378

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 2001 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom o exporte dávok sociálneho zabezpečenia.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1876 z 5. februára 2002 a súčasne rozhodla, že ide o zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 4. marca 2002. Ratifikačné listiny boli vymenené v Haagu 8. apríla 2002.

Zmluva nadobudla platnosť 1. mája 2002 na základe článku 12.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom o exporte dávok sociálneho zabezpečenia

Slovenská republika a Holandské kráľovstvo (ďalej len „zmluvné strany"),

vedené želaním nadviazať vzťahy v oblasti sociálneho zabezpečenia medzi oboma krajinami

a vedené želaním usmerňovať spoluprácu medzi oboma štátmi tak, aby sa vzájomne uznali právne predpisy v oboch krajinách,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

1. Na účely tejto zmluvy nasledujúce pojmy znamenajú:

a) „územie" - vo vzťahu k Slovenskej republike územie Slovenskej republiky; vo vzťahu k Holandskému kráľovstvu územie Holandského kráľovstva v Európe;

b) „právne predpisy" - právne predpisy týkajúce sa oblastí sociálneho zabezpečenia uvedených v článku 2;

c) „príslušný úrad" - vo vzťahu k Slovenskej republike Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; vo vzťahu k Holandskému kráľovstvu minister sociálnych vecí a zamestnanosti Holandska,

d) „príslušný nositeľ" - vo vzťahu k Slovenskej republike „Sociálna poisťovňa"; vo vzťahu k Holandskému kráľovstvu pre oblasti sociálneho zabezpečenia uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c): „Landelijk instituut sociale verzekeringen" (Národný inštitút sociálneho poistenia) c/o Gak Nederland bv, alebo akýkoľvek iný subjekt poverený vykonávaním činností, ktoré v súčasnosti vykonávajú uvedené inštitúcie, a vo vzťahu k oblastiam sociálneho zabezpečenia uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. d), e) a f): „Sociale Verzekeringsbank" (Banka sociálneho poistenia);

e) „inštitúcia" - každá organizácia, ktorá sa podieľa na vykonávaní tejto zmluvy a zahŕňa okrem iného register obyvateľov, daňové úrady, matriky, úrady práce, školy a iné vzdelávacie inštitúcie, obchodné registre a živnostenské úrady, políciu, väzenskú a justičnú stráž a cudzineckú políciu;

f) „dávka" - každá peňažná dávka alebo dôchodok podľa príslušných právnych predpisov;

g) „oprávnený" - osoba, ktorá žiada o dávku alebo ktorá má nárok na dávku;

h) „rodinný príslušník" - osoba definovaná alebo uznaná za takú príslušnými právnymi predpismi;

i) „trvalý pobyt" - trvalý alebo dlhodobý pobyt;

j) „pobyt" - prechodný pobyt.

2. Ostatné pojmy použité v tejto zmluve majú význam, ktorý im patrí podľa príslušných právnych predpisov.

Článok 2

Vecný rozsah

Táto zmluva sa vzťahuje:

1. v Slovenskej republike na slovenské právne predpisy o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení v rozsahu nasledujúcich dávok:

a) nemocenské;

b) podpora pri ošetrovaní člena rodiny;

c) vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve;

d) peňažná pomoc v materstve;

e) starobný dôchodok;

f) invalidný dôchodok;

g) čiastočný invalidný dôchodok;

h) vdovský dôchodok;

i) vdovecký dôchodok;

j) sirotský dôchodok;

2. v Holandskom kráľovstve na holandské právne predpisy týkajúce sa nasledujúcich oblastí sociálneho zabezpečenia:

a) nemocenské a materské dávky;

b) invalidné dávky pre zamestnané osoby;

c) invalidné dávky pre samostatne zárobkovo činné osoby;

d) dávky v starobe;

e) pozostalostné dávky;

f) prídavky na deti.

