Vyhláška č. 43/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)

Čiastka 21/2002
Platnosť od 31.01.2002 do14.08.2008
Účinnosť od 01.02.2002 do14.08.2008
Zrušený 276/2008 Z. z.

43

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 22. januára 2002,

ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 70 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad") na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode1) podávaná

a) fyzickou osobou obsahuje

1. meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, obchodné meno, rodné číslo, alebo dátum narodenia pri zahraničnej fyzickej osobe,

2. štátnu príslušnosť,

3. trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, miesto podnikania,

4. odborný životopis,

5. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; zahraničná fyzická osoba predloží tiež dokument obdobného charakteru vydaný príslušným orgánom štátu jej trvalého pobytu, štátu, ktorého je občanom, a štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiavala viac než šesť mesiacov; ak takéto dokumenty príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením,

6. ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra, na ktorého základe podniká, nie starší ako tri mesiace a ročnú účtovnú závierku za posledné tri kalendárne roky, pri zahraničnej fyzickej osobe výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zahraničná fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu,

b) právnickou osobou obsahuje

1. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

2. výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom, preukazujúci vznik právnickej osoby, nie starší ako tri mesiace,

3. zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach právnickej osoby žiadajúcej o udelenie súhlasu podľa tohto odseku tvorí viac ako 10 %,

4. prehľadnú štruktúru skupiny osôb s úzkymi väzbami,2) ku ktorej patrí aj právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s cennými papiermi žiadajúca o udelenie súhlasu podľa tohto odseku, napríklad výpis z obchodného registra alebo výpis z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera, alebo výpis z registra emitenta cenného papiera a grafické znázornenie štruktúry takejto skupiny,

5. účtovné závierky za posledné tri roky overené audítorom; ak zahraničný obchodník s cennými papiermi je súčasťou konsolidovaného celku, tiež konsolidované účtovné závierky za posledné tri roky alebo správy o hospodárení za posledné tri roky schválené valným zhromaždením zahraničného obchodníka s cennými papiermi; ak právnická osoba vznikla pred menej ako tromi rokmi pred podaním žiadosti podľa tohto odseku, žiadosť obsahuje tieto údaje len za obdobie od jej vzniku,

6. písomné stanovisko k zámeru zahraničného obchodníka s cennými papiermi3) nadobudnúť alebo prekročiť podiel vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi vydané orgánom, ktorý nad ním vykonáva dohľad, ako aj písomný prísľub tohto orgánu dohľadu o včasnom písomnom informovaní úradu o zmenách v primeranosti vlastných zdrojov zahraničného obchodníka s cennými papiermi a o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť zahraničného obchodníka s cennými papiermi plniť svoje záväzky, ak je žiadateľom zahraničný obchodník s cennými papiermi.

(2) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 obsahuje aj

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, ktorého podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi chce fyzická osoba alebo právnická osoba žiadajúca o udelenie súhlasu podľa odseku 1 (ďalej len „nadobúdateľ") nadobudnúť alebo prekročiť,

b) strategický zámer rozvoja obchodníka s cennými papiermi pri nadobudnutí alebo zvýšení podielu na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi vo výške najmenej 33 % vrátane návrhu personálnych zmien v predstavenstve a dozornej rade a informáciu o tom, či žiadateľ rokoval so súčasnými akcionármi obchodníka s cennými papiermi a či existuje zhoda o ďalšom rozvoji obchodníka s cennými papiermi,

c) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, výšku základného imania právnických osôb, v ktorých má nadobúdateľ podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpený v ich štatutárnych orgánoch alebo v kontrolných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení, a doklady preukazujúce tieto skutočnosti, napríklad výpis z obchodného registra týkajúci sa týchto právnických osôb, výpis z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera nadobúdateľa,

d) údaje o akciách obchodníka s cennými papiermi, ktoré chce nadobúdateľ nadobudnúť, a to

1. počet,

2. menovitú hodnotu,

3. celkovú hodnotu,

4. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,

e) údaje o hlasovacích právach obchodníka s cennými papiermi, ktoré chce nadobúdateľ nadobudnúť, a to

1. počet hlasov,

2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,

f) údaje o akciách obchodníka s cennými papiermi, ktorých je nadobúdateľ majiteľom v čase podania žiadosti, a to

1. počet,

2. menovitú hodnotu,

3. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,

g) údaje o hlasovacích právach obchodníka s cennými papiermi, ktoré má nadobúdateľ v čase podania žiadosti, a to

