Oznámenie č. 374/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy o otvorenom nebi

Čiastka 150/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom XVII ods. 2 zmluva nadobudla platnosť 1. januára 2002 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň.

OBSAH

374

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. marca 1992 bola v Helsinkách otvorená na podpis Zmluva o otvorenom nebi.

V mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bola zmluva podpísaná 24. marca 1992 v Helsinkách.

Na základe súhlasu Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ju prezident republiky ratifikoval 11. decembra 1992. Ratifikačná listina bola uložená u vlády Kanady, depozitára zmluvy, 21. decembra 1992.

V súlade s článkom XVII ods. 2 zmluva nadobudla platnosť 1. januára 2002 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň.

Aby zmluvné štáty podporili vykonávanie ustanovení Zmluvy o otvorenom nebi, bola na základe čl. 10 tejto zmluvy zriadená Konzultatívna komisia otvoreného neba. Do rozhodnutí Konzultatívnej komisie otvoreného neba možno nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.

ZMLUVA

o otvorenom nebi

Štáty uzatvárajúce túto zmluvu, ktoré sú v tomto dokumente označované spoločne ako zmluvné štáty alebo jednotlivo ako zmluvný štát,

pripomínajúc si svoje záväzky z Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe na podporu väčšej otvorenosti a transparentnosti svojich vojenských aktivít a zvyšovania bezpečnosti prostredníctvom opatrení na posilnenie dôvery a bezpečnosti,

vítajúc historické udalosti v Európe, ktoré zmenili bezpečnostnú situáciu od Vancouveru po Vladivostok,

želajúc si prispieť k ďalšiemu rozvoju a posilneniu mieru, stability a kooperatívnej bezpečnosti v tejto oblasti vytvorením režimu otvoreného neba na letecké pozorovanie,

uvedomujúc si možný príspevok režimu leteckého pozorovania tohto typu k bezpečnosti a stabilite aj v ostatných oblastiach,

berúc na vedomie možnosť využiť takýto režim na zlepšenie otvorenosti a transparentnosti, na zjednodušenie kontroly dodržiavania existujúcich alebo budúcich dohôd o kontrole zbrojenia a na posilnenie potenciálu na predchádzanie konfliktom a urovnávanie kríz v rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a v ostatných významných medzinárodných inštitúciách,

uvažujúc o možnom rozšírení režimu otvoreného neba na ďalšie oblasti, napríklad na ochranu životného prostredia,

usilujúc sa realizovať dohodnuté postupy, ktoré by zabezpečili vzdušné pozorovanie celého územia zmluvných štátov, s cieľom pozorovať zmluvný štát alebo skupinu zmluvných štátov na základe rovnosti a účinnosti pri dodržaní bezpečnosti leteckej prevádzky,

berúc na vedomie, že režim otvoreného neba sa bude uskutočňovať bez zaujatosti voči nezúčastneným štátom,

dohodli sa takto:

Článok I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva určuje režim označovaný ako režim otvoreného neba na vykonávanie pozorovacích letov zmluvnými štátmi nad územiami ostatných zmluvných štátov a určuje práva a povinnosti príslušných zmluvných štátov.

2. Všetky prílohy a k nim sa vzťahujúce dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok II

DEFINÍCIE

Podľa tejto zmluvy pojem

1. „pozorovaný štát" znamená zmluvný štát alebo skupinu zmluvných štátov, nad ktorých územím sa vykonáva alebo sa má vykonať pozorovací let od času, keď o ňom dostal vyrozumenie od pozorujúceho štátu, až do skončenia všetkých aktivít vzťahujúcich sa na tento let, alebo znamená personál konajúci v mene tohto zmluvného štátu alebo skupiny zmluvných štátov,

2. „pozorujúci štát" znamená zmluvný štát alebo skupinu zmluvných štátov, ktorý zamýšľa vykonať alebo vykonáva pozorovací let nad územím iného zmluvného štátu alebo skupiny zmluvných štátov od času, keď predložil vyrozumenie o svojom úmysle vykonať pozorovací let, do skončenia všetkých aktivít vzťahujúcich sa na tento let, alebo znamená personál konajúci v mene tohto zmluvného štátu alebo skupiny zmluvných štátov,

3. „skupina zmluvných štátov" znamená dva zmluvné štáty alebo viac zmluvných štátov, ktoré sa dohodli, že vytvoria skupinu na účely tejto zmluvy,

4. „pozorovacie lietadlo" znamená neozbrojené lietadlo s pevnými krídlami určené na vykonávanie pozorovacích letov, registrované príslušnými orgánmi zmluvného štátu a vybavené odsúhlasenými senzormi. Pojem „neozbrojený" znamená, že pozorovacie lietadlo používané na účely tejto zmluvy nie je vybavené na nesenie a používanie zbraní,

5. „pozorovací let" znamená let pozorovacieho lietadla vykonávaný pozorujúcim štátom podľa letového plánu nad územím pozorovaného štátu od miesta vstupu alebo z letiska otvoreného neba do miesta výstupu alebo na letisko otvoreného neba,

6. „tranzitný let" znamená let pozorovacieho alebo dopravného lietadla vykonávaný pozorujúcim štátom alebo v jeho mene nad územím tretieho zmluvného štátu počas letu na územie alebo z územia pozorovaného štátu,

7. „dopravné lietadlo" znamená iné ako pozorovacie lietadlo, ktoré vykonáva lety v záujme pozorujúceho štátu na územie alebo z územia pozorovaného štátu výlučne na účely tejto zmluvy,

8. „územie" znamená pevninu (vrátane ostrovov) a vnútorné a teritoriálne vody pod suverenitou zmluvného štátu,

9. „pasívna kvóta" znamená počet pozorovacích letov, ktoré je každý zmluvný štát povinný prijať ako pozorovaný štát,

10. „aktívna kvóta" znamená počet pozorovacích letov, ktoré má každý zmluvný štát právo vykonať ako pozorujúci štát,

11. „maximálna letová vzdialenosť" znamená maximálnu vzdialenosť nad územím pozorovaného štátu od bodu, v ktorom sa môže začať pozorovací let, do bodu, v ktorom sa môže pozorovací let skončiť, ako to stanovuje príloha A k tejto zmluve,

12. „senzor" znamená zariadenie kategórie vymedzenej v článku IV ods. 1 inštalované na pozorovacom lietadle na použitie počas pozorovacích letov,

13. „pozemná rozlišovacia schopnosť" znamená minimálnu vzdialenosť medzi dvoma blízko seba umiestnenými objektmi na zemi, pri ktorej sú tieto objekty rozlíšiteľné ako oddelené,

14. „infračervené riadkové snímacie zariadenie" znamená senzor schopný prijímať a zobrazovať tepelné elektromagnetické žiarenie vyžarované objektmi v neviditeľnej infračervenej časti optického spektra spôsobené ich teplotou a bez umelého osvetlenia,

15. „čas pozorovania" znamená stanovený časový interval v priebehu pozorovacieho letu, keď je určitý senzor inštalovaný na pozorovacom lietadle v prevádzke,

16. „posádka lietadla" znamená osoby z ktoréhokoľvek zmluvného štátu; ak sa tak zmluvný štát rozhodne, môže zahŕňať tlmočníkov a osoby vykonávajúce činnosti súvisiace s prevádzkou alebo údržbou pozorovacieho alebo dopravného lietadla,

17. „kapitán lietadla" znamená pilota na palube pozorovacieho lietadla, ktorý zodpovedá za prevádzku pozorovacieho lietadla, dodržanie letového plánu a za bezpečnosť pozorovacieho lietadla,

18. „letový pozorovateľ" znamená osobu, ktorá sa v záujme pozorovaného štátu nachádza počas letu na palube pozorovacieho lietadla poskytnutého pozorujúcim štátom a ktorá vykonáva svoje povinnosti podľa prílohy G k tejto zmluve.

19. „letový predstaviteľ" znamená osobu, ktorá sa v záujme pozorujúceho štátu nachádza počas letu na palube pozorovacieho lietadla poskytnutého pozorovaným štátom a ktorá vykonáva svoje povinnosti podľa prílohy G k tejto zmluve.

20. „predstaviteľ" znamená osobu, ktorú určil pozorujúci štát a ktorá vykonáva činnosť v záujme pozorujúceho štátu podľa prílohy G k tejto zmluve počas pozorovacieho letu na pozorovacom lietadle poskytnutom iným zmluvným štátom ako pozorujúcim alebo pozorovaným štátom,

21. „operátor senzorov" znamená osobu z ktoréhokoľvek zmluvného štátu, ktorá plní úlohy súvisiace s činnosťou, prevádzkou a údržbou senzorov pozorovacieho lietadla,

22. „inšpektor" znamená osobu z ktoréhokoľvek zmluvného štátu, ktorá vykonáva kontrolu senzorov alebo pozorovacieho lietadla iného zmluvného štátu,

23. „sprievod" znamená osobu z ktoréhokoľvek zmluvného štátu, ktorá sprevádza inšpektorov iného zmluvného štátu,

24. „úlohový plán" znamená dokument vo forme určenej Konzultatívnou komisiou otvoreného neba predložený pozorujúcim štátom, ktorý obsahuje trasu, profil, poradie vykonania a zabezpečenie pozorovacieho letu; úlohový plán je základom na vypracovanie letového plánu a musí byť spracovaný v súčinnosti s pozorovaným štátom,

25. „letový plán" znamená dokument vypracovaný na základe dohodnutého úlohového plánu, ktorého formu a obsah určila Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO); letový plán sa predloží orgánom riadenia letovej prevádzky; na jeho základe sa vykoná pozorovací let,

26. „úlohová správa" znamená dokument popisujúci pozorovací let, ktorý vyhotoví po jeho skončení pozorujúci štát a podpíše ho pozorujúci aj pozorovaný štát; formát úlohovej správy určuje Konzultatívna komisia otvoreného neba,

27. „letisko otvoreného neba" znamená letisko určené pozorovaným štátom ako miesto, v ktorom sa môže začať alebo skončiť pozorovací let,

28. „miesto vstupu" znamená miesto určené pozorovaným štátom na vstup personálu pozorujúceho štátu na územie pozorovaného štátu,

29. „miesto výstupu" znamená miesto určené pozorovaným štátom na výstup personálu pozorujúceho štátu z územia pozorovaného štátu,

30. „letisko na doplňovanie pohonných látok" znamená letisko určené pozorovaným štátom na doplňovanie pohonných látok a poskytovanie služieb pozorovaciemu a dopravnému lietadlu,

31. „záložné letisko" znamená letisko uvedené v letovom pláne ako letisko, na ktoré môže pokračovať let pozorovacieho alebo dopravného lietadla, ak sa neodporúča pristáť na pôvodne určenom letisku,

32. „nebezpečný vzdušný priestor" znamená zakázaný priestor, obmedzený priestor a nebezpečný priestor definovaný v prílohe 2 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve. Tieto priestory sú určené v súlade s prílohou 15 tohto dohovoru v záujme bezpečnosti letu, verejnej bezpečnosti a ochrany životného prostredia a sú o nich poskytnuté informácie v súlade s ustanoveniami ICAO,

33. „zakázaný priestor" znamená vzdušný priestor určenej veľkosti nad územím zmluvného štátu, v ktorom je let lietadla zakázaný,

34. „obmedzený priestor" znamená vzdušný priestor určenej veľkosti nad územím zmluvného štátu, v ktorom je let lietadla obmedzený v súlade s ustanovenými podmienkami,

35. „nebezpečný priestor" znamená vzdušný priestor určenej veľkosti, v ktorom sa v určitých obdobiach môžu vyskytovať aktivity nebezpečné pre let lietadla.

Článok III

KVÓTY

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Každý zmluvný štát má právo vykonávať pozorovacie lety podľa ustanovení tejto zmluvy.

2. Každý zmluvný štát je povinný prijať pozorovacie lety nad svojím územím podľa ustanovení tejto zmluvy.

3. Každý zmluvný štát má právo vykonať taký počet pozorovacích letov nad územím ktoréhokoľvek iného zmluvného štátu, ktorý sa rovná počtu pozorovacích letov, ktoré má iný zmluvný štát právo vykonať nad jeho územím.

4. Celkový počet pozorovacích letov, ktorý je každý zmluvný štát povinný prijať nad svojím územím, je celkovou pasívnou kvótou tohto zmluvného štátu. Pridelenie celkovej pasívnej kvóty zmluvným štátom je stanovené v časti I prílohy A k tejto zmluve.

5. Počet pozorovacích letov, ktoré má právo zmluvný štát každý rok vykonať nad územím iného zmluvného štátu, je individuálna aktívna kvóta tohto zmluvného štátu vo vzťahu k danému zmluvnému štátu. Súčet individuálnych aktívnych kvót tvorí celkovú aktívnu kvótu tohto zmluvného štátu. Celková aktívna kvóta zmluvného štátu neprevýši jeho celkovú pasívnu kvótu.

6. Prvé rozdelenie aktívnych kvót stanovuje časť II prílohy A k tejto zmluve.

7. Po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy bude rozdelenie aktívnych kvót na nasledujúci rok predmetom výročnej revízie v rámci štruktúry Konzultatívnej komisie otvoreného neba. V prípade, že nemožno do troch týždňov dospieť k dohode o rozdelení aktívnych kvót pre jednotlivé zmluvné štáty, rozdelenie aktívnych kvót z predchádzajúceho roka sa nezmení.

8. S výnimkou ustanovení článku VIII, každý pozorovací let vykonaný zmluvným štátom sa započíta do jeho individuálnych a celkových aktívnych kvót.

9. Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 3 a 5 tejto časti zmluvný štát, ktorému boli pridelené aktívne kvóty, môže na základe dohody so zmluvným štátom, nad ktorého územím sa má let vykonať, previesť časť svojich aktívnych kvót alebo všetky svoje aktívne kvóty iným zmluvným štátom, pričom s tým oboznámi všetky ostatné zmluvné štáty a Konzultatívnu komisiu otvoreného neba. Uplatňuje sa odsek 10 tejto časti.

10. Žiadny zmluvný štát nevykoná nad územím iného zmluvného štátu viac pozorovacích letov ako 50 % svojej vlastnej celkovej aktívnej kvóty alebo celkovej pasívnej kvóty druhého zmluvného štátu zaokrúhlených nahor na najbližšie celé číslo podľa toho, ktoré číslo je menšie.

11. Maximálne letové vzdialenosti nad územiami zmluvných štátov stanovuje časť III prílohy A k tejto zmluve.

ČASŤ II

USTANOVENIA PRE SKUPINU ZMLUVNÝCH ŠTÁTOV

1. (A) Bez porušenia svojich práv a povinností môžu podľa tejto zmluvy dva zmluvné štáty alebo viac zmluvných štátov, ktoré majú pridelené kvóty, vytvoriť skupinu zmluvných štátov pri podpise tejto zmluvy alebo neskôr. Pre skupinu zmluvných štátov vytvorenú po podpise tejto zmluvy budú platiť ustanovenia tejto časti šesť mesiacov po upovedomení ostatných zmluvných štátov v súlade s odsekom 6 tejto časti.

(B) Skupina zmluvných štátov spolupracuje s ohľadom na svoje aktívne a pasívne kvóty v súlade s ustanoveniami odseku 2 alebo odseku 3 tejto časti.

2. (A) Členovia skupiny zmluvných štátov majú právo prerozdeliť si medzi sebou svoje aktívne kvóty na bežný rok, ale svoje pasívne kvóty si ponechajú. S prerozdelením budú bezodkladne oboznámené všetky tretie zainteresované zmluvné štáty.

(B) Pozorovací let sa započíta do individuálnych a celkových kvót pozorujúceho štátu toľkokrát, nad koľkými štátmi skupiny sa prelietava. Zaráta sa ako jeden pozorovací let z celkovej pasívnej kvóty každého pozorovaného štátu.

(C) Každý zmluvný štát, vo vzťahu ku ktorému má jeden člen skupiny zmluvných štátov alebo viac členov skupiny zmluvných štátov aktívne kvóty, má právo vykonať až o 50 % viac letov nad územím ktoréhokoľvek člena skupiny zaokrúhlených nahor na najbližšie celé číslo, ako je jeho vlastná aktívna kvóta vo vzťahu k členom tejto skupiny, alebo má právo vykonať dva prelety, ak voči tomuto členovi skupiny nemá žiadnu aktívnu kvótu.

(D) V prípade využitia tohto práva zníži príslušný zmluvný štát svoje aktívne kvóty vo vzťahu k ostatným členom skupiny tak, že celkový počet pozorovacích letov vykonaných nad ich územiami neprekročí súhrn individuálnych aktívnych kvót, ktoré má zmluvný štát k dispozícii vo vzťahu ku všetkým členom skupiny v danom roku.

(E) Maximálne letové vzdialenosti pozorovacích letov nad územím každého člena skupiny ostávajú v platnosti. V prípade pozorovacieho letu vykonávaného nad územiami niekoľkých členov po dosiahnutí maximálnej letovej vzdialenosti nad územím jedného člena budú všetky senzory vypnuté, až kým pozorovacie lietadlo nedosiahne bod nad územím ďalšieho člena skupiny zmluvných štátov, kde je plánovaný začiatok pozorovacieho letu. Pre nasledujúci pozorovací let bude platiť maximálna letová vzdialenosť vzťahujúca sa na letisko otvoreného neba, ktoré je k tomuto bodu najbližšie.

3. (A) Ak o to skupina zmluvných štátov požiada, bude mať nárok na spoločnú celkovú pasívnu kvótu, ktorá jej bude pridelená, a spoločné individuálne a celkové aktívne kvóty sa rozdelia so zreteľom na túto skupinu.

(B) Celkovou pasívnou kvótou skupiny zmluvných štátov je celkový počet pozorovacích letov, ktoré je skupina zmluvných štátov povinná každý rok prijať. Celková aktívna kvóta je súčet pozorovacích letov, ktoré má skupina zmluvných štátov právo každý rok vykonať. Celková aktívna kvóta nesmie presiahnuť celkovú pasívnu kvótu.

(C) Pozorovací let vyplývajúci z celkovej aktívnej kvóty skupiny zmluvných štátov sa vykoná za túto skupinu.

(D) Pozorovacie lety, ktoré je skupina zmluvných štátov povinná prijať, sa môžu vykonávať nad územím jedného člena alebo viacerých jej členov.

(E) Maximálne letové vzdialenosti každej skupiny zmluvných štátov sa určia podľa časti III prílohy A k tejto zmluve a letisko otvoreného neba sa určí podľa prílohy E k tejto zmluve.

4. Podľa všeobecných princípov stanovených v článku X ods. 3 môže ktorýkoľvek tretí zmluvný štát, ktorý sa domnieva, že jeho práva vyplývajúce z časti I ods. 3 tohto článku sú neoprávnene obmedzované činnosťou skupiny zmluvných štátov, predložiť tento problém Konzultatívnej komisii otvoreného neba.

5. Skupina zmluvných štátov zabezpečí, že postupy sa určia tak, aby umožnili vykonávanie pozorovacích letov nad územiami jej členov počas plnenia samostatného pozorovacieho letu vrátane doplnenia pohonných látok v prípade potreby. V prípade skupiny zmluvných štátov ustanovenej na základe odseku 3 tejto časti takéto pozorovacie lety neprekročia maximálnu letovú vzdialenosť platnú pre letiská otvoreného neba, na ktorých sa tieto pozorovacie lety začínajú.

6. Po uplynutí šiestich mesiacov od oznámenia rozhodnutia všetkým zmluvným štátom môže

(A) sa skupina zmluvných štátov ustanovená na základe odseku 2 tejto časti zmeniť na skupinu zmluvných štátov podľa ustanovení odseku 3 tejto časti,

(B) sa skupina zmluvných štátov ustanovená na základe ustanovení odseku 3 tejto časti zmeniť na skupinu zmluvných štátov podľa ustanovení odseku 2 tejto časti,

(C) zmluvný štát vystúpiť zo skupiny zmluvných štátov,

(D) skupina zmluvných štátov prijať ďalšie zmluvné štáty, ktoré majú vlastné kvóty.

7. Po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy zmeny v pridelení alebo rozdelení kvót vyplývajúcich z ustanovenia o prijatí do skupiny zmluvných štátov alebo o vystúpení z nej podľa odseku 3 tejto časti začnú platiť od 1. januára po prvej výročnej revízii v rámci Konzultatívnej komisie otvoreného neba po šesťmesačnej oznamovacej lehote. V prípade potreby sa stanovia nové letiská otvoreného neba a podľa toho aj maximálne letové vzdialenosti.

Článok IV

SENZORY

1. Ak nie je v odseku 3 tohto článku stanovené inak, pozorovacie lietadlo je vybavené iba senzormi týchto kategórií:

(A) opticko-panoramatické a snímkovacie kamery,

(B) videokamery so zobrazením v reálnom čase,

(C) infračervené riadkové snímacie zariadenia,

(D) radar s bočným vyžarovaním so syntetickou apertúrou.

2. Zmluvný štát môže pri pozorovacom lete používať ktorýkoľvek zo senzorov uvedených v odseku 1 (za predpokladu, že je komerčne dostupný všetkým zmluvným štátom) pri dodržaní týchto prevádzkových obmedzení:

(A) v prípade opticko-panoramatických a snímkovacích kamier nesmie byť pozemná rozlišovacia schopnosť lepšia ako 30 centimetrov pri minimálnej výške nad terénom. Rozlišovacia schopnosť sa určuje podľa ustanovení dodatku č. 1 prílohy D k tejto zmluve, nesmie sa získať viac ako jednou panoramatickou kamerou, jednou vertikálne inštalovanou snímkovacou kamerou a dvoma šikmo inštalovanými snímkovacími kamerami, jednou na každej strane lietadla, poskytujúcimi pokrytie terénu do vzdialenosti maximálne 50 kilometrov po oboch stranách trasy letu lietadla, ktoré nemusí byť súvislé,

(B) v prípade videokamier nesmie byť pozemná rozlišovacia schopnosť lepšia ako 30 centimetrov. Rozlišovacia schopnosť sa určuje podľa ustanovení dodatku č. 1 prílohy D k tejto zmluve,

(C) v prípade infračervených riadkových snímacích zariadení nesmie byť pozemná rozlišovacia schopnosť lepšia ako 50 centimetrov pri minimálnej výške nad terénom pri použití jedného zariadenia. Rozlišovacia schopnosť sa určuje podľa ustanovení dodatku č. 1 k prílohe D k tejto zmluve,

(D) v prípade radaru s bočným vyžarovaním so syntetickou apertúrou nesmie byť pozemná rozlišovacia schopnosť vypočítaná metódou impulznej odozvy lepšia ako 3 metre (pri použití metódy separácie objektu to zodpovedá schopnosti rozlišovať na radarovom zobrazení dva kútové odrážače, medzi ktorých stredmi nesmie byť menšia vzdialenosť ako 5 metrov pri zábere nie širšom ako 25 kilometrov, s použitím jednej radarovej jednotky, ktorá umožňuje použitie na oboch stranách lietadla, nie však na oboch stranách súčasne).

3. Zavedenie dodatočných kategórií a zlepšení možností existujúcich kategórií senzorov uvedených v tomto článku posúdi Konzultatívna komisia otvoreného neba podľa článku X tejto zmluvy.

4. Všetky senzory budú vybavené krytmi apertúr alebo inými zariadeniami, ktoré zabraňujú ich prevádzke, aby nemohli zhromažďovať údaje počas tranzitných letov alebo letov do miesta vstupu, alebo z miesta výstupu nad územím pozorovaného štátu. Takéto kryty alebo iné zariadenia možno odstrániť alebo ovládať len z vonkajšej časti pozorovacieho lietadla.

5. Zariadenie, ktoré môže anotovať údaje zhromaždené senzormi v súlade s časťou II prílohy B k tejto zmluve, je na pozorovacom lietadle povolené. Zmluvný štát, ktorý poskytuje pozorovacie lietadlo na pozorovací let, bude anotovať údaje zhromaždené senzormi informáciami uvedenými v časti II prílohy B k tejto zmluve.

6. Pozorovacie lietadlo môže mať zariadenie, ktoré zobrazuje údaje zhromaždené senzormi v reálnom čase s tým, že sleduje funkčnosť a prevádzku senzorov počas pozorovacieho letu.

7. Zhromažďovanie, spracovanie, opakovaný prenos alebo zaznamenávanie elektronických signálov z elektromagnetických vĺn na palube pozorovacieho lietadla je zakázané a takéto zariadenia sa nesmú na pozorovacom lietadle nachádzať, ak to nevyžaduje prevádzka dohodnutých senzorov alebo pozorovacieho lietadla alebo ak nie sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 5 a 6 tohto článku.

8. Ak pozorovacie lietadlo poskytuje pozorujúci štát, má tento štát právo používať pozorovacie lietadlo vybavené senzormi každej kategórie, ktoré nepresahujú citlivosť stanovenú v odseku 2 tohto článku.

9. Ak pozorovacie lietadlo použité na pozorovací let poskytuje pozorovaný štát, je tento štát povinný poskytnúť pozorovacie lietadlo vybavené senzormi z každej kategórie stanovenej v odseku 1 tohto článku, s maximálnymi možnosťami a v množstve stanovenom v odseku 2 tohto článku, v súlade s ustanoveniami článku XVIII časti II, ak sa pozorujúci a pozorovaný štát nedohodnú inak. Súprava senzorov a ich konfigurácia sa nainštaluje takým spôsobom, aby umožňovala pokrytie terénu v súlade s odsekom 2 tohto článku. V prípade, že pozorovacie lietadlo poskytuje pozorovaný štát, poskytne tento štát radar s bočným vyžarovaním so syntetickou apertúrou, s pozemnou rozlišovacou schopnosťou najmenej šesť metrov, určenou metódou oddelenia objektu.

10. Ak je lietadlo označené ako pozorovacie lietadlo podľa článku V tejto zmluvy, poskytne každý zmluvný štát ostatným zmluvným štátom technické informácie o každom senzore inštalovanom na tomto lietadle podľa prílohy B k tejto zmluve.

11. Každý zmluvný štát má právo zúčastniť sa na certifikácii senzorov inštalovaných na pozorovacom lietadle podľa ustanovení prílohy D k tejto zmluve. Žiadne pozorovacie lietadlo sa nepoužije na pozorovacie lety, ak takýto typ pozorovacieho lietadla a jeho senzory neboli certifikované podľa ustanovení prílohy D k tejto zmluve.

