Oznámenie č. 373/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohody o výsadách a imunitách Medzinárodného tribunálu pre morské právo

Čiastka 149/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 30 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 30. decembra 2001.

373

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. mája 1997 bola v New Yorku prijatá Dohoda o výsadách a imunitách Medzinárodného tribunálu pre morské právo.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohodou súhlas svojím uznesením č. 775 z 22. marca 2000 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 4. apríla 2000. Listina o prístupe bola uložená 20. apríla 2000 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

V súlade s článkom 30 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 30. decembra 2001.

DOHODA

o výsadách a imunitách Medzinárodného tribunálu pre morské právo

Štáty, zmluvné strany tejto dohody,

zohľadňujúc skutočnosť, že v Dohovore Organizácie Spojených národov o morskom práve sa zakladá Medzinárodný tribunál pre morské právo,

uznávajúc, že tribunál musí požívať takú právomoc, výsady a imunity, ktoré sú nevyhnutné na výkon jeho funkcií,

pripomínajúc, že článok 10 štatútu tribunálu predpokladá, že členovia tribunálu pri plnení svojich povinností v tribunáli požívajú diplomatické výsady a imunity,

uznávajúc, že osoby zúčastňujúce sa na konaniach pred súdom a úradníci tribunálu musia požívať také výsady a imunity, ktoré sú nevyhnutné na nezávislý výkon ich funkcií vo vzťahu k tribunálu,

dohodli sa takto:

Článok 1

Používanie termínov

Na účely tejto dohody

a) „dohovor" znamená Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982,

b) „štatút" znamená Štatút Medzinárodného tribunálu pre morské právo, ktorý je uvedený v prílohe č. VI k dohovoru,

c) „zmluvné strany" znamenajú zmluvné strany tejto dohody,

d) „tribunál" znamená Medzinárodný tribunál pre morské právo,

e) „člen tribunálu" znamená voleného člena tribunálu alebo osobu vybranú podľa článku 17 štatútu na posúdenie konkrétnej veci,

f) „tajomník" znamená tajomníka tribunálu vrátane ľubovoľného úradníka tribunálu, ktorý vystupuje ako tajomník,

g) „úradník tribunálu" znamená tajomníka a ďalších pracovníkov Sekretariátu,

h) „Viedenský dohovor" znamená Viedenský dohovor o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961.

Článok 2

Právna subjektivita tribunálu

Tribunál má právnu subjektivitu. Je oprávnený

a) dojednávať zmluvy,

b) nadobúdať a scudzovať nehnuteľný a hnuteľný majetok,

c) vystupovať pred súdmi.

Článok 3

Nedotknuteľnosť priestorov tribunálu

Priestory tribunálu požívajú nedotknuteľnosť, ktorej podmienky úpravy môžu byť dohodnuté s príslušnou zmluvnou stranou.

Článok 4

Vlajka a znak

Tribunál má právo vyvesiť svoju vlajku a znak vo svojich priestoroch a na dopravných prostriedkoch používaných na služobné účely.

Článok 5

Imunita tribunálu, jeho majetku, aktív a prostriedkov

1. Tribunál požíva imunitu voči súdnemu konaniu okrem všetkých konkrétnych prípadov, keď sa tribunál priamo zriekne svojej imunity. Rozumie sa však, že žiadne zrieknutie sa imunity sa nevzťahuje na žiadne exekučné opatrenie.

2. Majetok, aktíva a prostriedky tribunálu, nech sa nachádzajú kdekoľvek a nech nimi disponuje ktokoľvek, požívajú imunitu voči prehliadke, rekvizícii, konfiškácii, zhabaniu, vyvlastneniu alebo akýmkoľvek iným druhom administratívnych, súdnych alebo legislatívnych konaní.

3. Majetok, aktíva a prostriedky tribunálu sú oslobodené od obmedzení, záväzných úprav, kontroly a moratórií akéhokoľvek druhu do tej miery, do akej je to nutné na výkon jeho funkcií.

4. Tribunál poisťuje dopravné prostriedky, ktoré vlastní alebo prevádzkuje, proti škodám spôsobeným tretím osobám, ako to predpisujú zákony a predpisy toho štátu, v ktorom sa prevádzkuje príslušný dopravný prostriedok.

