Vyhláška č. 409/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Čiastka 160/2002
Platnosť od 25.07.2002
Účinnosť od 01.08.2002 do31.12.2015
Zrušený 365/2015 Z. z.

OBSAH

409

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 24. júna 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. e) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 v názve druhu odpadu č. 06 07 04 sa vypúšťa slovo „sírová".

2. V prílohe č. 1 sa slová „06 08 02 odpady obsahujúce chlórsilány" nahrádzajú slovami „06 08 02 odpady obsahujúce nebezpečné silikóny".

3. V prílohe č. 1 sa označenie kategórie odpadu č. 06 08 02 „O" nahrádza označením „N".

4. V prílohe č. 1 sa označenie kategórie odpadu č. 07 02 16 „O" nahrádza označením „N".

5. V prílohe č. 1 v skupine 07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV sa za slová „07 02 16 odpady obsahujúce silikóny" vkladajú slová „07 02 17 odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16 O".

6. V prílohe č. 1 v názve skupiny 13 „ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV (OKREM JEDLÝCH OLEJOV, 05, 12 A 19)" sa vypúšťajú slová „a 19".

7. V prílohe č. 1 sa slová „16 01 04 vyradené vozidlá" nahrádzajú slovami „16 01 04 staré vozidlá".

8. V prílohe č. 1 sa označenie kategórie odpadu č. 16 11 06 „N" nahrádza označením „O".

9. V prílohe č. 1 sa označenie kategórie odpadu č. 17 06 05 „O" nahrádza označením „N".

10. V prílohe č. 1 sa označenie kategórie odpadu č. 19 08 09 „N" nahrádza označením „O".

11. V prílohe č. 1 sa označenie kategórie odpadu č. 20 01 41 „N" nahrádza označením „O".

12. V prílohe č. 1 v názve druhu odpadu č. 20 02 03 sa slovo „rozložiteľné" nahrádza slovom „nerozložiteľné".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.


László Miklós v. r.