12. Zmluvný štát určujúci pozorovacie lietadlo má právo odstrániť, nahradiť alebo pridať ďalšie senzory, alebo pozmeniť technickú informáciu, ktorú poskytol podľa ustanovení odseku 10 tohto článku a prílohy B k tejto zmluve, pričom je povinný postupovať podľa ustanovení prílohy D k tejto zmluve a oznámiť túto skutočnosť všetkým zmluvným štátom 90 dní vopred. Nahradené a pridané senzory podliehajú certifikácii podľa ustanovení prílohy D k tejto zmluve ešte pred ich použitím počas pozorovacieho letu.

13. Ak sa zmluvný štát alebo skupina zmluvných štátov na základe skúsenosti s používaním určitého pozorovacieho lietadla domnievajú, že ktorýkoľvek senzor alebo s ním súvisiace zariadenie inštalované na lietadle nezodpovedá senzorom a zariadeniam certifikovaným podľa prílohy D k tejto zmluve, zainteresované zmluvné štáty oznámia túto skutočnosť všetkým ostatným zmluvným štátom. Zmluvný štát, ktorý poskytol lietadlo

(A) zabezpečí, aby senzor a s ním súvisiace zariadenie inštalované na pozorovacom lietadle zodpovedali senzorom a zariadeniam certifikovaným podľa ustanovení prílohy D k tejto zmluve vrátane potrebnej opravy, nastavenia alebo výmeny určitého senzora alebo s ním súvisiaceho zariadenia,

(B) na žiadosť zainteresovaného zmluvného štátu vykoná demonštračný let (pri ďalšom použití pozorovacieho lietadla) podľa ustanovení prílohy F k tejto zmluve s cieľom potvrdiť, že senzor a s ním súvisiace zariadenie inštalované na pozorovacom lietadle zodpovedá senzorom a zariadeniam certifikovaným podľa ustanovení prílohy D k tejto zmluve. Ostatné zmluvné štáty, ktoré vyjadria znepokojenie týkajúce sa senzora a s ním súvisiaceho zariadenia inštalovaného na pozorovacom lietadle, majú právo vyslať svoj personál, aby sa na demonštračnom lete zúčastnil.

14. Ak sa po podniknutí krokov uvedených v odseku 13 tohto článku zmluvné štáty naďalej obávajú, či senzor alebo s ním súvisiace zariadenie inštalované na pozorovacom lietadle zodpovedá senzorom a zariadeniam certifikovaným podľa ustanovení prílohy D k tejto zmluve, môžu zmluvné štáty predložiť túto záležitosť Konzultatívnej komisii otvoreného neba.

Článok V

URČENIE LIETADLA

1. Každý zmluvný štát má právo určiť ako pozorovacie lietadlo jeden typ alebo viac typov alebo verzií lietadiel registrovaných príslušnými orgánmi zmluvného štátu.

2. Každý zmluvný štát má právo určiť typ alebo verziu lietadla ako pozorovacie lietadlo alebo pridať nové typy či verzie lietadiel k predtým už určeným za predpokladu, že to oznámi ostatným zmluvným štátom 30 dní vopred. Oznámenie o určení typu alebo verzie lietadla bude obsahovať informácie stanovené v prílohe C k tejto zmluve.

3. Každý zmluvný štát má právo vyradiť predtým určené typy alebo verzie lietadiel za predpokladu, že to oznámi všetkým ostatným zmluvným štátom 90 dní vopred.

4. Podľa ustanovení prílohy D k tejto zmluve sa na certifikáciu vyžaduje len jeden exemplár určitého typu a verzie lietadla s takou istou súpravou pridružených senzorov.

5. Každé pozorovacie lietadlo musí byť schopné prepravovať posádku a personál stanovený v článku VI časti III.

Článok VI

VÝBER POZOROVACIEHO LIETADLA, VŠEOBECNÉ USTANOVENIA NA VYKONÁVANIE POZOROVACÍCH LETOV A POŽIADAVKY NA PLÁNOVANIE ÚLOH

ČASŤ I

VÝBER POZOROVACIEHO LIETADLA A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA NA VYKONÁVANIE POZOROVACÍCH LETOV

1. Pozorovacie lety sa vykonávajú použitím pozorovacieho lietadla určeného zmluvným štátom na základe článku V. Ak pozorovaný zmluvný štát neuplatní svoje právo poskytnúť pozorovacie lietadlo, ktoré sám určil, právo poskytnúť pozorovacie lietadlo má pozorujúci zmluvný štát. Pozorujúci zmluvný štát má v tomto prípade právo poskytnúť lietadlo, ktoré sám určil, alebo lietadlo určené iným zmluvným štátom. V prípade, že pozorovacie lietadlo poskytne pozorovaný zmluvný štát, pozorujúci zmluvný štát má právo na lietadlo, ktoré je schopné dosiahnuť minimálny dolet bez doplňovania paliva (vrátane nevyhnutnej rezervy pohonných látok) rovnajúci sa polovici letovej vzdialenosti v súlade s odsekom 5 písm. (G) tejto časti.

2. Každý zmluvný štát má právo podľa odseku 1 tejto časti používať pozorovacie lietadlo určené iným zmluvným štátom na pozorovacie lety. Ustanovenia na používanie takého lietadla vypracujú príslušné zmluvné štáty tak, aby bola umožnená ich aktívna účasť na režime otvoreného neba.

3. Zmluvné štáty, ktoré majú právo vykonávať pozorovacie lety, môžu koordinovať plány vykonávania týchto letov v súlade s prílohou H k tejto zmluve. Žiadny zmluvný štát nie je povinný prijať viac ako jeden pozorovací let počas 96 hodín, ako je stanovené v odseku 9 tejto časti, ak zmluvný štát nepožiadal o demonštračný let podľa prílohy F k tejto zmluve. V tomto prípade je pozorovaný zmluvný štát povinný akceptovať predĺženie obdobia na pozorovacie lety maximálne o 24 hodín. Po prijatí oznámenia o výsledkoch koordinácie plánov na vykonanie pozorovacích letov informuje každý zmluvný štát, nad ktorého územím sa majú vykonať pozorovacie lety, ostatné zmluvné štáty v súlade s ustanoveniami prílohy H k tejto zmluve o tom, či uplatní svoje právo poskytnúť vlastné pozorovacie lietadlo.

4. Každý zmluvný štát oznámi najneskôr do 90 dní po podpise zmluvy všetkým ostatným zmluvným štátom

(A) platné číslo diplomatického povolenia na pozorovacie lety otvoreného neba, na lety dopravných lietadiel a tranzitné lety,

(B) jazyk alebo jazyky Konzultatívnej komisie otvoreného neba stanovené v časti I ods. 7 prílohy L k tejto zmluve, ktoré bude personál používať pri všetkých činnostiach súvisiacich s vykonávaním pozorovacích letov nad jeho územím a pri zostavení úlohového plánu a úlohovej správy, ak používaný jazyk nie je odporučený v prílohe 10 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (zväzok II ods. 5.2.1.1.2).

5. Pozorujúci zmluvný štát oznámi pozorovanému zmluvnému štátu svoj úmysel vykonať pozorovací let minimálne 72 hodín pred predpokladaným príletom do miesta vstupu pozorovaného zmluvného štátu. Zmluvné štáty poskytujúce také oznámenie urobia všetko, aby lehota upovedomenia zahŕňala čo najmenej víkendov. Oznámenie má obsahovať

(A) požadované miesto vstupu, a ak je to možné, letisko otvoreného neba, kde sa má pozorovací let začať,

(B) dátum a predpokladaný čas príletu pozorujúceho zmluvného štátu do miesta vstupu a predpokladaný čas odletu z miesta vstupu na letisko otvoreného neba, prípadne uvedenie osobitných požiadaviek na ubytovanie,

(C) miesto určené v dodatku 1 prílohy E k tejto zmluve, kde sa požaduje vykonanie predletovej inšpekcie, dátum a čas začatia takej predletovej inšpekcie v súlade s ustanoveniami prílohy F k tejto zmluve,

(D) spôsob dopravy, v prípade potreby aj typ a verziu dopravného lietadla použitého na cestu do miesta vstupu, ak pozorovacie lietadlo na pozorovací let poskytne pozorovaný zmluvný štát,

(E) platné číslo diplomatického povolenia na pozorovací let alebo na let dopravného lietadla použitého na presun personálu na územie a z územia pozorovaného zmluvného štátu v súvislosti s pozorovacím letom,

(F) registráciu pozorovacieho lietadla tak, ako sa to stanovuje v prílohe C k tejto zmluve,

(G) približnú letovú vzdialenosť pozorovacieho letu,

(H) mená personálu, pohlavie, dátum a miesto narodenia, čísla pasu, zmluvný štát, ktorý ho vystavil, a funkcie personálu.

6. Pozorovaný zmluvný štát, ktorý prijal oznámenie v súlade s odsekom 5 tejto časti, potvrdí príjem oznámenia do 24 hodín. V prípade, že využije svoje právo poskytnúť pozorovacie lietadlo, potvrdenie musí obsahovať informácie o pozorovacom lietadle určené v odseku 5 písm. (F) tejto časti. Pozorujúcemu zmluvnému štátu sa umožní priletieť do miesta vstupu v predpokladanom čase uvedenom v oznámení v súlade s odsekom 5 tejto časti. Predpokladaný čas odletu z miesta vstupu na letisko otvoreného neba, kde sa začne pozorovací let, ako aj miesto, dátum a čas začatia predletovej inšpekcie podliehajú schváleniu pozorovaného zmluvného štátu.

7. Personál pozorujúceho zmluvného štátu môže zahŕňať zástupcov ostatných zmluvných štátov určených podľa článku XIII.

8. Pozorujúci zmluvný štát oznámi súčasne pozorovanému zmluvnému štátu a všetkým ostatným zmluvným štátom svoj úmysel vykonať pozorovací let v súlade s odsekom 5 tejto časti.

9. Čas od predpokladaného času príletu do miesta vstupu do skončenia pozorovacieho letu nepresiahne 96 hodín, ak sa nedohodne inak. V prípade, že pozorovaný štát požiada o demonštračný let na základe prílohy F k tejto zmluve, trvanie pozorovacieho letu presiahne 96 hodín podľa časti III ods. 4 prílohy F k tejto zmluve, ak si pozorujúci zmluvný štát vyžiada dodatočný čas na úplné splnenie úlohového plánu.

10. Pri prílete pozorovacieho lietadla do miesta vstupu vykoná pozorovaný zmluvný štát inšpekciu krytov apertúr senzorov a iných zariadení, ktoré zabraňujú prevádzke senzorov, aby sa presvedčil, či ich umiestnenie je v súlade s prílohou E k tejto zmluve, ak sa všetky príslušné zmluvné štáty nedohodli inak.

11. Ak pozorovacie lietadlo poskytol pozorujúci zmluvný štát, pozorovaný zmluvný štát bude mať pri prílete tohto lietadla do miesta vstupu alebo na letisko otvoreného neba, kde sa začína pozorovací let, právo vykonať predletovú inšpekciu podľa časti I prílohy F k tejto zmluve. V prípade, že v súlade s odsekom 1 tejto časti pozorovacie lietadlo poskytol pozorovaný zmluvný štát, pozorujúci zmluvný štát má právo vykonať predletovú inšpekciu senzorov podľa časti II prílohy F k tejto zmluve. Ak sa nedohodlo inak, taká inšpekcia sa skončí najneskôr štyri hodiny pred plánovaným začiatkom pozorovacieho letu určeným v letovom pláne.

12. Pozorujúci zmluvný štát zabezpečí, aby v posádke jeho lietadla bol aspoň jeden člen, ktorý má potrebné jazykové schopnosti, aby bez problémov komunikoval s personálom pozorovaného zmluvného štátu a jeho orgánmi riadenia letovej prevádzky v jazyku alebo v jazykoch oznámených pozorovaným zmluvným štátom podľa odseku 4 tejto časti.

13. Pozorovaný zmluvný štát zabezpečí posádke lietadla pri jej prílete do miesta vstupu alebo na letisko otvoreného neba, kde sa začína pozorovací let, najnovšiu predpoveď počasia, letecké navigačné informácie a informácie o bezpečnosti letu vrátane NOTAMov. Tieto informácie sa zaktualizujú na požiadanie. Postupy pre lety podľa prístrojov a informácie o záložných letiskách pozdĺž trasy letu sa poskytnú pri schválení úlohového plánu v súlade s požiadavkami časti II tohto článku.

14. Počas vykonávania pozorovacích letov podľa tejto zmluvy sa všetky pozorovacie lietadlá použijú v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a podľa schváleného letového plánu. Bez porušenia ustanovení časti II ods. 2 tohto článku sa pozorovacie lety vykonajú tiež v súlade s

(A) uverejnenými normami a odporučenými postupmi ICAO,

(B) uverejnenými národnými pravidlami riadenia letovej prevádzky, postupmi a smernicami pre bezpečnosť letu prelietavaného zmluvného štátu.

15. Pozorovacie lety majú prednosť pred akoukoľvek pravidelnou leteckou premávkou. Pozorovaný zmluvný štát zabezpečí uľahčenie vykonávania pozorovacích letov v súlade s touto zmluvou orgánmi riadenia letovej prevádzky.

16. Kapitán lietadla je jedinou autoritou na palube lietadla zodpovednou za bezpečné vykonanie letu a plnenie letového plánu.

17. Pozorovaný zmluvný štát poskytne

(A) kalibračný terč vhodný na overenie možností senzorov v súlade s postupmi ustanovenými v časti III prílohy D k tejto zmluve, ktorý bude prelietavaný počas demonštračného letu alebo pozorovacieho letu na žiadosť ktoréhokoľvek štátu, a to pre každý senzor, ktorý sa má použiť počas pozorovacieho letu. Kalibračný terč sa umiestni v blízkosti letiska, kde sa vykonáva predletová inšpekcia podľa prílohy F k tejto zmluve,

(B) obvyklé komerčné doplňovanie lietadla pohonnými látkami a servis pre pozorovacie alebo transportné lietadlo v mieste vstupu, na letisku otvoreného neba, na ktoromkoľvek letisku na doplňovanie pohonných látok a v mieste výstupu, stanovených v letovom pláne v súlade s uverejnenými údajmi o určených letiskách,

(C) stravu a ubytovanie pre personál pozorujúceho zmluvného štátu,

(D) na požiadanie pozorujúceho zmluvného štátu ďalšie služby na uľahčenie vykonania pozorovacieho letu, na ktorých sa pozorujúce a pozorované zmluvné štáty dohodnú.

18. Všetky náklady spojené s vykonaním pozorovacieho letu vrátane nákladov na záznamové médiá a spracúvanie údajov zhromaždených senzormi sa uhradia podľa časti I ods. 9 prílohy L k tejto zmluve.

19. Pred odletom pozorovacieho lietadla z miesta výstupu potvrdí pozorovaný zmluvný štát, že kryty apertúr senzorov alebo iné zariadenia zabraňujúce prevádzke senzorov sú v náležitej polohe podľa prílohy E k tejto zmluve.

20. Ak sa nedohodlo inak, personál pozorujúceho zmluvného štátu odletí z miesta výstupu najneskôr do 24 hodín po skončení pozorovacieho letu. V prípade nepriaznivých meteorologických podmienok alebo neschopnosti pozorovacieho alebo transportného lietadla odletieť sa let uskutoční v najkratšom možnom čase.

21. Pozorujúci zmluvný štát zostaví úlohovú správu o pozorovacom lete podľa príslušného formátu vypracovaného Konzultatívnou komisiou otvoreného neba. Úlohová správa obsahuje príslušné údaje o dátume a čase pozorovacieho letu, o jeho trase a profile, poveternostných podmienkach, čase a mieste použitia každého senzora, približné množstvo údajov zhromaždených senzormi a výsledky inšpekcie krytov apertúr senzorov alebo iných zariadení zabraňujúcich prevádzke senzorov v súlade s článkom VII a s prílohou E k tejto zmluve. Úlohovú správu podpíše pozorujúci a pozorovaný zmluvný štát v mieste výstupu a pozorujúci zmluvný štát ju poskytne všetkým ostatným zmluvným štátom do siedmich dní po odlete z miesta výstupu.

ČASŤ II

POŽIADAVKY NA PLÁNOVANIE ÚLOH

1. Ak sa nedohodlo inak, predloží pozorujúci zmluvný štát po prílete na letisko otvoreného neba pozorovanému zmluvnému štátu úlohový plán navrhnutého pozorovacieho letu, ktorý vyhovuje požiadavkám uvedeným v odsekoch 2 a 4 tejto časti.

2. Úlohový plán môže určiť taký pozorovací let, ktorý umožní pozorovanie akéhokoľvek bodu na celom území pozorovaného zmluvného štátu vrátane oblastí označených pozorovaným zmluvným štátom ako nebezpečný vzdušný priestor, ako to stanovuje príloha I k tejto zmluve. Trať letu pozorovacieho lietadla sa nemôže priblížiť k hraniciam susedného štátu, ktorý nie je zmluvným štátom, viac ako na desať kilometrov.

3. Úlohový plán môže určiť, že letisko otvoreného neba, kde sa pozorovací let končí, rovnako ako miesto výstupu môžu byť rozdielne od letiska otvoreného neba, kde sa pozorovací let začína, alebo miesta vstupu. Úlohový plán špecifikuje, ak je to možné, čas začiatku pozorovacieho letu, požadovaný čas a miesto plánovaných zastávok na doplňovanie pohonných látok alebo na odpočinok, čas pokračovania pozorovacieho letu po doplnení pohonných látok alebo po odpočinku v rámci 96-hodinovej lehoty stanovenej v časti I ods. 9 tohto článku.

4. Úlohový plán obsahuje všetky informácie nevyhnutné na podanie letového plánu a zabezpečí, aby

(A) pozorovací let neprekročil príslušnú maximálnu letovú vzdialenosť určenú v časti I prílohy A k tejto zmluve,

(B) trasa a profil pozorovacieho letu spĺňali podmienky bezpečnosti letu v súlade s normami ICAO a odporučenými postupmi, berúc pritom do úvahy existujúce rozdiely v národných letových pravidlách bez toho, aby sa porušili ustanovenia odseku 2 tejto časti,

(C) sa zohľadnili informácie o nebezpečnom vzdušnom priestore v súlade s prílohou I k tejto zmluve,

(D) výška pozorovacieho lietadla nad terénom (AGL) nedovolila pozorujúcemu zmluvnému štátu prekročiť obmedzenie pozemnej rozlišovacej schopnosti každého senzora tak, ako to vymedzuje článok IV ods. 2,

(E) predpokladaný čas začiatku pozorovacieho letu nenastal skôr ako 24 hodín po predložení úlohového plánu, ak sa nedohodlo inak,

(F) pozorovacie lietadlo letelo po priamej trase medzi súradnicami alebo navigačnými bodmi určenými v úlohovom pláne podľa určeného poradia,

(G) sa trasa letu nepreťala v tom istom bode viac ako raz a pozorovacie lietadlo nekrúžilo okolo jedného bodu, ak sa nedohodlo inak. Toto ustanovenie sa netýka vzletu, preletu kalibračných terčov a pristátia pozorovacieho lietadla.

5. Ak úlohový plán podaný pozorujúcim zmluvným štátom predpokladá lety cez nebezpečný vzdušný priestor, pozorovaný zmluvný štát

(A) spresní riziko pre pozorovacie lietadlo,

(B) uľahčí vykonanie pozorovacieho letu koordináciou alebo obmedzením aktivít podľa písmena (A) tohto odseku,

(C) navrhne alternatívnu letovú výšku, trasu alebo čas.

6. Pozorovaný zmluvný štát prijme úlohový plán alebo navrhne zmeny v pláne v súlade s článkom VIII časti I ods. 4 a 5 tejto časti najneskôr do štyroch hodín od predloženia úlohového plánu. Také zmeny nevylučujú pozorovanie akéhokoľvek bodu na celom území pozorovaného zmluvného štátu vrátane oblastí označených pozorovaným zmluvným štátom ako nebezpečný vzdušný priestor podľa prílohy I k tejto zmluve. Pozorujúci a pozorovaný zmluvný štát podpíšu úlohový plán po vzájomnej dohode. V prípade, že sa zmluvné štáty nedohodnú na úlohovom pláne do ôsmich hodín po predložení pôvodného úlohového plánu, pozorujúci zmluvný štát má právo odmietnuť vykonanie pozorovacieho letu v súlade s ustanoveniami článku VIII tejto zmluvy.

7. Ak sa plánovaná trasa pozorovacieho letu priblíži k hraniciam iných zmluvných štátov alebo iných štátov, pozorovaný zmluvný štát môže oboznámiť tento štát alebo štáty s predpokladanou trasou, dátumom a časom pozorovacieho letu.

8. Na základe schváleného úlohového plánu zmluvný štát poskytujúci pozorovacie lietadlo v spolupráci s druhým zmluvným štátom okamžite podá letový plán, ktorý má obsah špecifikovaný v prílohe č. 2 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a formát špecifikovaný dokumentom ICAO č. 4444 - RAC/501/12 Pravidlá lietania a letové prevádzkové služby v zrevidovanom alebo novelizovanom znení.

ČASŤ III

OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Ak pozorovacie lietadlo poskytne pozorujúci zmluvný štát, pozorovaný zmluvný štát má právo mať dvoch letových pozorovateľov a jedného tlmočníka na palube pozorovacieho lietadla a okrem toho jedného letového pozorovateľa na každom pracovisku ovládania senzorov na palube pozorovacieho lietadla, ak sa nedohodlo inak. Práva a povinnosti letových pozorovateľov a tlmočníkov vymedzuje príloha G k tejto zmluve.

2. Ak pozorujúci zmluvný štát bez ohľadu na odsek 1 tejto časti používa pozorovacie lietadlo, ktorého maximálna celková vzletová hmotnosť nepresahuje 35 000 kilogramov pre letovú vzdialenosť pozorovania nepresahujúcu 1 500 kilometrov, ako je oznámené v súlade s časťou I ods. 5 písm. (G) tohto článku, je povinný prijať dvoch letových pozorovateľov a jedného tlmočníka na palubu pozorovacieho lietadla, ak sa nedohodlo inak.

3. Ak pozorovacie lietadlo poskytne pozorovaný zmluvný štát, pozorovaný zmluvný štát umožní personálu pozorujúceho zmluvného štátu cestu do miesta vstupu pozorovaného zmluvného štátu tým najrýchlejším spôsobom. Personál pozorujúceho zmluvného štátu si môže zvoliť cestu do miesta vstupu po zemi, po mori alebo vzduchom (vrátane dopravy lietadlom ktoréhokoľvek zmluvného štátu). Postupy týkajúce sa takej cesty sú stanovené v prílohe E k tejto zmluve.

4. Ak pozorovacie lietadlo poskytne pozorovaný zmluvný štát, pozorujúci zmluvný štát má právo mať dvoch letových predstaviteľov a jedného tlmočníka na palube pozorovacieho lietadla a okrem toho jedného letového predstaviteľa na každom pracovisku ovládania senzorov v lietadle, ak sa nedohodlo inak. Práva a povinnosti letových predstaviteľov a tlmočníkov stanovuje príloha G k tejto zmluve.

5. Ak pozorujúci zmluvný štát poskytne pozorovacie lietadlo určené iným zmluvným štátom ako pozorujúcim alebo pozorovaným, má právo mať dvoch predstaviteľov a jedného tlmočníka na palube pozorovacieho lietadla a okrem toho jedného predstaviteľa na každom pracovisku ovládania senzorov v lietadle, ak sa nedohodlo inak. V tomto prípade sa uplatnia aj ustanovenia o letových pozorovateľoch stanovené v odseku 1 tejto časti. Práva a povinnosti predstaviteľov a tlmočníkov vymedzuje príloha G k tejto zmluve.

Článok VII

TRANZITNÉ LETY

1. Tranzitné lety na územie a z územia pozorovaného zmluvného štátu vykonávané pozorujúcim zmluvným štátom podľa tejto zmluvy sa začínajú na území pozorujúceho zmluvného štátu alebo iného zmluvného štátu.

2. Každý zmluvný štát akceptuje tranzitné lety. Tranzitné lety sa vykonávajú po medzinárodne uznávaných trasách letových prevádzkových služieb, ak sa príslušné zmluvné štáty nedohodnú inak, a v súlade s inštrukciami národných orgánov riadenia letovej prevádzky každého zmluvného štátu, do ktorého vzdušného priestoru tento let vstupuje. Pozorujúci štát súčasne informuje pozorovaný štát a každý zmluvný štát, nad ktorého vzdušným priestorom má preletieť, podľa článku VI tejto zmluvy.

3. Používanie senzorov na pozorovacom lietadle je počas tranzitných letov zakázané. V prípade, že počas tranzitného letu pristane pozorovacie lietadlo na území zmluvného štátu, vykoná tento zmluvný štát po pristátí a pred odletom inšpekciu krytov apertúr senzorov alebo iných zariadení znemožňujúcich prevádzku senzorov, aby sa presvedčil o ich správnej polohe.

Článok VIII

ZÁKAZY, ODCHÝLKY OD LETOVÝCH PLÁNOV A NÚDZOVÉ SITUÁCIE

ČASŤ I

ZÁKAZ POZOROVACÍCH LETOV A ZMENY V ÚLOHOVÝCH PLÁNOCH

1. Pozorovaný zmluvný štát má právo zakázať pozorovací let, ktorý nie je v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

2. Pozorovaný zmluvný štát má právo zakázať pozorovací let pred jeho začiatkom v prípade, že sa pozorujúci zmluvný štát nedostaví do miesta vstupu do 24 hodín po predpokladanom čase príletu spresnenom v oznámení o pozorovacom lete poskytnutom v súlade s článkom VI časťou I ods. 5, ak sa príslušné zmluvné štáty nedohodnú inak.

3. Ak pozorovaný zmluvný štát zakáže pozorovací let na základe tohto článku alebo prílohy F k tejto zmluve, uvedie bezodkladne dôvody zákazu v úlohovom pláne a do siedmich dní doručí diplomatickou cestou všetkým zmluvným štátom písomné zdôvodnenie zákazu v úlohovej správe podľa článku VI časti I ods. 21. Zakázaný pozorovací let sa nezapočítava do kvóty žiadneho zmluvného štátu.

4. Pozorovaný zmluvný štát má právo navrhnúť zmeny v úlohovom pláne, ak

(A) poveternostné podmienky ovplyvňujú bezpečnosť letu,

(B) stav letiska otvoreného neba, záložných letísk alebo letísk na doplňovanie pohonných látok zabraňuje ich použitiu,

(C) úlohový plán nie je v súlade s článkom VI časťou II ods. 2 a 4.

