Oznámenie č. 379/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Čiastka 154/2002
Platnosť od 04.07.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 6. júla 2002 podľa článku 15 ods. 1.

OBSAH

POJMY (Čl. 2)
OSOBNÁ DOPRAVA (Čl. 3 - Čl. 6)
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (Čl. 8 - Čl. 13)
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (Čl. 14 - Čl. 15)

379

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. novembra 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.

Dohoda nadobudne platnosť 6. júla 2002 podľa článku 15 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave, podpísanej v Madride 7. marca 1979 (oznámenie č. 155/1979 Zb.).

DOHODA

medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Slovenská republika a Španielske kráľovstvo (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené snahou podporiť v záujme ich ekonomických vzťahov rozvoj cestnej osobnej a nákladnej dopravy medzi oboma zmluvnými stranami,

dohodli sa takto:

ROZSAH PLATNOSTI

Článok 1

Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú na medzinárodnú cestnú osobnú a nákladnú dopravu medzi územiami zmluvných strán, ako aj na tranzitnú dopravu ich územím vykonávanú dopravcami pre cudzie potreby alebo za odmenu, alebo pre vlastné potreby. Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na prepravu osôb a tovaru medzi územím jednej zo zmluvných strán a tretím štátom použitím vozidiel evidovaných druhou zmluvnou stranou.

POJMY

Článok 2

Na účely tejto dohody

1. pojem „dopravca“ znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je na území jednej zo zmluvných strán, v ktorej má sídlo, oprávnená vykonávať medzinárodnú cestnú osobnú a nákladnú dopravu pre cudzie potreby alebo za odmenu, alebo pre vlastné potreby v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi,

2. pojem „vozidlo“ znamená motorové vozidlo alebo súpravu vozidiel, z ktorých je aspoň motorové vozidlo evidované jednou zo zmluvných strán a ktoré sa používajú výlučne na cestnú osobnú a/alebo nákladnú dopravu,

3. pojem „osobné vozidlo“ znamená akékoľvek vozidlo s motorovým pohonom, ktoré má viac ako deväť miest na sedenie vrátane miesta vodiča,

4. pojem „pravidelná osobná doprava“ znamená služby, ktoré sa poskytujú na účely prepravy cestujúcich podľa určených cestovných poriadkov po určených trasách a pri ktorých môžu cestujúci nastupovať a vystupovať na vopred určených zastávkach.

OSOBNÁ DOPRAVA

Článok 3

Okrem dopravy uvedenej v článku 6 osobná doprava vykonávaná pre cudzie potreby alebo za odmenu, alebo pre vlastné potreby osobným motorovým vozidlom do zmluvných strán alebo z nich, alebo tranzitom cez ich územia podlieha schváleniu príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Článok 4

1. Pravidelná osobná doprava medzi územiami zmluvných strán alebo tranzitom cez ich územia podlieha vzájomnému schváleniu príslušnými orgánmi zmluvných strán.

2. Príslušný orgán každej zmluvnej strany vydá povolenie na vykonávanie dopravy na tom úseku trasy, ktorý prechádza jej územím.

3. Príslušné orgány vzájomne určia podmienky povolenia, a to jeho platnosť, frekvenciu jázd, cestovné poriadky, tarify, ktoré sa budú používať, ako aj ďalšie podrobnosti potrebné na plynulé a efektívne prevádzkovanie pravidelnej osobnej dopravy.

4. Žiadosť o vydanie povolenia sa zašle príslušnému orgánu zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované, ktorý má právo ju prijať alebo zamietnuť. V prípade, že proti žiadosti nie sú žiadne námietky, tento príslušný orgán to oznámi príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany.

5. Žiadosť musí obsahovať doklady s potrebnými podrobnosťami, ako sú navrhované cestovné poriadky, tarify a trasa, obdobie, počas ktorého sa bude linka prevádzkovať počas roka, a dátum predpokladaného začatia linky. Príslušné orgány si môžu vyžiadať také podrobné doplňujúce údaje, aké považujú za potrebné.

Článok 5

Každá nepravidelná doprava, ktorá sa neuvádza v článku 6, podlieha povoleniu. Žiadosti o vydanie povolení sa predkladajú príslušnému orgánu zmluvnej strany, na území ktorej má dopravca sídlo. Tento príslušný orgán ich zasiela príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany so svojimi odporúčaniami. Žiadosti budú vybavené do 30 dní. Žiadosti musia obsahovať meno dopravcu, dobu platnosti požadovaného povolenia, frekvencie a presný počet jázd, ako aj východiskové a cieľové miesta.

Zmiešaná komisia zriadená podľa článku 13 tejto dohody určí formu žiadosti.