Článok 6

Archívy

Archívy tribunálu a všetky dokumenty, ktoré mu patria alebo ktorými disponuje, požívajú trvalú nedotknuteľnosť nezávisle od miesta, kde sa nachádzajú. Zmluvná strana, na ktorej území sa nachádzajú archívy, sa informuje o mieste, kde sa takéto archívy alebo dokumenty nachádzajú.

Článok 7

Plnenie funkcií tribunálu mimo jeho sídla

V prípade, ak tribunál pokladá za žiaduce zasadať alebo iným spôsobom plniť svoje funkcie mimo svojho sídla, môže sa dohodnúť s príslušným štátom o zabezpečení potrebných podmienok na plnenie svojich funkcií.

Článok 8

Spojenie

1. Vo vzťahu k svojmu oficiálnemu spojeniu a korešpondencii tribunál na území každej zmluvnej strany, do tej miery, do akej je to kompatibilné s medzinárodnými záväzkami príslušného štátu, požíva režim nie menej priaznivý ako režim, ktorý štát poskytuje akejkoľvek medzivládnej organizácii alebo diplomatickému zastúpeniu vo vzťahu k poplatkom a daniam vzťahujúcim sa na poštové zásielky a na rozličné druhy spojenia a korešpondencie.

2. Tribunál môže používať všetky príslušné komunikačné prostriedky a pri svojej komunikácii a korešpondencii aj kódy a šifry. Oficiálne oznámenia a korešpondencia tribunálu sú nedotknuteľné.

3. Tribunál má právo odosielať a dostávať korešpondenciu a iné materiály alebo oznámenia kuriérom alebo v zapečatených vreciach, ktoré požívajú rovnaké výsady, imunity a úľavy ako diplomatickí kuriéri a pošta.

Článok 9

Oslobodenie od daní, cla a dovozných, respektíve vývozných obmedzení

1. Tribunál, jeho aktíva, príjmy a ostatný majetok a takisto jeho operácie a obchody sú oslobodené od všetkých priamych daní, pritom sa však rozumie, že tribunál nepožaduje oslobodenie od daní, ktoré sú fakticky poplatkom za komunálne služby.

2. Tribunál sa oslobodzuje od všetkých colných poplatkov, daní, zákazov a obmedzení na dovoz a vývoz predmetov dovážaných alebo vyvážaných tribunálom na služobné účely.

3. Tovary dovážané alebo nadobúdané s ohľadom na takéto oslobodenie sa nesmú predať ani sa nimi nesmie disponovať na území zmluvnej strany inak ako za podmienok dohodnutých s vládou zmluvnej strany. Tribunál sa oslobodzuje aj od všetkých colných poplatkov, daní, zákazov a obmedzení na dovoz a vývoz svojich publikácií.

Článok 10

Náhrada poplatkov a/alebo daní

1. Ako všeobecné pravidlo tribunál nepožaduje oslobodenie od poplatkov a daní, ktoré sa zahŕňajú do ceny nehnuteľného a hnuteľného majetku, a od daní, ktoré sa platia za poskytovanie služieb. Aj napriek tomu v prípade, ak tribunál uskutočňuje nákupy majetku a tovarov alebo služieb, za ktoré sa vyberajú alebo sa majú vyberať poplatky a dane, zmluvné strany prijmú príslušné administratívne opatrenia na oslobodenie od takých poplatkov alebo na vrátenie uhradenej sumy poplatkov alebo dane.

2. Tovary nadobudnuté na základe takého oslobodenia alebo vrátenia sa nesmú predať ani sa nimi nesmie disponovať na území zmluvnej strany inak ako za podmienok dohodnutých s vládou zmluvnej strany, ktorá poskytla oslobodenie alebo poplatky vrátila. Žiadne oslobodenie ani vrátenie sa neposkytuje pri poplatkoch, ktoré sa budú od tribunálu vyberať za používanie komunálnych služieb.

Článok 11

Vyrubovanie daní

1. Platy, odmeny a príplatky vyplácané členom a úradníkom tribunálu sa oslobodzujú od daní.

2. Obdobia, počas ktorých sa členovia alebo úradníci tribunálu nachádzajú v ktoromkoľvek štáte, sa v prípade, ak akýkoľvek z druhov daní závisí od trvania trvalého pobytu, nezapočítavajú do času pobytu, ak sa takým členom alebo úradníkom poskytujú diplomatické výsady, imunity a úľavy.