5. Ak pozorujúci zmluvný štát nesúhlasí s navrhnutými zmenami v úlohovom pláne, má právo predložiť varianty navrhovaných zmien. V prípade, že sa nedospeje k dohode na úlohovom pláne do ôsmich hodín od predloženia pôvodného úlohového plánu, a ak pozorujúci štát považuje zmeny v úlohovom pláne za ohrozujúce jeho práva vyplývajúce z tejto zmluvy, má právo odmietnuť pozorovací let. Taký let sa nezapočíta do kvóty žiadneho zmluvného štátu.

6. Ak pozorujúci zmluvný štát odmietne vykonať pozorovací let na základe tohto článku alebo prílohy F k tejto zmluve, okamžite uvedie dôvod svojho rozhodnutia v úlohovom pláne pred odletom a do siedmich dní po odlete doručí diplomatickou cestou ostatným zmluvným štátom písomné zdôvodnenie tohto rozhodnutia v úlohovej správe podľa článku VI časti I ods. 21.

ČASŤ II

ODCHÝLKY OD LETOVÉHO PLÁNU

1. Odchýlky od letového plánu počas pozorovacieho letu sa povoľujú v prípade

(A) vplyvu poveternostných podmienok na bezpečnosť letu,

(B) technických ťažkostí pozorovacieho lietadla,

(C) náhleho zhoršenia zdravotného stavu ktorejkoľvek osoby na palube,

(D) inštrukcií riadenia letovej prevádzky týkajúcich sa okolností spôsobených vyššou mocou.

2. Ak poveternostné podmienky zabránia účinnému použitiu optických senzorov a infračervených riadkových snímacích zariadení, povolia sa odchýlky za predpokladu, že

(A) sú splnené požiadavky letovej bezpečnosti,

(B) orgány riadenia letovej prevádzky udelia povolenie (v prípadoch, kde to vyžadujú národné predpisy) a

(C) výkonnosť senzorov neprekračuje parametre určené v článku IV ods. 2, ak sa nedohodlo inak.

3. Pozorovaný štát má právo zakázať použitie určitého senzora v prípade odchýlky, ktorá privedie pozorovacie lietadlo pod minimálnu výšku nad terénom určenú na prevádzku tohto senzora v súlade s obmedzením pozemnej rozlišovacej schopnosti určenej v článku IV ods. 2. Ak odchýlka vyžaduje, aby pozorovacie lietadlo zmenilo trasu letu o viac ako 50 kilometrov od trasy letu určenej v letovom pláne, pozorovaný štát má právo zakázať za touto 50-kilometrovou hranicou použitie všetkých senzorov inštalovaných na pozorovacom lietadle.

4. Pozorujúci zmluvný štát má právo skrátiť pozorovací let počas jeho vykonávania v prípade poruchy senzora. Kapitán lietadla má právo skrátiť pozorovací let v prípade technických ťažkostí ovplyvňujúcich bezpečnosť pozorovacieho lietadla.

5. Ak odchýlka od letového plánu v súlade s odsekom 1 tejto časti spôsobí skrátenie pozorovacieho letu alebo ak ku skráteniu dôjde v súlade s odsekom 4 tejto časti, pozorovací let sa započíta do kvót oboch zmluvných štátov, ak let nebol skrátený z dôvodu

(A) poruchy senzora na pozorovacom lietadle poskytnutom pozorovaným štátom,

(B) technických ťažkostí pozorovacieho lietadla poskytnutého pozorovaným štátom,

(C) lekársky naliehavého prípadu člena posádky pozorovaného štátu alebo letových pozorovateľov,

(D) inštrukcií riadenia letovej prevádzky, ak ide o okolnosti spôsobené vyššou mocou.

V takých prípadoch má pozorujúci štát právo rozhodnúť, či sa lety započítajú do kvót oboch zmluvných štátov.

6. Údaje zhromaždené senzormi si pozorujúci štát ponechá iba vtedy, ak sa pozorovací let započíta do kvót oboch zmluvných štátov.

7. Ak dôjde k odchýlke od letového plánu, kapitán lietadla urobí opatrenia v súlade s publikovanými národnými letovými pravidlami pozorovaného štátu. Len čo prestanú existovať faktory vedúce k odchýlke, môže pozorovacie lietadlo s povolením orgánov riadenia letovej prevádzky pokračovať v pozorovacom lete v súlade s letovým plánom. Dodatočná dĺžka letu pozorovacieho lietadla spôsobená odchýlkou sa nezapočíta do maximálnej letovej vzdialenosti.

8. Personál oboch štátov na palube pozorovacieho lietadla bude okamžite informovaný o všetkých odchýlkach od letového plánu.

9. Dodatočné náklady vyplývajúce z ustanovení tohto článku sa hradia podľa časti I ods. 9 prílohy L k tejto zmluve.

ČASŤ III

NÚDZOVÉ SITUÁCIE

1. V prípade núdze sa kapitán lietadla riadi dokumentom Pravidlá lietania a letové prevádzkové služby - Postupy pre letové služby, ICAO dokument č. 4444-RAC/501/12 v zrevidovanom alebo novelizovanom znení, národnými letovými pravidlami pozorovaného štátu a letovou príručkou pozorovacieho lietadla.

2. Každému pozorovaciemu lietadlu vyhlasujúcemu núdzu sa v plnom rozsahu poskytnú núdzové a navigačné zariadenia pozorovaného štátu, aby mohlo čo najrýchlejšie pristáť na najbližšom vhodnom letisku.

3. V prípade leteckej nehody pozorovacieho lietadla na území pozorovaného štátu vykonáva pátracie a záchranné práce pozorovaný štát podľa vlastných pravidiel a postupov.

4. Vyšetrovanie leteckej nehody alebo udalosti týkajúcej sa pozorovacieho lietadla vedie pozorovaný štát za účasti pozorujúceho štátu podľa odporúčaní ICAO stanovenými v prílohe č. 13 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Vyšetrovanie leteckých nehôd) v zrevidovanom alebo novelizovanom znení a podľa národných pravidiel pozorovaného štátu.

5. Ak pozorovacie lietadlo pozorovaný štát nezaregistruje, po skončení vyšetrovania sa všetky nájdené a zozbierané trosky a úlomky pozorovacieho lietadla a senzorov vrátia pozorujúcemu štátu alebo štátu, ktorému lietadlo patrilo, ak o to požiadajú.

Článok IX

VÝSTUPY SENZOROV Z POZOROVACÍCH LETOV

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Na zaznamenávanie údajov zhromaždených senzormi počas pozorovacích letov sa používajú tieto záznamové médiá:

(A) čiernobiele fotografické filmy v prípade opticko-panoramatických a snímkovacích kamier,

(B) magnetická páska v prípade videokamier,

(C) čiernobiely fotografický film alebo magnetická páska v prípade infračervených riadkových snímacích zariadení,

(D) magnetická páska v prípade radarov s bočným vyžarovaním so syntetickou apertúrou.

Na formáte, v ktorom sa majú tieto údaje zaznamenať a vymieňať na iných záznamových médiách, sa dohodne Konzultatívna komisia otvoreného neba počas obdobia dočasného uplatňovania tejto zmluvy.

2. Údaje zhromaždené senzormi počas pozorovacích letov zostanú na palube pozorovacieho lietadla až do skončenia pozorovacieho letu. Prenos údajov zhromaždených senzormi z pozorovacieho lietadla počas pozorovacieho letu je zakázaný.

3. Každá cievka fotografického filmu a kazeta alebo cievka magnetickej pásky použitá na zhromažďovanie údajov senzorom počas pozorovacieho letu sa po vybratí zo senzora čo najrýchlejšie umiestni do kontajnera a zapečatí za prítomnosti zmluvných štátov.

4. Údaje zhromaždené senzormi počas pozorovacieho letu sú k dispozícii zmluvným štátom podľa ustanovení tohto článku a použijú sa výhradne na dosiahnutie cieľov tejto zmluvy.

5. V prípade, že na základe údajov poskytnutých podľa časti I prílohy B k tejto zmluve médium na zaznamenávanie údajov použité zmluvným štátom počas pozorovacieho letu nie je kompatibilné s vybavením iného zmluvného štátu na spracovanie tohto záznamového média, príslušné zmluvné štáty zavedú postupy umožňujúce spracovanie všetkých údajov zozbieraných počas pozorovacieho letu (vyvolanie, kopírovanie, uskladnenie) týmito štátmi.

ČASŤ II

VÝSTUPY SENZOROV POUŽÍVAJÚCICH FOTOGRAFICKÝ FILM

1. V prípade, že výstupy zo zdvojených optických kamier sa vymenia, kamery, filmy a spracovanie filmov sú rovnakého typu.

2. Ak sa majú údaje zhromaždené jednou optickou kamerou poskytnúť na výmenu, zmluvné štáty v rámci Konzultatívnej komisie otvoreného neba počas obdobia dočasného uplatňovania tejto zmluvy posúdia, či za vyvolanie pôvodného filmového negatívu zodpovedá pozorujúci štát alebo zmluvný štát, ktorý poskytol pozorovacie lietadlo. Zmluvný štát vyvolávajúci pôvodný filmový negatív zodpovedá za kvalitu spracovania pôvodného filmového negatívu a za vyhotovenie duplikátu pozitívu alebo negatívu. Ak sa zmluvné štáty dohodnú, že film použitý počas pozorovacieho letu na palube pozorovacieho lietadla, ktoré poskytol pozorovaný štát, spracuje pozorujúci štát, pozorovaný štát nezodpovedá za kvalitu spracovania pôvodného negatívu.

3. Všetky filmy použité počas pozorovacieho letu sa vyvolajú

(A) najneskôr do troch dní po prílete pozorovacieho lietadla do miesta výstupu v prípade, že pôvodný filmový negatív je vyvolaný v zariadení na spracovanie filmov poskytnutom pozorovaným štátom, ak sa nedohodlo inak,

(B) najneskôr do desiatich dní po odlete pozorovacieho lietadla z územia pozorovaného štátu v prípade, že pôvodný filmový negatív je vyvolaný v zariadení na spracovanie filmov poskytnutom pozorujúcim štátom.

4. Zmluvný štát, ktorý vyvoláva pôvodný filmový negatív, je povinný prijať v zariadení na spracovanie filmov najviac dvoch predstaviteľov druhého zmluvného štátu, ktorí skontrolujú rozpečatenie filmovej kazety alebo kontajnera a uskladnenie, spracovanie, kopírovanie a manipuláciu s pôvodným negatívom filmu podľa ustanovení časti II prílohy K k tejto zmluve. Zmluvný štát kontrolujúci spracovanie filmu a jeho kopírovanie má právo určiť takých predstaviteľov zo svojich štátnych príslušníkov prítomných na území, kde sa nachádza zariadenie na spracovanie filmov poskytnuté druhým zmluvným štátom, ktorí sú na zozname určeného personálu podľa článku XIII časti I tejto zmluvy. Zmluvný štát vyvolávajúci film bude spolupracovať v čo najväčšom rozsahu s predstaviteľmi druhého zmluvného štátu pri ich činnosti v súlade s týmto odsekom.

5. Po skončení pozorovacieho letu pripojí zmluvný štát, ktorý má vyvolávať pôvodný filmový negatív, 21-stupňový senzitometrický testovací pásik, ktorý sa použil počas pozorovacieho letu a je rovnakého typu ako film, alebo exponuje 21-stupňový optický klin na začiatok alebo na koniec každej cievky pôvodného filmového negatívu použitého počas pozorovacieho letu. Po spracovaní pôvodného filmového negatívu a po vyhotovení duplikátu negatívu alebo pozitívu zmluvné štáty posúdia optickú kvalitu 21-stupňového senzitometrického testovacieho pásika alebo zobrazenia 21-stupňového optického klina v porovnaní s charakteristikami určenými pre tento typ pôvodného filmového negatívu, alebo duplikát filmového negatívu či pozitívu v súlade s ustanoveniami časti I prílohy K k tejto zmluve.

6. V prípade, že je vyvolaný iba jeden pôvodný filmový negatív,

(A) pozorujúci štát má právo ponechať si alebo dostať pôvodný filmový negatív,

(B) pozorovaný štát má právo vybrať si a dostať kompletný prvý duplikát filmového negatívu alebo jeho časť (pozitív alebo negatív). Ak sa nedohodlo inak, tieto duplikáty

(1) budú mať rovnaký formát a filmový rozmer ako pôvodný filmový negatív,

(2) sa zhotovia okamžite po vyvolaní pôvodného filmového negatívu,

(3) sa poskytnú predstaviteľom pozorovaného štátu okamžite po zhotovení duplikátu.

7. V prípade, že sa vyvolajú dva pôvodné negatívy filmov a

(A) pozorovacie lietadlo poskytne pozorujúci štát, pozorovaný štát má právo vybrať si po skončení pozorovacieho letu jeden z dvoch pôvodných filmových negatívov a druhý negatív si ponechá pozorujúci štát,

(B) pozorovacie lietadlo poskytne pozorovaný štát, pozorujúci štát má právo vybrať si jeden z pôvodných filmových negatívov a druhý negatív si ponechá pozorovaný štát.

ČASŤ III

VÝSTUPY SENZOROV POUŽÍVAJÚCICH INÉ ZÁZNAMOVÉ MÉDIÁ

1. Zmluvný štát, ktorý poskytuje pozorovacie lietadlo, zaznamená najmenej jeden pôvodný súbor údajov zhromaždený senzormi používajúcimi iné záznamové médiá.

2. Ak je zhotovený iba jeden pôvodný súbor a

(A) pozorovacie lietadlo poskytol pozorujúci štát, pozorujúci štát má právo ponechať si pôvodný súbor a pozorovaný štát má právo dostať kópiu vyrobenú z originálu,

(B) pozorovacie lietadlo poskytol pozorovaný štát, pozorujúci štát má právo na pôvodný súbor a pozorovaný štát má právo dostať kópiu vyrobenú z originálu.

3. Ak sú zhotovené dva pôvodné súbory a

(A) pozorovacie lietadlo poskytol pozorujúci štát, pozorovaný štát má právo vybrať si po skončení pozorovacieho letu jeden z dvoch súborov záznamových médií a druhý súbor si ponechá pozorujúci štát,

(B) pozorovacie lietadlo poskytol pozorovaný štát, pozorujúci štát má právo vybrať si jeden z dvoch súborov záznamových médií a druhý súbor si ponechá pozorovaný štát.

4. Ak pozorovacie lietadlo poskytne pozorujúci štát, pozorovaný štát má právo na údaje zhromaždené radarom s bočným vyžarovaním so syntetickou apertúrou vo forme počiatočnej fázovej informácie alebo radarového zobrazenia (podľa vlastného výberu).

5. Ak pozorovacie lietadlo poskytne pozorovaný štát, pozorujúci štát má právo na údaje zhromaždené radarom s bočným vyžarovaním so syntetickou apertúrou vo forme počiatočnej fázovej informácie alebo radarového zobrazenia (podľa vlastného výberu).

ČASŤ IV

PRÍSTUP K VÝSTUPOM SENZORA

Každý zmluvný štát má právo žiadať a dostať od pozorujúceho štátu kópie údajov získaných senzormi počas pozorovacieho letu. Takéto kópie budú duplikáty vyrobené z pôvodných údajov zozbieraných senzormi počas pozorovacieho letu. Zmluvný štát žiadajúci kópie oboznámi so svojou žiadosťou aj pozorovaný štát. Žiadosť o kópie údajov obsahuje tieto údaje:

(A) názov pozorujúceho zmluvného štátu,

(B) názov pozorovaného zmluvného štátu,

(C) dátum pozorovacieho letu,

(D) senzor, ktorý údaje zozbieral,

(E) časť alebo časti času pozorovania, počas ktorých sa údaje zhromažďovali,

(F) typ a formát kópie záznamového média (filmový negatív, filmový pozitív alebo magnetická páska).

Článok X

KONZULTATÍVNA KOMISIA OTVORENÉHO NEBA

1. Aby zmluvné štáty podporili zámery a uľahčili vykonávanie ustanovení tejto zmluvy, vytvorili Konzultatívnu komisiu otvoreného neba.

2. Konzultatívna komisia otvoreného neba prijíma rozhodnutia alebo dáva odporúčania na základe konsenzu. Pod konsenzom sa rozumie skutočnosť, že ani jeden zmluvný štát nemá žiadne námietky proti prijímaniu rozhodnutia alebo dávaniu odporúčania.

3. Každý zmluvný štát má právo predkladať Konzultatívnej komisii otvoreného neba a zaradiť do programu jej rokovania akúkoľvek otázku týkajúcu sa tejto zmluvy vrátane akejkoľvek otázky týkajúcej sa prípadu, keď pozorovaný štát poskytuje pozorovacie lietadlo.

4. V rámci štruktúry Konzultatívnej komisie otvoreného neba zmluvné štáty budú

(A) zvažovať otázky dodržiavania ustanovení tejto zmluvy,

(B) usilovať sa o riešenie pochybností a rozdielov v interpretáciách, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní tejto zmluvy,

(C) zvažovať a rozhodovať o žiadostiach o pristúpenie k tejto zmluve,

(D) na základe ustanovení tejto zmluvy prijímať technické a administratívne opatrenia považované za nevyhnutné na zabezpečenie pristupovania ďalších štátov k tejto zmluve.

5. Konzultatívna komisia otvoreného neba môže predkladať dodatky k tejto zmluve na posúdenie a schválenie podľa článku XVI. Konzultatívna komisia otvoreného neba sa môže tiež dohodnúť na zlepšeniach vedúcich k realizácii a efektívnosti tejto zmluvy, ktoré zodpovedajú jej ustanoveniam. Zlepšenia týkajúce sa len úpravy ročného rozdelenia aktívnych kvót podľa článku III a prílohy A k tejto zmluve, aktualizácie a dodatkov ku kategóriám alebo účinnosti senzorov podľa článku IV, kontroly podielu nákladov podľa časti I ods. 9 prílohy L k tejto zmluve, úprav rozdeľovania a dostupnosti údajov podľa článku IX častí III a IV a spracovania úlohových správ podľa článku VI časti I ods. 21, ako aj menej dôležitých záležitostí administratívneho a technického charakteru sa budú schvaľovať v rámci Konzultatívnej komisie otvoreného neba a nebudú sa považovať za dodatky k tejto zmluve.

6. Konzultatívna komisia otvoreného neba bude požadovať využívanie zariadení a administratívnu podporu Strediska pre predchádzanie konfliktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe alebo ďalších existujúcich zariadení vo Viedni, ak nerozhodne inak.

7. Ustanovenia pre činnosť Konzultatívnej komisie otvoreného neba sú uvedené v prílohe L k tejto zmluve.

Článok XI

OZNÁMENIA A SPRÁVY

Zmluvné štáty podávajú oznámenia a správy vyžadované touto zmluvou v písomnej forme diplomatickou cestou alebo podľa vlastnej voľby inými oficiálnymi cestami, ako je komunikačná sieť Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe.

Článok XII

ZODPOVEDNOSŤ

V súlade s medzinárodným právom a zvyklosťami je zmluvný štát povinný počas vykonávania tejto zmluvy zaplatiť náhradu škody spôsobenú iným zmluvným štátom, ich fyzickým osobám či právnickým osobám alebo na ich majetku.

Článok XIII

URČENIE OSÔB, VÝSADY A IMUNITA

ČASŤ I

URČENIE OSÔB

1. Každý zmluvný štát súčasne s uložením svojich ratifikačných listín u jedného z depozitárov poskytne všetkým ostatným zmluvným štátom na posúdenie zoznam určených osôb, ktoré budú plniť všetky povinnosti týkajúce sa vykonávania pozorovacích letov pre tento zmluvný štát vrátane kontroly spracovania výstupu senzorov. Žiadny zoznam nebude obsahovať viac ako 400 osôb. Zoznam bude obsahovať meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, číslo pasu a funkciu každej osoby. Každý zmluvný štát má právo pozmeniť svoj zoznam určených osôb do 30 dní po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy a potom každých šesť mesiacov.

2. Ak ktorákoľvek osoba na pôvodnom alebo pozmenenom zozname je pre zmluvný štát posudzujúci tento zoznam neprijateľná, upovedomí tento zmluvný štát najneskôr do 30 dní po prijatí zoznamu zmluvný štát, ktorý zoznam predložil, že táto osoba nebude prijatá. Osoby, ktoré nebudú do 30 dní označené ako neprijateľné, budú považované za prijateľné. Ak zmluvný štát následne rozhodne, že osoba je neprijateľná, oznámi to zmluvnému štátu, ktorý danú osobu určil. Osoby určené ako neprijateľné, budú z pôvodného zoznamu vyčiarknuté.

3. Pozorovaný zmluvný štát udelí víza a iné požadované dokumenty, aby zabezpečil každej akceptovanej osobe možnosť vstupu na svoje územie a pobytu na ňom s cieľom vykonávať povinnosti týkajúce sa pozorovacích letov vrátane kontroly výstupu senzorov. Takéto víza a iné potrebné dokumenty budú udelené

(A) buď do 30 dní od určenia osoby ako prijateľnej, pričom víza budú platiť na obdobie najmenej 24 mesiacov,

(B) alebo do hodiny po príchode do miesta vstupu, pričom víza budú platiť len na obdobie trvania povinností osoby,

(C) kedykoľvek na základe vzájomnej dohody príslušných zmluvných štátov.

ČASŤ II

VÝSADY A IMUNITA

1. Aby personál mohol pri vykonávaní tejto zmluvy plniť svoje funkcie efektívne a nie pre vlastný prospech, budú personálu určenému podľa ustanovení časti I ods. 1 tohto článku udelené výsady a imunita, ktoré využívajú diplomatickí zástupcovia podľa článku 29, článku 30 ods. 2, článku 31 ods. 1, 2 a 3 a článkov 34 a 35 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961 (ďalej len „Viedenský dohovor"). Okrem toho budú určenému personálu udelené výsady diplomatických zástupcov podľa článku 36 ods. 1 písm. (b) Viedenského dohovoru s výnimkou výrobkov, ktorých dovoz alebo vývoz zákon zakazuje alebo sa riadi predpismi o karanténe.

2. Takéto výsady a imunita budú určenému personálu udelené na celé obdobie medzi príchodom a odchodom z územia pozorovaného štátu a následne vo vzťahu k predchádzajúcim úkonom pri výkone ich oficiálnych funkcií. Personálu budú udelené výsady a imunita používané diplomatickými zástupcami aj počas tranzitu cez územia ostatných zmluvných štátov podľa článku 40 ods. 1 Viedenského dohovoru.

3. Pozorujúci zmluvný štát sa môže vzdať imunity pred jurisdikciou v prípadoch, ak by bránila uplatňovaniu práva a ak sa jej možno vzdať bez porušenia tejto zmluvy. Imunity personálu, ktorý nie je príslušníkom pozorujúceho štátu, sa môže vzdať len zmluvný štát, ktorého príslušníkom tento personál je. Vzdanie sa imunity musí byť vždy výslovné.

4. Určený personál je povinný dodržiavať zákony a predpisy pozorovaného štátu bez toho, aby sa to považovalo za porušenie jeho výsad a imunity alebo práv pozorujúceho štátu stanovených v tejto zmluve.

5. Dopravné prostriedky personálu budú mať udelené tie isté výsady a imunitu voči prehliadkam, rekvirácii, zaisteniu a exekúcii ako prostriedky diplomatickej misie na základe článku 22 ods. 3 Viedenského dohovoru, ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak.

Článok XIV

BENELUX

1. Podľa článkov II až IX, článku XI a príloh A až I a prílohy K k tejto zmluve sa Belgické kráľovstvo, Luxemburské veľkovojvodstvo a Holandské kráľovstvo považujú za jeden zmluvný štát ďalej označovaný ako Benelux.

2. Uvedené štáty môžu skončiť túto dohodu oznámením všetkým ostatným zmluvným štátom bez toho, aby sa to považovalo za porušenie ustanovení článku XV. Táto dohoda sa bude považovať za skončenú 31. decembra, ktorý nasleduje po uplynutí 60-dňovej lehoty po tomto oznámení.

Článok XV

ČAS PLATNOSTI ZMLUVY A ODSTÚPENIE OD NEJ

1. Táto zmluva je časovo neobmedzená.

2. Zmluvný štát má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Zmluvný štát, ktorý zamýšľa odstúpiť od tejto zmluvy, oznámi svoje rozhodnutie ktorémukoľvek z depozitárov a všetkým ostatným zmluvným štátom najmenej šesť mesiacov pred odstúpením od zmluvy. Depozitári budú o tomto oznámení okamžite informovať všetky ostatné zmluvné štáty.

3. Ak zmluvný štát oznámi svoj úmysel odstúpiť od tejto zmluvy v súlade s odsekom 2 tohto článku, depozitári zvolajú konferenciu zmluvných štátov v čase od 30 do 60 dní po prijatí tohto oznámenia s cieľom zvážiť dôsledky odstúpenia od tejto zmluvy.

Článok XVI

DODATKY A PRAVIDELNÉ REVÍZIE

1. Každý zmluvný štát má právo navrhnúť dodatky k tejto zmluve. Text každého navrhnutého dodatku bude predložený ktorémukoľvek z depozitárov, ktorý ho doručí všetkým ostatným zmluvným štátom na zváženie. Depozitári zvolajú konferenciu zmluvných štátov s cieľom zvážiť navrhnuté dodatky, ak o to požiadajú do 90 dní po doručení tohto dodatku aspoň tri zmluvné štáty. Konferencia sa nezačne skôr ako 30 dní a neskôr ako 60 dní po prijatí tretej takejto žiadosti.

2. Dodatok k tejto zmluve podlieha schváleniu všetkých zmluvných štátov, a to písomným oznámením o schválení doručeným depozitárovi do 90 dní po rozoslaní navrhovaného dodatku alebo vyjadrením súhlasu na konferencii zvolanej v súlade s odsekom 1 tohto článku. Takto schválený dodatok bude predmetom ratifikácie v súlade s ustanoveniami článku XVII ods. 1 a nadobudne platnosť 60 dní po uložení ratifikačných dokumentov zmluvných štátov.

3. Ak o to nepožiadajú skôr najmenej tri zmluvné štáty, depozitári zvolajú konferenciu zmluvných štátov tri roky po nadobudnutí platnosti zmluvy a potom v päťročných intervaloch, aby posúdili vykonávanie tejto zmluvy.

