Oznámenie č. 4/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi

Čiastka 3/2002
Platnosť od 11.01.2002
Účinnosť od 28.10.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 11 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť výmenou nót, t. j. 28. októbra 2001.

4

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. apríla 2001 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi.

V súlade s článkom 11 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 28. októbra 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

so zámerom napomôcť realizáciu cieľov zakotvených v Zmluve o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, podpísanej v Paríži 19. marca 1995,

uvedomujúc si potrebu posilnenia spolupráce krajín strednej Európy,

v presvedčení, že rozvoj cezhraničnej spolupráce bude prispievať k upevneniu dobrých susedských vzťahov a vzájomného porozumenia a spolupráce medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou,

vyjadrujúc snahu vytvárať priaznivé podmienky na rozvoj spolupráce medzi susediacimi pohraničnými územiami, mestami, obcami a ich združeniami,

majúc na zreteli potrebu zachovať spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničných oblastí,

berúc do úvahy Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi, podpísaný v Madride 21. mája 1980,

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účely tejto dohody majú uvedené pojmy nasledujúci význam:

1. Cezhraničná spolupráca sú všetky spoločné aktivity medzi miestnymi a územnými samosprávami, inými orgánmi a subjektmi verejnej správy zapojenými do týchto aktivít smerujúce k posilneniu a rozvoju vzťahov dobrého susedstva.

2. Orgány miestnej a územnej samosprávy a orgány verejnej správy sú:

za slovenskú zmluvnú stranu

a) miestna a územná samospráva: obce a vyššie územné celky,

b) iné orgány verejnej správy: orgány miestnej štátnej správy a ďalšie orgány, ktoré podľa vnútroštátnych právnych predpisov plnia úlohy na miestnej a regionálnej úrovni (napr. okresné úrady, krajské úrady);

za maďarskú zmluvnú stranu

a) miestne samosprávy:
obecné samosprávy: obcí, miest, samospráva hlavného mesta a samosprávy mestských častí hlavného mesta vrátane miestnych menšinových samospráv, menšinových samospráv hlavného mesta a menšinových samospráv obvodov hlavného mesta,

územné samosprávy: župná samospráva,

b) orgány verejnej správy: úrad verejnej správy hlavného mesta, resp. žúp.

Článok 2

(1) Zmluvné strany budú informovať miestnu a územnú samosprávu, ako aj iné orgány a subjekty verejnej správy (ďalej len „účastníci spolupráce“) o možnostiach cezhraničnej spolupráce a poskytnú im pomoc pri úspešnej realizácii týchto možností.

(2) Zmluvné strany budú podporovať a podnecovať všetky iniciatívy účastníkov spolupráce, ktoré smerujú k napomáhaniu realizácie cieľov zakotvených v tejto dohode.

(3) Zmluvné strany sa budú pravidelne vzájomne informovať najmä o zásadných organizačných a kompetenčných zmenách vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 3

(1) Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie na odstránenie právnych a technických prekážok, ktoré bránia tvorbe, rozvoju a realizácii spolupráce. V záujme toho z iniciatívy ktorejkoľvek zmluvnej strany budú usporadúvať konzultácie a stretnutia.

(2) Zmluvné strany sa vzájomnými konzultáciami budú usilovať o to, aby na vykonávanie tejto dohody pre účastníkov spolupráce zabezpečovali potrebné zdroje.

Článok 4

Zmluvné strany sa budú usilovať pre účastníkov spolupráce vytvárať rovnaké podmienky ako v prípade spolupráce na vnútroštátnej úrovni. Zmluvné strany budú vo zvýšenej miere podporovať účastníkov spolupráce v účasti na vnútroštátnych i medzinárodných projektoch a verejných súťažiach.

Článok 5

Cezhraničná spolupráca sa zameria najmä na tieto oblasti:

a) rozvoj obcí a rozvoj regiónov; predovšetkým napomáhanie prispôsobovanie sa regionálnej politike Európskej únie; skúmanie vzájomných výhod v regionálnej spolupráci, podpora zlaďovania územného rozvoja týchto území vrátane mikroregiónov a pohraničných obcí; vytváranie pohraničných podnikateľských zón, priemyselných parkov, euroregiónov a podpora ich rozvoja,

b) vyhľadávanie a vyhodnocovanie prírodných a krajinných podmienok pohraničných oblastí a ich využívanie v ekoturistike,

