadbu na výmere, na ktorej bol vinič vyklčovaný najneskôr pred uplynutím ôsmich rokov.

(3) Podrobnosti o vysádzaní viniča hroznorodého na podnikateľské účely ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.".

6. V § 8 ods. 1 písmeno a) znie:

a) upravovať cukornatosť čerstvého hrozna, kvasiaceho muštu a mladého alebo ešte kvasiaceho mladého vína na výrobu stolového a akostného bieleho vína pridaním cukru, koncentrovaného hroznového muštu a rektifikovaného koncentrovaného hroznového muštu nad 12 % obj. celkového alkoholu (20 kg cukru na 100 l muštu) a na výrobu červeného vína nad 12,5 % obj. celkového alkoholu (21 kg cukru na 100 l muštu),".

7. V § 8 sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:

(3) Zakazuje sa dovážať mušty alebo pomleté hrozno na účely výroby vína.".

8. V § 9 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) akostné víno vyrobené vo vymedzených regiónoch (ďalej len „akostné víno psr"),".

Doterajšie písmená d), e) a f) sa označujú ako písmená e), f) a g).

9. § 10 vrátane nadpisu znie:

㤠10

Stolové víno

(1) Stolové víno sa vyrába z hrozna, ktoré dosiahlo cukornatosť najmenej 13 kg na 100 l muštu.

(2) Prídavok cukru na úpravu muštu na účely výroby stolového vína nesmie presiahnuť zvýšenie minimálneho prirodzeného alkoholu o hodnotu 2,5 % obj. alkoholu v prepočte (4,25 kg cukru na 100 l muštu). V prípade uplatnenia mimoriadnych opatrení podľa § 24 môže byť maximálne zvýšenie obsahu prirodzeného alkoholu o hodnotu 3,5 % obj. alkoholu.

(3) Stolové víno sa nesmie označiť názvom odrody ani názvom odvodeným od názvu odrody a nesmie byť označené názvom vinohradníckej oblasti, vinohradníckeho rajónu alebo vinohradníckej obce s výnimkou stolového vína vyrobeného iba z hrozna domáceho pôvodu

a) miešaním, ak aspoň 85 % stolového vína pochádza z vinohradníckej oblasti, ktorej názov nesie,

b) z presne špecifikovaných odrôd vypestovaných vo vinohradníckej oblasti, ktorej názov nesie.

(4) Obsah alkoholu prítomného v stolovom víne nesmie byť nižší ako 8,5 % obj. a obsah celkového alkoholu vyšší ako 15 % obj.".

10. V § 11 ods. 2 písm. b) za slovo „charakterom" sa vkladajú slová „zmiešaním hrozna jednotlivých odrôd pred jeho vylisovaním alebo zmiešaním jednotlivých akostných odrodových vín".

11. V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

12. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11a

Akostné víno vyrobené vo vymedzených regiónoch

(1) Akostné víno, víno s prívlastkom a upravované víno, ktoré sa vyrába vo vymedzených územiach Slovenska (ďalej len „región") z hrozna domáceho pôvodu, sa označuje ako akostné víno psr.

(2) Uvádzať akostné vína psr do obehu možno iba po schválení ministerstvom na základe žiadosti vinára.

(3) Podrobnosti o

a) hraniciach regiónov, ako aj o zozname vinohradníckych obcí, ich kategóriách a zónach,

b) odrodách viniča, z ktorých hrozna možno vyrábať akostné víno psr v jednotlivých regiónoch,

c) spôsobe výsadby, metódach pestovania a pestovateľskom tvare viničového kra a hektárových úrodách v jednotlivých regiónoch,

d) metódach výroby vína, minimálnom prirodzenom obsahu alkoholu a uskutočnení analytických a organoleptických skúšok pre každé akostné víno psr

ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.".

13. V § 12 sa za odsek 2 vkladajú odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Víno s prívlastkom sa ďalej člení na

a) odrodové víno s prívlastkom,

b) značkové víno s prívlastkom.

(4) V odrodovom víne s prívlastkom môžu prímesi iných odrôd dosiahnuť najviac 15 %. Značkové víno s prívlastkom je označené prívlastkom najnižšej kategórie.".