Článok XVII

DEPOZITÁRI, NADOBUDNUTIE PLATNOSTI ZMLUVY A PRISTÚPENIE K NEJ

1. Táto zmluva podlieha ratifikácii každého zmluvného štátu v súlade s jeho ústavnými postupmi. Ratifikačné listiny a listiny o pristúpení budú uložené u vlády Kanady alebo u vlády Maďarskej republiky, alebo u oboch (ďalej len „depozitári"). Táto zmluva bude registrovaná depozitármi podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov.

2. Táto zmluva nadobudne platnosť 60 dní po uložení 20 ratifikačných listín vrátane listín depozitárov a zmluvných štátov, ktoré majú pridelených osem alebo viac individuálnych pasívnych kvót ustanovených v prílohe A k tejto zmluve.

3. Táto zmluva je otvorená na podpis pre Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan a podlieha ich ratifikácii. Ktorýkoľvek z týchto štátov, ktorý nepodpíše túto zmluvu pred nadobudnutím jej platnosti, v súlade s ustanoveniami odseku 2 tohto článku môže k nej kedykoľvek pristúpiť uložením dokumentu o pristúpení u jedného z depozitárov.

4. Do šiestich mesiacov po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy môže ktorýkoľvek iný štát zúčastňujúci sa na Konferencii o bezpečnosti a spolupráci v Európe požiadať o pristúpenie predložením písomnej žiadosti jednému z depozitárov. Depozitár, ktorý prijal žiadosť, okamžite ju rozošle všetkým zmluvným štátom. Štáty žiadajúce o pristúpenie k tejto zmluve môžu, ak si to želajú, požiadať o pridelenie pasívnej kvóty a úroveň tejto kvóty. Táto záležitosť sa bude zvažovať na najbližšom pravidelnom zasadaní Konzultatívnej komisie otvoreného neba a bude o nej rozhodnuté čo najskôr.

5. Do šiestich mesiacov po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy môže Konzultatívna komisia otvoreného neba zvážiť pristúpenie ktoréhokoľvek štátu k tejto zmluve, ktorý je podľa jej úsudku schopný a ochotný prispievať k cieľom tejto zmluvy.

6. Pre ktorýkoľvek štát, ktorý neuložil ratifikačnú listinu do okamihu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, ale ktorý ju dodatočne ratifikuje alebo k nej pristúpi, táto zmluva nadobudne platnosť 60 dní po dátume uloženia jeho ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení.

7. Depozitári budú okamžite informovať všetky zmluvné štáty o

(A) dátume uloženia každej ratifikačnej listiny a o dátume nadobudnutia platnosti tejto zmluvy,

(B) dátume žiadosti o pristúpenie, názve žiadajúceho štátu a o výsledku konania,

(C) dátume uloženia každej listiny o pristúpení a o dátume nadobudnutia platnosti tejto zmluvy pre každý štát, ktorý k nej pristúpi,

(D) zvolaní konferencie podľa článkov XV a XVI,

(E) akomkoľvek odstúpení od zmluvy podľa článku XV a jeho dátume účinnosti,

(F) dátume nadobudnutia platnosti ktoréhokoľvek doplnku k tejto zmluve,

(G) akýchkoľvek iných záležitostiach, o ktorých musia depozitári informovať zmluvné štáty podľa tejto zmluvy.

Článok XVIII

DOČASNÉ UPLATŇOVANIE A REALIZÁCIA ZMLUVY VO FÁZACH

Aby sa uľahčilo vykonávanie tejto zmluvy, budú sa niektoré jej ustanovenia uplatňovať dočasne a ďalšie sa budú vykonávať vo fázach.

ČASŤ I

DOČASNÉ UPLATŇOVANIE

1. Bez ujmy na článku XVII budú signatárske štáty dočasne uplatňovať tieto ustanovenia:

(A) článok VI časť I ods. 4,

(B) článok X ods. 1, 2, 3, 6 a 7,

(C) článok XI,

(D) článok XIII časť I ods. 1 a 2,

(E) článok XIV,

(F) príloha L časť I.

2. Dočasné uplatňovanie ustanovení sa vzťahuje na obdobie 12 mesiacov po dátume otvorenia tejto zmluvy na podpis. V prípade, že táto zmluva nenadobudne platnosť pred skončením obdobia dočasného uplatňovania, môže byť toto obdobie predĺžené, ak tak rozhodnú všetky signatárske štáty. Obdobie dočasného uplatňovania sa skončí, keď táto zmluva nadobudne platnosť. Zmluvné štáty sa však môžu rozhodnúť predĺžiť obdobie dočasného uplatňovania vo vzťahu k signatárskym štátom, ktoré túto zmluvu neratifikovali.

ČASŤ II

VYKONÁVANIE ZMLUVY VO FÁZACH

1. Po nadobudnutí platnosti sa táto zmluva bude vykonávať vo fázach podľa ustanovení tejto časti. Ustanovenia odsekov 2 až 6 tejto časti budú platiť počas obdobia po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy až do 31. decembra tretieho roka po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy.

2. Bez ohľadu na ustanovenia článku IV ods. 1 žiadny zmluvný štát nebude počas obdobia špecifikovaného v odseku 1 používať infračervené riadkové snímacie zariadenie v prípade, že je inštalované na pozorovacom lietadle, ak sa pozorujúci štát a pozorovaný štát nedohodli inak. Takéto senzory nebudú podrobené certifikácii podľa prílohy D k tejto zmluve. Ak je ťažké odstrániť senzory z pozorovacieho lietadla, použijú sa kryty alebo iné ochranné zariadenia, ktoré zabránia ich prevádzke počas pozorovacích letov podľa ustanovení článku IV ods. 4.

3. Bez ohľadu na ustanovenia článku IV ods. 9 žiadny zmluvný štát nebude povinný počas obdobia špecifikovaného v odseku 1 tejto časti poskytovať pozorovacie lietadlo vybavené senzormi každej kategórie s maximálnymi možnosťami a v počtoch určených v článku IV ods. 2 za predpokladu, že pozorovacie lietadlo je vybavené

(A) jednou optickou panoramatickou kamerou,

(B) najmenej jedným párom optických snímkovacích kamier.

4. Bez ohľadu na ustanovenia časti II ods. 2 písm. (A) prílohy B k tejto zmluve budú údaje záznamových médií anotované údajmi podľa existujúcej praxe zmluvných štátov počas obdobia špecifikovaného v odseku 1 tejto časti.

5. Bez ohľadu na ustanovenia článku VI časti I ods. 1 nebude mať žiadny zmluvný štát počas obdobia špecifikovaného v odseku 1 tejto časti právo na poskytnutie lietadla schopného dosiahnuť akúkoľvek určenú vzdialenosť bez doplnenia pohonných látok.

6. Počas obdobia špecifikovaného v odseku 1 tejto časti rozdelenie aktívnych kvót sa určí podľa ustanovení časti II ods. 2 prílohy A k tejto zmluve.

7. Ďalšími fázami vo vzťahu k zavádzaniu dodatočných kategórií senzorov alebo k zlepšeniam schopností existujúcich kategórií senzorov sa bude zaoberať Konzultatívna komisia otvoreného neba podľa ustanovení článku IV ods. 3.

Článok XIX

PÔVODNÉ TEXTY

Originály tejto zmluvy, ktorých anglické, francúzske, nemecké, talianske, ruské a španielske verzie majú rovnakú platnosť, budú uložené v archívoch depozitárov. Depozitári odovzdajú riadne overené kópie tejto zmluvy všetkým zmluvným štátom.

Na potvrdenie uvedeného podpísaní, riadne na to splnomocnení, tento dohovor podpísali.

Dané v Helsinkách 24. marca 1992.

Příloha 01

PRÍLOHA A

KVÓTY A MAXIMÁLNE LETOVÉ VZDIALENOSTI

ČASŤ I

PRIDELENIE PASÍVNYCH KVÓT

1. Pridelenie individuálnych pasívnych kvót platí len pre zmluvné štáty, ktoré ratifikovali túto zmluvu, a je určené takto:

Spolková republika Nemecko 12
Spojené štáty americké 42
Bielorusko a skupina zmluvných štátov Ruskej federácie 42
Benelux 6
Bulharská republika 4
Kanada 12
Dánske kráľovstvo 6
Španielske kráľovstvo 4
Francúzska republika 12
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného írska 12
Helénska republika 4
Maďarská republika 4
Islandská republika 4
Talianska republika 12
Nórske kráľovstvo 7
Poľská republika 6
Portugalská republika 2
Rumunsko 6
Česká a Slovenská Federatívna Republika 4
Turecká republika 12
Ukrajina 12

2. Ak ďalší štát ratifikuje túto zmluvu alebo k nej pristúpi podľa ustanovení článku XVII a článku X ods. 4 písm. (C), berúc do úvahy článok X ods. 4 písm. (D), bude pridelenie pasívnych kvót takémuto štátu posúdené počas pravidelného zasadania Konzultatívnej komisie otvoreného neba, ktoré bude nasledovať po dátume uloženia ratifikačných dokumentov alebo dokumentov o pristúpení k tejto zmluve.

ČASŤ II

PRVÉ ROZDELENIE AKTÍVNYCH KVÓT PRE POZOROVACIE LETY

1. Podľa prvého rozdelenia aktívnych kvót podľa článku III časti I ods. 6 tejto zmluvy je každý zmluvný štát povinný prijať nad svojím územím počet pozorovacích letov nepresahujúci 75 % (zaokrúhlený nadol na najbližšie celé číslo) individuálnej pasívnej kvóty pridelenej podľa časti I ods. 1 tejto prílohy. Na tomto základe a pre tie zmluvné štáty, ktoré ratifikovali zmluvu a vedú rokovania v rámci Konferencie otvoreného neba vo Viedni, prvé vzájomné rozdelenie platí od dátumu nadobudnutia platnosti zmluvy až do 31. decembra nasledujúceho roka. Toto prvé rozdelenie je určené takto:

Spolková republika Nemecko má právo vykonať tri pozorovacie lety nad územím Bieloruska a skupiny zmluvných štátov Ruskej federácie a jeden pozorovací let nad územím Ukrajiny;

Spojené štáty americké majú právo vykonať osem pozorovacích letov nad územím Bieloruska a skupiny zmluvných štátov Ruskej federácie a spoločne s Kanadou jeden pozorovací let nad územím Ukrajiny;

Bielorusko a skupina zmluvných štátov Ruskej federácie majú právo vykonať dva pozorovacie lety nad územím Beneluxu, ako je uvedené v článku XIV tejto zmluvy, dva pozorovacie lety nad územím Kanady, dva pozorovacie lety nad územím Dánskeho kráľovstva, tri pozorovacie lety nad územím Francúzskej republiky, tri pozorovacie lety nad územím Spolkovej republiky Nemecko, jeden pozorovací let nad územím Helénskej republiky, dva pozorovacie lety nad územím Talianskej republiky, dva pozorovacie lety nad územím Nórskeho kráľovstva, dva pozorovacie lety nad územím Tureckej republiky, tri pozorovacie lety nad územím Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a štyri pozorovacie lety nad územím Spojených štátov amerických;

Belgické kráľovstvo, Luxemburské veľkovojvodstvo a Holandské kráľovstvo označované ako Benelux majú právo vykonať jeden pozorovací let nad územím Bieloruska a skupiny zmluvných štátov Ruskej federácie a jeden pozorovací let nad územím Poľskej republiky;

Bulharská republika má právo vykonať jeden pozorovací let nad územím Helénskej republiky, jeden pozorovací let nad územím Talianskej republiky a jeden pozorovací let nad územím Tureckej republiky;

Kanada má právo vykonať dva pozorovacie lety nad územím Bieloruska a skupiny zmluvných štátov Ruskej federácie, jeden pozorovací let nad územím Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, jeden pozorovací let nad územím Poľskej republiky a spoločne so Spojenými štátmi americkými jeden pozorovací let nad územím Ukrajiny;

Dánske kráľovstvo má právo vykonať jeden pozorovací let nad územím Bieloruska a skupiny zmluvných štátov Ruskej federácie a jeden pozorovací let nad územím Poľskej republiky;

Španielske kráľovstvo má právo vykonať jeden pozorovací let nad územím Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky;

Francúzska republika má právo vykonať tri pozorovacie lety nad územím Bieloruska a skupiny zmluvných štátov Ruskej federácie a jeden pozorovací let nad územím Rumunska;

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska má právo vykonať tri pozorovacie lety nad územím Bieloruska a skupiny zmluvných štátov Ruskej federácie a jeden pozorovací let nad územím Ukrajiny;

Helénska republika má právo vykonať jeden pozorovací let nad územím Bulharskej republiky a jeden pozorovací let nad územím Rumunska;

Maďarská republika má právo vykonať jeden pozorovací let nad územím Rumunska a jeden pozorovací let nad územím Ukrajiny;

Talianska republika má právo vykonať dva pozorovacie lety nad územím Bieloruska a skupiny zmluvných štátov Ruskej federácie, jeden pozorovací let nad územím Maďarskej republiky a spoločne s Tureckou republikou jeden pozorovací let nad územím Ukrajiny;

Nórske kráľovstvo má právo vykonať dva pozorovacie lety nad územím Bieloruska a skupiny zmluvných štátov Ruskej federácie a jeden pozorovací let nad územím Poľskej republiky;

Poľská republika má právo vykonať jeden pozorovací let nad územím Spolkovej republiky Nemecko, jeden pozorovací let nad územím Bieloruska a skupiny zmluvných štátov Ruskej federácie a jeden pozorovací let nad územím Ukrajiny;

Rumunsko má právo vykonať jeden pozorovací let nad územím Bulharskej republiky, jeden pozorovací let nad územím Helénskej republiky, jeden pozorovací let nad územím Maďarskej republiky a jeden pozorovací let nad územím Ukrajiny;

Česká a Slovenská Federatívna Republika má právo vykonať jeden pozorovací let nad územím Spolkovej republiky Nemecko a jeden pozorovací let nad územím Ukrajiny;

Turecká republika má právo vykonať dva pozorovacie lety nad územím Bieloruska a skupiny zmluvných štátov Ruskej federácie, jeden pozorovací let nad územím Bulharskej republiky a dva pozorovacie lety, jeden z nich spoločne s Talianskou republikou, nad územím Ukrajiny;

Ukrajina má právo vykonať jeden pozorovací let nad územím Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, jeden pozorovací let nad územím Maďarskej republiky, jeden pozorovací let nad územím Poľskej republiky, jeden pozorovací let nad územím Rumunska a dva pozorovacie lety nad územím Tureckej republiky.

2. Po tomto prvom rozdelení až do úplnej realizácie zmluvy, ako je to stanovené v článku XVIII, na použitie aktívnych kvót bude ročné rozdeľovanie založené na 75-percentnom pravidle stanovenom v odseku 1 tejto časti vo vzťahu k rozdeleniu individuálnych pasívnych kvót.

3. Od dátumu úplnej realizácie zmluvy prijme každý zmluvný štát počas nasledujúceho rozdeľovania aktívnych kvót nad svojím územím, ak sa to bude požadovať, určitý počet pozorovacích letov, maximálne však v rozsahu svojej individuálnej pasívnej kvóty. Kedykoľvek to bude možné alebo požadované a ak nebude dohodnuté inak, bude toto rozdelenie založené na primeranom raste aktívnych kvót rozdelených pri prvom rozdelení.

4. Ak ďalší štát ratifikuje zmluvu alebo k nej pristúpi v súlade s ustanoveniami článku XVII, bude pridelenie aktívnych kvót tomuto štátu posúdené počas pravidelného zasadania Konzultatívnej komisie otvoreného neba, ktoré bude nasledovať po dátume uloženia jeho ratifikačných dokumentov alebo dokumentov o pristúpení k zmluve, podľa týchto ustanovení:

(A) štát, ktorý ratifikuje zmluvu alebo k nej pristúpi, bude mať právo požadovať vykonanie pozorovacích letov nad územiami zmluvných štátov v rámci pasívnej kvóty pridelenej tomuto štátu v súlade s ustanoveniami časti I ods. 2 tejto prílohy a v rámci pasívnej kvóty zmluvných štátov, nad ktorých územím sa požaduje vykonanie pozorovacích letov, ak sa príslušné zmluvné štáty nedohodnú inak;

(B) všetky zmluvné štáty budú mať zároveň právo požadovať pozorovacie lety nad územím štátu, ktorý podpísal zmluvu alebo k nej pristúpil, v rámci svojich aktívnych kvót a v rámci pasívnej kvóty pridelenej tomuto štátu.

ČASŤ III

MAXIMÁLNE LETOVÉ VZDIALENOSTI POZOROVACÍCH LETOV

Maximálne letové vzdialenosti pozorovacích letov nad územím pozorovaných zmluvných štátov, ktoré začínajú na letiskách otvoreného neba, sú určené takto:

Spolková republika Nemecko
WUNSTORF 1 200 kilometrov
LANDSBER-GLECH 1 200 kilometrov
Spojené štáty americké
WASHINGTON-DULLES 4 900 kilometrov
TRAVIS AFB 4 000 kilometrov
ELMENDORF AFB 3 000 kilometrov
LINCOLN-MUNICIPAL 4 800 kilometrov
Bielorusko a skupina zmluvných štátov Ruskej federácie
KUBINKA 5 000 kilometrov
ULAN-UDE 5 000 kilometrov
VORKUTA 6 500 kilometrov
MAGADAN 6 500 kilometrov
Benelux
ZAVENTEM/MELSBROEK 945 kilometrov
Bulharská republika
SOFIA 660 kilometrov
BURGAS 660 kilometrov
Kanada
OTTAWA 5 000 kilometrov
QALUIT 6 000 kilometrov
YELLOWKNIFE 5 000 kilometrov
Dánske kráľovstvo
METROPOLITAN 800 kilometrov
FAERSKÉ OSTROVY 250 kilometrov
GRÓNSKO 5 600 kilometrov
Španielske kráľovstvo
GETAFE 1 300 kilometrov
GANDO 750 kilometrov
VALENCIA 1 300 kilometrov
VALLADOLID 1 300 kilometrov
MORON 1 300 kilometrov
Francúzska republika
ORLEANS-BRICY 1 400 kilometrov
NICE-CÔTE D'AZUR 800 kilometrov
TOULOUSE-BLAGNAC 700 kilometrov
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného írska
BRIZE NORTON 1 150 kilometrov
SCAMPTON 1 150 kilometrov
LEUCHARS 1 150 kilometrov
vrátane SCÍLL 1 500 kilometrov
vrátane SHETLÁND 1 500 kilometrov
Helénska republika
THESSALONIKI 900 kilometrov
ELEFSIS 900 kilometrov
vrátane KRÉTY, KARPATOSU,
RODOSU, KOSU 1 100 kilometrov
Maďarská republika
BUDAPEŠŤ -FERIHEGY 860 kilometrov
Islandská republika 1 500 kilometrov
Talianska republika
MILÁNO-MALPENSA 1 130 kilometrov
PALERMO-PUNTA RAISI 1 400 kilometrov
Nórske kráľovstvo
OSLO-GARDERMOEN 1 700 kilometrov
TROMSOE-LANGNES 1 700 kilometrov
Poľská republika
VARŠAVA-OKECIE 1 400 kilometrov
Portugalská republika
LISABON 1 200 kilometrov
SANTA MARIA 1 700 kilometrov
PORTO SANTO 1 030 kilometrov
Rumunsko
BUKUREŠŤ-OTOPENI 900 kilometrov
TEMEŠVÁR 900 kilometrov
BACAU 900 kilometrov
Česká a Slovenská Federatívna Republika
PRAHA 600 kilometrov
BRATISLAVA 700 kilometrov
KOŠICE 400 kilometrov
Turecká republika
ESKISEHIR 1 500 kilometrov
DIYARBAKIR 1 500 kilometrov
Ukrajina
BORISPOL 2 100 kilometrov

Příloha 02

PRÍLOHA B

INFORMÁCIE O SENZOROCH

ČASŤ I

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

1. Na základe článku IV ods. 10 informuje každý zmluvný štát všetky ostatné zmluvné štáty o príslušných technických informáciách týkajúcich sa každého senzora inštalovaného na pozorovacom lietadle, ktoré určil podľa článku V tejto zmluvy. Zoznam technických informácií senzorov je uvedený v tejto časti.

2. Pre panoramatické a snímkovacie kamery sa poskytnú tieto technické informácie:

(A) typ a verzia,

(B) zorné pole pozdĺž a naprieč trasy letu alebo uhly snímania v stupňoch,

(C) veľkosť snímky v mm x mm,

(D) expozičné časy v sekundách,

(E) typy a farby použitých optických filtrov a ich filtrový činiteľ,

(F) pre každý objektív:

(1) názov,

(2) ohnisková vzdialenosť v milimetroch,

(3) maximálna relatívna clona objektívu,

(4) rozlišovacia schopnosť pri kontrastnom pomere 1000 : 1 alebo zodpovedajúcej modulácii 1,0 pri maximálnej relatívnej clone v riadkoch na milimeter,

(G) minimálne a maximálne časové intervaly pri fotografovaní v sekundách, alebo ak je to možné, rýchlosť snímkovania v snímkach za sekundu,

(H) maximálny pomer rýchlosti a výšky, ak je to možné,

(I) pre optické snímkovacie kamery maximálny uhol meraný od horizontály alebo minimálny uhol meraný od vertikály v stupňoch,

(J) maximálna letová výška na prevádzku senzorov v metroch, ak je to možné.

3. Pre videokamery sa poskytnú tieto technické informácie:

(A) typ a verzia,

(B) zorné pole pozdĺž a naprieč trasy letu v stupňoch,

(C) pre objektívy:

(1) ohnisková vzdialenosť v milimetroch,

(2) maximálna relatívna clona,

(3) rozlišovacia schopnosť pri kontrastnom pomere 1000 : 1 alebo zodpovedajúcej modulácii 1,0 pri maximálnej relatívnej clone v riadkoch na milimeter,

(D) veľkosť detekčných prvkov v mikrometroch alebo zodpovedajúce informácie o tubuse,

(E) počet detekčných prvkov,

(F) svetelná citlivosť systému v luxoch alebo vo wattoch na cm2 ,

(G) šírka spektrálneho pásma v nanometroch.

4. Pre infračervené riadkové snímacie zariadenia sa poskytnú tieto technické informácie:

(A) typ a verzia,

(B) zorné pole alebo uhly snímania v stupňoch,

(C) minimálne okamžité zorné pole pozdĺž a naprieč trasy letu v miliradiánoch,

(D) spektrálna šírka pásma v mikrometroch,

(E) minimálny rozlíšiteľný teplotný rozdiel v stupňoch Celzia,

(F) prevádzková teplota detektora v stupňoch Celzia,

(G) čas prípravy systému od zapnutia po dosiahnutie bežnej prevádzkovej teploty v minútach,

(H) maximálny čas prevádzky, ak je to možné,

(I) maximálny pomer rýchlosti a výšky,

(J) maximálna letová výška na prevádzku v metroch, ak je to možné.

5. Pre radary s bočným vyžarovaním so syntetickou apertúrou sa poskytnú tieto technické informácie:

(A) typ a verzia,

(B) kmitočtové pásma a charakteristický prevádzkový kmitočet v megahertzoch,

(C) polarizácie,

(D) počet radarových impulzov na meter alebo za sekundu,

(E) uhlový prevádzkový limit pre krátke vzdialenosti v stupňoch od vertikály,

(F) šírka záberu v kilometroch,

(G) pozemná rozlišovacia schopnosť vo vzdialenosti a azimute, na šikmej rovine v metroch,

(H) maximálna nadmorská výška na prevádzku v metroch, ak je to možné,

(I) výstupný výkon vysielača vo wattoch.

6. Pre senzory, ktoré zaznamenávajú údaje na fotografický film sa poskytnú tieto technické informácie:

(A) typy filmov, ktoré možno použiť pre každý senzor,

(B) šírka filmu v milimetroch,

(C) rozlišovacia schopnosť filmu pri kontrastnom pomere 1000 : 1 alebo zodpovedajúcej modulácii 1,0 v riadkoch na milimeter,

(D) kapacita zásobníka pre každý typ filmu v metroch.

7. Pre senzory, ktoré zaznamenávajú údaje na iné záznamové médiá, sa poskytnú tieto technické informácie:

(A) typ a verzia zariadenia zaznamenávajúceho údaje,

(B) typ a formát záznamového média,

(C) šírka pásma v hertzoch, ak je to možné,

(D) rýchlosť zaznamenávania údajov v megabitoch za sekundu, ak je to možné,

(E) kapacita záznamového média v minútach alebo megabitoch,

(F) forma uchovávania údajov zozbieraných senzormi a anotácia údajov.

ČASŤ II

ANOTÁCIA ÚDAJOV

1. Údaje zhromaždené senzormi počas pozorovania na začiatku každej cievky pôvodného filmového negatívu alebo na začiatku každého iného záznamového média sa budú anotovať týmito informáciami (v súlade s ustanoveniami dodatku 1 k tejto prílohe):

(A) referenčné číslo pozorovacieho letu,

(B) dátum pozorovacieho letu,

(C) popis senzora,

(D) konfigurácia senzora,

(E) ohnisková vzdialenosť, ak je to možné.

2. Údaje zozbierané senzormi počas pozorovania sa budú anotovať týmito informáciami, ktoré sa budú zaznamenávať ručne alebo elektronicky z navigačných a elektronických systémov pozorovacieho lietadla, a to takým spôsobom, aby nezastierali detaily v súlade s ustanoveniami dodatku 1 k tejto prílohe:

(A) pre optické kamery:

(1) na začiatku pozorovania a v akejkoľvek polohe počas pozorovania, keď dochádza k významnej zmene výšky nad terénom, kurzu alebo traťovej rýchlosti a v intervaloch určených Konzultatívnou komisiou otvoreného neba v období dočasného uplatňovania:

(a) výška nad terénom,

(b) poloha,

(c) traťový kurz,

(d) uhol snímania,

(2) na každej snímke fotografického filmu:

(a) číslo snímky,

(b) čas,

(c) uhol náklonu lietadla,

(B) pre videokamery a infračervené riadkové snímacie zariadenia na začiatku pozorovania a v akejkoľvek polohe počas pozorovania, keď dochádza k významnej zmene výšky nad terénom, kurzu alebo traťovej rýchlosti a v intervaloch určených Konzultatívnou komisiou otvoreného neba v období dočasného uplatňovania:

(1) dátum a čas,

(2) výška nad terénom,

(3) poloha,

(4) traťový kurz,

(5) uhol snímania,

(C) pre radary s bočným vyžarovaním so syntetickou apertúrou:

(1) na začiatku pozorovania a v akejkoľvek polohe počas pozorovania, keď dochádza k významnej zmene výšky nad terénom, kurzu alebo traťovej rýchlosti a v intervaloch určených Konzultatívnou komisiou otvoreného neba v období dočasného uplatňovania:

(a) dátum a čas,

(b) výška nad terénom,

(c) poloha,

(d) traťový kurz,

(e) pohľadový uhol k najbližšiemu bodu šírky záberu,

(f) šírka záberu,

(g) polarizácie,

(2) s cieľom zabezpečiť správne spracovanie zobrazenia sa vždy merajú tieto veličiny:

(a) traťová rýchlosť,

(b) znos,

(c) uhol sklonu lietadla,

(d) uhol náklonu lietadla.

