Opatrenie č. 338/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Čiastka 141/2002
Platnosť od 28.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002 do31.10.2014
Zrušený 296/2014 Z. z.

OBSAH