Zákon č. 392/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov

Čiastka 157/2002
Platnosť od 20.07.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do30.04.2004
Zrušený 105/2004 Z. z.

OBSAH

392

ZÁKON

z 18. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 59/1999 Z. z., zákona č. 341/1999 Z. z. a zákona č. 252/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 písmeno g) znie:

g) zúčtovania manka alebo škody na majetku16) s výnimkou zúčtovania škody, ku ktorej došlo znehodnotením liehu v dôsledku technickej alebo technologickej poruchy pred vznikom daňovej povinnosti podľa písmena a) a znehodnotený lieh bol preukázateľne zneškodnený na podnet oprávneného orgánu16a) pod dohľadom správcu dane,".

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 19 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.".

2. V § 11 ods. 3 sa slová „h) a i)" nahrádzajú slovami „h), i) a m)".

3. V § 12 ods. 1 písm. a) sa za slová „potravinárskych" vkladajú slová „výrobkov okrem vína23a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

23a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.".

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa dopĺňa citáciou, ktorá znie:

„§ 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

5. V § 13 odsek 2 znie:

(2) Nárok na nákup liehu oslobodeného od dane vzniká dňom určeným v povolení vydanom Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky.".

6. V § 14 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane v prípadoch

a) preukázateľného použitia liehu nakúpeného za cenu s daňou (ďalej len „zdanený lieh") v rámci podnikateľskej činnosti na výrobu výrobku, ktorý je predmetom dane,

b) preukázateľného vrátenia zdaneného liehu odberateľom z dôvodu nedodržania dohodnutých zmluvných podmienok,

c) preukázateľného vrátenia zdaneného liehu komisionárom,5)

d) zamietnutia žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie pri skončení podnikateľskej činnosti, ak daňová povinnosť vznikla podľa § 9 písm. i) a m).

(2) Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane podľa odseku 1 písm. a), b) a c), ak splnil tieto podmienky:

a) prevzal zdanený lieh na sklad,

b) zaplatil daň, ktorú žiada vrátiť,

c) má daňový doklad preukazujúci nákup zdaneného liehu a doklad o zaplatení dane; v prípade podľa odseku 1 písm. b) má aj dobropis a doklad o vrátení dane odberateľovi; v prípade podľa odseku 1 písm. c) má aj preberací protokol.".

7. V § 14 ods. 4 sa slová „bezhotovostnej platbe prostredníctvom banky" nahrádzajú slovami „bezhotovostnej platbe alebo hotovostnej platbe prostredníctvom banky alebo pobočky zahraničnej banky26b) (ďalej len „banka")".

Poznámka pod čiarou k odkazu 26b znie:

26b) § 2 ods. 1 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

8. V § 16 ods. 3 sa za slová „bezhotovostnej platbe" vkladajú slová „alebo hotovostnej platbe".

9. V § 26 odsek 2 znie:

(2) Nárok na dovoz liehu oslobodeného od dane vzniká dňom určeným v povolení vydanom Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky.".

10. V § 27 ods. 4 sa za slová „bezhotovostnej platbe" vkladajú slová „alebo hotovostnej platbe".

11. Slová „uskladnenie v colnom sklade" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „uskladňovanie v colnom sklade" v príslušnom tvare.

12. Slová „Ústredné daňové riaditeľstvo" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Daňové riaditeľstvo" v príslušnom tvare.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.