3. Zmluvné strany nie sú povinné oslobodzovať od povinnosti zaplatiť daň z príjmu, dôchodky alebo každoročné renty vyplácané bývalým členom a bývalým úradníkom tribunálu.

Článok 12

Prostriedky a oslobodenie od devízových obmedzení

1. Tribunál, ktorý pri svojej činnosti nie je obmedzovaný finančnou kontrolou, záväznými predpismi ani finančnými moratóriami ľubovoľného druhu

a) môže mať v držbe prostriedky, valuty ľubovoľného druhu alebo zlato a môže mať účty v ľubovoľnej peňažnej mene,

b) môže slobodne prevádzať svoje prostriedky, zlato alebo valuty z krajiny do krajiny alebo v rámci jednej krajiny a premeniť ľubovoľnú peňažnú menu, ktorú má v držbe, na ľubovoľnú inú peňažnú menu,

c) môže dostávať, mať v držbe, odovzdávať, prevádzať, konvertovať zálohy a ďalšie prostriedky finančného zabezpečenia alebo uskutočňovať s nimi iné operácie.

2. Tribunál pri uplatňovaní svojich práv upravených v bode 1 príslušným spôsobom zohľadňuje prípadné výzvy zo strany akejkoľvek zmluvnej strany do tej miery, do akej prijatie opatrení na základe takýchto výzev nebude zasahovať do záujmov tribunálu.

Článok 13

Členovia tribunálu

1. Členovia tribunálu pri výkone svojich povinností v tribunáli požívajú výsady, imunity, úľavy a prednostné práva, ktoré sa poskytujú hlavám diplomatických zastupiteľstiev v súlade s Viedenským dohovorom.

2. Členom tribunálu a členom rodiny, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti, sa poskytujú všetky úľavy pri výjazde z krajiny, v ktorej sa môžu zdržiavať, aj pri vjazde do krajiny, kde zasadá tribunál, a pri výjazde z nej. Pri cestovaní v súvislosti s výkonom ich funkcií požívajú vo všetkých krajinách, cez ktoré sú prípadne nútení prechádzať, všetky výsady, imunity a úľavy poskytované týmito krajinami za obdobných okolností diplomatickým zástupcom.

3. Ak sa členovia tribunálu zdržiavajú v určitom štáte, ktorý nie je krajinou ich štátnej príslušnosti ani krajinou trvalého pobytu, s cieľom, aby boli k dispozícii tribunálu, potom sa im a spolu s nimi aj členom rodiny poskytujú na obdobie ich pobytu diplomatické výsady, imunity a úľavy.

4. Členom tribunálu, ako aj ich rodinným príslušníkom, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti, sa počas medzinárodných kríz poskytujú rovnaké úľavy pri repatriácii, aké sa poskytujú diplomatickým zástupcom na základe Viedenského dohovoru.

5. Členovia tribunálu poisťujú dopravné prostriedky, ktoré im patria alebo ktoré prevádzkujú, proti rizikám konania tretích osôb, ako to predpisujú zákony a nariadenia toho štátu, v ktorom sa príslušný dopravný prostriedok prevádzkuje.

6. Odseky 1 až 5 tohto článku sa vzťahujú aj na členov tribunálu dokonca po ich výmene, ak aj naďalej vykonávajú svoje funkcie v súlade s článkom 5 ods. 3 štatútu.

7. Na zabezpečenie úplnej slobody slova a nezávislosti členov tribunálu pri výkone ich funkcií sa imunita voči súdnym a administratívnym konaniam vo vzťahu k tomu, čo povedali alebo napísali, ako aj k všetkému tomu, čo vykonali pri plnení svojich funkcií, poskytuje aj naďalej v tom prípade, ak príslušné osoby už nie sú viac členmi tribunálu alebo ak už nevykonávajú svoje funkcie.