Článok 6

1. „Príležitostná osobná doprava“ zahŕňa typy dopravy, ktoré nezodpovedajú definícii pravidelnej dopravy. Podlieha povoleniu okrem týchto prípadov:

a) jazdy „za zatvorenými dverami“, t. j. služby, pri ktorých sa ten istý autobus alebo autokar používa na prepravu tej istej skupiny cestujúcich počas celej cesty a na ich odvoz z územia hostiteľskej zmluvnej strany, pričom východiskové miesto sa nachádza na území zmluvnej strany, kde má dopravca sídlo,

b) jazdy, pri ktorých dopravný prostriedok absolvuje cestu tam s cestujúcimi a cestu späť bez cestujúcich; východiskové miesto sa nachádza na území zmluvnej strany, kde má dopravca sídlo,

c) služby, pri ktorých dopravný prostriedok absolvuje cestu tam bez cestujúcich a všetkých cestujúcich vyzdvihne na tom istom mieste za predpokladu, že je splnená jedna (alebo viaceré) z týchto podmienok:

- skupina cestujúcich bola vytvorená na základe zmluvy o doprave, ktorá bola podpísaná pred ich príchodom na územie druhej zmluvnej strany, kde bude skupina vyzdvihnutá a odvezená z tohto územia,

- cestujúci, ktorí boli predtým privezení na územie druhej zmluvnej strany tým istým dopravcom podľa písmena b) tohto odseku, kde budú následne vyzdvihnutí a odvezení na územie zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované, a

- cestujúcim, ktorí boli pozvaní, aby vycestovali na územie druhej zmluvnej strany, uhrádza náklady na dopravu pozývajúca osoba; títo cestujúci musia tvoriť homogénnu skupinu, ktorá nebola vytvorená iba na účel vykonania tejto špeciálnej cesty a ktorá bude privezená na územie zmluvnej strany, kde má dopravca sídlo,

d) tranzit cez územia zmluvných strán v spojení s príležitostnou dopravou, ktorá je oslobodená od povolenia,

e) jazdy prázdnych autobusov a autokarov, ktoré sa použijú výlučne ako náhrada za poškodený alebo pokazený autobus, respektíve autokar a vykonávajú medzinárodnú dopravu podľa tejto dohody.

2. V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) až e) vodič musí mať vo svojom vozidle riadne vyplnený jazdný list obsahujúci zoznam cestujúcich, ktorý bude riadne opečiatkovaný a podpísaný dopravcom, počas poskytovania dopravných služieb v zmysle vyššie uvedených odsekov, tak ako ho schválila Zmiešaná komisia, ak to vyžadujú príslušné orgány v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi; a

3. Pri jazdách autobusov bez cestujúcich podľa odseku 1 písm. c) musí mať vodič vo vozidle aj doklady oprávňujúce na vykonávanie jazdy, v každom prípade zmluvu o doprave, jazdný list pre cestu tam s cestujúcimi, predchádzajúcu cestu späť bez cestujúcich, alebo pozvánku.

NÁKLADNÁ DOPRAVA

Článok 7

1. Okrem jázd uvedených v odseku 3 tohto článku nákladná doprava pre cudzie potreby alebo za odmenu, alebo pre vlastné potreby vykonávaná podľa ustanovení tejto dohody dopravcom, ktorý má sídlo na území jednej zo zmluvných strán motorovými vozidlami evidovanými tou istou zmluvnou stranou, podlieha povoleniu príslušných orgánov druhej zmluvnej strany.

2. Príslušné orgány zmluvných strán sa môžu dohodnúť na týchto dvoch druhoch povolení:

a) prepravné povolenia platné pre jednu jazdu, alebo

b) ročné povolenia platné pre príslušný kalendárny rok.

Povolenia sú platné od 1. januára do 31. januára nasledujúceho roku. Povolenia sú univerzálne, platné na vykonávanie dopravy medzi územiami zmluvných strán, tranzitom cez ich územia a medzi územím jednej zo zmluvných strán a tretieho štátu.

3. Od povolenia je oslobodená:

a) preprava tovaru motorovými vozidlami, ktorých celková prípustná hmotnosť vrátane prívesov neprevyšuje 6 ton alebo ktorých užitočné zaťaženie vrátane prívesov neprevyšuje 3,5 t,

b) preprava tovaru z letiska alebo na letisko v prípade odklonenia leteckej dopravy,

c) preprava poškodených alebo havarovaných vozidiel, ako aj doprava opravárenských vozidiel,

d) jazda prázdneho nákladného vozidla, ktoré má nahradiť vozidlo havarované v inom štáte, ako aj spiatočná jazda havarovaného vozidla po oprave,

e) preprava náhradných dielcov a zásob pre zaoceánske lode a lietadlá,

f) preprava zdravotníckych zásob a vybavenia potrebných v prípade mimoriadnej situácie, najmä živelnej pohromy,

g) preprava diel a predmetov na veľtrhy a výstavy,

h) preprava na nekomerčné účely materiálov, príslušenstva a zvierat na divadelné, hudobné, filmové, športové, cirkusové predstavenia a veľtrhy a z nich, ako aj doprava materiálov určených na rozhlasové nahrávanie alebo na filmovú a televíznu produkciu,

i) preprava poštových zásielok vo verejných službách,

j) preprava tiel zosnulých.

Zmiešaná komisia zriadená podľa článku 13 tejto dohody môže rozšíriť zoznam prepráv, ktoré sú oslobodené od povolení.

