Vyhláška č. 347/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 183/2001 Z. z.

Čiastka 145/2002
Platnosť od 29.06.2002 do31.12.2002
Účinnosť od 01.07.2002 do31.12.2002
Zrušený 543/2002 Z. z.

OBSAH

347

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 3. júna 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 183/2001 Z. z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 a 5, § 25 ods. 7, § 26 ods. 5 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 183/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 2 znie:

(2) Zoznam druhov rastlín chránených medzinárodným dohovorom je uvedený v prílohe č. 3 časti A, ktorá obsahuje prílohu č. I Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť2) (ďalej len „Bernský dohovor").".

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (oznámenie č. 93/1998 Z. z.).".

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 13 až 17 zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) § 3 písm. c) zákona č. 237/2002 Z. z.".

5. V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

6. V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

7. V § 7 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

8. V § 7 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

9. V § 7 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

10. V § 10 ods. 4 písmeno d) znie:

d) je zhabaným, prepadnutým alebo nájdeným živočíchom (I).".

11. V § 10 ods. 4 sa vypúšťajú písmená e) až g).

12. V § 11 ods. 1 písmeno a) znie:

a) profil DNA, ktorý preukazuje identitu jedinca, rodičovstvo a dosiahnutú generáciu veľmi ohrozených a kriticky ohrozených vtákov a cicavcov uvedených v prílohe č. 4, ktoré sa využívajú na reprodukciu vrátane ich potomstva, ak sa na ne nevzťahuje povinnosť nezameniteľného označenia podľa osobitného predpisu,19a) a".

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

19a) § 27 zákona č. 237/2002 Z. z.
§ 16 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 346/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

13. § 12 až 15 vrátane nadpisu nad § 12 sa vypúšťajú.

14. V nadpise § 16 sa vypúšťajú slová „neuvedených vo Washingtonskom dohovore".

15. V § 16 sa vypúšťajú slová „neuvedených v prílohe č. 2".

16. V § 18 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

17. V § 19 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

18. V prílohe č. 1 bod 1 poznámky znie:

1. Druhy chránené zákonom č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú označené polotučne.".

19. Príloha č. 2 sa vypúšťa.

20. V prílohe č. 4 bod 1 poznámky znie:

1. Druhy chránené zákonom č. 237/2002 Z. z. (W) a zaradené do Bonnského dohovoru (B) a Bernského dohovoru (R) sú označené polotučne.".

21. V prílohe č. 6 sa vypúšťajú body 2 a 3.

22. Príloha č. 11 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


László Miklós v. r.