Článok 14

Úradníci

1. Tajomník pri výkone svojich povinností v tribunáli požíva diplomatické výsady, imunity a úľavy.

2. Ďalší úradníci tribunálu požívajú v ľubovoľnej krajine, v ktorej sa môžu nachádzať v záležitostiach tribunálu alebo cez ktoré môžu v tejto súvislosti prechádzať, také výsady, imunity a úľavy, aké nevyhnutne potrebujú na nezávislý výkon svojich funkcií. Okrem iného sa im poskytuje

a) imunita voči osobnému zatknutiu a zadržaniu osobnej batožiny,

b) oslobodenie od cla, daní a iných platieb pri dovoze ich nábytku a majetku pri prvom nástupe do funkcie v príslušnom štáte, ako aj pri ich vývoze naspäť do krajiny ich trvalého pobytu,

c) oslobodenie od prehliadky osobnej batožiny, ak neexistujú závažné dôvody predpokladať, že v batožine sa nachádzajú predmety, ktoré nie sú určené na osobnú potrebu, alebo predmety, ktorých dovoz alebo vývoz je zakázaný zákonom alebo upravený záväznými predpismi o karanténe príslušnej zmluvnej strany; prehliadka sa v tomto prípade uskutočňuje v prítomnosti príslušného úradníka,

d) imunita voči súdnym a administratívnym konaniam vo vzťahu k tomu, čo úradník povie alebo napíše, a takisto k všetkému tomu, čo vykonal pri výkone svojich funkcií, pričom táto imunita zostáva v účinnosti aj potom, keď prestal plniť svoje funkcie,

e) imunitu voči štátnym povinnostiam,

f) spoločne s rodinnými príslušníkmi žijúcimi s ním v spoločnej domácnosti - oslobodenie od imigračných obmedzení alebo registrácie cudzincov,

g) rovnaké výsady vo vzťahu k devízam a valutám, aké sa poskytujú úradníkom porovnateľnej úrovne na diplomatických zastupiteľstvách pri príslušnej vláde,

h) spoločne s rodinnými príslušníkmi žijúcimi s ním v spoločnej domácnosti - rovnaké úľavy pri repatriácii počas medzinárodných kríz, aké sa poskytujú podľa Viedenského dohovoru diplomatickým zástupcom.

3. Od úradníkov tribunálu sa požaduje, aby poisťovali dopravné prostriedky, ktoré im patria alebo ktoré prevádzkujú, proti škodám spôsobeným tretím osobám, ako to predpisujú zákony a nariadenia toho štátu, v ktorom sa príslušný dopravný prostriedok prevádzkuje.

4. Tribunál oznamuje všetkým zmluvným stranám kategórie úradníkov, vo vzťahu ku ktorým sa aplikujú ustanovenia tohto článku. Mená úradníkov zaraďovaných do týchto kategórií sa pravidelne nahlasujú všetkým zmluvným stranám.

Článok 15

Experti vymenovaní podľa článku 289 dohovoru

Expertom vymenovaným podľa článku 289 dohovoru sa na obdobie, počas ktorého plnia úlohy, ktorými boli poverení, vrátane času stráveného na ceste v súvislosti s takýmito povereniami, poskytujú rovnaké výsady, imunity a úľavy, ktoré sú potrebné na nezávislý výkon ich funkcií. Okrem iného sa im poskytuje

a) imunita voči osobnému zatknutiu a zadržaniu osobnej batožiny,

b) oslobodenie od prehliadky osobnej batožiny, ak neexistujú závažné dôvody predpokladať, že v batožine sa nachádzajú predmety, ktoré nie sú určené na osobnú potrebu, alebo predmety, ktorých dovoz alebo vývoz sa zakazuje zákonom alebo je upravený všeobecne záväznými právnymi predpismi o karanténe príslušnej zmluvnej strany, prehliadka sa v tomto prípade uskutočňuje v prítomnosti príslušného experta,

c) imunita voči súdnym a administratívnym konaniam vo vzťahu k tomu, čo expert povie alebo napíše, a takisto ku všetkému, čo vykonal pri výkone svojich funkcií, pričom táto imunita zostáva v účinnosti aj potom, keď prestal vykonávať svoje funkcie,

d) nedotknuteľnosť dokumentov a písomností,

e) oslobodenie od prisťahovaleckých obmedzení alebo registrácie cudzincov,

f) rovnaké úľavy vo vzťahu k mene a valutovým obmedzeniam, aké sa poskytujú zástupcom zahraničných vlád, ktorí sú na krátkodobej služobnej ceste,

g) počas medzinárodných kríz sa takýmto expertom poskytujú rovnaké úľavy pri repatriácii, aké sa poskytujú podľa Viedenského dohovoru diplomatickým zástupcom.