4. Povolenia vydávajú príslušné orgány zmluvnej strany, v ktorej je vozidlo evidované, v rozsahu kontingentu stanoveného ročne dohodou medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 8

Dopravca, ktorý má sídlo na území jednej zmluvnej strany, nemôže vykonávať prepravu medzi dvoma miestami na území druhej zmluvnej strany, ak mu na tento účel nebolo udelené osobitné povolenie príslušného orgánu tejto druhej zmluvnej strany.

Zmiešaná komisia v prípade potreby stanoví možnosti vydania osobitného povolenia a podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať.

Článok 9

1. Pokiaľ ide o hmotnosť a rozmery vozidiel, obe zmluvné strany sa zaväzujú, že nestanovia pre vozidlá evidované druhou zmluvnou stranou prísnejšie podmienky, než sú tie, ktoré musia spĺňať vozidlá evidované na jej území.

2. Hmotnosť a rozmery vozidla musia zodpovedať oficiálnej evidencii vozidla.

3. Dopravcovia zmluvných strán sú povinní dodržiavať vnútroštátne právne predpisy druhej zmluvnej strany týkajúce sa hmotnosti a rozmerov vozidiel pri vstupe na územie tejto zmluvnej strany.

4. Osobitné povolenie sa bude požadovať, ak hmotnosť a/alebo rozmery vozidla evidovaného na území jednej zmluvnej strany prekročí povolenú maximálnu hmotnosť a/alebo rozmery platné na území druhej zmluvnej strany. Dopravca požiada o toto povolenie príslušný orgán tejto zmluvnej strany pred vstupom na jej územie.

Článok 10

1. Vozidlá evidované na území jednej zmluvnej strany, ktoré sa dočasne dovezú na územie druhej zmluvnej strany na vykonávanie dopravných služieb podľa tejto dohody, sa na základe reciprocity oslobodzujú od daní z vozidiel.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto článku sa nevzťahuje na platenie mýta za používanie diaľnic, mostov a inej infraštruktúry, ktoré sa vyberajú na základe princípu nediskriminácie.

3. Vozidlá jednej zmluvnej strany vykonávajúce dopravu podľa tejto dohody, ktoré sa dočasne dovezú na územie druhej zmluvnej strany, sa oslobodzujú od cla, daní a iných platieb.

4. Palivo pre vozidlá nachádzajúce sa v bežných nádržiach určených výrobcom na tento účel, ako aj mazivá nachádzajúce sa vo vozidlách na výhradné použitie v ich prevádzke, sú na území druhej zmluvnej strany oslobodené od dovozných ciel, daní a iných platieb.

5. Náhradné dielce a náradie dočasne dovezené na opravu poškodeného vozidla, ktoré vykonáva medzinárodnú cestnú dopravu, sa pri dovoze na územie druhej zmluvnej strany oslobodzujú od cla, daní a iných platieb za podmienok uvedených v ustanoveniach týkajúcich sa prepustenia tovaru do režimu dočasného použitia. Dielce, ktoré boli nahradené, by sa mali vyviezť späť alebo zničiť pod dohľadom príslušného colného orgánu druhej zmluvnej strany.

Článok 11

Dopravcovia a osádky ich vozidiel musia pri vykonávaní dopravy na území druhej zmluvnej strany dodržiavať vnútroštátne právne predpisy tejto zmluvnej strany.

Článok 12

Ak dopravca jednej zmluvnej strany poruší na území druhej zmluvnej strany niektoré ustanovenie tejto dohody, príslušný orgán tej zmluvnej strany, na území ktorej došlo k porušeniu, bude o tom bez obmedzenia sankcií platných na tomto území informovať druhú zmluvnú stranu, ktorá podnikne také kroky, aké jej umožňujú vnútroštátne právne predpisy.

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú vzájomne informovať o uložených sankciách.

Článok 13

1. Zmluvné strany určia príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie ustanovení tejto dohody na svojom území, o čom sa budú navzájom informovať.

2. Na účely vykonávania ustanovení tejto dohody sa zriaďuje zmiešaná komisia.

3. Zmiešaná komisia sa bude stretávať na žiadosť jednej zo zmluvných strán a bude zložená zo zástupcov príslušných orgánov zmluvných strán.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Každá zmena tejto dohody schválená oboma zmluvnými stranami nadobudne platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany vzájomne písomne oznámia diplomatickou cestou splnenie ich príslušných vnútroštátnych právnych predpisov platných pre medzinárodné dohody.

Článok 15

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiaty deň po vzájomnom písomnom oznámení oboch zmluvných strán diplomatickou cestou, že boli splnené podmienky stanovené ich vnútroštátnymi právnymi predpismi pre nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

3. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave, podpísanej v Madride 7. marca 1979.

Dané v Bratislave 27. novembra 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, španielskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúci anglický text.

Za Slovenskú republiku:

Jozef Macejko v. r.

Za Španielske kráľovstvo:

D. Estanislao de Grandes Pascual v. r.