Zákon č. 425/2002 Z. z.Zákon o vyšších súdnych úradníkoch a o zmene a doplnení zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. 549/2003 Z. z.)

Čiastka 166/2002
Platnosť od 31.07.2002 do31.03.2005
Účinnosť od 01.01.2004 do31.03.2005
Zrušený 757/2004 Z. z.

425

ZÁKON

z 19. júna 2002

o vyšších súdnych úradníkoch a o zmene a doplnení zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení zákona č. 412/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.12/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., zákona č. 385/2000 Z. z. a zákona č. 185/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Vojenský súd vykonáva súdnictvo aj na území iného štátu v rozsahu uvedenom vo vyhlásenej medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.".

2. V § 26 ods. 2 sa za slovo „sudcom" vkladajú slová „a vyšším súdnym úradníkom".

3. V § 26 ods. 3 písm. a) sa slovo „a" nahrádza čiarkou a za slovo „senátov" sa vkladajú slová „a vyšších súdnych úradníkov".

4. V § 26 ods. 3 písm. d) sa slová „členov senátov" nahrádzajú slovami „vyšších súdnych úradníkov".

5. V § 26 ods. 3 písm. f) sa za slovo „sudcom" vkladajú slová „a vyšším súdnym úradníkom".

6. V § 27 ods. 1 prvej vete sa za slovo „sudcami" vkladajú slová „a vyššími súdnymi úradníkmi".

7. V § 27 ods. 1 druhej vete sa za slovo „sudcov" vkladá čiarka a slová „vyšších súdnych úradníkov".

8. V § 27 ods. 2 sa za slovo „sudcov" vkladajú slová „a vyšších súdnych úradníkov".


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad § 14 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 106 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 226 a 243d ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.§ 149 ods. 6, § 264 ods. 1 a § 270 ods. 4 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.

4) § 114 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 99/1963 Zb.

5) § 352 zákona č. 99/1963 Zb.