Článok 16

Zástupcovia, poverenci a advokáti

1. Zástupcom, poverencom a advokátom v tribunáli sa na obdobie, počas ktorého vykonávajú svoje úlohy, vrátane času, ktorý strávia na ceste v súvislosti s plnením úloh, ktorými boli poverení, poskytujú výsady, imunity a úľavy nevyhnutné na nezávislý výkon ich funkcií. Okrem iných sa im poskytuje

a) imunita voči osobnému zatknutiu a zadržaniu osobnej batožiny,

b) oslobodenie od prehliadky osobnej batožiny, ak neexistujú závažné dôvody predpokladať, že v batožine sa nachádzajú predmety, ktorých dovoz alebo vývoz je zakázaný zákonom alebo je upravený všeobecne záväznými právnymi predpismi o karanténe príslušnej zmluvnej strany; prehliadka sa v tomto prípade uskutočňuje v prítomnosti príslušného zástupcu, poverenca alebo advokáta,

c) imunita voči súdnym a administratívnym konaniam vo vzťahu k tomu, čo zástupca, poverenec alebo advokát povie alebo napíše, a takisto ku všetkému, čo vykonal pri výkone svojich funkcií, pričom táto imunita zostáva v účinnosti aj potom, keď prestal vykonávať svoje funkcie,

d) nedotknuteľnosť dokumentov a písomností,

e) právo dostávať písomnosti alebo korešpondenciu cez kuriéra alebo v zapečatených vreciach,

f) oslobodenie od prisťahovaleckých obmedzení alebo registrácie cudzincov,

g) rovnaké úľavy vo vzťahu k osobnej batožine, mene alebo valutovým obmedzeniam, aké sa poskytujú zástupcom zahraničných vlád, ktorí sú na krátkodobej služobnej ceste,

h) rovnaké úľavy pri repatriácii počas medzinárodných kríz, aké sa poskytujú podľa Viedenského dohovoru diplomatickým zástupcom.

2. Po prijatí oznámenia od strán v konaní pred tribunálom súvisiaceho s menovaním zástupcu, poverenca alebo advokáta bude zástupcovi, poverencovi alebo advokátovi vydaný preukaz jeho štatútu s podpisom tajomníka na obdobie, ktoré je nevyhnutné na konanie pred tribunálom.

3. Kompetentné úradné miesta príslušného štátu poskytujú výsady, imunity a úľavy určené týmto článkom po predložení preukazu uvedeného v odseku 2.

4. Obdobie, počas ktorého sa títo zástupcovia, poverenci alebo advokáti nachádzajú v ktoromkoľvek štáte pri výkone svojich funkcií, sa nezapočítava do dĺžky trvalého pobytu, ak sa dĺžkou trvalého pobytu určuje ľubovoľný druh zdanenia.

Článok 17

Svedkovia, experti a osoby vykonávajúce poverenia

1. Svedkom, expertom a osobám, ktoré vykonávajú poverenia na základe rozhodnutia tribunálu, sa na obdobie výkonu poverení vrátane času na ceste v súvislosti s takýmito povereniami poskytujú výsady, imunity a úľavy definované v článku 15 písm. a) až f).

2. Počas medzinárodných kríz sa svedkom, expertom a takýmto osobám poskytujú úľavy pri repatriácii.

Článok 18

Občania a osoby s trvalým pobytom

Okrem tých prípadov, keď príslušná zmluvná strana môže poskytovať dodatočné výsady a imunity, bude osoba, ktorá požíva výsady a imunity, ktoré predpokladá táto dohoda, na území zmluvnej strany, ktorej je táto osoba občanom alebo kde má svoj trvalý pobyt, požívať iba imunitu voči administratívnym opatreniam a nedotknuteľnosť vo vzťahu k tomu, čo povie alebo čo napíše, a ku všetkému, čo táto osoba vykoná pri výkone svojich funkcií, pričom táto imunita zostáva v účinnosti aj potom, keď osoba prestane vykonávať svoje funkcie v súvislosti s tribunálom.