14. V § 13 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) tokajský muškát žltý.".

15. V § 16 odsek 2 znie:

(2) Upravované víno sa člení na

a) šumivé víno vyrobené prvotným alebo druhotným kvasením s pretlakom oxidu uhličitého najmenej 3 bary pri teplote 20 0C; nie je povolené označiť ho ako sekt,

b) akostné šumivé víno - sekt vyrobené druhotným kvasením akostných tuzemských vín s pretlakom oxidu uhličitého najmenej 3,5 baru pri teplote 20 0C,

c) aromatické šumivé víno vyrobené prvotným kvasením aromatických muštov odrôd Irsai Oliver, Muškát moravský, Muškát Ottonel, Tramín červený, Müller Thurgau, Devín a Pálava s pretlakom oxidu uhličitého najmenej 3 bary pri teplote 20 0C; nie je povolené označiť ho ako sekt,

d) akostné aromatické šumivé víno - aromatický sekt vyrobené prvotným kvasením aromatických muštov odrôd Irsai Oliver, Muškát moravský, Muškát Ottonel, Tramín červený, Müller Thurgau, Devín a Pálava vhodných na výrobu akostného vína s pretlakom oxidu uhličitého najmenej 3,5 baru pri teplote 20 0C,

e) perlivé víno vyrobené prvotným alebo druhotným kvasením muštu alebo vína v tlakových nádobách s pretlakom oxidu uhličitého najmenej 1 bar a najviac 2,9 baru pri teplote 20 0C,

f) sýtené víno vyrobené sýtením vína oxidom uhličitým s pretlakom najmenej 1 bar a najviac 2,5 baru pri teplote 20 0C,

g) dezertné víno, víno vyrobené z vína pridaním cukru alebo zahusteného muštu a vínneho destilátu,

h) aromatizované víno vyrobené z vína pridaním cukru alebo zahusteného muštu, vínneho destilátu alebo alkoholu poľnohospodárskeho pôvodu a korenia alebo jeho macerátov,

i) likérové víno vyrobené z kvasiaceho hroznového muštu, vína alebo ich kombináciou pridaním vínneho destilátu a zahusteného muštu.".

16. V § 19 odsek 2 znie:

(2) Preskúšavaniu a zatriedeniu podlieha akostné víno, víno s prívlastkom, akostné víno psr, tokajské víno a víno z dovozu určené na ďalšie spracovanie.".

17. V § 19 ods. 5 sa vypúšťajú slová „v množstve od 12 do 24 fliaš,".

18. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠19a

Víno z dovozu

(1) Na územie Slovenskej republiky možno dovážať víno a do obehu uvádzať víno z dovozu, ak je dodávka vína doložená osvedčením vystaveným príslušným kontrolným orgánom v krajine pôvodu, obsahujúcim výsledky rozborov, ktoré preukazujú, že dodávka spĺňa požiadavky na akosť vína platné v krajine pôvodu.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na dovoz muštu určeného na výrobu vína.".

19. V § 21 odsek 1 znie:

(1) Víno v spotrebiteľskom balení musí byť na obale označené čitateľne, nezmazateľne a v štátnom jazyku; okrem údajov uvedených v § 11 a 12 sa na obale uvádzajú tieto údaje:

a) názov, adresa alebo meno a miesto trvalého pobytu vinára alebo inej osoby, ktorá víno uvádza do obehu,

b) obchodný názov výrobku so zatriedením podľa členenia uvedeného v § 9 a 16; ak ide o akostné odrodové víno, akostné víno psr a víno s prívlastkom aj s názvom odrody,

c) štátna kontrolná známka pri víne s prívlastkom, akostnom víne psr a tokajskom víne,

d) objem balenia; označenie medzinárodného symbolu "e" možno uviesť na obale len vtedy, ak sú splnené podmienky ustanovené v osobitnom predpise,3)

e) dátum plnenia do fliaš a číslo výrobnej dávky,

f) obsah alkoholu zaokrúhlene na 0,5 % obj.".

20. V § 23 odseky 3 a 4 znejú:

(3) Vinár musí víno s prívlastkom, akostné víno psr a akostné víno odrodové skladovať v temných priestoroch bez prístupu priameho denného svetla pri teplote od 9 oC do 15 oC.