Článok 3

Osobný rozsah

Ak táto zmluva neustanovuje inak, vzťahuje sa na každého oprávneného a jeho rodinných príslušníkov, ak tí majú trvalý pobyt alebo pobyt na území zmluvných strán.

Článok 4

Export dávok

Ak táto zmluva neustanovuje inak, na oprávneného alebo na jeho rodinných príslušníkov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pobyt na území druhej zmluvnej strany, nevzťahujú sa právne predpisy, ktoré obmedzujú nárok na dávku alebo výplatu dávky len z dôvodu, že oprávnený alebo jeho rodinní príslušníci majú trvalý pobyt alebo pobyt mimo územia prvej zmluvnej strany.

Článok 5

Preukázanie totožnosti

Na účely nároku na dávky a oprávnenosť platieb podľa slovenských alebo holandských právnych predpisov sa oprávnený alebo jeho rodinný príslušník preukáže príslušnému nositeľovi, na ktorého území má táto osoba trvalý pobyt alebo pobyt, úradným preukazom totožnosti. Úradným preukazom totožnosti je pas alebo každý iný platný preukaz totožnosti vydaný inštitúciou, na ktorej území má žiadateľ trvalý pobyt alebo pobyt. Príslušný nositeľ overí totožnosť oprávneného alebo jeho rodinného príslušníka na základe tohto dokladu. Príslušný nositeľ informuje príslušného nositeľa druhej zmluvnej strany, že overil totožnosť oprávneného alebo jeho rodinného príslušníka, zaslaním kópie osobného dokladu.

Článok 6

Overenie žiadostí a platieb

1. Na účely tohto článku „informácia" znamená najmenej informáciu o totožnosti, adrese, domácnosti, zamestnaní, vzdelaní, príjme, zdravotnom stave, úmrtí a väzbe.

2. Vo veci žiadosti o dávky alebo oprávnenosti výplaty dávok príslušný nositeľ jednej zmluvnej strany na žiadosť príslušného nositeľa druhej zmluvnej strany overí informácie o oprávnenom alebo jeho rodinných príslušníkoch. V prípade potreby môžu tieto informácie overovať inštitúcie. Príslušný nositeľ pošle potvrdenie o overení spolu s overenými kópiami relevantných dokumentov príslušnému nositeľovi druhej zmluvnej strany.

3. Bez ohľadu na odsek 2 príslušný nositeľ zmluvnej strany bez predchádzajúceho požiadania a v čo najširšom rozsahu informuje príslušného nositeľa druhej zmluvnej strany o akýchkoľvek zmenách v informáciách týkajúcich sa oprávneného alebo jeho rodinných príslušníkov.

4. Príslušní nositelia zmluvných strán sa môžu vzájomne priamo kontaktovať, rovnako ako aj s oprávnenými, ich rodinnými príslušníkmi alebo ich zástupcami.

5. Bez ohľadu na odsek 2 diplomatickí alebo konzulárni zástupcovia a príslušní nositelia jednej zmluvnej strany majú možnosť priamo kontaktovať inštitúcie druhej zmluvnej strany, aby si mohli overiť nároky na dávky alebo oprávnenosť výplat oprávneným.

6. Na účely vykonávania tejto zmluvy inštitúcie poskytnú svoje služby a postupujú tak ako pri vykonávaní svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Administratívna pomoc, ktorú poskytujú inštitúcie, je bezplatná. Príslušné úrady oboch zmluvných strán sa však môžu dohodnúť, že určité náklady budú hradené.

Článok 7

Overovanie informácií v prípade choroby a invalidity

1. Na žiadosť príslušného nositeľa jednej zmluvnej strany príslušný nositeľ druhej zmluvnej strany overí správu o zdravotnom stave oprávneného, ktorý má trvalý pobyt alebo pobyt na území druhej zmluvnej strany.

