Oznámenie č. 382/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a po sukcesii Ukrajiny do zmlúv bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík

Čiastka 155/2002
Platnosť od 13.07.2002

382

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. marca 2000 nadobudnutím platnosti Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o dvojstranných zmluvných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a po sukcesii Ukrajiny do zmlúv bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda o nadviazaní diplomatických stykov s dohodou o škrtnutí finančných záväzkov vzniknutých z revolúcie medzi Republikou československou a Zväzom sovietskych socialistických republík uzavretá výmenou nót

(Ženeva 9. júna 1934)

2. Zmluva medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine, Protokol k Zmluve

(Moskva 29. júna 1945)

3. Protokol o popise štátnej hranice medzi Československom a Zväzom sovietskych socialistických republík stanovenej v dobe od novembra 1945 do apríla 1946

(Užhorod 8. mája 1946)

4. Zmluva o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík

(Moskva 11. decembra 1947)

5. Dohoda medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o konečnom skoncovaní majetkových a finančných otázok súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou

(Moskva 6. júla 1957)

6. Protokol k Dohode medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o konečnom skoncovaní majetkových a finančných otázok súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou z 6. júla 1957

(Moskva 6. júla 1957)

7. Dohoda medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vysporiadaní zostávajúcich majetkových a finančných otázok vzniknutých pred 9. májom 1945

(výmena nót 7. 5./13. 7. 1959)

(Moskva 13. júla 1959)

8. Dohoda medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o sociálnom zabezpečení a Protokol k Dohode

(Praha 2. decembra 1959)

9. Dohoda medzi ČSSR a Zväzom sovietskych socialistických republík o ďalšom rozšírení spolupráce pri mierovom využívaní jadrovej energie

(Praha 17. apríla 1962)

10. Dohoda o vzájomnom uznávaní úradných značiek ručných strelných športovo-poľovníckych zbraní

(Moskva 21. decembra 1970)

11. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci

(Moskva 28. februára 1972)

12. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík

(Moskva 27. apríla 1972)

13. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vzájomnej ochrane autorských práv k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam

(Praha 18. marca 1975)

14. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti výskumu, vývoja a výroby leteckej techniky

(Praha 21. mája 1975)

15. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri predchádzaní činom nezákonného zasahovania do činnosti civilného letectva

(Praha 14. decembra 1981)

16. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov

(Praha 17. decembra 1981)

17. Protokol k Dohode o vzájomnom uznávaní úradných značiek ručných strelných športovo-poľovníckych zbraní podpísaný 21. decembra 1970 (ČSSR-ZSSR)

(Praha 31. marca 1982)

18. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných

(Moskva 12. augusta 1982)

19. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zjednodušenom spôsobe prekračovania štátnych hraníc občanmi s trvalým pobytom v pohraničných obciach

(Praha 6. decembra 1985)

20. Program spolupráce medzi ČSSR a Zväzom sovietskych socialistických republík v oblasti rozvoja jadrovej energetiky v ČSSR do roku 2000

(Praha 4. júla 1988)

21. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vzájomnom uznávaní typových osvedčení spôsobilosti na leteckú prevádzku civilných lietadiel

(Praha 17. apríla 1991)

22. Protokol z XI. zasadnutia Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách

(Košice 18. mája 1979)

23. Protokol z XII. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách podpísaný v Bratislave 26. novembra 1968

(Kyjev 20. mája 1980)

24. Protokol z XIII. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách podpísaný v Bratislave 26. novembra 1968

(Bratislava 24. mája 1981)

25. Protokol z XIV. zasadania Spoločnej komisie československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách podpísaný v Bratislave 26. novembra 1968

(Užhorod 17. mája 1982)

26. Protokol z XV. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách podpísaný v Bratislave 26. novembra 1968

(Bratislava 21. mája 1983)

27. Protokol zo XVI. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách podpísaný v Bratislave 26. novembra 1968

(Kyjev 27. mája 1984)

28. Protokol zo XVII. zasadnutia Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Bratislava 19. mája 1985)

29. Protokol z XVIII. zasadnutia Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie (STK) o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách

(Užhorod 20. septembra 1986)

30. Protokol z XIX. zasadnutia Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Bratislava 14. júna 1987)

31. Protokol z XXI. zasadnutia Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách

(Bratislava 21. mája 1989)

32. Platobná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Ukrajiny

(Kyjev 15. novembra 1991)

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou sa skončila 3. marca 2000 platnosť týchto zmluvných dokumentov:

1. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vzájomnej výmene študentov a ašpirantov na štúdium na vysokých školách a vedeckovýskumných ústavoch

(Moskva 17. októbra 1957)

2. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vysielania československých odborníkov do ZSSR a sovietskych odborníkov do ČSR za účelom poskytnutia technickej pomoci a iných služieb

(Moskva 5. septembra 1958)

3. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach výrobno-technického zaškoľovania československých a sovietskych odborníkov a robotníkov

(Moskva 5. septembra 1958)

4. Protokol o organizácii jednostrannej colnej kontroly obchodného tovaru prepravovaného medzi ČSSR a ZSSR

(Moskva 6. januára 1966)

5. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o dodávkach kompletného zariadenia a o technickej spolupráci pri výstavbe objektov chemického priemyslu a priemyslu na spracovanie ropy v Československu

(Moskva 7. septembra 1966)

6. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v spojoch

(Praha 23. novembra 1967)

7. Dohoda o nadviazaní priamej vedecko-technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík v oblasti meliorácie a vodného hospodárstva

(Bratislava 6. mája 1971)

8. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri budovaní jednotného systému prostriedkov elektronickej výpočtovej techniky

(Moskva 15. júla 1971)

9. Protokol o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík

(Praha 6. júna 1972)

10. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

(Moskva 8. júna 1972)

11. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri rozvoji niektorých druhov ferozliatin zo ZSSR do ČSSR

(Moskva 4. decembra 1974)

12. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri rozvoji výroby surovín obsahujúcich železo na území ZSSR a s tým súvisiacich dodávok surovín obsahujúcich železo zo ZSSR do ČSSR

(Moskva 4. decembra 1974)

13. Dohoda o špecializácii a kooperácii výroby unifikovanej rady elektromotorov (ČSSR-ZSSR)

(Praha 25. februára 1977)

14. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vykonávaní špeciálneho technického preberania zariadenia vyrábaného v podnikoch ČSSR pre jadrové elektrárne

(Moskva 2. februára 1978)

15. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri výstavbe vodného diela „Gabčíkovo“, ktoré je súčasťou sústavy vodných diel „Gabčíkovo – Nagymaros“ na rieke Dunaji

(Moskva 15. júna 1978)

16. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva

(Moskva 6. júna 1980)

17. Dohoda o špecializácii a kooperácii výroby zariadení pre hutníctvo

(Riga 15. mája 1981)

18. Dohoda o špecializácii a kooperácii výroby zariadení železničných koľajových vozidiel

(Riga 15. mája 1981)

19. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti špecializácie a kooperácie pri výrobe jednotlivých druhov chemických prísad a syntetických kaučukov na výrobu pneumatík a technickej gumy

(Praha 4. decembra 1984)

20. Protokol k Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach výrobno-technického zaškoľovania československých a sovietskych odborníkov z 5. septembra 1958

(Praha 21. decembra 1984)

21. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti technickej normalizácie, metrológie a starostlivosti o akosť

(Svetozarev 25. júna 1986)

22. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o základných princípoch vytvárania a činnosti spoločných podnikov, medzinárodných združení a organizácií

(Bukurešť 4. novembra 1986)

23. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o priamych výrobných a vedecko-technických vzťahoch medzi združeniami, podnikmi a organizáciami ČSSR a ZSSR

(Bukurešť 4. novembra 1986)

24. Dohoda o spolupráci, špecializácii a kooperácii pri výrobe katalyzátorov

(Moskva 11. septembra 1987)

25. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o poskytnutí ČSSR technickej pomoci pri vývoji a organizácii výroby špeciálnej techniky

(Praha 18. decembra 1987)

26. Protokol o zriadení Medzivládnej komisie pre spoluprácu v oblasti kultúry, školstva a vedy medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík

(Moskva 11. apríla 1988)

27. Dohoda o colných úľavách pre občanov ČSSR a Zväzu sovietskych socialistických republík, ktorí pracujú alebo študujú na území druhého štátu

(Praha 16. februára 1989)

28. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia

(Moskva 17. februára 1989)

Zoznam zmlúv uzavretých medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík, ktoré si vyžadujú oddelené posúdenie:

1. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri výstavbe a prevádzke linky elektrického vedenia 750 kV Vinnica – Západoukrajinská (ZSSR) – Albertirša (MĽR) a rozvodom Vinnica, Západoukrajinská a Albertirša

(Moskva 26. mája 1976)

2. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri výstavbe Chmelnickej atómovej elektrárne na území Zväzu sovietskych socialistických republík a s tým spojených dodávok elektrickej energie do Československej socialistickej republiky

(Moskva 29. marca 1979)

3. Protokol k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri výstavbe Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu okysličených rúd na území ZSSR

(Moskva 24. septembra 1986)

4. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri výstavbe Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu okysličených rúd na území ZSSR

(Moskva 24. septembra 1986)

5. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach pobytu a činnosti dodávateľských organizácií ČSSR na území ZSSR pri výstavbe Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu okysličených rúd na území ZSSR

(Praha 27. októbra 1986)

6. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o poskytnutí úveru vláde ZSSR

(Moskva 10. novembra 1989)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa netýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.