1. počet hlasov,

2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,

h) zdôvodnenie účelu nadobudnutia podielu na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi vrátane vyhlásenia nadobúdateľa, že nadobúda akcie na vlastný účet a nekoná v zhode s inými akcionármi obchodníka s cennými papiermi a že neexistuje písomný záväzok nadobúdateľa rokovať alebo vykonávať akcionárske práva v prospech tretej osoby,

i) doklady o prehľadnom a dôveryhodnom pôvode, dostatočnom objeme a vyhovujúcej skladbe finančných prostriedkov, ktoré budú použité nadobúdateľom na nadobudnutie akcií, napríklad pri fyzickej osobe prehľad o jej majetkovej a finančnej situácii, výpisy z účtov, výpis z katastra nehnuteľností, daňové priznanie, majetkové priznanie, pri právnickej osobe účtovné závierky za posledné tri roky overené audítorom; ak zahraničný obchodník s cennými papiermi je súčasťou konsolidovaného celku, tiež konsolidované účtovné závierky za posledné tri roky alebo správy o hospodárení predkladané valnému zhromaždeniu za posledné tri kalendárne roky,

j) písomné vyhlásenie žiadateľa podľa § 70 ods. 4 písm. a) zákona, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

§ 2

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zníženie základného imania obchodníka s cennými papiermi, ak nejde o zníženie z dôvodov straty, obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, ktorý chce znížiť svoje základné imanie, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,

b) výšku základného imania a zoznam akcionárov obchodníka s cennými papiermi vrátane ich podielov na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi vyjadrených v percentách ku dňu podania žiadosti o udelenie súhlasu podľa tohto odseku a doklady preukazujúce tieto skutočnosti, napríklad výpis z obchodného registra alebo výpis z registra emitenta cenného papiera,

c) výšku základného imania obchodníka s cennými papiermi po znížení, spôsob, akým sa má vykonať zníženie tohto základného imania, zdôvodnenie zníženia základného imania a navrhovaný dátum jeho zníženia,

d) zápisnicu z rokovania predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, ktorého predmetom bol návrh na rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania obchodníka s cennými papiermi,

e) písomné vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

§ 3

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, u ktorého sa navrhujú osoby na voľbu za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, alebo obchodné meno, sídlo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a umiestnenie pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky, pre ktorú sa navrhuje jej vedúci,

b) meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia alebo rodné číslo osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,

c) odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,

d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; zahraničná fyzická osoba predloží tiež dokument obdobného charakteru vydaný príslušným orgánom štátu jej trvalého pobytu, štátu, ktorého je občanom, a štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiavala viac než šesť mesiacov; ak také dokumenty príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením,

e) písomné vyhlásenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom,

f) zápisnicu z rokovania oprávneného orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorého predmetom je návrh na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,

g) písomné vyhlásenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a žiadateľa podľa § 70 ods. 4 písm. c) zákona, že všetky nimi uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 podáva akcionár obchodníka s cennými papiermi, táto žiadosť obsahuje aj meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.

§ 4

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, ktorý chce zmeniť svoje sídlo,

b) rozhodnutie oprávneného orgánu obchodníka s cennými papiermi o zmene jeho sídla,

c) adresu nového sídla obchodníka s cennými papiermi,

d) zdôvodnenie zmeny sídla obchodníka s cennými papiermi,

e) písomné vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

§ 5

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodníka s cennými papiermi obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa má zlúčiť, splynúť alebo rozdeliť,

b) zdôvodnenie zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodníka s cennými papiermi,

c) navrhovaný dátum, ku ktorému má nastať zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodníka s cennými papiermi,

d) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodníka s cennými papiermi,

e) zápisnicu z rokovania predstavenstva obchodníka s cennými papiermi o návrhu rozhodnutia valného zhromaždenia o zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodníka s cennými papiermi,

f) písomné vyhlásenie audítora o tom, že obchodník s cennými papiermi neposkytuje hlavné investičné služby a vedľajšie investičné služby klientom a že všetky záväzky obchodníka s cennými papiermi voči jeho klientom obchodník s cennými papiermi splnil,

g) písomné vyhlásenie žiadateľa podľa § 70 ods. 4 písm. e) zákona, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Pri zlúčení alebo splynutí obchodníka s cennými papiermi s právnickou osobou, ktorá nie je obchodníkom s cennými papiermi, žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 obsahuje aj ďalšie údaje o tejto právnickej osobe podľa § 1 ods. 1 písm. b) prvého až štvrtého bodu a § 1 ods. 2 písm. c).

