Oznámenie č. 365/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Dohovoru o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku nadobudol dohovor platnosť 22. decembra 2000 na základe článku 26 ods. 1.

365

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. septembra 2000 bola u depozitára dohovoru uložená listina o prístupe Slovenskej republiky k Dohovoru o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia.

Vláda Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas uznesením č. 395/2000 z 31. mája 2000.

Pre Slovenskú republiku nadobudol dohovor platnosť 22. decembra 2000 na základe článku 26 ods. 1.

Do textu dohovoru možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.