Oznámenie č. 394/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu

Čiastka 157/2002
Platnosť od 20.07.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2002. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 625/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. decembra 2002. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 461/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. augusta 2004.

394

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 12 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z.

výnos z 24. júna 2002 č. 1519/2002-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu.

Výnosom sa upravuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty na obaloch potravín uvádzaných do obehu a spôsob jej výpočtu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 14/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.