§ 6

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb (ďalej len „povolenie") obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, ktorý chce vrátiť povolenie,

b) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,

c) zdôvodnenie vrátenia povolenia obchodníkom s cennými papiermi,

d) navrhovaný dátum vrátenia povolenia,

e) zápisnicu z rokovania oprávneného orgánu obchodníka s cennými papiermi o návrhu na rozhodnutie valného zhromaždenia o vrátení povolenia,

f) písomné vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

§ 7

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, ktorého podnik alebo ktorého časť podniku sa má predať, alebo obchodné meno, sídlo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, umiestnenie pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky, ktorá sa má predať alebo len jej časť,

b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak jej bolo pridelené, ktorá má podnik obchodníka s cennými papiermi, pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časť kúpiť,

c) zdôvodnenie predaja podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti,

d) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese predaja podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti,

e) návrh obchodného plánu obchodníka s cennými papiermi na prvé tri kalendárne roky po predaji podniku obchodníka s cennými papiermi alebo jeho časti, alebo návrh obchodného plánu pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi na prvé tri kalendárne roky po predaji jej časti,

f) návrh zmluvy o predaji podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti,

g) zmluvu o budúcej zmluve o predaji podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti,

h) zápisnicu z rokovania oprávneného orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi o návrhu rozhodnutia o predaji podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti,

i) doklady o prehľadnom a dôveryhodnom pôvode, dostatočnom objeme a vyhovujúcej skladbe finančných prostriedkov použitých na vykonanie tohto úkonu, napríklad pri fyzickej osobe prehľad o jej majetkovej a finančnej situácii, výpisy z účtov, výpis z katastra nehnuteľností, daňové priznanie, majetkové priznanie, pri právnickej osobe účtovné závierky za posledné tri roky overené audítorom; ak zahraničný obchodník s cennými papiermi je súčasťou konsolidovaného celku, tiež konsolidované účtovné závierky za posledné tri roky alebo správy o hospodárení schválené valným zhromaždením za posledné tri kalendárne roky,

j) písomné vyhlásenie žiadateľa podľa § 70 ods. 4 písm. f) zákona, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Pri predaji podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je obchodníkom s cennými papiermi, žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 obsahuje aj údaje o fyzickej osobe podľa § 1 ods. 1 písm. a) prvého až štvrtého bodu alebo o právnickej osobe podľa § 1 ods. 1 písm. b) druhého až štvrtého bodu a § 1 ods. 2 písm. c).

§ 8

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vykonávanie činnosti člena centrálneho depozitára4) (ďalej len „člen") obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, ktorý chce vykonávať činnosť člena,

b) výpis z obchodného registra obchodníka s cennými papiermi nie starší ako tri mesiace,

c) stručný opis informačného systému a technických prostriedkov umožňujúcich pripojenie k systému pre technické spracovanie údajov centrálneho depozitára podľa § 104 ods. 3 zákona,

d) doklady preukazujúce technickú a organizačnú pripravenosť na výkon činnosti člena, napríklad údaje o technickom vybavení a výpočtovej technike, obchodnom systéme a zálohovaní údajov, informácie o bezpečnosti prenosu dát, vnútorné pracovné predpisy upravujúce organizačné zabezpečenie vykonávanej činnosti člena s uvedením zoznamu osôb oprávnených na prístup k systému pre technické spracovanie údajov centrálneho depozitára, postupov zriadenia a zrušenia účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera, spôsobu a postupov zadávania príkazov na prevod a prechod zaknihovaného cenného papiera a na registráciu pozastavenia výkonu práva majiteľa nakladať so zaknihovanými cennými papiermi, postupov upravujúcich riešenie reklamácií osôb, ktorým člen bude poskytovať služby súvisiace s vykonávaním činnosti člena, spôsobu a postupov pri oprave a doplnení evidencie podľa § 108 zákona,

e) písomné vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

§ 9

Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú osoby konajúce v zhode,1) náležitosťou žiadosti je aj plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za splnomocniteľov, ktorým splnomocniteľ poveril nimi vybraného spoločného zástupcu na ich zastupovanie v konaní o ich žiadosti.

§ 10

Doklady uvedené v § 1 až 8 sa predkladajú ako prílohy v origináli, a ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ako úradne osvedčené kópie. Ak žiadosť o udelenie súhlasu je vyhotovená v cudzom jazyku, jej náležitosťou je aj úradne osvedčený preklad tejto žiadosti do slovenského jazyka.

§ 11

Ak žiadateľ doklady podľa § 1 až 8 predložil úradu pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, môže ich nahradiť písomným vyhlásením o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé, s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa a zoznamu už predložených dokladov a dátumu ich predloženia úradu.


§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2002.


Brigita Schmögnerová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 66b Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.

2) § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

3) § 54 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z.

4) § 104 zákona č. 566/2001 Z. z.