Oznámenie č. 384/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch

Čiastka 155/2002
Platnosť od 13.07.2002 do31.03.2010
Účinnosť do 31.03.2010
Zrušený 67/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2002. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 709/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 215/2005 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. júla 2005 okrem príloh č. 1 a 5, ktoré nadobúdajú úči...

Pôvodný predpis

13.07.2002