Oznámenie č. 355/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o prístupe Rumunska k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

Dohoda sa predbežne vykonávala od 1. júla 1997 a podľa článku 14 ods. 1 a 2 dohody nadobudla platnosť 9. júna 2002.