Nariadenie vlády č. 388/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Čiastka 156/2002
Platnosť od 18.07.2002
Účinnosť od 01.10.2002

OBSAH

388

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. júna 2002

o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Vláda Slovenskej republiky podľa § 447 ods. 3 Občianskeho zákonníka nariaďuje:


§ 1

Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite (ďalej len „náhrada") patriaca podľa občianskoprávnych predpisov sa upravuje tak, že priemerný zárobok rozhodujúci pri výpočte tejto náhrady za rok 2001 sa zvyšuje o 8,2 %.

§ 2

Pri úprave náhrady podľa § 1 sa neprihliada na zvýšenie invalidného dôchodku, prípadne čiastočného invalidného dôchodku podľa predpisov o sociálnom zabezpečení.1)

§ 3

(1) Náhrada upravená podľa tohto nariadenia vlády sa prvýkrát uplatní pri výpočte straty na zárobku za mesiac október.

(2) Na úpravu náhrady pred 1. októbrom 2002 sa vzťahujú doterajšie predpisy.2)


Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení neskorších predpisov.

2) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 17/1983 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 128/1992 Zb. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/1997 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1999 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 277/ 2000 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/2001 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.