3. Pri zhotovovaní kópií jednotlivých snímok alebo sérií obrazového materiálu z pôvodného filmového negatívu alebo iných záznamových médií sa bude každá pozitívna snímka anotovať informáciami uvedenými v odsekoch 1 a 2 tejto časti.

4. Zmluvné štáty majú právo anotovať údaje zhromaždené počas pozorovacieho letu použitím alfanumerických hodnôt alebo kódov dohodnutých Konzultatívnou komisiou otvoreného neba počas obdobia dočasného uplatňovania.

DODATOK 1 K PRÍLOHE B

ANOTÁCIA ÚDAJOV ZHROMAŽDENÝCH POČAS POZOROVACIEHO LETU

1. Referenčné číslo pozorovacieho letu sa uvádza formou samostatnej skupiny šiestich alfanumerických znakov podľa tejto úpravy:

(A) písmená „OS“,

(B) posledná číslica kalendárneho roku, pre ktorý platí individuálna aktívna kvóta,

(C) trojmiestne číslo, ktoré označuje každý jednotlivý pozorovací let zahrnujúci aktívnu kvótu, ktorá bola pridelená zmluvnému štátu nad územím iného zmluvného štátu na kalendárny rok pri ročnej revízii v rámci štruktúry Konzultatívnej komisie otvoreného neba.

2. Popis senzora sa uvádza formou samostatného bloku maximálne šiestich alfanumerických znakov, ktorý sa skladá z dvoch skupín podľa tejto dohody:

(A) skupina maximálne štyroch znakov vyjadruje kategóriu senzora podľa tejto dohody:

(1) „OP“ opticko-panoramatická kamera,

(2) „OF“ opticko-snímkovacia kamera,

(3) „TV“ videokamera,

(4) „IRLS“ infračervené riadkové snímacie zariadenie,

(5) „SAR“ radar s bočným vyžarovaním so syntetickou apertúrou,

(B) skupina dvoch znakov vyjadruje typ záznamového média podľa tejto dohody:

(1) „BI“ čiernobiely, citlivý na infračervené žiarenie,

(2) „BM“ čiernobiely, monochromatický,

(3) „BP“ čiernobiely, panchromatický,

(4) „BR“ čiernobiely, reverzný,

(5) „TA“ analógová páska,

(6) „TD“ digitálna páska.

3. Konfigurácia senzora sa uvádza formou samostatného bloku až deviatich alfanumerických znakov, ktorý sa skladá z troch skupín podľa tejto dohody:

(A) skupina štyroch alfanumerických znakov vyjadruje inštaláciu senzora na pozorovacom lietadle ako

(1) vnútornú inštaláciu označovanú kódom „INT“ a číslom označujúcim zodpovedajúcu polohu inštalácie senzora na pozorovacom lietadle v poradí od nosa ku chvostu alebo

(2) inštaláciu v podvesenom kontajneri označovanú kódom „POD“, po ktorom nasleduje jedno z týchto troch písmen:

(a) L - pripevnený pod ľavým krídlom,

(b) R - pripevnený pod pravým krídlom,

(c) C - pripevnený v pozdĺžnej osi lietadla,

(B) skupina maximálne troch alfanumerických znakov predstavuje druh inštalácie podľa tejto úpravy:

(1) zvislá inštalácia, pri ktorej sklon senzora nepresahuje päť stupňov od vertikály, sa označuje písmenom V,

(2) šikmá inštalácia, pri ktorej sklon senzora presahuje päť stupňov od vertikály, sa označuje jedným z týchto dvoch písmen, za ktorými nasleduje depresný uhol udávaný v stupňoch:

(a) L - smerujúci doľava

(b) R - smerujúci doprava,

(3) vejárovitá inštalácia dvoch alebo viacerých senzorov sa označuje písmenom F,

(C) pre vejárovitú inštaláciu skupina maximálne dvoch čísel označuje počet a polohu senzorov takto:

(1) prvé číslo označuje celkový počet senzorov v tejto inštalácii,

(2) druhé číslo označuje polohu jednotlivých senzorov (v poradí zľava doprava) vzhľadom na smer letu pozorovacieho lietadla.

4. Ohnisková vzdialenosť objektívu sa udáva v milimetroch.

5. Dátum a čas sa udávajú s presnosťou na minútu koordinovaného svetového času (UTC).

6. Priemerná výška pozorovacieho lietadla nad povrchom terénu sa označuje päťmiestnym číslom, za ktorým nasleduje kód predstavujúci jednotky merania, a to buď písmeno F pre stopy, alebo písmeno M pre metre.

7. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka polohy pozorovacieho lietadla sa udáva v stupňoch s presnosťou na stotinu stupňa v tvare dd,dd (N alebo S) ddd,dd (E alebo W) alebo v stupňoch a minútach s presnosťou na minútu v tvare dd mm (N alebo S) ddd mm (E alebo W).

8. Traťový kurz pozorovacieho lietadla sa udáva v stupňoch s presnosťou na jeden stupeň.

9. Uhol náklonu pozorovacieho lietadla sa udáva v stupňoch, za ktorými nasleduje kód označujúci, či je náklon doľava (písmeno L), alebo doprava (písmeno R).

10. Uhol sklonu pozorovacieho lietadla sa udáva v stupňoch, za ktorými nasleduje kód označujúci, či sklon lietadla smeruje nahor (písmeno U), alebo nadol (písmeno D) vzhľadom na horizontálu.

11. Uhol znosu pozorovacieho lietadla sa udáva v stupňoch, za ktorými nasleduje kód označujúci, či znos lietadla smeruje doľava (písmeno L), alebo doprava (písmeno R) vzhľadom na trasu letu pozorovacieho lietadla.

12. Traťová rýchlosť pozorovacieho lietadla sa označuje trojmiestnym číslom, za ktorým nasleduje dvojpísmenový kód vyjadrujúci jednotky merania (písmená NM pre námorné míle alebo písmená KM pre kilometre za hodinu).

13. Najbližší bod šírky záberu sa udáva v kilometroch.

14. Uhol snímania sa udáva v stupňoch meraných od vertikály.

15. Šírka záberu sa udáva v kilometroch.

16. V prípade fotografického filmu sa očísluje každý zásobník jednotlivých senzorov použitý počas pozorovacieho letu v poradí od čísla 1. Každá snímka na pôvodnom filmovom negatíve exponovaná ktorýmkoľvek senzorom sa očísluje v poradí od prvej po poslednú snímku zásobníka senzora. V prípade, keď je film očíslovaný jedným alebo dvoma číslami pre jednu snímku, sa jednotlivé snímky určia buď číslom najbližším k stredu snímky, alebo pri ich rovnakej vzdialenosti od stredu nižším celým číslom.

Příloha 03

PRÍLOHA C

INFORMÁCIE O POZOROVACOM LIETADLE

Na základe ustanovení článku V ods. 2 tejto zmluvy zmluvné štáty, ktoré určujú pozorovacie lietadlo na účely pozorovania, oznámia všetkým ostatným zmluvným štátom tieto informácie:

1. Registrácia

(A) typ a verzia,

(B) číslo, kategória, typ a konfigurácia každého senzora inštalovaného na pozorovacom lietadle v súlade s ustanoveniami prílohy B k tejto zmluve.

2. Plánovanie úloh

(A) pre každý typ a konfiguráciu senzora inštalovaného na pozorovacom lietadle, pre ktorý

(1) pozemná rozlišovacia schopnosť závisí od výšky nad terénom, výšku v metroch, pri ktorej senzor dosahuje pozemnú rozlišovaciu schopnosť pre túto kategóriu senzorov špecifikovanú v článku IV ods. 2 tejto zmluvy,

(2) pozemná rozlišovacia schopnosť nezávisí od výšky nad terénom, výšku maximálneho dosahu senzorov,

(B) optimálna cestovná rýchlosť v kilometroch za hodinu na každej výške určenej v súlade s písmenom (A) tohto odseku,

(C) spotreba paliva v kilogramoch za hodinu pri optimálnej cestovnej rýchlosti na každej výške určenej v súlade s písmenom (A) tohto odseku.

3. Navigačné spojovacie a pristávacie vybavenie

(A) každý typ navigačného vybavenia inštalovaného na pozorovacom lietadle vrátane polohovej presnosti udávanej v metroch a

(B) prostriedky rádiovej komunikácie, približovacie a pristávacie vybavenie inštalované na pozorovacom lietadle v súlade s normami ICAO.

4. Pozemné zabezpečenie

(A) dĺžka, rozpätie krídiel, maximálna výška, rozmery podvozku (rozchod a rozvor) a polomer otáčania,

(B) maximálna vzletová hmotnosť a maximálna pristávacia hmotnosť,

(C) požadovaná dĺžka VPD letiska a únosnosť spevneného povrchu pri maximálnej vzletovej a pristávacej hmotnosti vrátane možnosti pristátia na záložných pásoch,

(D) druhy a objemy paliva, olejov, hydraulickej kvapaliny a kyslíka,

(E) typy elektrických obslužných a štartovacích jednotiek,

(F) akékoľvek špeciálne požiadavky.

5. Ubytovacie zariadenia

(A) počet členov posádky lietadla,

(B) počet operátorov senzorov,

(C) počet letových predstaviteľov, letových pozorovateľov alebo predstaviteľov, ktorí môžu byť na palube,

(D) lôžka na spanie.

Příloha 04

PRÍLOHA D

CERTIFIKÁCIA POZOROVACIEHO LIETADLA A SENZOROV

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Na základe článku V tejto zmluvy má každý zmluvný štát právo zúčastniť sa na certifikácii pozorovacieho lietadla ktoréhokoľvek typu a verzie určeného iným zmluvným štátom a k nemu pričleneného súboru senzorov. Počas certifikácie bude pozorovacie lietadlo a jeho senzory prekontrolované na zemi aj počas letu.

2. Každá certifikácia sa vykoná s cieľom zistiť,

(A) či lietadlo zodpovedá uvedenému typu a verzii podľa článku V tejto zmluvy,

(B) či senzory inštalované na pozorovacom lietadle zodpovedajú kategórii určenej v článku IV ods. 1 tejto zmluvy a vyhovujú požiadavkám určeným v článku IV ods. 2 tejto zmluvy,

(C) či boli technické informácie poskytnuté v súlade s ustanoveniami časti I prílohy B k tejto zmluve,

(D) minimálnu výšku nad terénom, od ktorej každý senzor inštalovaný na pozorovacom lietadle daného typu a verzie smie byť v činnosti počas pozorovacieho letu, na základe obmedzení pozemnej rozlišovacej schopnosti špecifikovaných v článku IV ods. 2 tejto zmluvy v prípade, že pozemná rozlišovacia schopnosť takého senzora závisí od výšky nad terénom,

(E) pozemnú rozlišovaciu schopnosť ktoréhokoľvek senzora inštalovaného na pozorovacom lietadle daného typu a verzie na základe obmedzení rozlišovacej schopnosti špecifikovaných v článku IV ods. 2 tejto zmluvy v prípade, že pozemná rozlišovacia schopnosť takého senzora nezávisí od výšky nad terénom,

(F) či kryty apertúr senzorov alebo iné zariadenia zabraňujúce ich činnosti sú v správnej polohe v súlade s ustanoveniami článku IV ods. 4 tejto zmluvy.

3. Každý zmluvný štát vykonávajúci certifikáciu oznámi všetkým ostatným zmluvným štátom najneskôr 60 dní vopred obdobie siedmich dní, počas ktorých sa uskutoční certifikácia pozorovacieho lietadla a jeho senzorov. Toto oznámenie špecifikuje

(A) zmluvný štát vykonávajúci certifikáciu pozorovacieho lietadla a jeho senzorov,

(B) miesto vstupu, do ktorého by mali pricestovať predstavitelia zmluvných štátov zúčastňujúcich sa na certifikácii,

(C) miesto, kde sa má certifikácia vykonať,

(D) dátumy začiatku a konca certifikácie,

(E) počet, typ a verziu každého pozorovacieho lietadla, ktoré sa bude certifikovať,

(F) typ, verziu, popis a konfiguráciu každého senzora inštalovaného na pozorovacom lietadle, ktoré sa má certifikovať v súlade s formátom určeným v prílohe B dodatku 1 k tejto zmluve.

4. Zmluvný štát do desiatich dní od prijatia oznámenia podľa ustanovení odseku 3 tejto časti oboznámi ostatné zmluvné štáty so svojím úmyslom zúčastniť sa na certifikácii lietadla a jeho senzorov podľa ustanovení článku IV ods. 11. O počte osôb, ktoré sa zúčastnia na certifikácii, spomedzi tých zmluvných štátov, ktoré oznámili svoje rozhodnutie zúčastniť sa na certifikácii, sa rozhodne v rámci Konzultatívnej komisie otvoreného neba. Ak nie je dohodnuté inak, celkový počet osôb nepresiahne 40, pričom ktorýkoľvek zmluvný štát vyšle na certifikáciu najviac štyri osoby. V prípade, že dva alebo viac zmluvných štátov oznámi svoj úmysel vykonať certifikáciu v rovnakom období, rozhodne sa v rámci Konzultatívnej komisie otvoreného neba o tom, ktorý z nich vykoná certifikáciu v danom období.

5. Každý zmluvný štát, ktorý sa zúčastní na certifikácii, oznámi zmluvnému štátu vykonávajúcemu certifikáciu najneskôr 30 dní pred dátumom začatia certifikácie pozorovacieho lietadla v súlade s odsekom 3 tejto časti tieto údaje:

(A) mená osôb zúčastňujúcich sa na certifikácii a v prípade, že sa na prepravu do miesta vstupu použije špeciálne dopravné lietadlo, zoznam mien jeho posádky špecifikujúci v každom prípade pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia a číslo pasu. Všetky osoby budú uvedené na zozname určených osôb podľa článku XIII časti I tejto zmluvy,

(B) dátum a predpokladaný čas príchodu týchto osôb do miesta vstupu,

(C) spôsob dopravy do miesta vstupu.

6. Zmluvný štát vykonávajúci certifikáciu poskytne zmluvným štátom, ktoré sa zúčastnia na certifikácii, najneskôr 14 dní pred začatím certifikácie pozorovacieho lietadla v súlade s odsekom 3 tejto časti tieto údaje o každom senzore inštalovanom na pozorovacom lietadle a o súvisiacom zariadení používanom na anotáciu údajov zozbieraných senzormi:

(A) popis každej základnej časti senzora vrátane jeho účelu a akékoľvek prepojenie so súvisiacim zariadením používaným na anotáciu údajov,

(B) fotografie každého senzora oddeleného od pozorovacieho lietadla v súlade s týmito spresneniami:

(1) každý senzor bude zapĺňať najmenej 80 % fotografie, a to vodorovne alebo zvislo,

(2) fotografie budú farebné alebo čiernobiele a budú mať rozmer 18 x 24 cm bez okrajov,

(3) každá fotografia bude obsahovať údaje o kategórii senzora, jeho type a verzii a názov zmluvného štátu, ktorý predkladá senzor na certifikáciu,

(C) návod na ovládanie každého senzora počas letu.

7. V prípade, že žiadny zmluvný štát neoznámi svoj úmysel zúčastniť sa na certifikácii v súlade s ustanoveniami odseku 5 tejto časti, zmluvný štát vykoná sám kontrolu počas letu v súlade s ustanoveniami časti III tejto prílohy a vyplní správu o certifikácii v súlade s ustanoveniami časti IV tejto prílohy.

8. Ustanovenia článku XIII časti II tejto zmluvy sa týkajú príslušníkov každého zmluvného štátu zúčastňujúceho sa na certifikácii počas celého pobytu na území zmluvného štátu vykonávajúceho certifikáciu.

9. Príslušníci každého zmluvného štátu zúčastňujúceho sa na certifikácii opustia územie zmluvného štátu, ktorý vykonáva certifikáciu, ihneď po podpísaní správy o certifikácii.

ČASŤ II

POZEMNÁ KONTROLA

1. So súhlasom certifikujúceho zmluvného štátu sa môžu pozemné kontroly, na ktorých sa zúčastňuje viac ako jeden zmluvný štát, vykonávať súčasne. Zmluvné štáty majú právo spoločne vykonať pozemnú kontrolu pozorovacieho lietadla a jeho senzorov. Zmluvný štát vykonávajúci certifikáciu má právo určiť počet osôb zainteresovaných súčasne na pozemnej kontrole pozorovacieho lietadla a jeho senzorov.

2. Ak nie je dohodnuté inak, neprekročí pozemná kontrola žiadneho pozorovacieho lietadla a jeho senzorov tri osemhodinové časové intervaly.

3. Pred začiatkom pozemnej kontroly zmluvný štát vykonávajúci certifikáciu poskytne zmluvným štátom, ktoré sa zúčastňujú na certifikácii, tieto informácie:

(A) pre opticko-panoramatické a snímkovacie kamery:

(1) modulačnú transferovú krivku citlivosti objektívu k priestorovej frekvencii (frekvenčno-kontrastná charakteristika) pri maximálnej relatívnej clone tohto objektívu v riadkoch na milimeter,

(2) špecifikácie čiernobieleho leteckého filmu, ktorý sa použije na zaznamenávanie údajov počas pozorovacieho letu alebo na kopírovanie týchto údajov, v súlade s ustanoveniami časti I ods. 2 prílohy K k tejto zmluve,

(3) špecifikácie zariadenia na spracovanie filmov, ktoré sa použije na vyvolanie pôvodného filmového negatívu, a kopírovacieho stroja, ktorý sa použije na výrobu filmových pozitívov alebo negatívov, v súlade s ustanoveniami časti I ods. 1 prílohy K k tejto zmluve,

(4) údaje zo skúšobného letu ukazujúce pozemnú rozlišovaciu schopnosť v závislosti od výšky nad terénom pre každý typ leteckého filmu, ktorý sa použije v optickej kamere,

(B) pre videokamery - údaje zo skúšobného letu zo všetkých výstupných zariadení ukazujúcich pozemnú rozlišovaciu schopnosť v závislosti od výšky nad terénom,

(C) pre infračervené riadkové snímacie zariadenia - údaje zo skúšobného letu zo všetkých výstupných zariadení ukazujúcich pozemnú rozlišovaciu schopnosť v závislosti od výšky nad terénom,

(D) pre radar s bočným vyžarovaním so syntetickou apertúrou - údaje zo skúšobného letu zo všetkých výstupných zariadení ukazujúcich pozemnú rozlišovaciu schopnosť v závislosti od šikmej vzdialenosti od lietadla.

4. Pred začiatkom pozemnej kontroly zmluvný štát vykonávajúci certifikáciu poskytne zmluvnému štátu alebo zmluvným štátom, ktoré sa zúčastňujú na certifikácii, informácie o

(A) svojom pláne vykonať pozemnú kontrolu pozorovacieho lietadla a jeho senzorov,

(B) pozorovacom lietadle, ako aj o jeho senzoroch, súvisiacich zariadeniach a krytoch apertúr senzorov alebo iných zariadeniach, ktoré zabraňujú prevádzke senzorov, s označením ich polohy na pozorovacom lietadle pomocou nákresov, fotografií, diapozitívov a ďalších vizuálnych pomôcok,

(C) všetkých nevyhnutných bezpečnostných opatreniach, ktoré sa musia dodržiavať počas pozemnej kontroly pozorovacieho lietadla a jeho senzorov,

(D) inventarizačných postupoch, ktoré má v úmysle použiť, na základe odseku 6 tejto časti.

5. Pred začiatkom pozemnej kontroly každý zmluvný štát zúčastňujúci sa na certifikácii doručí zmluvnému štátu, ktorý vykonáva certifikáciu, zoznam všetkých položiek vybavenia, ktoré sa použije počas pozemnej kontroly alebo kontroly počas letu. Zmluvné štáty, ktoré vykonávajú kontrolu, budú mať povolené vziať na palubu pozorovacieho lietadla a používať videokamery, príručné audiomagnetofóny a príručné elektronické počítače. Zmluvné štáty, ktoré sa zúčastňujú na certifikácii, môžu používať ďalšie položky vybavenia, ktoré však podliehajú schváleniu zmluvným štátom vykonávajúcim certifikáciu.

6. Zmluvné štáty, ktoré sa zúčastňujú na certifikácii, vypracujú spoločne so zmluvným štátom vykonávajúcim certifikáciu súpis všetkých položiek vybavenia určeného v odseku 5 tejto časti a zopakujú inventarizačné postupy s cieľom overiť, či každá položka vybavenia prinesená zmluvnými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na certifikácii, na palubu pozorovacieho lietadla bola po skončení kontroly z pozorovacieho lietadla odnesená.

7. Personál každého zmluvného štátu, ktorý sa zúčastňuje na certifikácii, má právo počas pozemnej kontroly pozorovacieho lietadla a každého senzora inštalovaného na pozorovacom lietadle

(A) overiť, či počet a konfigurácia každého senzora inštalovaného na pozorovacom lietadle zodpovedá informáciám poskytnutým v súlade s ustanoveniami časti I ods. 6 tejto prílohy, prílohy C k tejto zmluve a časti I prílohy B k tejto zmluve,

(B) oboznámiť sa s inštaláciou každého senzora na pozorovacom lietadle vrátane jeho základných častí, ich vzájomného prepojenia a ich prepojenia so súvisiacim zariadením požívaným na anotáciu údajov,

(C) nechať si predviesť spôsob ovládania a činnosti každého senzora,

(D) oboznámiť sa s údajmi zo skúšobného letu poskytnutými v súlade s ustanoveniami odseku 3 tejto časti.

8. Na žiadosť ktoréhokoľvek zmluvného štátu, ktorý sa zúčastňuje na certifikácii, zmluvný štát vykonávajúci certifikáciu vyfotografuje ktorýkoľvek senzor inštalovaný na pozorovacom lietadle, súvisiace zariadenia na pozorovacom lietadle, otvory pre senzory s ich krytmi alebo zariadenia, ktoré zabraňujú prevádzke senzorov. Takéto fotografie budú spĺňať požiadavky určené v časti I ods. 6 písm. (B) (1), (2) a (3) tejto prílohy.

9. Zmluvný štát, ktorý vykonáva certifikáciu, má právo určiť osoby, ktoré budú počas pozemnej kontroly sprevádzať príslušníkov zmluvných štátov zúčastňujúcich sa na certifikácii s cieľom overiť dodržiavanie ustanovení tejto časti. Predstavitelia zmluvného štátu vykonávajúceho certifikáciu nebudú zasahovať do činnosti zmluvných štátov, ktoré sa zúčastňujú na certifikácii, ak táto činnosť neodporuje bezpečnostným opatreniam ustanoveným v odseku 4 písm. (C) tejto časti.

10. Zmluvný štát, ktorý vykonáva certifikáciu, poskytne zmluvným štátom zúčastňujúcim sa na certifikácii prístup k celému pozorovaciemu lietadlu, k jeho senzorom a súvisiacim zariadeniam, ako aj dostatok elektrickej energie na prevádzku týchto senzorov a súvisiacich zariadení. Zmluvný štát vykonávajúci certifikáciu otvorí príslušné úseky alebo odstráni kryty a bariéry v takom rozsahu, aby sa umožnila kontrola ktoréhokoľvek senzora a súvisiaceho zariadenia podliehajúceho certifikácii.

11. Bez ohľadu na ustanovenia tejto časti sa pozemná kontrola vykoná spôsobom, ktorý

(A) neobmedzí, nezničí pozorovacie lietadlo a jeho senzory ani nezabráni činnosti pozorovacieho lietadla alebo jeho senzorov,

(B) nezmení elektrický alebo mechanický systém pozorovacieho lietadla a jeho senzorov,

(C) nezhorší letovú spôsobilosť pozorovacieho lietadla.

12. Zmluvné štáty, ktoré sa zúčastňujú na certifikácii, majú právo vykonávať merania a robiť si poznámky, náčrty, obdobné záznamy a nahrávky týkajúce sa pozorovacieho lietadla, jeho senzorov a s nimi súvisiacich zariadení pomocou vybavenia uvedeného v odseku 5 tejto časti. Zmluvný štát, ktorý sa zúčastňuje na certifikácii, si takýto pracovný materiál smie ponechať a tento materiál nebude podliehať prehliadke alebo kontrole zmluvným štátom vykonávajúcim certifikáciu.

13. Zmluvný štát, ktorý vykonáva certifikáciu, vynaloží maximálne úsilie na zodpovedanie otázok zmluvných štátov zúčastňujúcich sa na certifikácii, ktoré sa týkajú pozemnej kontroly.

14. Po skončení pozemnej kontroly opustia zmluvné štáty zúčastňujúce sa na certifikácii pozorovacie lietadlo a zmluvný štát, ktorý vykonáva certifikáciu, bude mať právo použiť svoje vlastné inventarizačné postupy určené v súlade s odsekom 6 tejto časti s cieľom overiť, či všetko vybavenie použité počas pozemnej kontroly v súlade s odsekom 5 tejto časti bolo z pozorovacieho lietadla odnesené.

ČASŤ III

KONTROLA POČAS LETU

1. Zmluvný štát vykonávajúci certifikáciu vykoná okrem pozemnej kontroly pozorovacieho lietadla a jeho senzorov jednu kontrolu senzorov počas letu, ktorá umožní

(A) pozorovať činnosť všetkých senzorov inštalovaných na pozorovacom lietadle,

(B) určiť minimálnu výšku nad terénom, od ktorej každý senzor inštalovaný na pozorovacom lietadle daného typu a verzie bude v činnosti pri akomkoľvek pozorovacom lete, v súlade s obmedzením pozemnej rozlišovacej schopnosti určenej v článku IV ods. 2 tejto zmluvy v prípade, že pozemná rozlišovacia schopnosť takéhoto senzora závisí od výšky nad terénom,

(C) určiť pozemnú rozlišovaciu schopnosť každého senzora inštalovaného na pozorovacom lietadle daného typu a verzie v súlade s obmedzením pozemnej rozlišovacej schopnosti určeným v článku IV ods. 2 tejto zmluvy v prípade, že pozemná rozlišovacia schopnosť takéhoto senzora nezávisí od výšky nad terénom.