2. Na účely posúdenia choroby, invalidity a čiastočnej invalidity oprávneného príslušní nositelia obidvoch zmluvných strán použijú lekárske správy a administratívne údaje, ktoré poskytol príslušný nositeľ druhej zmluvnej strany. Príslušný nositeľ prvej zmluvnej strany však môže požiadať oprávneného, aby sa podrobil lekárskemu vyšetreniu u lekára podľa jeho výberu alebo lekárskemu vyšetreniu na jeho území.

3. Oprávnený vyhovie všetkým požiadavkám uvedeným v odseku 2 tým, že sa podrobí lekárskemu vyšetreniu. Ak oprávnený zo zdravotných dôvodov nie je schopný cestovať na územie druhej zmluvnej strany, bezodkladne o tom informuje príslušného nositeľa tejto zmluvnej strany. V takom prípade predloží lekárske potvrdenie vydané lekárom určeným na tento účel príslušným nositeľom, na ktorého území má trvalý pobyt alebo pobyt. Toto potvrdenie zahŕňa zdravotné dôvody jeho neschopnosti cestovať, ako aj predpokladané trvanie tejto neschopnosti.

4. Náklady na vyšetrenie podľa tohto článku, prípadne náklady na ubytovanie a dopravu hradí príslušný nositeľ, na ktorého žiadosť sa vyšetrenie uskutočňuje.

Článok 8

Vrátenie neoprávnene vyplatených platieb

Ak oprávnenému neoprávnene platil príslušný nositeľ jednej zmluvnej strany a dostáva dávku od príslušného nositeľa druhej zmluvnej strany, prvý príslušný nositeľ môže žiadať vyrovnať neoprávnené platby s nedoplatkami alebo sumami, ktoré oprávnenému patria od druhej zmluvnej strany. Druhý príslušný nositeľ odpočíta sumu v súlade a v rozsahu s právnymi predpismi uplatňovanými týmto príslušným nositeľom a vráti sumu príslušnému nositeľovi oprávnenému na vyrovnanie.

Článok 9

Zamietnutie výplaty, zastavenie a odňatie dávok

Príslušný nositeľ zmluvnej strany môže zamietnuť priznanie dávky alebo môže zastaviť alebo odňať výplatu dávky podľa svojho rozhodnutia, ak:

a) oprávnený odmieta podstúpiť akékoľvek vyšetrenie alebo poskytnúť informáciu požadovanú podľa článku 5 a článku 7 ods. 2 a 3 tejto zmluvy v priebehu troch mesiacov alebo

b) príslušný nositeľ druhej zmluvnej strany odmieta poskytnúť akúkoľvek informáciu alebo uskutočniť akékoľvek vyšetrenia vyžadované podľa článku 5, článku 6 ods. 2 a článku 7 ods. 1 tejto zmluvy v priebehu troch mesiacov.

Článok 10

Vykonávanie zmluvy

Príslušní nositelia obidvoch zmluvných strán môžu prostredníctvom doplnkových dohôd prijať opatrenia na vykonávanie tejto zmluvy.

Článok 11

Riešenie sporov

Príslušné úrady obidvoch zmluvných strán sa budú snažiť vzájomnou dohodou vyriešiť každý spor vyplývajúci z výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti zmluvy

Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v Haagu. Táto zmluva nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni výmeny ratifikačných listín, pričom článok 4 sa vykonáva predbežne od prvého dňa druhého mesiaca nasledujúceho po dátume podpisu.

Článok 13

Uplatňovanie zmluvy

Vo vzťahu k Holandskému kráľovstvu sa táto zmluva vzťahuje len na územie Holandského kráľovstva v Európe.

Článok 14

Doba platnosti zmluvy

Táto zmluva sa uzaviera na neurčitú dobu. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať. Po vypovedaní bude zmluva naďalej platná do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom druhá zmluvná strana dostala oznámenie o výpovedi.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení podpísali túto zmluvu.

Dané v Bratislave 28. mája 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Peter Magvaši v. r.

Za Holandské kráľovstvo:

Henk J. W. Soeters v. r.

Anglické znenie textu