Zákon č. 390/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov

Čiastka 157/2002
Platnosť od 20.07.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do30.04.2004
Zrušený 104/2004 Z. z.

390

ZÁKON

z 18. júna 2002,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 251/2000 Z. z. a zákona č. 430/2001 Z. z. sa mení takto:

§ 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Sadzby dane

(1) Sadzby dane sa určujú takto:

a) tiché víno 0 Sk/hl,
b) šumivé víno s výnimkou šumivého vína podľa písmena c) 2 400 Sk/hl,
c) šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu 1 700 Sk/hl,
d) medziprodukty 2 400 Sk/hl.

(2) Ak bol medziprodukt vyrobený v tuzemsku a súčet spotrebnej dane z liehu a dane podľa tohto zákona, ktoré sa už uplatnili na lieh a víno použité na výrobu medziproduktu, je nižší ako sadzba dane pripadajúca na medziprodukt podľa odseku 1 písm. d), uplatní sa na medziprodukt daň, ktorá je rozdielom medzi sadzbou dane pripadajúcou na medziprodukt a súčtom daní pripadajúcich na lieh a víno, ktoré boli použité na výrobu medziproduktu.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.