2. Pred začatím kontroly senzorov počas letu bude zmluvný štát vykonávajúci certifikáciu informovať zmluvné štáty, ktoré sa zúčastňujú na certifikácii, o svojom pláne na vykonanie kontroly počas letu. Informácia bude obsahovať tieto údaje:

(A) nákres kalibračných terčov, ktoré zamýšľa použiť pri kontrole počas letu v súlade s ustanoveniami časti I ods. 5 dodatku 1 k tejto prílohe,

(B) predpokladaný čas, meteorologické podmienky, počet, smer, výšku nad terénom pre každý prelet nad kalibračným terčom pre každý senzor, ktorý sa bude certifikovať,

(C) všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa musia dodržať pri kontrole pozorovacieho lietadla a jeho senzorov počas letu.

3. Zmluvné štáty zúčastňujúce sa na certifikácii majú právo navštíviť pred vykonaním kontroly počas letu alebo v jej priebehu miesto, kde sa nachádzajú kalibračné terče. Zmluvný štát, ktorý vykonáva certifikáciu, poskytne také požadované vybavenie, ktoré potvrdí, že kalibračné terče zodpovedajú podmienkam určeným v časti I dodatku 1 k tejto prílohe.

4. Kontrola počas letu sa vykonáva za denného svetla a jasného počasia nad kalibračnými terčmi vhodnými pre jednotlivé kategórie senzorov, ktoré sú inštalované na pozorovacom lietadle, v súlade s ustanoveniami časti II dodatku 1 k tejto prílohe s cieľom zistiť pozemnú rozlišovaciu schopnosť každého senzora, ak nie je dohodnuté inak.

5. Zmluvný štát, ktorý vykonáva certifikáciu, poskytne také údaje o meteorologických podmienkach v priestore kalibračných terčov v priebehu inšpekcie senzorov počas letu, ktoré sú potrebné pre výpočty, a to v súlade s metodikou určenou v časti III dodatku 1 k tejto prílohe.

6. Každý zmluvný štát má právo určiť osoby, ktoré sa zúčastnia na kontrole počas letu. V prípade, že počet týchto osôb prekročí kapacitu pozorovacieho lietadla, zmluvné štáty zúčastňujúce sa na certifikácii sa dohodnú, ktorí z ich predstaviteľov sa zúčastnia na tejto kontrole.

7. Predstavitelia zmluvných štátov určení na základe odseku 6 tejto časti majú právo sledovať obsluhu senzorov predstaviteľmi zmluvného štátu, ktorý vykonáva certifikáciu.

8. Predstavitelia zmluvných štátov, ktoré sa zúčastňujú na certifikácii, majú právo sledovať rozpečatenie filmových kaziet, uskladnenie a vyvolanie pôvodného filmového negatívu exponovaného v priebehu kontroly počas letu a narábanie s ním v súlade s ustanoveniami časti II prílohy K k tejto zmluve.

ČASŤ IV

SPRÁVA O CERTIFIKÁCII

1. Po skončení kontrol na zemi a počas letu zmluvný štát, ktorý vykonáva certifikáciu, a zmluvné štáty zúčastňujúce sa na certifikácii spoločne skontrolujú údaje zhromaždené senzormi a údaje z kalibračných terčov. Zmluvné štáty pripravia správu o certifikácii, ktorá potvrdí,

(A) že pozorovacie lietadlo zodpovedá typu a verzii určenej na základe článku V tejto zmluvy,

(B) že senzory inštalované na pozorovacom lietadle zodpovedajú kategórii určenej v článku IV ods. 1 tejto zmluvy a vyhovujú požiadavkám článku IV ods. 2 tejto zmluvy,

(C) že technické informácie o senzoroch boli poskytnuté v súlade s časťou I prílohy B k tejto zmluve,

(D) minimálnu výšku nad terénom, od ktorej každý senzor na pozorovacom lietadle daného typu a verzie smie byť v činnosti počas pozorovacieho letu na základe obmedzení pozemnej rozlišovacej schopnosti špecifikovaných v článku IV ods. 2 tejto zmluvy v prípade, že pozemná rozlišovacia schopnosť takéhoto senzora závisí od výšky nad terénom,

(E) pozemnú rozlišovaciu schopnosť každého senzora inštalovaného na pozorovacom lietadle daného typu a verzie na základe obmedzení pozemnej rozlišovacej schopnosti špecifikovaných v článku IV ods. 2 tejto zmluvy v prípade, že pozemná rozlišovacia schopnosť takéhoto senzora nezávisí od výšky nad terénom,

(F) že kryty otvorov pre senzory alebo iné zariadenia zabraňujúce činnosti senzorov sú v súlade s ustanoveniami článku IV ods. 4 tejto zmluvy.

2. K správe o certifikácii zmluvné štáty pripoja kópiu informácií o každom senzore poskytnutých podľa časti I ods. 6 a podľa časti II ods. 3 a 8 tejto prílohy.

3. Zmluvný štát, ktorý vykonal certifikáciu, poskytne kópie správy o certifikácii všetkým ostatným zmluvným štátom. Zmluvné štáty, ktoré sa nezúčastnili na certifikácii, nemajú právo odmietnuť závery obsiahnuté v správe o certifikácii.

4. Pozorovacie lietadlo a k nemu pričlenený súbor senzorov sa považujú za certifikované s výnimkou prípadov, keď zmluvné štáty, ktoré sa zúčastňujú na certifikácii, nebudú schopné dospieť k dohode o obsahu správy o certifikácii.

5. V prípade, že zmluvný štát vykonávajúci certifikáciu a zmluvné štáty, ktoré sa zúčastňujú na certifikácii, nie sú schopné dohodnúť sa na obsahu správy o certifikácii, nebude sa pozorovacie lietadlo používať na pozorovacie lety, kým sa tento problém nevyrieši.

DODATOK 1 K PRÍLOHE D

METODIKA OVEROVANIA VÝKONNOSTI SENZOROV INŠTALOVANÝCH NA POZOROVACOM LIETADLE

Ak pozemná rozlišovacia schopnosť každého senzora inštalovaného na pozorovacom lietadle závisí od výšky nad terénom, minimálna výška nad terénom, od ktorej smie byť senzor v činnosti počas pozorovacieho letu, bude určená a potvrdená na základe údajov zhromaždených nad kalibračnými terčmi vhodnými pre jednotlivé kategórie senzorov (v súlade so špecifikáciami uvedenými v časti I) a vypočítaná v súlade s metodikou určenou v rámci Konzultatívnej komisie otvoreného neba.

ČASŤ I

ŠPECIFIKÁCIE PRE KALIBRAČNÉ TERČE

1. Zmluvný štát, ktorý vykonáva certifikáciu v súlade s ustanoveniami prílohy D k tejto zmluve, poskytne na zistenie pozemnej rozlišovacej schopnosti senzorov kalibračné terče, ktoré budú vyhovovať jednotlivým kategóriám senzorov.

2. Kalibračné terče na zisťovanie pozemnej rozlišovacej schopnosti optických kamier sa budú skladať zo série skupín striedajúcich sa čiernych a bielych pruhov. Každú skupinu pruhov budú tvoriť minimálne dva čierne pruhy, ktoré bude od seba oddeľovať biely pruh. Šírka čiernych a bielych pruhov v rámci jednej skupiny zostane konštantná. Šírka pruhov v skupinách v kalibračnom terči sa bude postupne meniť tak, aby sa zabezpečilo presné určenie pozemnej rozlišovacej schopnosti. Dĺžka pruhov v rámci každej skupiny zostane konštantná. Kontrastný pomer čiernych a bielych pruhov bude jednotný v celom terči a bude najmenej 5 : 1 (zodpovedajúci modulácii 0,66).

3. Kalibračné terče na zisťovanie pozemnej rozlišovacej schopnosti infračervených riadkových snímacích zariadení budú určené v rámci Konzultatívnej komisie otvoreného neba počas dočasného uplatňovania tejto zmluvy.

4. Kalibračné terče na zisťovanie pozemnej rozlišovacej schopnosti radaru s bočným vyžarovaním so syntetickou apertúrou budú zložené zo zoskupení trojstenných kútových odrážačov, ktoré budú usporiadané v súlade s metodikou určenou v rámci Konzultatívnej komisie otvoreného neba počas dočasného uplatňovania tejto zmluvy.

5. Každý zmluvný štát poskytne všetkým ostatným zmluvným štátom schému kalibračných terčov, ktoré zamýšľa použiť na kontrolu senzorov počas letu. Táto schéma bude anotovaná celkovými rozmermi kalibračných terčov, ich umiestnením a typom terénu, v ktorom sú dislokované, ako aj náležitými informáciami o každom type kalibračného terča, ako je určené v rámci Konzultatívnej komisie otvoreného neba počas dočasného uplatňovania tejto zmluvy.

ČASŤ II

VYKONANIE KONTROLY POČAS LETU

1. Na zistenie pozemnej rozlišovacej schopnosti panoramatických alebo vertikálne inštalovaných snímkovacích kamier bude dráha letu pozorovacieho lietadla priamo nad kalibračným terčom a paralelná s ním. Na zistenie pozemnej rozlišovacej schopnosti vertikálne inštalovaných snímkovacích kamier bude dráha letu pozorovacieho lietadla paralelná s kalibračným terčom v takej vzdialenosti, aby sa obraz kalibračného terča objavil v popredí zorného poľa súpravy optických kamier nastavených na maximálny uhol meraný od horizontály alebo na minimálny uhol meraný od vertikály.

2. Na zistenie pozemnej rozlišovacej schopnosti infračervených riadkových snímacích zariadení bude dráha letu pozorovacieho lietadla priamo nad kalibračným terčom a paralelná s ním v dohodnutom rozsahu výšok nad terénom.

3. Na zistenie pozemnej rozlišovacej schopnosti radaru s bočným vyžarovaním so syntetickou apertúrou bude dráha letu pozorovacieho lietadla bokom od zoskupenia trojstenných kútových odrážačov.

ČASŤ III

ANALÝZA ÚDAJOV ZHROMAŽDENÝCH V PRIEBEHU KONTROLY POČAS LETU

1. Po vykonaní kontroly počas letu zmluvný štát vykonávajúci certifikáciu a zmluvné štáty, ktoré sa zúčastňujú na certifikácii, budú spoločne analyzovať údaje zhromaždené v priebehu kontroly počas letu podľa časti IV ods. 1 prílohy D k tejto zmluve.

2. Metodika výpočtu minimálnej výšky nad terénom, od ktorej smie byť každá optická kamera inštalovaná na pozorovacom lietadle v činnosti počas pozorovacieho letu vrátane hodnoty kontrastného pomeru alebo ekvivalentnej modulácie, ktorá sa má použiť pri tomto výpočte a ktorá nebude menšia ako 1,6 : 1 (t. j. 0,23) a väčšia ako 4 : 1 (t. j. 0,6), sa určí v rámci Konzultatívnej komisie otvoreného neba počas dočasného uplatňovania tejto zmluvy a pred 30. júnom 1992. Pozemná rozlišovacia schopnosť optických kamier sa určí vizuálnou analýzou obrazu kalibračného terča na pôvodnom filmovom negatíve. Číselná hodnota pozemnej rozlišovacej schopnosti sa bude rovnať šírke najmenšieho pruhu kalibračného terča, ktorý je rozoznateľný ako samostatný pruh.

3. Metodika výpočtu minimálnej výšky nad terénom, od ktorej smie byť každá videokamera inštalovaná na pozorovacom lietadle v činnosti počas pozorovacieho letu, sa určí v rámci Konzultatívnej komisie otvoreného neba počas dočasného uplatňovania tejto zmluvy.

4. Metodika výpočtu minimálnej výšky nad terénom, od ktorej smie byť každé infračervené riadkové snímacie zariadenie inštalované na pozorovacom lietadle v činnosti počas pozorovacieho letu vrátane hodnoty minimálneho rozlíšiteľného teplotného rozdielu, ktorý sa má pri tomto výpočte použiť, sa určí v rámci Konzultatívnej komisie otvoreného neba počas dočasného uplatňovania tejto zmluvy.

5. Metodika výpočtu pozemnej rozlišovacej schopnosti radaru s bočným vyžarovaním so syntetickou apertúrou vrátane určenia vzťahu medzi metódou impulznej odozvy a metódou separácie objektov sa určí v rámci Konzultatívnej komisie otvoreného neba počas dočasného uplatňovania tejto zmluvy.

Příloha 05

PRÍLOHA E

PRÍLETOVÉ A ODLETOVÉ POSTUPY

1. Každý zmluvný štát určí na svojom území jedno alebo viac miest vstupu, jedno alebo viac miest výstupu a jedno alebo viac letísk otvoreného neba. Miesta vstupu a miesta výstupu môžu, ale nemusia byť totožné s letiskami otvoreného neba. Ak letisko otvoreného neba nie je totožné s miestom vstupu, bude letisko otvoreného neba určené tak, aby pozorujúci štát mohol dosiahnuť toto letisko z miesta vstupu do piatich hodín buď svojím vlastným pozorovacím lietadlom, alebo dopravným prostriedkom poskytnutým pozorovaným štátom, ak nebude dohodnuté inak. Pozorujúci zmluvný štát bude mať po prílete do miesta vstupu alebo na letisko otvoreného neba právo na odpočinok podľa ustanovení článku VI tejto zmluvy.

2. Každý zmluvný štát má právo určiť body vstupu a body výstupu. Ak sa zmluvný štát rozhodne určiť body vstupu a body výstupu, budú takéto body uľahčovať let z územia pozorujúceho štátu do miesta vstupu pozorovaného štátu. Plánované lety medzi bodmi vstupu a miestami vstupu a medzi miestami výstupu a bodmi výstupu sa budú vykonávať v súlade s publikovanými normami a odporučenými postupmi ICAO a v súlade s národnými pravidlami. V prípade, že sa časti letov medzi bodmi vstupu a miestami vstupu alebo medzi miestami výstupu a bodmi výstupu nachádzajú v medzinárodnom vzdušnom priestore, bude sa let cez medzinárodný vzdušný priestor vykonávať v súlade s publikovanými medzinárodnými pravidlami.

3. Informácie o miestach vstupu a miestach výstupu, o letiskách otvoreného neba, o bodoch vstupu a bodoch výstupu, o letiskách na doplňovanie pohonných látok a o kalibračných terčoch budú zo začiatku v súlade s dodatkom 1 k tejto prílohe.

4. Zmluvný štát má právo predložiť zmeny dodatku 1 k tejto prílohe tak, že ich oznámi všetkým ostatným zmluvným štátom písomnou formou najneskôr 90 dní pred nadobudnutím platnosti týchto zmien.

5. Každý zmluvný štát zabezpečí účinné pozorovanie celého svojho územia týmto spôsobom:

(A) pre pevninské územie budú letiská otvoreného neba určené tak, aby žiadny bod územia zmluvného štátu nebol ďalej ako 35 % maximálnej letovej vzdialenosti určenej pre daný zmluvný štát z jedného alebo viacerých takýchto letísk v súlade s prílohou A k tejto zmluve,

(B) pre časti územia nachádzajúce sa oddelene od pevninského územia

(1) takýto zmluvný štát sa bude riadiť ustanoveniami písmena (A) tohto odseku alebo

(2) v prípade, že časť alebo časti územia sú vzdialené viac ako 600 kilometrov od pevninského územia, alebo ak sa dohodne zmluvný štát s pozorujúcim štátom, alebo ak je určené inak v prílohe A, poskytne zmluvný štát špeciálne procedúry vrátane prípadného použitia letísk na doplňovanie pohonných látok, alebo

(3) v prípade, že časť alebo časti územia sú vzdialené menej ako 600 kilometrov od pevninského územia a na túto časť alebo časti územia sa nevzťahujú ustanovenia písmena (A) tohto odseku, môže zmluvný štát určiť v prílohe A k tejto zmluve osobitnú maximálnu letovú vzdialenosť s cieľom pokryť túto časť alebo časti svojho územia.

6. Okamžite po prílete pozorovacieho lietadla do miesta vstupu a bezprostredne pred odletom pozorovacieho lietadla z miesta výstupu pozorovaný aj pozorujúci zmluvný štát vykonajú inšpekciu krytov apertúr senzorov alebo iných zariadení zabraňujúcich prevádzke senzorov inštalovaných na pozorovacom lietadle v súlade s článkom IV ods. 4. V prípade, že miesto vstupu nie je totožné s letiskom otvoreného neba, na ktorom sa začína pozorovací let, pozorovaný aj pozorujúci zmluvný štát vykonajú inšpekciu krytov apertúr senzorov alebo iných zariadení zabraňujúcich prevádzke senzorov bezprostredne pred odletom pozorovacieho lietadla z miesta vstupu na letisko otvoreného neba, na ktorom sa začína pozorovací let. V prípade, že miesto výstupu nie je totožné s letiskom otvoreného neba, na ktorom sa končí pozorovací let, pozorovaný aj pozorujúci zmluvný štát vykonajú inšpekciu krytov apertúr senzorov alebo iných zariadení zabraňujúcich prevádzke senzorov bezprostredne pred odletom pozorovacieho lietadla z letiska otvoreného neba do miesta výstupu.

7. Zmluvný štát má právo vykonať prehliadku a inventarizáciu položiek vybavenia, ktoré iný zmluvný štát zamýšľa použiť pri predletovej inšpekcii senzorov, a ak je to možné, prehliadku pozorovacieho lietadla a inventarizáciu položiek, ktoré letoví predstavitelia zamýšľajú priniesť na palubu pozorovacieho lietadla. Prehliadka a inventarizácia

(A) sa začne do jednej hodiny po dovezení položiek do miesta vstupu alebo na letisko otvoreného neba podľa uváženia zmluvného štátu, ktorý vykonáva inventarizáciu, a skončí sa do jednej hodiny,

(B) sa vykoná za prítomnosti jedného alebo viacerých určených predstaviteľov iného zmluvného štátu.

8. Ak počas prehliadky a inventarizácie položiek vybavenia, ktoré majú byť použité pri inšpekcii senzorov, a ak je to možné, pozorovacieho lietadla, ako aj položiek, ktoré letoví predstavitelia zamýšľajú priniesť na palubu pozorovacieho lietadla, zmluvný štát vykonávajúci prehliadku a inventarizáciu zistí, že položky nie sú v súlade so zoznamom schváleného vybavenia, uvedeným v časti II ods. 5 prílohy D k tejto zmluve alebo s položkami uvedenými v časti I ods. 4 prílohy G k tejto zmluve, má právo nepovoliť použitie takéhoto vybavenia. Takto označené položky, ktoré boli privezené na územie pozorovaného štátu, budú, ak nie je dohodnuté inak,

(A) umiestnené do úschovy v zapečatenom kontajneri,

(B) pri najbližšej príležitosti odvezené z územia pozorovaného štátu, najneskôr však pri odchode pozorujúceho štátu z územia pozorovaného štátu.

9. V prípade, že predstavitelia pozorujúceho zmluvného štátu cestujú do miesta vstupu určeného v notifikácii poskytnutej v súlade s článkom VI časť I ods. 5 tejto zmluvy dopravným lietadlom registrovaným pozorujúcim štátom alebo iným zmluvným štátom, má toto dopravné lietadlo povolené

(A) odletieť z územia pozorovaného štátu,

(B) zostať v mieste vstupu do odletu pozorujúceho štátu z územia pozorovaného štátu v prípade, že miesto vstupu je totožné s miestom výstupu,

(C) odletieť do miesta výstupu dostatočne zavčasu, aby si ďalšia posádka oddýchla pred odletom celého tímu pozorujúceho štátu z územia pozorovaného štátu v prípade, že miesto vstupu nie je totožné s miestom výstupu.

10. V prípade, že pozorovacie lietadlo poskytol pozorovaný zmluvný štát a pozorujúci zmluvný štát nepoužíva svoje vlastné dopravné lietadlo na prepravu svojho personálu z miesta vstupu na letisko otvoreného neba, pozorovaný zmluvný štát zabezpečí, aby personál pozorujúceho štátu bol dopravený z miesta vstupu na letisko otvoreného neba a z letiska otvoreného neba do miesta výstupu.

DODATOK 1 K PRÍLOHE E

ČASŤ I

URČENIE MIEST

Miesta, ktoré sa majú použiť ako miesta vstupu, miesta výstupu, letiská otvoreného neba, letiská na doplňovanie pohonných látok, kalibračné terče, a ak je to možné, ako body vstupu a body výstupu, sú spočiatku v súlade s časťou II tohto dodatku. Toto určenie obsahuje:

(A) miesto: názov miesta vstupu, miesta výstupu, letiska otvoreného neba, bodu vstupu, bodu výstupu, letiska na doplňovanie pohonných látok a kalibračného terča,

(B) polohu: zemepisnú šírku a dĺžku príslušného miesta s presnosťou na sekundu,

(C) inšpekciu: či možno vykonať na tomto mieste predletovú inšpekciu lietadla alebo senzorov, alebo nie.

ČASŤ II

MIESTA VSTUPU, MIESTA VÝSTUPU, LETISKÁ OTVORENÉHO NEBA, URČENÉ BODY VSTUPU, URČENÉ BODY VÝSTUPU, LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK A KALIBRAČNÉ TERČE

Zmluvný štát: Spolková republika Nemecko

MIESTO VSTUPU/VÝSTUPU
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Kolín/Bonn N 50-52-02 Áno
(EDDK) E 007-08-37
LETISKO OTVORENÉHO NEBA
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Wunstorf N 52-27-48 Nie
(EDNW) E 009-25-70
Landsberg/Lech N 48-04-28 Nie
(EDSA) E 010-54-42
BODY VSTUPU/VÝSTUPU
Budú určené
LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK
KALIBRAČNÉ TERČE
MIESTO POLOHA
Kolín/Bonn Bude určená

Zmluvný štát: Spojené štáty americké

MIESTA VSTUPU/VÝSTUPU
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Washington Dulles N 38-56-36 Áno
International, DC W 077-27-24
Travis AFB N 38-15-48 Áno
Kalifornia W 121-55-48
LETISKÁ OTVORENÉHO NEBA
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Washington Dulles N 38-56-36 Áno
International, DC W 077-27-24
Travis AFB N 38-15-48 Áno
Kalifornia W 121-55-48
Elmendorf AFB N 61-15-12 Áno
Aljaška W 149-47-30
Lincoln Municipal N 40-51-00 Nie
Nebraska W 096-45-30
BODY VSTUPU/VÝSTUPU
Budú určené
LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK
Honolulu International N 21-19-06
Havaj W 157-55-24
Malmstrom AFB N 47-30-18
Montana W 111-11-00
Phoenix-Sky Harbor N 33-26-12
International Arizona W 112-00-24
General Mitchell N 42-56-48
International Wisconsin W 087-53-36
McGhee Tyson N 35-48-48
Tennessee W 083-59-36
KALIBRAČNÉ TERČE
MIESTO POLOHA
Washington Dulles Bude určená
Travis AFB Bude určená
Elmendorf AFB Bude určená

Zmluvný štát: Bielorusko a skupina zmluvných štátov Ruskej federácie

MIESTA VSTUPU/VÝSTUPU
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Kubinka N 55-36-30 Áno
E 036-39-10
Ulan-Ude N 51-48-00 Áno
E 107-27-00
LETISKÁ OTVORENÉHO NEBA
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Kubinka N 55-36-30 Áno
E 036-39-10
Ulan-Ude N 51-48-00 Áno
E 107-27-00
Magadan N 59-54-06 Nie
E 150-03-01
Vorkuta N 67-29-00 Nie
E 063-59-00
BODY VSTUPU/VÝSTUPU
Budú určené
LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK
KALIBRAČNÉ TERČE
MIESTO POLOHA

Zmluvný štát: Benelux

MIESTO VSTUPU/VÝSTUPU
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Zaventem/Melsbroek N 50-54-01 Áno
W 004-59-09
LETISKÁ OTVORENÉHO NEBA
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Zaventem/Melsbroek N 50-54-01 Áno
W 004-59-09
BODY VSTUPU/VÝSTUPU
Budú určené
LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK
KALIBRAČNÉ TERČE
MIESTO POLOHA
Volkel N 54-39-03
W 005-42-02

Zmluvný štát: Bulharská republika

MIESTO VSTUPU/VÝSTUPU
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Sofia N 42-41-07 Áno
E 023-24-05
LETISKÁ OTVORENÉHO NEBA
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Sofia N 42-41-07 Áno
E 023-24-05
Burgas N 42-34-00 Nie
E 027-30-00
BODY VSTUPU/VÝSTUPU
Budú určené
LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK
MIESTO POLOHA
Sofia N 42-41-07
E 023-24-05
Burgas N 42-34-00
E 027-30-00
KALIBRAČNÉ TERČE
MIESTO POLOHA

Zmluvný štát: Kanada

MIESTO VSTUPU/VÝSTUPU
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Ottawa N 45-19-21 Áno
(CYOW) W 075-40-10
LETISKÁ OTVORENÉHO NEBA
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Ottawa N 45-19-21 Áno
W 075-40-10
Iqaluit N 63-45-22 Nie
W 068-33-25
Yellowknife N 62-27-45 Nie
W 114-26-20
BODY VSTUPU/VÝSTUPU
Budú určené
LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK
MIESTO POLOHA
Edmonton N 53-18-35
W 113-34-43
Halifax N 44-52-51
W 063-30-33
Winnipeg N 49-54-39
W 097-14-35
Churchill N 58-44-13
W 094-03-26
KALIBRAČNÉ TERČE
MIESTO POLOHA
oblasť Ottawa Bude určená

Zmluvný štát: Dánske kráľovstvo

MIESTA VSTUPU/VÝSTUPU
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Kodaň N 55-37-07 Nie
medzinárodné letisko E 012-39-26
(EKCH)
vojenské letisko Vaerloese N 55-46-09 Áno
E 012-19-34
(EKVL)
LETISKÁ OTVORENÉHO NEBA
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
vojenské letisko Vaerloese N 55-46-09 Áno
E 012-19-34
BODY VSTUPU/VÝSTUPU
Budú určené
LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK
MIESTO POLOHA
Vagar Airport N 62-03-51
W 007-16-26
(EKVG)
Soendre Stroemfjord medzinárodné letisko N 67-01-05
W 050-41-39
(BGSF)
KALIBRAČNÉ TERČE
MIESTO POLOHA
vojenské letisko Vaerloese N 55-46-09
E 012-19-34

Zmluvný štát: Španielske kráľovstvo

MIESTO VSTUPU/VÝSTUPU
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/ SENZOROV
Getafe N 40-17-43 Áno
W 003-43-21
MIESTO VSTUPU/VÝSTUPU PRE KANÁRSKE OSTROVY
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Gando N 27-55-49 Áno
W 015-23-05
LETISKÁ OTVORENÉHO NEBA
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Getafe N 40-17-43 Áno
W 003-43-21
Valencia N 39-29-26 Nie
W 000-28-50
Valladolid N 41-42-26 Nie
W 004-51-02
Moron N 37-10-34 Nie
W 005-36-53
BODY VSTUPU/VÝSTUPU
Budú určené
LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK
Žiadne
KALIBRAČNÉ TERČE
MIESTO POLOHA

Zmluvný štát: Francúzska republika

MIESTO VSTUPU/VÝSTUPU PRE KANÁRSKE OSTROVY
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Orleans-Bricy N 47-59-12 Áno
E 001-45-43
LETISKÁ OTVORENÉHO NEBA
Orleans-Bricy N 47-59-12 Áno
E 001-45-43
Toulouse-Blagnac N 43-37-26 Nie
E 001-22-53
Nice-Côte d'Azur N 43-39-47 Nie
E 007-12-09
BODY VSTUPU/VÝSTUPU
Budú určené
LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK
Žiadne
KALIBRAČNÉ TERČE
MIESTO POLOHA

Zmluvný štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

MIESTO VSTUPU/VÝSTUPU
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Brize Norton N 51-44-97 Áno
W 001-34-93
Heathrow N 51-28-72 Nie
W 000-27-47
LETISKÁ OTVORENÉHO NEBA
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Brize Norton N 51-44-97 Áno
W 001-34-93
Scampton N 53-18-45 Áno
W 000-32-95
Leuchars N 55-22-38 Áno
W 000-52-03
BODY VSTUPU/VÝSTUPU
Budú určené FAA (Kráľovské námorné letectvo)
LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK
Žiadne
KALIBRAČNÉ TERČE
MIESTO POLOHA
Boscombe Down N 51-09-10
W 001-44-76

Pozn: Heathrow slúži len na prílet osôb využívajúcich služby pravidelného vybavenia cestujúcich. Nevyužíva sa pre pozorovacie a transportné lietadlá.

