Zákon č. 429/2002 Z. z.Zákon o burze cenných papierov

Čiastka 168/2002
Platnosť od 01.08.2002
Účinnosť od 21.07.2019
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení § 2 ods. 14, § 18 ods. 5 druhej vety, § 33 až 36 a § 49 ods. 11, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii, a s výnimkou ustanovení § 37 ods. 1 a § 49 o...