Zákon č. 420/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Čiastka 164/2002
Platnosť od 30.07.2002
Účinnosť od 01.10.2002

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2002 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.07.2002