(4) Na skladovanie vína s prívlastkom, akostného vína psr a akostného odrodového vína osobami, ktoré ho predávajú konečnému spotrebiteľovi, sa vzťahuje odsek 3 okrem povinnosti skladovať víno v temných priestoroch bez prístupu priameho denného svetla.".

21. V § 23 ods. 5 sa vypúšťajú slová „značkové zmesové víno".

22. § 24 vrátane nadpisu znie:

㤠24

Mimoriadne opatrenia

Ministerstvo môže v prípade nepriaznivých klimatických podmienok počas vegetácie viniča na základe žiadosti pestovateľských a spracovateľských organizácií povoliť výnimku

a) z požiadavky na najmenšiu cukornatosť muštu, ktorý sa môže použiť pri výrobe stolových vín alebo na dovoz,

b) zo zákazu dovozu muštu a rmutu na základe vyhodnotenia bilancie a spotreby vína v čase od 1. septembra do 31. októbra toho kalendárneho roka.".

23. § 25 vrátane nadpisu znie:

㤠25

Registrácia vinohradov, vinohradnícka evidencia

(1) Každý vinohradník, ktorý užíva vinohrad alebo viac vinohradov s celkovou výmerou viac ako 1000 m2 na podnikateľské účely, je povinný sa zaregistrovať na kontrolnom ústave.

(2) Zaregistrovať sa môže aj vinohradník, ktorý pestuje vinič hroznorodý na výmere menšej, ako je uvedené v odseku 1.

(3) Vinohradník uvedený v odseku 1 je povinný kontrolnému ústavu predložiť do 30 dní odo dňa, od ktorého dostal do vlastníctva, nájmu alebo výpožičky plochu, na ktorej je povolené pestovať vinič hroznorodý, žiadosť o pridelenie registračného čísla.

(4) Kontrolný ústav do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti vydá osvedčenie o registrácii a registračné číslo. Vinohradník je povinný označiť prideleným registračným číslom vinohrad, ktorý obhospodaruje.

(5) Vinohradnícky register vedie kontrolný ústav. Vinohradnícky register obsahuje najmä

a) identifikačné údaje o vinohradníkovi,

b) údaje o lokalizácii vinohradu (parcelné čísla) a výmere vinohradu,

c) charakteristiku pestovaného viniča a produktov z neho,

d) údaje z vinohradníckej evidencie a vinárskej evidencie.

(6) Vinohradník vedie vinohradnícku evidenciu, v ktorej okrem náležitostí ustanovených osobitnými predpismi2) uvedie najmä

a) plochu vinohradu,

b) počet vysadených krov viniča s členením podľa jednotlivých odrôd,

c) registračné číslo vinohradu.

(7) Vinohradník oznámi

a) kontrolnému ústavu zrušenie vinohradu alebo akúkoľvek zmenu údajov uvedených v žiadosti o pridelenie registračného čísla,

b) Výskumnému ústavu vinohradníctva a vinárstva (ďalej len „výskumný ústav") každoročne množstvo vypestovaného hrozna v členení podľa jednotlivých odrôd v termíne uvedenom v osobitnom predpise.19)".

24. V § 26 ods. 2 písm. b) sa na konci dopĺňajú slová „a muštov a zásoby vína a muštov".

25. V § 27 ods. 3 písmeno b) znie:

b) registruje vinohrady a vedie vinohradnícky register,".

26. V § 27 sa odsek 5 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

d) vykonáva analýzy a zber údajov o pestovaní viniča hroznorodého, výrobe vína z hľadiska požiadaviek na kvalitu sadeníc a kvalitu vína,

e) pripravuje podklady na určenie regiónov, v ktorých sa vyrába akostné víno psr, spôsoby a metódy pestovania viniča a výroby tohto vína.".

27. V § 27 ods. 7 sa vypúšťajú slová „hrozna na účely výroby tokajského vína a osvedčovanie".

28. V § 28 ods. 1 písm. a) sa slová „podľa § 25 ods. 4 a 5" nahrádzajú slovami „podľa § 25 ods. 6 a 7".

29. V § 28 odsek 7 znie:

(7) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.

30. V § 30 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 s výnimkou § 6a ods. 2 a 3, ktoré nadobudnú účinnosť dňom platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a Európskym spoločenstvám.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.