Oznámenie č. 361/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci v oblasti kultúry a školstva medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 22. decembra 2000 na základe článku 15.

361

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. apríla 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry a školstva medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom.

Dohoda nadobudla platnosť 22. decembra 2000 na základe článku 15.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom stráca platnosť Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska podpísaná v Madride 7. marca 1979 (oznámenie č. 5/1980 Zb.).

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.