Vyhláška č. 407/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve v znení neskorších predpisov

Čiastka 159/2002
Platnosť od 25.07.2002 do31.08.2009
Účinnosť od 01.08.2002 do31.08.2009
Zrušený 344/2009 Z. z.

OBSAH

407

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 12. júna 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve v znení neskorších predpisov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 44 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z., vyhlášky č. 143/1994 Z. z. a vyhlášky č. 340/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 odsek 1 znie:

(1) Za poľovníckeho hospodára možno ustanoviť občana Slovenskej republiky, ktorý má platný poľovný lístok, platný zbrojný preukaz a ktorý preukáže, že najmenej päť rokov idúcich po sebe vykonáva právo poľovníctva, a ktorý zložil skúšku poľovníckeho hospodára alebo vyššiu odbornú poľovnícku skúšku, alebo je absolventom strednej lesníckej školy alebo lesníckej fakulty. Funkciu poľovníckeho hospodára možno vykonávať len v jednom poľovnom revíri okrem výkonu tejto funkcie aj vo zverníku.".

2. V § 3 ods. 2 sa za slovo „pripravovať" vkladajú slová „a predkladať v ustanovenom termíne".

3. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Poľovnícky hospodár okrem oprávnení uvedených v odseku 2

a) navrhuje opatrenia užívateľovi poľovného revíru potrebné na zabezpečenie riadneho poľovníckeho hospodárenia, na ochranu zveri alebo záchranu zveri, na ochranu poľovného revíru, zamedzenie škôd na zveri a divine, na zabezpečenie starostlivosti o zver v čase núdze a realizáciu nariadených veterinárnych opatrení a zverozdravotných opatrení a vyžaduje od užívateľa revíru plnenie prijatých opatrení,

b) vedie poľovnícku evidenciu a štatistiku a na požiadanie ju predkladá orgánom štátnej správy,

c) prideľuje značky na označovanie ulovenej raticovej zveri a vedie o nich evidenciu,

d) podpisuje so štatutárnym zástupcom užívateľa poľovného revíru písomnosti týkajúce sa poľovníckeho hospodárenia a povolenky na poľovačku,

e) zúčastňuje sa na inštruktážach organizovaných orgánom štátnej správy a preukazuje tomuto orgánu znalosť z poľovníckych predpisov,

f) dozerá v poľovnom revíri na praktickú prípravu uchádzačov o prvý poľovný lístok a predkladá užívateľovi revíru návrhy na jeho hodnotenie,

g) usmerňuje činnosť poľovníckej stráže a dáva podnet užívateľovi revíru na zmeny v jej zložení,

h) vyžaduje v poľovnom revíri od osôb vykonávajúcich povolený lov zveri včasné dohľadanie postrieľanej zveri za použitia poľovne upotrebiteľných psov a predloženie ulovenej raticovej zveri na vizuálnu prehliadku,

i) poveruje po dohode s užívateľom poľovného revíru iné osoby kontrolou, evidenciou ulovenej zveri a vydávaním lístkov o pôvode ulovenej zveri.".

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

4. V § 18 ods. 2 sa vypúšťajú slová „bonitáciu poľovného revíru" a na konci sa pripája táto veta:

„Zaradenie revíru do akostných tried pre jednotlivé druhy zveri sa vykonáva osobitne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uznaní poľovného revíru.".

5. V § 20 ods. 1 sa za slovo „zákona" vkladajú slová „a nie sú držiteľmi zbrojného preukazu".

6. V § 20 ods. 2 písmeno a) znie:

a) na jeden kalendárny rok alebo na päť kalendárnych rokov pre občanov Slovenskej republiky,".

7. V § 20 ods. 2 písmeno d) znie:

d) na jeden rok, na jeden mesiac alebo na jeden týždeň od ich vydania pre cudzincov.".

8. V § 20 ods. 3 písm. b) sa za slovo „organizácie" vkladajú slová „alebo bola z poľovníckej organizácie vylúčená a kárne opatrenie doby vylúčenia trvá".

9. V § 20 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:

d) ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin pytliactva,5) ak trest nebol zahladený,

e) ktorá nepreukáže, že je poistená proti následkom zákonnej zodpovednosti z výkonu práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka,

f) ktorej bol odňatý poľovný lístok a doba odňatia trvá.".

10. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 9 ods. 2 písm. a), b), c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z." nahrádza citáciou „§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z.".

11. V § 20 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

12. V § 21 ods. 1 písm. a) sa za slovo „žiadosti" vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „a ak nejde o vydanie prvého poľovného lístka, aj z disciplinárneho registra,".

13. V § 21 ods. 1 písm. d) sa v druhom bode pred slovo „absolvoval" vkladajú slová „je žiakom alebo" a slovo „že" sa nahrádza slovami „je absolventom a".

14. V § 21 ods. 1 písm. d) tretí bod znie:

3. absolvoval strednú poľnohospodársku školu vrátane skúšky z poľovníctva alebo je poslucháčom, alebo absolventom technickej univerzity, poľnohospodárskej univerzity, alebo univerzity veterinárneho lekárstva, na ktorej bolo povolené vyučovať poľovníctvo, a zložil skúšku z poľovníctva na tejto škole, alebo".

15. V § 21 ods. 1 písm. d) v štvrtom bode sa vypúšťajú slová „alebo skúšku pre odborných lesných hospodárov".

16. V § 21 odsek 3 znie:

(3) Ak ide o vydanie poľovného lístka s platnosťou dlhšou ako jeden rok, žiadateľ predloží doklady podľa odseku 1 písm. b) a e) platné na dobu, na ktorú sa má poľovný lístok vydať; organizácia, ktorá vydala žiadateľovi doklad podľa odseku 1 písm. b) a e), oznamuje orgánu štátnej správy zmeny tých údajov, ktoré majú vplyv na odobratie poľovného lístka podľa § 24 ods. 1.".

17. V § 21 odsek 5 znie:

(5) Žiadosť o predĺženie platnosti poľovného lístka doloženú dokladmi podľa § 21 ods. 1 písm. a), b), d) a e) podáva žiadateľ najneskôr jeden mesiac pred uplynutím doby jeho platnosti. Pri predložení žiadosti po uplynutí tejto doby orgán štátnej správy platnosť poľovného lístka nepredĺži, ale vydá nový poľovný lístok.".

18. V § 26 ods. 1 sa za slovo „Pri" vkladá slovo „plánovaných" a na konci sa pripája táto veta:

„Taká povolenka nie je potrebná, ak spoločnú poľovačku vedie poľovnícky hospodár.".

19. § 26 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Povolenka na poľovačku je evidovaným tlačivom, ktorého evidenciu vedie poľovnícky hospodár. Vydáva sa pre konkrétnu osobu okrem prípadu uvedeného v odseku 1, na konkrétny poľovný revír, konkrétny druh zveri a na určenú dobu lovu.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.


Pavel Koncoš v. r.