Zmluvný štát: Helénska republika

MIESTO VSTUPU/VÝSTUPU
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Thessaloniki International N 40-27-22 Áno
E 022-59-21
LETISKÁ OTVORENÉHO NEBA
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Thessaloniki International N 40-27-22 Áno
E 022-59-21
Elefsis N 38-04-00 Áno
E 023-33-38
BODY VSTUPU/VÝSTUPU
Chouchouligovo N 41-24-40
E 023-22-02
LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK
KALIBRAČNÉ TERČE
MIESTO POLOHA

Zmluvný štát: Maďarská republika

MIESTO VSTUPU/VÝSTUPU
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Budapešť/Ferihegy N 47-26-18 Áno
(LHBP) E 019-15-48
Tokol N 47-21-14 Áno
(LHTL) E 018-58-08
LETISKÁ OTVORENÉHO NEBA
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Budapešť/Ferihegy N 47-26-18 Áno
(LHBP) E 019-15-48
Tokol N 47-21-14 Áno
(LHTL) E 018-58-08
BODY VSTUPU/VÝSTUPU
Budú určené
LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK
Žiadne
KALIBRAČNÉ TERČE
MIESTO POLOHA
Bude určená

Zmluvný štát: Islandská republika

MIESTO VSTUPU/VÝSTUPU
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Keflavik N 63-59-48 Áno
W 022-36-30
LETISKÁ OTVORENÉHO NEBA
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
N 63-59-07
W 022-36-20
BODY VSTUPU/VÝSTUPU
Budú určené
LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK
MIESTO POLOHA
KALIBRAČNÉ TERČE
MIESTO POLOHA

Zmluvný štát: Talianska republika

MIESTO VSTUPU/VÝSTUPU
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Miláno-Malpensa N 45-38-00 Áno
E 008-44-00
Palermo-Punta Raisi N 38-10-40 Áno
E 013-05-20
LETISKÁ OTVORENÉHO NEBA
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Miláno-Malpensa N 45-38-00 Áno
E 008-44-00
Palermo-Punta Raisi N 38-10-40 Áno
E 013-05-20
BODY VSTUPU/VÝSTUPU
Budú určené
LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK
Uvedené letiská otvoreného neba
KALIBRAČNÉ TERČE
MIESTO POLOHA

Zmluvný štát: Nórske kráľovstvo

MIESTO VSTUPU/VÝSTUPU
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Oslo-Gardermoen N 60-12-10 Áno
(ENGM) E 011-05-08
LETISKÁ OTVORENÉHO NEBA
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Oslo-Gardermoen N 60-12-10 Áno
(ENGM) E 011-05-08
Tromsoe-Langnes N 69-40-53 Nie
(ENTC) E 018-55-10
BODY VSTUPU/VÝSTUPU
Budú určené
LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK
MIESTO POLOHA
Trondheim-Vaernes N 63-27-29
(ENVA) E 010-55-33
KALIBRAČNÉ TERČE
MIESTO POLOHA

Zmluvný štát: Poľská republika

MIESTO VSTUPU/VÝSTUPU
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Varšava-Okecie N 52-13-10 Áno
E 021-01-10
LETISKÁ OTVORENÉHO NEBA
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Varšava-Okecie N 52-13-10 Áno
E 021-01-10
BODY VSTUPU/VÝSTUPU
Budú určené
LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK
KALIBRAČNÉ TERČE
MIESTO POLOHA

Zmluvný štát: Portugalská republika

MIESTO VSTUPU/VÝSTUPU
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Lisabon International N 38-46-22 Áno
W 009-07-58
LETISKÁ OTVORENÉHO NEBA
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Santa Maria N 36-58-22 Nie
W 025-10-17
Porto Santo N 33-04-01 Nie
W 016-20-44
BODY VSTUPU/VÝSTUPU
Budú určené
LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK
MIESTO POLOHA
Lisabon International N 38-46-22
W 009-07-58
Santa Maria International N 36-58-22
W 025-10-17
Porto Santo N 33-04-01
W 016-20-44
KALIBRAČNÉ TERČE
MIESTO POLOHA
Lisabon International Bude určená

Zmluvný štát: Rumunsko

MIESTA VSTUPU/VÝSTUPU
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Bukurešť-Otopeni International N 44-34-30 Áno
E 026-05-10
Airport TemešvárAirport N 45-48-37 Áno
E 021-20-22
LETISKÁ OTVORENÉHO NEBA
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Bukurešť-Otopeni International Airport N 44-34-30 Áno
E 026-05-10
Temešvár Airport N 45-48-37 Áno
E 021-20-22
Bacau Alrport N 46-31-19 Nie
E 026-54-41
BODY VSTUPU/VÝSTUPU
Budú určené
LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK
MIESTO POLOHA
Bukurešť-Otopeni International Airport N 44-34-30
E 026-05-10
Temešvár Airport N 45-48-37
E 021-20-22
KALIBRAČNÉ TERČE
MIESTO POLOHA
Urlati N 45-55-45
E 026-05-11
Dunavat Nord Murighiol N 45-02-10
E 029-13-20

Zmluvný štát: Česká a Slovenská Federatívna Republika

MIESTO VSTUPU/VÝSTUPU
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Praha N 50-06-10 Áno
E 014-15-40
LETISKÁ OTVORENÉHO NEBA
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Praha N 50-06-10 Áno
E 014-15-40
Bratislava N 49-10-10 Nie
E 017-12-50
Košice N 48-40-10 Nie
E 021-14-40
BODY VSTUPU/VÝSTUPU
Budú určené
LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK
MIESTO POLOHA
Bratislava N 49-10-10
E 017-12-50
Košice N 48-40-10
E 021-14-40
KALIBRAČNÉ TERČE
MIESTO POLOHA
Praha Bude určená

Zmluvný štát: Turecká republika

MIESTA VSTUPU/VÝSTUPU
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Eskisehir N 39-47-00 Áno
E 030-35-00
Diyarbakir N 30-50-00 Áno
E 040-05-00
LETISKÁ OTVORENÉHO NEBA
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Eskisehir N 39-47-00 Áno
E 030-35-00
Diyarbakir N 30-50-00 Áno
E 040-05-00
BODY VSTUPU/VÝSTUPU
Budú určené
LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK
Budú určené
KALIBRAČNÉ TERČE
MIESTO POLOHA
Eskisehir Bude určená
Diyarbakir Bude určená

Zmluvný štát: Ukrajina

MIESTO VSTUPU/VÝSTUPU
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Borispol/Kyjev N 50-20-07 Áno
E 030-53-07
LETISKÁ OTVORENÉHO NEBA
MIESTO POLOHA INŠPEKCIA LIETADLA/SENZOROV
Borispol/Kyjev N 50-20-07 Áno
E 030-53-07
BODY VSTUPU/VÝSTUPU
Budú určené
LETISKÁ NA DOPLŇOVANIE POHONNÝCH LÁTOK
MIESTO POLOHA
Ľvov N 49-48-07
E 023-57-03
Odesa N 46-25-06
E 030-40-07
KALIBRAČNÉ TERČE
MIESTO POLOHA

Příloha 06

PRÍLOHA F

PREDLETOVÉ INŠPEKCIE A DEMONŠTRAČNÉ LETY

ČASŤ I

PREDLETOVÁ INŠPEKCIA POZOROVACIEHO LIETADLA A SENZOROV POZORUJÚCEHO ŠTÁTU

1. Cieľom predletovej inšpekcie pozorovacieho lietadla a senzorov, ktoré poskytol pozorujúci štát, je overiť, či pozorovacie lietadlo, jeho senzory a súvisiace zariadenia zodpovedajú pozorovaciemu lietadlu, senzorom a súvisiacim zariadeniam, ktoré boli certifikované v súlade s ustanoveniami prílohy D k tejto zmluve. Pozorovaný zmluvný štát má právo vykonať predletovú inšpekciu pozorovacieho lietadla a jeho senzorov, ktoré poskytol pozorujúci štát, s cieľom overiť,

(A) či pozorovacie lietadlo, jeho senzory a súvisiace zariadenia vrátane objektívu a fotografického filmu (ak je to možné) zodpovedajú pozorovaciemu lietadlu, senzorom a súvisiacim zariadeniam, ktoré boli certifikované v súlade s ustanoveniami prílohy D k tejto zmluve,

(B) či sa na palube pozorovacieho lietadla nenachádza žiadne iné vybavenie okrem toho, ktoré povoľuje článok IV tejto zmluvy.

2. Po prílete pozorovacieho lietadla do miesta vstupu pozorovaný zmluvný štát

(A) poskytne zoznam inšpektorov, ktorých počet nepresiahne desať osôb, ak nebude dohodnuté inak, spolu s určením hlavných úloh pre každého inšpektora,

(B) poskytne zoznam vybavenia, ktoré inšpektori zamýšľajú použiť počas predletovej inšpekcie, určený v časti II ods. 5 prílohy D k tejto zmluve,

(C) bude informovať pozorujúci zmluvný štát o svojich plánoch vykonať predletovú inšpekciu pozorovacieho lietadla a jeho senzorov.

3. Pred začiatkom predletovej inšpekcie určená osoba z pozorujúceho zmluvného štátu

(A) bude informovať pozorovaný zmluvný štát o inventarizačných postupoch, ktoré budú nasledovať, s cieľom overiť, či celé inšpekčné vybavenie, ako aj akékoľvek nedeštruktívne testovacie zariadenie, ktoré je určené v odseku 7 tejto časti, prinesené inšpektormi na palubu pozorovacieho lietadla, bolo po skončení predletovej inšpekcie odnesené z pozorovacieho lietadla,

(B) spolu s inšpektormi vykoná prehliadku a inventarizáciu každej položky vybavenia, ktorá má byť použitá v priebehu predletovej inšpekcie,

(C) bude informovať o všetkých bezpečnostných opatreniach, ktoré sa musia dodržiavať počas predletovej inšpekcie pozorovacieho lietadla a jeho senzorov.

4. Predletová inšpekcia nezačne, kým sa neskončia oficiálne vstupné postupy, a nebude trvať dlhšie ako osem hodín.

5. Pozorujúci zmluvný štát má právo poskytnúť vlastný sprievod, ktorý bude sprevádzať inšpektorov v priebehu predletovej inšpekcie pozorovacieho lietadla a jeho senzorov, aby overil, či sa inšpekcia vykonáva v súlade s ustanoveniami tejto časti. Pozorujúci zmluvný štát umožní inšpekciu v súlade s postupmi ustanovenými v časti II ods. 7 a 8 prílohy D k tejto zmluve.

6. Pri vykonávaní predletovej inšpekcie budú mať inšpektori prístup k pozorovaciemu lietadlu, jeho senzorom a súvisiacim zariadeniam tak, ako je to ustanovené v časti II ods. 10 prílohy D k tejto zmluve, a budú dodržiavať ustanovenia časti II ods. 11 a 12 prílohy D k tejto zmluve.

7. Na zabezpečenie cieľov tejto inšpekcie má pozorovaný zmluvný štát právo vziať na palubu a používať tieto nedeštruktívne testovacie zariadenia:

(A) videosondu,

(B) zobrazovacie zariadenie s röntgenovým žiarením a s röntgenovým žiarením so spätným rozptylom,

(C) ultrazvukové zobrazovacie zariadenie,

(D) diagnostický analyzátor (jednotka na spracovanie údajov),

(E) pasívne infračervené senzory,

(F) 35-milimetrový fotoaparát.

Pozorovaný zmluvný štát má okrem toho právo vziať na palubu a používať iné nedeštruktívne testovacie zariadenia, ktoré môžu byť potrebné na zistenie, či na palube pozorovacieho lietadla nie sú iné zariadenia ako tie, ktoré povoľuje článok IV tejto zmluvy, ako môže byť dohodnuté Konzultatívnou komisiou otvoreného neba pred 30. júnom 1992.

8. Po skončení predletovej inšpekcie inšpektori opustia pozorovacie lietadlo a pozorujúci zmluvný štát má právo použiť svoje inventarizačné postupy s cieľom overiť, či celé inšpekčné vybavenie použité počas predletovej inšpekcie bolo z pozorovacieho lietadla odnesené. Ak to pozorovaný zmluvný štát nie je schopný dokázať k spokojnosti pozorujúceho zmluvného štátu, pozorujúci zmluvný štát má právo pokračovať v pozorovacom lete alebo ho zrušiť, a ak je pozorujúci zmluvný štát presvedčený, že je to bezpečné, odletí z územia pozorovaného štátu. V druhom prípade sa pozorovací let nezapočíta do kvóty žiadneho zmluvného štátu.

9. Ak inšpektori zistia, že pozorovacie lietadlo, jeho senzory alebo súvisiace zariadenia nezodpovedajú lietadlu, senzorom a súvisiacim zariadeniam certifikovaným v súlade s ustanoveniami prílohy D k tejto zmluve alebo že na palube pozorovacieho lietadla sú iné zariadenia ako tie, ktoré povoľuje článok IV tejto zmluvy, okamžite o tom informujú pozorujúci zmluvný štát. Ak pozorujúci zmluvný štát nemôže dokázať, že pozorovacie lietadlo, jeho senzory a súvisiace zariadenia zodpovedajú pozorovaciemu lietadlu, senzorom a súvisiacim zariadeniam certifikovaným v súlade s prílohou D k tejto zmluve a že na palube lietadla nie sú iné zariadenia ako tie, ktoré povoľuje článok IV tejto zmluvy, a ak sa pozorujúci zmluvný štát a pozorovaný zmluvný štát nedohodnú inak, pozorovaný zmluvný štát má právo zakázať pozorovací let na základe článku VIII tejto zmluvy. Ak je pozorovací let zakázaný, pozorovacie lietadlo ihneď odletí z územia pozorovaného štátu a pozorovací let sa nezapočíta do kvóty žiadneho zmluvného štátu.

10. Po skončení predletovej inšpekcie pozorovacieho lietadla a jeho senzorov pozorovaný zmluvný štát a pozorujúci zmluvný štát pripravia správu o predletovej inšpekcii, v ktorej sa skonštatuje, že

(A) pozorovacie lietadlo, jeho senzory a súvisiace zariadenia zodpovedajú pozorovaciemu lietadlu, senzorom a súvisiacim zariadeniam certifikovaným v súlade s ustanoveniami prílohy D k tejto zmluve,

(B) na palube pozorovacieho lietadla nie je iné zariadenie ako to, ktoré povoľuje článok IV tejto zmluvy.

11. Pozorovaný zmluvný štát svojím podpisom správy o predletovej inšpekcii deklaruje súhlas s tým, aby pozorujúci zmluvný štát použil pozorovacie lietadlo na vykonanie pozorovacieho letu nad územím pozorovaného štátu.

ČASŤ II

PREDLETOVÁ INŠPEKCIA SENZOROV POZOROVANÉHO ZMLUVNÉHO ŠTÁTU

1. Cieľom predletovej inšpekcie senzorov na pozorovacom lietadle, ktoré poskytol pozorovaný zmluvný štát, je overiť, či senzory a súvisiace zariadenia zodpovedajú senzorom a súvisiacim zariadeniam certifikovaným v súlade s ustanoveniami prílohy D k tejto zmluve. Pozorujúci zmluvný štát má právo vykonať predletovú inšpekciu senzorov a súvisiacich zariadení inštalovaných na pozorovacom lietadle, ktoré poskytol pozorovaný zmluvný štát, s cieľom overiť, či jeho senzory a súvisiace zariadenia zodpovedajú senzorom a súvisiacim zariadeniam certifikovaným v súlade s ustanoveniami prílohy D k tejto zmluve.

2. Po príchode inšpektorov pozorujúceho zmluvného štátu na miesto predletovej inšpekcie pozorujúci zmluvný štát

(A) poskytne zoznam inšpektorov, ktorých počet nepresiahne päť osôb, ak nebude dohodnuté inak, spolu s určením hlavných úloh pre každého inšpektora,

(B) poskytne zoznam vybavenia, ktoré inšpektori zamýšľajú použiť počas predletovej inšpekcie,

(C) bude informovať pozorovaný zmluvný štát o svojich plánoch vykonať predletovú inšpekciu senzorov a súvisiacich zariadení na palube pozorovacieho lietadla.

3. Pred začiatkom predletovej inšpekcie určená osoba z pozorovaného zmluvného štátu

(A) bude informovať pozorujúci zmluvný štát o inventarizačných postupoch, podľa ktorých sa bude postupovať, s cieľom overiť, či všetky zariadenia prinesené inšpektormi na palubu pozorovacieho lietadla boli po skončení predletovej inšpekcie odnesené z pozorovacieho lietadla,

(B) spolu s inšpektormi vykoná prehliadku a inventarizáciu každej položky vybavenia, ktorá sa má použiť počas predletovej inšpekcie,

(C) bude informovať inšpektorov o všetkých nevyhnutných bezpečnostných opatreniach, ktoré sa musia dodržať počas predletovej inšpekcie senzorov a súvisiacich zariadení inštalovaných na pozorovacom lietadle.

4. Predletová inšpekcia nezačne, kým neskončia oficiálne vstupné procedúry, a nebude trvať dlhšie ako osem hodín.

5. Pozorovaný zmluvný štát má právo poskytnúť vlastný sprievod, ktorý bude sprevádzať inšpektorov v priebehu predletovej inšpekcie senzorov a súvisiacich zariadení na palube pozorovacieho lietadla, aby overil, či sa inšpekcia vykonáva v súlade s ustanoveniami tejto časti. Pozorujúci zmluvný štát umožní inšpekciu senzorov a súvisiacich zariadení na palube pozorovacieho lietadla v súlade s postupmi určenými v časti II ods. 7 prílohy D k tejto zmluve.

6. Pri vykonávaní predletovej inšpekcie budú mať inšpektori prístup k senzorom a súvisiacim zariadeniam na palube pozorovacieho lietadla tak, ako je to stanovené v časti II ods. 10 prílohy D k tejto zmluve, a budú dodržiavať ustanovenia časti II ods. 11 a 12 prílohy D k tejto zmluve.

7. Po skončení predletovej inšpekcie inšpektori opustia pozorovacie lietadlo a pozorovaný zmluvný štát má právo použiť svoje inventarizačné postupy s cieľom overiť, či všetky zariadenia boli z pozorovacieho lietadla odnesené. Ak to pozorujúci zmluvný štát nie je schopný dokázať k spokojnosti pozorovaného zmluvného štátu, pozorovaný zmluvný štát má právo zakázať pozorovací let v súlade s článkom VIII tejto zmluvy a pozorovací let sa nezapočíta do kvóty žiadneho zmluvného štátu.

8. Ak inšpektori zistia, že ktorýkoľvek zo senzorov alebo súvisiacich zariadení na palube pozorovacieho lietadla nezodpovedá senzorom a súvisiacim zariadeniam certifikovaným v súlade s ustanoveniami prílohy D k tejto zmluve, okamžite o tom informujú pozorovaný zmluvný štát. Ak pozorovaný zmluvný štát nie je schopný dokázať, že senzory alebo súvisiace zariadenia na palube pozorovacieho lietadla zodpovedajú senzorom a súvisiacim zariadeniam certifikovaným v súlade s prílohou A k tejto zmluve, pozorujúci zmluvný štát má právo

(A) dohodnúť sa na použití alternatívnej súpravy typov senzorov alebo na možnostiach navrhnutých pozorovaným zmluvným štátom,

(B) pokračovať podľa pôvodného úlohového plánu,

(C) súhlasiť s neskorším začatím pozorovacieho letu, aby sa pozorovanému zmluvnému štátu umožnilo napraviť problém, ktorý zistil pozorujúci zmluvný štát podľa tohto odseku. V prípade, že sa problém vyrieši k spokojnosti pozorujúceho zmluvného štátu, let bude pokračovať v súlade s úlohovým plánom opraveným v potrebnej miere z dôvodu akéhokoľvek oneskorenia. V prípade, že problém nie je vyriešený k spokojnosti pozorujúceho zmluvného štátu, pozorujúci zmluvný štát opustí územie pozorovaného zmluvného štátu,

(D) zrušiť pozorovací let a okamžite opustiť územie pozorovaného zmluvného štátu.

9. Ak pozorujúci zmluvný štát opustí územie pozorovaného zmluvného štátu bez vykonania pozorovacieho letu, ako je to stanovené v odseku 8 písm. (C) a (D) tejto časti, pozorovací let sa nezapočíta do kvóty žiadneho zmluvného štátu.

10. Po skončení predletovej inšpekcie senzorov a súvisiacich zariadení inštalovaných na pozorovacom lietadle pozorovaný a pozorujúci zmluvný štát pripravia správu o predletovej inšpekcii, ktorá bude konštatovať, že senzory zodpovedajú senzorom certifikovaným v súlade s ustanoveniami prílohy D k tejto zmluve. Pozorujúci zmluvný štát svojím podpisom správy o predletovej inšpekcii deklaruje súhlas s použitím pozorovacieho lietadla na vykonanie pozorovacieho letu nad územím pozorovaného štátu.

ČASŤ III

DEMONŠTRAČNÉ LETY

1. Ak lietadlo poskytol pozorujúci zmluvný štát, vykoná na žiadosť pozorovaného zmluvného štátu po predletovej inšpekcii demonštračný let, aby umožnil inšpektorom sledovať funkčnosť senzorov, ktoré sa majú použiť počas pozorovacieho letu, a zhromaždiť tak dostatok údajov s cieľom overiť, či možnosti týchto senzorov sú v súlade s ustanoveniami článku IV ods. 8 tejto zmluvy.

2. Ak lietadlo poskytol pozorovaný zmluvný štát, vykoná na žiadosť pozorujúceho zmluvného štátu po predletovej inšpekcii demonštračný let, aby umožnil inšpektorom sledovať funkčnosť senzorov, ktoré sa majú použiť počas pozorovacieho letu, a zhromaždiť tak dostatok údajov s cieľom overiť, či možnosti týchto senzorov sú v súlade s ustanoveniami článku IV ods. 9 tejto zmluvy.

3. Ak pozorovaný alebo pozorujúci zmluvný štát využije svoje právo vyžiadať demonštračný let,

(A) demonštračný let bude vykonaný v súlade s požiadavkami časti III prílohy D k tejto zmluve,

(B) demonštračný let nebude trvať dlhšie ako dve hodiny,

(C) pozorovaný zmluvný štát poskytne kalibračné terče v súlade so špecifikáciami v dodatku 1 k prílohe D k tejto zmluve v blízkosti letiska, na ktorom sa má vykonať predletová inšpekcia,

(D) akékoľvek oneskorenie splnenia žiadosti o vykonanie demonštračného letu zapríčinené poveternostnými podmienkami alebo problémami s lietadlom či senzormi pozorovaného zmluvného štátu sa nezapočíta do času vymedzeného pre tieto lety, ak nebude dohodnuté inak,

(E) pozorovaný zmluvný štát spracuje údaje zhromaždené senzormi v zariadení v blízkosti letiska, na ktorom sa má vykonať predletová inšpekcia, za prítomnosti predstaviteľov pozorujúceho zmluvného štátu v súlade s ustanoveniami článku IX časti II a III tejto zmluvy,

(F) náklady na demonštračný let vrátane poskytnutia médií na zaznamenávanie údajov a spracovanie údajov budú rozdelené v súlade s ustanoveniami časti I ods. 9 prílohy L k tejto zmluve.

4. Ak pozorovaný zmluvný štát uplatní svoje právo vyžiadať demonštračný let, pozorujúci zmluvný štát má právo pridať k 96 hodinám prípustným na vykonanie pozorovacieho letu ďalších 24 hodín na základe článku VI časti I ods. 9. Táto skutočnosť neovplyvní právo ostatných zmluvných štátov vykonať pozorovací let po pôvodnom 96-hodinovom období, ako je to ustanovené v článku VI časti I ods. 3 tejto zmluvy.

