Opatrenie č. 339/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady

Čiastka 141/2002
Platnosť od 28.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002

OBSAH