Oznámenie č. 341/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 141/2002
Platnosť od 28.06.2002

341

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 18. júna 2002 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2002 z 15. marca 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva

a

Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 zo 14. mája 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 20. mája 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským konzervárenským zväzom.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2003 z 21. mája 2002 uzavretá medzi Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 30. mája 2002 uzavretá medzi Asociáciou textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 30. mája 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským cukrovarníckym spolkom.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2002 z 1. júna 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom Stavba Slovenskej republiky

a

Tehliarskym zväzom Slovenska.

8. Dodatok č. 4 z 9. mája 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2000 - 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Združením strojárskych podnikov.

9. Dodatok č. 3 z 27. mája 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2000 - 2001 uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu

a

Slovenským zväzom spotrebných družstiev.

10. Dodatok č. 1 z 28. mája 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 uzavretej medzi Odborovým zväzom Chémia, Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

11. Dodatok č. 1 z 31. mája 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 uzavretej medzi Odborovým zväzom baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

12. Dodatok č. 1 z 31. mája 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2001 - 2002 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením bytového hospodárstva na Slovensku.