Oznámenie č. 363/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry, Ministerstvom zahraničných vecí a spolupráce, Ministerstvom školstva, Ministerstvom mládeže a Ministerstvom športu Luxemburského veľkovojvodstva na roky 2002 – 2004

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 25 Program spolupráce nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 27. mája 2002, a zostane v platnosti do 31. augusta 2004 s výnimkou záväzkov, ktoré k tomuto dátumu neboli ukončené.

363

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. mája 2002 bol v Luxemburgu podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry, Ministerstvom zahraničných vecí a spolupráce, Ministerstvom školstva, Ministerstvom mládeže a Ministerstvom športu Luxemburského veľkovojvodstva na roky 2002 - 2004.

V súlade s článkom 25 Program spolupráce nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 27. mája 2002, a zostane v platnosti do 31. augusta 2004 s výnimkou záväzkov, ktoré k tomuto dátumu neboli ukončené.

Do Programu spolupráce možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, v Dome zahraničných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky a na vysokých školách Slovenskej republiky.