Zákon č. 405/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 159/2002
Platnosť od 25.07.2002 do31.12.2004
Účinnosť od 01.08.2002 do31.12.2004
Zrušený 656/2004 Z. z.

405

ZÁKON

z 2. júla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 276/2001 Z. z. a zákona č. 208/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Tento zákon upravuje aj niektoré práva stavebníkov a prevádzkovateľov potrubí pre pohonné látky a ropu s prevádzkovým príslušenstvom (ďalej len „potrubie") k cudzím nehnuteľnostiam pri výstavbe a prevádzke potrubí a niektoré obmedzenia užívania týchto nehnuteľností.".

2. V § 3 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Licenciu možno udeliť aj jednotlivo na každú činnosť, ktorá je rozvodom elektriny, plynu alebo tepla podľa § 2 ods. 2, alebo na viac takýchto činností.".

3. V § 3 ods. 5 písm. a) až c) sa za slovo „výrobu" vkladajú slová „alebo rozvod".

4. Za DRUHÚ ČASŤ sa vkladá nová TRETIA ČASŤ, ktorá vrátane nadpisu znie:

„TRETIA ČASŤ

NIEKTORÉ PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM A OBMEDZENIA ICH UŽÍVANIA PRI VÝSTAVBE A PREVÁDZKE POTRUBÍ

§ 38a

Pri výstavbe a prevádzke potrubí sa na stavebníka alebo prevádzkovateľa potrubia vzťahuje § 9 ods. 6 až 9.

§ 38b

Ochranné pásmo potrubia

(1) Ochranným pásmom potrubia je priestor v bezprostrednej blízkosti potrubia, ktorý je určený na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku. Vlastníci a užívatelia nehnuteľností v ochrannom pásme sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo poškodiť potrubie a ohroziť plynulosť a bezpečnosť jeho prevádzky.

(2) Ochranné pásmo potrubia je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách od osi potrubia.

§ 38c

Obmedzenia v ochrannom pásme potrubia

(1) V ochrannom pásme potrubia je zakázané zriaďovať objekty osobitnej dôležitosti,15a) ako aj ťažné jamy prieskumných a ťažobných podnikov a odvaly.

(2) V ochrannom pásme potrubia je zakázané

a) do vzdialenosti 200 m od osi potrubia zriaďovať na vodnom toku mosty a vodné diela,

b) do vzdialenosti 150 m vykonávať súvislé zastavanie miest a sídlisk a zriaďovať ďalšie dôležité objekty15b) a železničné trate pozdĺž potrubia,

c) do vzdialenosti 100 m zriaďovať akékoľvek stavby,

d) do vzdialenosti 50 m vykonávať stavby menšieho významu a kanalizačnej siete,

e) do vzdialenosti 20 m zriaďovať potrubie pre iné látky ako horľavé kvapaliny I. a II. triedy,

f) do vzdialenosti 10 m vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť potrubie a plynulosť a bezpečnosť jeho prevádzky, napr. výkopy, odpratávanie zemín, ich navršovanie, sondy a vysádzanie stromov.

(3) Stavebný úrad15c) môže vydať rozhodnutie o umiestnení stavby alebo stavebné povolenie na uskutočnenie stavby, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce na stavbe15d) v ochrannom pásme potrubia len s predchádzajúcim súhlasom majiteľa a prevádzkovateľa potrubia a vlastníka pozemku, na ktorom je alebo má byť stavba umiestnená; pritom určí primerané podmienky na zaistenie bezpečnosti stavby a potrubia.

(4) Vonkajšie elektrické vedenie vysokého a veľmi vysokého napätia možno zriaďovať najmenej v takej vzdialenosti od potrubia, aby sa zachovali ochranné pásma podľa § 19.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a až 15d znejú:

15a) § 27 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky.

15b) § 27 ods. 3 zákona č. 319/2002 Z. z.

15c) § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

15d) § 39a, 54 a 66 zákona č. 50/1976 Zb.".

Doterajšia TRETIA ČASŤ a ŠTVRTÁ ČASŤ sa označujú ako ŠTVRTÁ ČASŤ a PIATA ČASŤ.

5. Za § 42a sa vkladá § 42b, ktorý znie:

㤠42b

Práva k cudzím nehnuteľnostiam a obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli do 31. júla 2002, sa spravujú podľa predpisov platných do 31. júla 2002.".

6. § 43 sa dopĺňa 13. bodom, ktorý znie:

13. vládne nariadenie č. 29/1959 Zb. o oprávneniach k cudzím nehnuteľnostiam pri stavbách a prevádzke podzemných potrubí pre pohonné látky a ropu.".


Čl. II

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.