Vyhláška č. 381/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o náležitostiach správy aktuára o činnosti poisťovne a správy aktuára o činnosti zaisťovne

Čiastka 155/2002
Platnosť od 13.07.2002 do31.03.2008
Účinnosť od 15.07.2002 do31.03.2008
Zrušený 8/2008 Z. z.

381

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. júna 2002

o náležitostiach správy aktuára o činnosti poisťovne a správy aktuára o činnosti zaisťovne

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 17 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Správa aktuára o činnosti poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne

Správa aktuára o činnosti poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne,

b) dátum udelenia povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a označenie poistného druhu a poistných odvetví, ktoré je poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne oprávnená vykonávať,

c) meno a priezvisko zodpovedného aktuára, dátum jeho zápisu do zoznamu aktuárov a druh zmluvného vzťahu zodpovedného aktuára k poisťovni alebo pobočke zahraničnej poisťovne,

d) prehľad o poisteniach poskytovaných poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne,

e) prehľad o tvorbe technických rezerv za predchádzajúci kalendárny rok,

f) prehľad o technických rezervách za posledné štyri kalendárne roky,

g) prehľad o rozdelení podielov na prebytkoch poistného v životnom poistení,

h) prehľad o výške poistných plnení, o zmenách technickej rezervy na poistné plnenia a s nimi súvisiacich podieloch v neživotnom poistení a neživotnom pripoistení k životnému poisteniu za predchádzajúci kalendárny rok a ďalšie predchádzajúce tri kalendárne roky,

i) predpoklad finančnej situácie poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne na nasledujúci kalendárny rok,

j) informáciu o všetkých nedostatkoch v hospodárení poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne, ktoré súvisia s výkonom činnosti zodpovedného aktuára a ktoré zodpovedný aktuár zistil v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roku, a o všetkých navrhnutých opatreniach na nápravu týchto nedostatkov,

k) vyjadrenie zodpovedného aktuára o

1. výške technických rezerv poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne a o ich umiestnení,

2. výpočte solventnosti a minimálnej miery solventnosti poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne,

3. výpočte sadzieb poistného poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne a o ich primeranosti,

4. faktoroch, ktoré by mohli ohroziť poisťovaciu činnosť poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne,

5. hodnovernosti údajov, z ktorých vychádzal, a s nimi súvisiace prípadné pochybnosti.

§ 2

Správa aktuára o činnosti zaisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne

Správa aktuára o činnosti zaisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne obsahuje náležitosti podľa § 1 písm. a), b), c), e), f), i), j) a k) prvého, štvrtého a piateho bodu.


§ 3

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2002.


František Hajnovič v. r.