Článok 19

Dodržiavanie zákonov a rozhodnutí

1. Výsady, imunity, úľavy a prednostné práva, ktoré upravujú články 13 až 17 tejto dohody, sa neposkytujú na osobný prospech, ale na ochranu nezávislého výkonu funkcií príslušných osôb v súvislosti s tribunálom.

2. Bez ujmy na výsadách a imunitách sú všetky osoby spomínané v článkoch 13 až 17 povinné dodržiavať zákony a predpisy zmluvnej strany, na ktorej území sa môžu nachádzať v záležitostiach tribunálu alebo cez ktorej územie môžu cestovať v takýchto záležitostiach.

Článok 20

Zrieknutie sa imunity

1. Keďže výsady a imunity, ktoré predpokladá táto dohoda, sa poskytujú v záujme riadneho výkonu spravodlivosti, a nie na osobný prospech, kompetentný orgán má právo a povinnosť zrieknuť sa imunity v ľubovoľnom prípade, ak by podľa jeho názoru imunita bránila spravodlivosti a ak by bolo možné sa jej zriecť bez ujmy na výkone spravodlivosti.

2. Na tento účel je kompetentný orgán v prípade zástupcov, poverencov a advokátov zastupujúcich štát, ktorý je stranou súdneho sporu pred tribunálom, alebo týmto štátom menovaných príslušný štát. Pre tajomníka, expertov menovaných podľa článku 289 dohovoru a takisto svedkov, expertov a osoby vykonávajúce poverenie bude kompetentným orgánom tribunál. V prípade ostatných úradníkov tribunálu bude kompetentným orgánom tajomník konajúci so súhlasom predsedu tribunálu.

Článok 21

Laissez-passer a víza

1. Zmluvné strany uznávajú a prijímajú laissez-passer Organizácie Spojených národov vydávané členom a úradníkom tribunálu a rovnako aj expertom menovaným podľa článku 289 dohovoru ako platné cestovné doklady.

2. Žiadosti o víza (ak sú víza potrebné) zo strany členov tribunálu a tajomníka sa vybavujú podľa možnosti čo najrýchlejšie. Žiadosti o víza zo strany všetkých ostatných osôb, ktoré sú držiteľmi, respektíve ktoré majú právo na prijatie laissez-passer, uvedených v odseku 1 tohto článku a osôb spomínaných v článkoch 15 a 16, ak sú sprevádzané, a potvrdenie o tom, že tieto osoby cestujú v záležitostiach tribunálu, sa vybavujú podľa možnosti čo najrýchlejšie.

Článok 22

Sloboda pohybu

Na slobodný pohyb členov tribunálu a takisto ostatných osôb uvedených v článkoch 13 až 17 do sídla tribunálu a späť do miesta, kde tribunál zasadá alebo iným spôsobom vykonáva svoje funkcie, sa nevzťahujú žiadne administratívne ani iné obmedzenia.

Článok 23

Udržiavanie bezpečnosti a verejného poriadku

1. Ak príslušná zmluvná strana pokladá za potrebné prijať opatrenia nevyhnutné na udržiavanie bezpečnosti a verejného poriadku v súlade s medzinárodným právom bez toho, aby bola spôsobená ujma na nezávislom a riadnom pôsobení tribunálu, obráti sa na tribunál tak operatívne, ako to umožňujú okolnosti, s tým, aby po vzájomnej dohode boli určené opatrenia nevyhnutné na ochranu tribunálu.

2. Tribunál spolupracuje s vládou tejto zmluvnej strany s cieľom predchádzať vzniku akéhokoľvek ohrozenia bezpečnosti alebo verejného poriadku v tomto štáte v dôsledku svojej činnosti.

Článok 24

Spolupráca s orgánmi zmluvných strán

Tribunál stále spolupracuje s príslušnými orgánmi zmluvných strán s cieľom napomáhať vykonávaniu ich zákonov a predchádzať ľubovoľnému zneužívaniu v súvislosti s výsadami, imunitami, úľavami a prednostnými právami uvedenými v tejto dohode.

Článok 25

Vzájomné vzťahy s osobitnými dohodami

Ak sa ustanovenia tejto dohody a ustanovenia ľubovoľnej osobitnej dohody medzi tribunálom a zmluvnou stranou dotýkajú tých istých otázok, vo všetkých možných prípadoch ich treba vykladať ako navzájom sa dopĺňajúce tak, že sa obe ustanovenia použijú a pritom žiadne z nich neobmedzí účinok druhého; v prípade rozporu však majú prednosť ustanovenia osobitnej dohody.

