Zákon č. 391/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov

Čiastka 157/2002
Platnosť od 20.07.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do30.04.2004
Zrušený 107/2004 Z. z.

391

ZÁKON

z 18. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 340/1999 Z. z. a zákona č. 250/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) pivom

1. alkoholický nápoj kódu kombinovanej nomenklatúry 2203 s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu, ktorý vznikol liehovým kvasením mladiny,

2. alkoholický nápoj kódu kombinovanej nomenklatúry 2206 s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu, ktorý je zmesou piva podľa bodu 1 a nealkoholických nápojov,

b) mladinou roztok cukrov a ostatných látok získaný z rôznych druhov sladov, cukru alebo nesladových obilnín, povarený s chmeľom alebo inými chmeľovými výrobkami,

c) stupňom Plato obsah extraktu pôvodnej mladiny vypočítaný podľa veľkého Ballingovho vzorca1), vyjadrený v hmotnostných percentách,

d) vyskladnením predaj alebo iné fyzické vydanie piva výrobcom v uzatvorených obaloch, pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho práva alebo prevodu správy; vyskladnením je aj výčap piva výrobcom, ktorým sa rozumie predaj alebo iné fyzické vydanie piva v otvorených nádobách na priamu spotrebu, pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho práva."

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) STN 560186 Metóda skúšania piva.".

2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠2a

Malý pivovar

(1) Malý pivovar je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania2) vyrába pivo a spĺňa tieto podmienky:

a) množstvo vyskladneného piva za kalendárny rok nie je väčšie ako 200 000 hl,

b) na obchodnom imaní alebo na hlasovacích právach tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby nemá účasť iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania2) vyrába pivo,

c) nevyrába pivo v licencii2a),

d) výrobné a prevádzkové priestory nie sú technologicky ani inak prepojené s výrobnými a prevádzkovými priestormi inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá v rámci podnikania2) vyrába pivo.

(2) Malý pivovar oznámi miestne príslušnému daňovému úradu do 31. januára kalendárneho roka predpokladané množstvo vyskladneného piva v hektolitroch za kalendárny rok a preukáže splnenie podmienok podľa odseku 1.

(3) Malý pivovar, ktorý začne vyrábať pivo v priebehu kalendárneho roka, oznámi miestne príslušnému daňovému úradu do konca mesiaca, v ktorom začal pivo vyrábať, predpokladané množstvo vyskladneného piva v hektolitroch za kalendárny rok a preukáže splnenie podmienok podľa odseku 1.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 14 a 24 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).".

3. V § 3 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

4. § 6 a 7 vrátane nadpisov znejú:

㤠6

Sadzba dane

(1) Sadzby dane sa ustanovujú takto:

a) základná sadzba dane 30 Sk/stupeň Plato/hl,
b) znížená sadzba dane 23 Sk/stupeň Plato/hl.

(2) Znížená sadzba dane sa uplatní na pivo vyskladnené malým pivovarom, ktorý spĺňa podmienky podľa § 2a ods. 1.

(3) Znížená sadzba dane sa uplatní aj na dovezené pivo vyrobené v malom pivovare v zahraničí, ak je potvrdením vydaným správcom dane štátu pôvodu piva preukázané, že pivo bolo vyrobené v malom pivovare v zahraničí s ročnou výrobou nepresahujúcou 200 000 hl. Ak nie je pôvod piva z malého pivovaru v zahraničí preukázaný, uplatní sa pri dovoze piva základná sadzba dane.

(4) Ak skutočné množstvo vyskladneného piva v kalendárnom roku prevýši 200 000 hl alebo ak nie je splnená niektorá z ďalších podmienok podľa § 2a ods. 1, platiteľ je povinný tieto skutočnosti oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu do 15 dní od ich vzniku a uplatniť základnú sadzbu dane na množstvo piva vyskladneného v kalendárnom roku.

(5) Za každé zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom vznikli skutočnosti podľa odseku 4, je platiteľ povinný podať dodatočné daňové priznanie14) v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom skutočnosti podľa odseku 4 vznikli; v dodatočnom daňovom priznaní14) vyznačí zdaňovacie obdobie, ktorého sa týka, a uvedie rozdiel dane, ktorý sa vypočíta ako súčin množstva vyskladneného piva za zdaňovacie obdobie a rozdielu medzi základnou sadzbou dane a zníženou sadzbou dane. Z tohto rozdielu dane sa neuplatní zvýšenie dane podľa § 15.

(6) Pivo vyrábané v licencii2a) sa vždy zdaňuje základnou sadzbou dane.

(7) Na zlomky (desatinné miesta) stupňa Plato sa neprihliada.

§ 7

Výpočet dane

(1) Daň sa vypočíta ako súčin množstva piva v hektolitroch, koncentrácie piva v stupňoch Plato a príslušnej sadzby dane.

(2) Platiteľ je povinný vypočítať si daň sám. Daň z dovezeného piva vypočíta správca dane.".

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

6. V § 9 ods. 2. písmená d) a e) znejú:

d) množstvo piva vyjadrené v hektolitroch, koncentráciu piva vyjadrenú v stupňoch Plato, kód kombinovanej nomenklatúry,

e) sadzbu dane a daň spolu; daň sa zaokrúhli na celé koruny smerom nahor,".

7. V § 9 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

8. V § 9 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.