Opatrenie č. 389/2002 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 325/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Čiastka 156/2002
Platnosť od 18.07.2002 do30.06.2009
Účinnosť od 01.08.2002 do30.06.2009
Zrušený 247/2009 Z. z.

OBSAH

389

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 27. júna 2002,

ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 325/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 325/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu sa mení takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcu majetku štátu (ďalej len „správca") v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu, ktorým je príspevková organizácia Inštitút informatiky a štatistiky - Infostat.".

2. V celom texte opatrenia sa slová „správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „správca uvedený v § 1 tohto opatrenia" v príslušnom gramatickom tvare.

3. V § 3 ods. 1 sa slová „sú oprávnení" nahrádzajú slovami „je oprávnený".

4. V § 3 ods. 2 a v § 5 sa slovo „prevádzajú" nahrádza slovom „prevádza".

5. V § 4 a v § 6 sa slovo „dávajú" nahrádza slovom „dáva".

6. V § 7 sa slová „prenechávajú do nájmu" nahrádzajú slovami „prenecháva do nájmu".


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.


Peter Mach v. r.