5. Ak pozorujúci zmluvný štát uplatní svoje právo vyžiadať demonštračný let, tento let sa uskutoční v lehote 96 hodín prípustných na vykonanie pozorovacieho letu na základe článku VI časti I ods. 9 tejto zmluvy.

6. Ak pozorovaný zmluvný štát nie je presvedčený, že možnosti ktoréhokoľvek senzora inštalovaného na pozorovacom lietadle, ktoré poskytol pozorujúci štát, sú v súlade s ustanoveniami článku IV ods. 8 tejto zmluvy, má právo

(A) navrhnúť alternatívnu minimálnu výšku nad terénom, od ktorej smie byť povolená činnosť senzora počas pozorovacieho letu, ak pozemná rozlišovacia schopnosť pre tento senzor závisí od výšky nad terénom,

(B) zakázať prevádzku senzora počas pozorovacieho letu, ak pozemná rozlišovacia schopnosť pre tento senzor nezávisí od výšky nad terénom,

(C) zakázať pozorovací let na základe ustanovení článku VIII tejto zmluvy.

7. Ak pozorujúci zmluvný štát nie je presvedčený, že možnosti ktoréhokoľvek senzora inštalovaného na pozorovacom lietadle poskytnutom pozorovaným štátom sú v súlade s ustanoveniami článku IV ods. 9 tejto zmluvy, má právo

(A) dohodnúť sa na použití alternatívnej súpravy typov senzorov alebo na možnostiach navrhnutých pozorovaným zmluvným štátom,

(B) navrhnúť alternatívnu minimálnu výšku nad terénom, od ktorej smie byť povolená činnosť senzora počas pozorovacieho letu, ak pozemná rozlišovacia schopnosť pre tento senzor závisí od výšky nad terénom,

(C) vykonať pozorovací let podľa plánu, ak pozemná rozlišovacia schopnosť pre senzory nezávisí od výšky nad terénom a náklady na médiá na zaznamenávanie údajov z týchto senzorov hradí pozorovaný zmluvný štát,

(D) súhlasiť s neskorším začatím pozorovacieho letu, aby pozorovaný zmluvný štát mohol vyriešiť problém, ktorý zistil pozorujúci zmluvný štát. V prípade, že sa problém vyrieši k spokojnosti pozorujúceho zmluvného štátu, let bude pokračovať v súlade s úlohovým plánom opraveným v potrebnej miere z dôvodu akéhokoľvek oneskorenia. V prípade, že sa problém nevyrieši k spokojnosti pozorujúceho zmluvného štátu, pozorujúci zmluvný štát opustí územie pozorovaného zmluvného štátu,

(E) zrušiť pozorovací let na základe článku VIII tejto zmluvy a okamžite opustiť územie pozorovaného zmluvného štátu.

8. Ak zmluvný štát požadujúci demonštračný let zakáže alebo zruší pozorovací let, tento let sa nezapočíta do kvóty žiadneho zmluvného štátu a zmluvný štát požadujúci demonštračný let postúpi záležitosť Konzultatívnej komisii otvoreného neba.

Příloha 07

PRÍLOHA G

LETOVÍ POZOROVATELIA, LETOVÍ PREDSTAVITELIA A PREDSTAVITELIA

ČASŤ I

LETOVÍ POZOROVATELIA A LETOVÍ PREDSTAVITELIA

1. Ustanovenia tejto prílohy sa týkajú osôb určených v súlade s článkom XIII. Každý zmluvný štát má právo na prítomnosť určitého počtu letových pozorovateľov a letových predstaviteľov na palube pozorovacieho lietadla, ako je ustanovené v článku VI časti III. Ustanovenia tejto časti regulujú ich činnosť vo vzťahu k organizácii a vykonávaniu pozorovacích letov. Každý zmluvný štát uľahčí činnosť letovým pozorovateľom a letovým predstaviteľom podľa tejto prílohy.

2. Pozorovaný zmluvný štát vymenuje jedného z letových pozorovateľov za hlavného letového pozorovateľa. Hlavným letovým pozorovateľom bude štátny občan pozorovaného zmluvného štátu. Pozorujúci zmluvný štát vymenuje jedného z letových predstaviteľov za hlavného letového predstaviteľa. Hlavným letovým predstaviteľom bude štátny občan pozorujúceho zmluvného štátu.

3. Počas prípravy na pozorovací let majú letoví pozorovatelia a letoví predstavitelia právo

(A) oboznámiť sa s technickou literatúrou, ktorá sa týka funkčnosti a prevádzky senzorov, a s letovou príručkou pozorovacieho lietadla,

(B) zoznámiť sa s vybavením pozorovacieho lietadla, ktoré sa týka riadenia letového režimu, funkčnosti a prevádzky senzorov inštalovaných na pozorovacom lietadle.

4. Letoví pozorovatelia a letoví predstavitelia majú právo

(A) zostať na palube pozorovacieho lietadla počas pozorovacieho letu vrátane akýchkoľvek zastávok na doplnenie pohonných látok alebo za mimoriadnych okolností,

(B) priniesť na palubu pozorovacieho lietadla mapy, letové tabuľky, publikácie a prevádzkové príručky a používať ich,

(C) pohybovať sa počas pozorovacieho letu bez obmedzenia na palube pozorovacieho lietadla vrátane pilotnej kabíny okrem prípadov týkajúcich sa bezpečnosti letu. Pri uplatňovaní svojich práv letoví pozorovatelia alebo letoví predstavitelia nebudú zasahovať do činnosti posádky lietadla,

(D) sledovať dodržiavanie letového plánu a pozorovať letový režim pozorovacieho lietadla, funkčnosť a prevádzku senzorov,

(E) počúvať vnútornú a vonkajšiu rádiovú komunikáciu na palube lietadla a používať prostriedky vnútornej rádiovej komunikácie,

(F) zaznamenávať parametre letového režimu, funkčnosti a prevádzky senzorov do máp, tabuliek a zápisníkov.

5. Okrem práv špecifikovaných v odseku 4 tejto časti má hlavný letový pozorovateľ právo

(A) konzultovať s posádkou lietadla dodržiavanie národných letových pravidiel a ustanovení tejto zmluvy,

(B) sledovať počas pozorovacieho letu činnosť posádky lietadla vrátane činností v pilotnej kabíne a pozorovať funkčnosť a prevádzku letových a navigačných prístrojov pozorovacieho lietadla,

(C) poskytovať posádke lietadla odporúčania týkajúce sa dodržiavania letového plánu,

(D) žiadať od posádky lietadla informácie o letovom režime bez zasahovania do jej činnosti,

(E) podľa potreby komunikovať s orgánmi riadenia letovej prevádzky a pomáhať odovzdávať či interpretovať správy od orgánov riadenia letovej prevádzky posádke lietadla a správy o vykonávaní pozorovacieho letu od posádky lietadla orgánom riadenia letovej prevádzky. Na tento účel má hlavný letový pozorovateľ povolené používať rádiové vybavenie pozorovacieho lietadla určené na vonkajšiu rádiovú korešpondenciu.

6. Ak sa hlavný letový pozorovateľ domnieva, že pozorovacie lietadlo sa odchyľuje od svojho letového plánu, oznámi to posádke lietadla a o akýchkoľvek odchýlkach pozorovacieho lietadla od letového plánu, o ktorých sa domnieva, že by mohli ohroziť bezpečnosť letu, smie informovať orgány riadenia letovej prevádzky.

7. Okrem práv špecifikovaných v odseku 5 tejto časti má hlavný letový predstaviteľ

(A) práva uvedené v odseku 5 písm. (A), (B) a (D) tejto časti s ohľadom na posádku lietadla,

(B) právo v prípade odchýlky pozorovacieho lietadla od letového plánu žiadať od posádky lietadla vysvetlenie príčiny tejto odchýlky.

8. Letoví predstavitelia majú právo riadiť prevádzku senzorov počas pozorovacieho letu. Okrem toho na základe oznámenia pozorovanému zmluvnému štátu pred začiatkom pozorovacieho letu majú právo obsluhovať senzory počas pozorovacieho letu. V prípade, že letoví predstavitelia na základe tohto odseku uplatnia svoje právo obsluhovať senzory, pozorovaný zmluvný štát nezodpovedá za akékoľvek zlyhanie a nedostatky v kvalite údajov zhromaždených senzormi zapríčinené obsluhou senzorov letovými predstaviteľmi.

ČASŤ II

PREDSTAVITELIA

1. Pozorujúci zmluvný štát, ktorý používa pozorovacie lietadlo určené tretím zmluvným štátom, má právo na prítomnosť určitého počtu predstaviteľov na palube pozorovacieho lietadla, ako je ustanovené v článku VI časti III tejto zmluvy.

2. Pozorujúci zmluvný štát vymenuje jedného zo svojich predstaviteľov za hlavného predstaviteľa. Hlavný predstaviteľ má práva hlavného letového predstaviteľa, ako sú ustanovené v časti I tejto prílohy. Okrem toho hlavný predstaviteľ

(A) poskytne kapitánovi lietadla rady týkajúce sa dodržiavania ustanovení tejto zmluvy,

(B) má právo sledovať dodržiavanie ustanovení tejto zmluvy pozorovaným zmluvným štátom,

(C) má právo v prípade odchýlky pozorovacieho lietadla od letového plánu žiadať od kapitána lietadla vysvetlenie príčin tejto odchýlky.

3. Predstavitelia majú práva letových predstaviteľov, ako sú stanovené v časti I tejto prílohy.

Příloha 08

PRÍLOHA H

KOORDINÁCIA PLÁNOVANÝCH POZOROVACÍCH LETOV

1. S cieľom vyhnúť sa prípadným sporom týkajúcim sa vykonania pozorovacích letov nad tým istým zmluvným štátom každý zmluvný štát, ktorý má právo vykonať pozorovacie lety na základe ročného rozdelenia aktívnych kvót, môže oznámiť všetkým ostatným zmluvným štátom najneskôr do 1. novembra každého roka svoje plány na využitie celej svojej aktívnej kvóty alebo jej časti počas nasledujúceho roka. V oznámení zmluvný štát uvedie počet pozorovacích letov, ktoré plánuje vykonať nad územím iných zmluvných štátov počas každého štvrťroka daného roka.

2. V žiadnom prípade celkový počet pozorovacích letov plánovaných a oznámených v súlade s odsekom 1 tejto prílohy nad územím ktoréhokoľvek zmluvného štátu počas daného štvrťroka nebude vyšší ako 16 letov. Žiadny zmluvný štát nie je povinný prijať viac ako jeden pozorovací let kedykoľvek počas obdobia určeného v článku VI časti I ods. 9 tejto zmluvy s výnimkou stanovenou v článku VI časti I ods. 3.

3. Zmluvné štáty, ktoré oznámili svoj plán využiť jednu alebo viac aktívnych kvót na pozorovacie lety nad územím toho istého zmluvného štátu počas daného štvrťroka alebo štvrťrokov v súlade s odsekom 1 tejto časti, budú viesť konzultácie, ak je to nevyhnutné na zabránenie akémukoľvek sporu týkajúcemu sa ich plánovaných pozorovacích letov. Ak sa v prípadnom spore nedospeje k dohode na porade príslušných zmluvných štátov, spor sa vyrieši losovaním. Prvá z konzultácií týkajúca sa pozorovacích letov v štvrťroku, ktorý sa začína 1. januára nasledujúceho roka, sa začne okamžite po prijatí oznámenia uvedeného v odseku 1 tejto prílohy. Nasledujúce konzultácie medzi príslušnými zmluvnými štátmi sa budú konať medzi 1. a 15. februárom pre štvrťrok, ktorý sa začína 1. apríla, medzi 1. a 15. májom pre štvrťrok, ktorý sa začína 1. júla, a medzi 1. a 15. augustom pre štvrťrok, ktorý sa začína 1. októbra. Príslušné zmluvné štáty oznámia výsledné poradie pozorovacích letov určené počas týchto konzultácií všetkým zmluvným štátom najneskôr do 15. novembra, 15. februára, 15. mája a 15. augusta (jednotlivo pre každý štvrťrok).

4. Každý zmluvný štát oznámi najneskôr do siedmich dní od oznámenia poradia pozorovacích letov podľa odseku 3 tejto časti všetkým zmluvným štátom, ktoré plánujú vykonať pozorovacie lety nad jeho územím počas daného štvrťroka, každý let, pri ktorom zamýšľa využiť právo poskytnúť svoje vlastné pozorovacie lietadlo.

5. Každý zmluvný štát, ktorý neposkytol oznámenie podľa odseku 1 tejto prílohy, neoznámil svoj úmysel využiť všetky svoje aktívne kvóty alebo nevykonal pozorovací let počas štvrťroka, na ktorý oznámil takýto plánovaný let, má právo využiť tieto zvyšné aktívne kvóty pod podmienkou, že pozorovacie lety boli prijaté v rámci dohody, ku ktorej sa dospelo podľa odseku 3 tejto prílohy.

Příloha 09

PRÍLOHA I

INFORMÁCIE O VZDUŠNOM PRIESTORE A LETOCH V NEBEZPEČNOM VZDUŠNOM PRIESTORE

1. Najskôr 90 dní po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy poskytne zmluvný štát na žiadosť ktoréhokoľvek iného zmluvného štátu (najneskôr do 30 dní po prijatí žiadosti) v súlade s ustanoveniami ICAO tieto informácie:

(A) štruktúru svojho vzdušného priestoru, ako je publikovaná v Leteckej informačnej príručke (AIP),

(B) podrobné informácie o všetkých nebezpečných vzdušných priestoroch,

(C) informácie o letiskách a príletové a odletové postupy pre každé z nich, ktoré budú zahŕňať

(1) miesta vstupu a miesta výstupu,

(2) letiská otvoreného neba,

(3) záložné letiská a letiská na doplňovanie pohonných látok pre svoje miesta vstupu, miesta výstupu a letiská otvoreného neba.

2. Každý zmluvný štát okamžite informuje zmluvné štáty, ktoré požiadali o informácie v súlade s ustanoveniami odseku 1 tejto časti, o akýchkoľvek zmenách v informáciách poskytnutých v súlade s odsekom 1 tejto časti. Bez ohľadu na ustanovenia tejto časti informácie typu NOTAM sa nemusia poskytnúť.

3. Najneskôr do 90 dní po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy oznámi každý zmluvný štát ostatným zmluvným štátom zdroje informácií poskytnutých v súlade s odsekom 1 tejto prílohy.

Příloha 10

PRÍLOHA J

DOHOVOR Z MONTREUX

1. Pozorovacie lety vykonávané podľa ustanovení tejto zmluvy, ktorá zabezpečuje pozorovanie celého územia zmluvných štátov, neporušia Dohovor z Montreux z 20. júla 1936.

2. Trasy a hlásenia o pozorovacích letoch lietadiel na účely tejto zmluvy, ktoré patria do článku 23 Dohovoru z Montreux, sa riadia ustanoveniami tohto článku.

Příloha 11

PRÍLOHA K

INFORMÁCIE O ZARIADENIACH NA SPRACOVANIE FILMOV, KOPÍROVACÍCH STROJOCH, FOTOGRAFICKÝCH FILMOCH A POSTUPOCH NA MONITOROVANIE SPRACÚVANIA FOTOGRAFICKÝCH FILMOV

ČASŤ I

INFORMÁCIE O ZARIADENIACH NA SPRACOVANIE FILMOV, KOPÍROVACÍCH STROJOCH A FOTOGRAFICKÝCH FILMOCH

1. Na základe časti II ods. 3 písm. (A) bodu (3) prílohy D k tejto zmluve každý zmluvný štát pri informovaní ostatných zmluvných štátov o zariadeniach na spracovanie alebo kopírovanie filmov, ktoré zamýšľa použiť na vyvolávanie pôvodných filmových negatívov alebo na výrobu kópií filmových pozitívov či negatívov, poskytne tieto informácie výrobcu:

(A) názov zariadenia na spracovanie filmov alebo kopírovacieho stroja,

(B) maximálnu a minimálnu šírku a dĺžku filmu, ktorý sa môže spracúvať alebo kopírovať, ak je to možné,

(C) každý typ filmu, ktorý sa môže spracúvať alebo kopírovať na tomto zariadení,

(D) každý krok počas tohto spracúvania vrátane rozsahu expozície, teploty, času, odporúčanej rýchlosti posuvu filmu, chemikálií a chemických zmesí pre každý typ filmu.

2. Na základe časti II ods. 3 písm. (A) bodu (3) prílohy D k tejto zmluve každý zmluvný štát pri poskytovaní informácií o typoch čiernobielych leteckých filmov, ktoré zamýšľa použiť na zhromažďovanie údajov v priebehu kontroly počas letu alebo pozorovacieho letu alebo na ich kopírovanie, poskytne informácie výrobcu o každom type leteckého filmu, ktorý sa môže spracúvať alebo kopírovať zariadeniami na spracovanie filmov a kopírovacími strojmi uvedenými v odseku 1 tejto časti, ak je to nevyhnutné na overenie schopností filmu. V závislosti od národných zvyklostí výrobcov filmov tieto informácie môžu zahŕňať

(A) skutočnú rýchlosť filmu,

(B) rozlišovaciu schopnosť/moduláciu,

(C) spektrálnu citlivosť,

(D) optickú hustotu alebo senzitometrické charakteristiky.

3. S cieľom určiť senzitometrické charakteristiky leteckých filmov v súlade so svojou vlastnou národnou metodikou má každý zmluvný štát právo dostať na základe žiadosti neexponované vzorky všetkých typov fotografických filmov použitých ako médiá na zaznamenávanie údajov, vzorky chemikálií na spracúvanie filmov a inštrukcie na spracúvanie a kopírovanie týchto fotografických filmov. Tieto vzorky a inštrukcie sa poskytnú najneskôr do 30 dní od prijatia takej žiadosti.

ČASŤ II

MONITOROVANIE SPRACÚVANIA A KOPÍROVANIA FILMOV

1. Zmluvné štáty, ktoré sa zúčastňujú na certifikácii pozorovacieho lietadla a jeho senzorov, majú právo monitorovať spracúvanie a kopírovanie leteckého filmu použitého v priebehu kontroly počas letu. Personál pozorovaného a pozorujúceho zmluvného štátu má právo monitorovať spracúvanie a kopírovanie leteckého filmu použitého počas demonštračného a pozorovacieho letu.

2. Počas monitorovania spracúvania a kopírovania leteckého filmu majú zmluvné štáty právo priniesť si so sebou a používať (spôsobom, ktorý nenaruší spracúvanie a kopírovanie filmu) toto vybavenie:

(A) lakmusové papieriky,

(B) teplomery,

(C) chemické testovacie vybavenie vrátane pH metrov a hustomerov,

(D) stopky,

(E) senzitometre,

(F) denzitometre,

(G) 21-stupňové senzitometrické testovacie pásiky a optické kliny.

3. Pred spracovaním leteckých filmov exponovaných v priebehu kontroly počas letu, demonštračného letu alebo pozorovacieho letu zmluvné štáty skontrolujú zariadenie na spracovanie filmu a chemikálie spracovaním 21-stupňového senzitometrického testovacieho pásika alebo exponovaním a spracovaním 21-stupňového optického klina, aby overili, či senzitometrické údaje na spracovanie použitého typu filmu vyhovujú špecifikáciám pre tento typ filmu určeným podľa časti I tejto prílohy. Pôvodný negatív leteckého filmu alebo kópie filmového negatívu či pozitívu nebudú spracúvané alebo kopírované, ak spracovanie 21-stupňového senzitometrického testovacieho pásika alebo exponovanie a spracovanie 21-stupňového optického klina nevyhovejú charakteristikám určeným v súlade s ustanoveniami časti I tejto prílohy pre tento typ leteckého filmu a zariadenie na spracúvanie filmov alebo zariadenie na kopírovanie filmov, ak sa nedohodne inak.

4. Pred spracovaním filmov, ktoré boli exponované v priebehu kontroly počas letu, demonštračného letu alebo pozorovacieho letu, majú zmluvné štáty právo skontrolovať zariadenie na spracovanie filmu a chemikálie exponovaním a spracovaním testovacieho filmu rovnakého typu, aký bol použitý v priebehu kontroly počas letu, demonštračného letu a pozorovacieho letu, aby overili, či proces prania a ustaľovania je vhodný na trvalé skladovanie v archíve.

Příloha 12

PRÍLOHA L

KONZULTATÍVNA KOMISIA OTVORENÉHO NEBA

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Postupy a iné ustanovenia týkajúce sa Konzultatívnej komisie otvoreného neba sú stanovené v tejto prílohe podľa článku X tejto zmluvy.

1. Konzultatívna komisia otvoreného neba sa bude skladať z predstaviteľov určených každým zmluvným štátom. Náhradníci, poradcovia a experti zmluvného štátu sa môžu zúčastniť na rokovaní Konzultatívnej komisie otvoreného neba, ak to zmluvný štát považuje za nevyhnutné.

2. Prvé zasadanie Konzultatívnej komisie otvoreného neba bude otvorené do 60 dní od podpisu tejto zmluvy. Predsedom prvého zasadania bude predstaviteľ Kanady.

3. Konzultatívna komisia otvoreného neba bude zasadať pravidelne štyrikrát za rok, ak Konzultatívna komisia otvoreného neba nerozhodne inak. Mimoriadne zasadania bude zvolávať na žiadosť jedného zmluvného štátu alebo viacerých zmluvných štátov predseda Konzultatívnej komisie otvoreného neba, ktorý bude o žiadosti okamžite informovať všetky ostatné zmluvné štáty. Mimoriadne zasadania budú otvorené do 15 dní od doručenia žiadosti predsedovi Konzultatívnej komisie otvoreného neba.

4. Zasadania Konzultatívnej komisie otvoreného neba nebudú trvať dlhšie ako štyri týždne, ak Konzultatívna komisia otvoreného neba nerozhodne inak.

5. Konzultatívnej komisii otvoreného neba budú predsedať zmluvné štáty, a to striedavo podľa abecedného poradia, vo francúzskom jazyku. Každý predseda bude zastávať funkciu od začiatku zasadania do začiatku nasledujúceho zasadania, ak sa nedohodne inak.

6. Zasadací poriadok predstaviteľov zmluvných štátov sa vytvorí podľa abecedného poradia vo francúzskom jazyku.

7. Pracovnými jazykmi Konzultatívnej komisie otvoreného neba budú angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, ruština a španielčina.

8. Rokovania Konzultatívnej komisie otvoreného neba budú dôverné, ak sa nedohodne inak. Konzultatívna komisia otvoreného neba môže schváliť zverejnenie svojich rokovaní alebo rozhodnutí.

9. Počas obdobia dočasného uplatňovania tejto zmluvy a pred 30. júnom 1992 Konzultatívna komisia otvoreného neba určí rozdelenie nákladov vyplývajúcich zo zmluvy. Okrem toho určí (len čo to bude možné) spôsob rozdelenia bežných výdavkov súvisiacich s prevádzkou Konzultatívnej komisie otvoreného neba.

10. Počas obdobia dočasného uplatňovania tejto zmluvy Konzultatívna komisia otvoreného neba pripraví dokument týkajúci sa oznámení a správ, ktoré vyžaduje táto zmluva. Tento dokument bude obsahovať všetky oznámenia a správy a podľa potreby bude zahŕňať náležité formáty.

11. Konzultatívna komisia otvoreného neba vypracuje alebo zreviduje podľa potreby svoj rokovací poriadok a pracovné postupy.

ČASŤ II

VÝROČNÁ REVÍZIA AKTÍVNYCH KVÓT

Postupy na výročné revízie aktívnych kvót, ako predpokladá článok III časť I ods. 7 tejto zmluvy, sú:

1. Zmluvné štáty, ktoré si želajú zmeniť celú svoju minuloročnú aktívnu kvótu alebo jej časť, oznámia všetkým zmluvným štátom a Konzultatívnej komisii otvoreného neba do 1. októbra kalendárneho roka, nad ktorými zmluvnými štátmi si želajú vykonať svoje pozorovacie lety počas nasledujúceho kalendárneho roka. Navrhnuté zmeny posúdia zmluvné štáty počas revízie aktívnych kvót v súlade s pravidlami ustanovenými v nasledujúcich odsekoch tejto časti.

2. Ak žiadosti o pozorovacie lety nad územím ktoréhokoľvek zmluvného štátu nepresiahnu jeho pasívnu kvótu, rozdelenie bude potvrdené tak, ako bolo požadované a predložené Konzultatívnej komisii otvoreného neba na schválenie.

3. Ak žiadosti o pozorovacie lety nad územím ktoréhokoľvek zmluvného štátu presiahnu jeho pasívnu kvótu, rozdelenie sa určí rámcovou dohodou medzi zainteresovanými štátmi a predloží Konzultatívnej komisii otvoreného neba na schválenie.

ČASŤ III

MIMORIADNE POZOROVACIE LETY

1. Konzultatívna komisia otvoreného neba bude posudzovať žiadosti orgánov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe poverených rokovať, ak ide o prevenciu konfliktov a krízový manažment, a žiadosti iných dôležitých medzinárodných organizácií, aby uľahčila organizáciu a vykonávanie mimoriadnych pozorovacích letov nad územiami zmluvných štátov s ich súhlasom.

2. Údaje získané pri takých pozorovacích letoch budú dané k dispozícii príslušným orgánom a organizáciám.

3. Bez ohľadu na ktorékoľvek iné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné štáty môžu vzájomne dohodnúť na vykonaní pozorovacích letov nad územím každého z nich podľa postupov týkajúcich sa vykonávania pozorovacích letov. Ak sa zainteresované zmluvné štáty nedohodnú inak, údaje získané pri takých pozorovacích letoch budú dané k dispozícii Konzultatívnej komisii otvoreného neba.

4. Pozorovacie lety vykonávané podľa ustanovení tejto časti sa nezapočítajú do aktívnych či pasívnych kvót príslušných zmluvných štátov.

ČASŤ IV

DODATOČNÉ OBLASTI NA ÚČELY REŽIMU OTVORENÉHO NEBA

1. Zmluvné štáty môžu predložiť na zváženie Konzultatívnej komisii otvoreného neba návrhy na použitie režimu otvoreného neba v ďalších špecifických oblastiach, ako je napríklad životné prostredie.

2. Konzultatívna komisia otvoreného neba môže rozhodnúť o takých návrhoch, alebo ak je to nevyhnutné, môže ich predložiť na prvej konferencii a na ďalších konferenciách zvolaných s cieľom posúdiť realizáciu tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami článku XVI ods. 3 tejto zmluvy.

Anglické znenie textu