Oznámenie č. 343/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti vzdelávania na roky 2001 – 2004

Čiastka 143/2002
Platnosť od 29.06.2002 do31.08.2004
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 8 Program spolupráce nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 21. decembra 2001, a zostane v platnosti do 31. augusta 2004.

343

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. decembra 2001 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti vzdelávania na roky 2001 - 2004.

V súlade s článkom 8 Program spolupráce nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 21. decembra 2001, a zostane v platnosti do 31. augusta 2004.

Do Programu spolupráce možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, v Dome zahraničných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky a na vysokých školách Slovenskej republiky.