Článok 26

Riešenie sporov

1. Tribunál podniká príslušné kroky na vyriešenie

a) sporov zo zmlúv a iných sporov súkromnoprávneho charakteru, v ktorých jednou zo strán sporu je tribunál,

b) sporov s účasťou niektorej z osôb uvedených v tejto dohode, ktorá z titulu svojho funkčného postavenia požíva imunitu, ak nebolo vyslovené zrieknutie sa takejto imunity.

2. Ak sa strany nedohodli na inom spôsobe riešenia, budú všetky spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody postúpené arbitráži. V prípade sporu medzi tribunálom a zmluvnou stranou, ktorý nebude vyriešený pomocou konzultácií, rokovaní ani iného dohodnutého spôsobu riešenia v priebehu troch mesiacov od predloženia príslušnej žiadosti jednej zo strán sporu, bude spor na žiadosť ľubovoľnej zo strán postúpený na definitívne vyriešenie porote zloženej z troch rozhodcov: jedného vyberá tribunál, druhého zmluvná strana a tretieho, ktorý sa stáva predsedom poroty, prví dvaja rozhodcovia. Ak ktorákoľvek zo strán neurčí rozhodcu v lehote dvoch mesiacov od vymenovania rozhodcu druhou stranou, vymenuje ho generálny tajomník Organizácie Spojených národov. Ak sa prví dvaja rozhodcovia v priebehu troch mesiacov od svojho vymenovania nedohodnú ohľadne vymenovania tretieho rozhodcu, tohto rozhodcu na žiadosť tribunálu alebo zmluvnej strany vyberie generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Článok 27

Podpis

Táto dohoda je otvorená na podpis všetkým štátom a zostane otvorená na podpis v sídle Organizácie Spojených národov v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov od 1. júla 1997.

Článok 28

Ratifikácia

Táto dohoda podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny sa uložia u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok 29

Prístup

K tejto dohode môžu pristúpiť všetky štáty. Listiny o prístupe sa uložia u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok 30

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda nadobudne platnosť 30 dní po uložení desiatej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

2. Pre každý štát, ktorý ratifikuje túto dohodu alebo ktorý k nej pristúpi po uložení desiatej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe, táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym dňom nasledujúcim po dni uloženia jeho ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

Článok 31

Predbežné vykonávanie

Štát, ktorý zamýšľa ratifikovať túto dohodu alebo pristúpiť k tejto dohode, môže kedykoľvek oznámiť depozitárovi skutočnosť, že túto dohodu bude predbežne vykonávať počas obdobia nepresahujúceho dva roky.

Článok 32

Osobitné vykonávanie

Ak bude na posúdenie tribunálu predložený v súlade so štatútom spor, môže ľubovoľný štát, ktorý vystupuje ako strana sporu, ale ktorý nie je zmluvnou stranou tejto dohody, konkrétne na účely súvisiace so záležitosťou, ktorá je predmetom tohto sporu, a na obdobie konania pred tribunálom uložiť listinu o prijatí. Listiny o prijatí sa uložia u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov a nadobudnú účinnosť dňom ich uloženia.

Článok 33

Výpoveď

1. Zmluvná strana môže písomným oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov vypovedať túto dohodu. Výpoveď nadobudne platnosť jeden rok odo dňa prijatia oznámenia, ak oznámenie neuvádza neskorší dátum.

2. Výpoveď v žiadnom prípade neovplyvní povinnosť ktorejkoľvek zmluvnej strany plniť akúkoľvek povinnosť obsiahnutú v tejto dohode, akú by mala plniť podľa medzinárodného práva nezávisle od tejto dohody.

Článok 34

Depozitár

Depozitárom tejto dohody je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Článok 35

Autentické znenia

Arabské, čínske, anglické, francúzske, ruské a španielske znenia tejto dohody sú rovnako autentické.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Otvorená na podpis v New Yorku 1. júla 1997 v jednom pôvodnom vyhotovení v arabskom, čínskom, anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku.

Peter Tomka v. r.

Anglická verzia