Oznámenie č. 360/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o leteckej doprave

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 22 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 5. júna 2002.

360

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. apríla 1997 bola v Ankare podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o leteckej doprave.

V súlade s článkom 22 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 5. júna 2002.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou sa skončí platnosť Dohody o leteckej doprave medzi Československou republikou a Tureckou republikou podpísanej 5. mája 1947 v Ankare.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.