c) rozvoj dopravnej infraštruktúry,

d) ochrana a tvorba životného prostredia a prírody,

e) napomáhanie vytváranie podnikateľských aktivít, investícií a pracovných miest,

f) rozvoj poľnohospodárstva vyhovujúceho požiadavkám ochrany životného prostredia, prírody a krajiny,

g) cestovný ruch so zvláštnym zreteľom na rozvoj turistiky nezaťažujúcej prírodu, agroturistiky a návštevnosť kultúrno-historických pamiatok,

h) koordinovaný rozvoj verejných služieb, znižovanie rozdielov v úrovni už existujúcich služieb so zvláštnym zreteľom na zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd a skládok odpadov,

i) zdravotníctvo s osobitným zreteľom na využívanie zdravotníckych zariadení obyvateľstvom žijúcim v susediacich oblastiach v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti zdravotníctva,

j) školstvo a výchova, vzdelávanie, kultúra, voľný čas a šport,

k) politika zamestnanosti,

l) rozvoj výučby v jazyku príslušníkov národnostnej menšiny, ich kultúry, podporovanie spolupráce družobných škôl,

m) vytváranie partnerského vzťahu s tými miestnymi a územnými samosprávami, na území ktorých žije v značnej miere slovenská, resp. maďarská menšina,

n) vzájomná spolupráca a výmena informácií v prípade katastrof a iných havárií v záujme ich predchádzania,

o) predchádzanie kriminalite v záujme zabezpečenia verejného poriadku a bezpečnosti.

Článok 6

Zmluvné strany v záujme dosiahnutia cieľov zakotvených v tejto dohode podporujú najmä

a) spoluprácu záujmových celoštátnych, miestnych a územných združení samospráv,

b) nadácie a iné právnické osoby vykonávajúce verejnoprospešné činnosti,

c) občianske združenia a neziskové organizácie,

d) hospodárske a podnikateľské subjekty v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi upravujúcimi činnosť týchto organizácií.

Článok 7

Účastníci spolupráce v rozsahu svojej pôsobnosti budú samostatne plánovať a organizovať spoluprácu, v záujme jej realizácie si vybudujú a budú udržiavať priame kontakty a môžu uzatvárať verejnoprávne i súkromnoprávne zmluvy.

Článok 8

(1) Zmluvné strany na vykonanie tejto dohody vytvoria Medzivládnu slovensko-maďarskú zmiešanú komisiu pre cezhraničnú spoluprácu (ďalej len „zmiešaná komisia“).

(2) Zmiešaná komisia bude vyvíjať svoju činnosť ako súčasť mechanizmu vytvoreného na základe Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky, podpísaného 24. novembra 1998 v Bratislave, o vytvorení mechanizmu slúžiaceho napomáhaniu plnenie Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, podpísanej 19. marca 1995 v Paríži.

(3) Zmluvné strany zabezpečia v zmiešanej komisii rovnaké zastúpenie. Do zmiešanej komisie budú samosprávy delegovať zástupcov prostredníctvom svojich združení.

(4) Zmiešaná komisia vypracuje svoj štatút a rokovací poriadok.

Článok 9

Sporné záležitosti spojené s výkladom alebo vykonávaním tejto dohody budú zmluvné strany riešiť prostredníctvom zmiešanej komisie; ak nedôjde v zmiešanej komisii k dohode, spor sa bude riešiť diplomatickou cestou.

Článok 10

Touto dohodou nie sú dotknuté práva a záväzky vyplývajúce zmluvným stranám z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú viazané.

Článok 11

(1) Zmluvné strany si vzájomne oznámia splnenie vnútroštátnych právnych predpisov potrebných na nadobudnutie platnosti dohody. Dohoda nadobudne platnosť uplynutím tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia neskoršej nóty obsahujúcej takéto oznámenie.

(2) Zmluvné strany túto dohodu uzatvárajú na neurčitý čas a každá zo zmluvných strán môže dohodu diplomatickou cestou písomne vypovedať. V takomto prípade platnosť dohody sa skončí po uplynutí šiestich (6) mesiacov odo dňa doručenia oznámenia.

(3) Záväzky vyplývajúce z tejto dohody, neukončené k dátumu skončenia jej platnosti sa budú riadiť jej ustanoveniami do splnenia týchto záväzkov.

(4) Zmluvné strany môžu na základe vzájomnej dohody diplomatickou cestou písomne meniť a dopĺňať obsah tejto dohody.

Dané v Budapešti 23. apríla 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za vládu

Maďarskej republiky:

Viktor Orbán v. r.